Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница6/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Информация за по-важни дейности, свързани със Защитените територии в региона, контролиран от РИОСВ гр. Шумен
През 2012 г. в направление „БРЗТЗСР" са извършени 22 бр. проверки в защитени територии.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в ЗТ- изключително държавна собственост са ревизирани оборудваните противопожарни депа. В срок е изготвен План за противопожарно устройство за 2012 г. на Защитените територии - изключително държавна собственост на територията на РИОСВ Шумен - Резерват "Букака" и Поддържаните резервати "Патлейна", „Дервиша" и "Моминград. Издадени са и заповеди за гасачески групи и дежурства в пожароопасния период за ЗТ. През отчетния период, както и през предходните години на територията на РИОСВ Шумен не са възниквали пожари в Защитени територии и в съседство с тях в ДГФ.

В изпълнение на одобрен План за дейности в ЗТ- изкл. държавна собственост бяха изработени противопожарни и указателни табели за поставянето им по границите на ЗТ, както и бе работено по отстраняване на грешки при отразяване границата на ПП “Шуменско плато”.

Проведоха се комисии на терен относно състоянието на находищата на блатно кокиче в с. Осмар и с. Кочово, община Велики Преслав.

Във връзка с изготвяне на проект на заповед за обявяване на Защитена местност /ЗМ/ „Каньона”, землище с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен с представители от други институции- Община Каспичан, Общинска служба „Земеделие”- гр. Каспичан, Областна дирекция „Земеделие”- гр. Шумен, ЖП Секция- гр. Шумен и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН бе проведена комисия с посещение на място. След издаване на заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗМ, същата от РИОСВ- гр. Шумен е изпратена до заинтересованите страни.

През годината експерти от направлението работиха по набавяне на актуална документация във връзка с актуализация на площите на Поддържан резерват „Моминград” и резерват “Букака” за издаване на Актове за изключителна държавна собственост.

През 2012 г. РИОСВ- гр. Шумен кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ос 3 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», за което бе предоставена такава със Заповед на Министъра на околната среда и водите по проект "Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен" по процедура № BG161P0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати".
ІV.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, протичащи в тях. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се систематизират главно в няколко аспекта:

1. Опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за Р. България и Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

2. Законът за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи – Нaредби и Заповеди към него на МОСВ, уреждат опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях.

Квотите /пределно допустимите количества/ за лечебни растения под специален режим на ползване от естествени находища за добиване на билки, както изкупуването и търговията с тях, се определят ежегодно със Заповед на министъра на околната среда и водите.

По отношение Националната стратегия за опазване и ползване на лечебните растения и ангажиментите на Общините да извършат приблизителна оценка на ресурса лечебни растения от земи общинска собственост за добив на билки, извършеното от Общините е незадоволително. Необходимо е общинските администрации да предприемат действия в спешен порядък за изготвяне на приблизителна оценка на ресурса лечебни растения и представянето й, оформена като предварителен проект, за съгласуване в РИОСВ. Същият проект, съгласно чл. 50, т. 3 от ЗЛР, е необходимо да се включи в раздел “Лечебни растения” към Общинските програми за опазване на околната среда. Осъществена е добра координация и взаимовръзка с Регионалната дирекция по горите /РДГ/, Държавните ловни стопанства /ДЛС/, Държавните горски стопанства /ДГС/ и Общините в дейността и действията по прилагане и спазване на ЗЛР на територията на РИОСВ Шумен.

В началото на годината бе проведена комисия с представители на ДГС/ДЛС и общините на територията на област Търговище. Работата на комисията се изразяваше в това да разпределят отпуснатите със Заповед № РД- 89/ 01.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, квоти за добив на количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за землищата, които обхваща област Търговище.

В периода на пролетните официални и църковни празници, проверките на цветните пазари, както и теренни проверки и наблюдения на територията на ПП „Шуменско плато” не констатираха продажба на застрашени и защитени диворастящи растителни видове.

Издадени са 16 бр. регистрационни карти за видове по чл.91 от Закона за биологичното разнообразие.

През годината се акцентира върху контрол, изразен в проверки на място по вековни дървета, преписки на ИН, попадащи в защитени зони и билкозаготвителни пунктове.

През 2012 г. бяха извършени 2 бр. проверки на изложби-базари за гълъби и екзотични животни (в гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав и местност «Летището», гр. Шумен, общ. Шумен). При проверката в местността «Летището», гр. Шумен, общ. Шумен е иззет един екземпляр от вида Кралски фазан и след разпореждане от Министерство на околната среда и водите е настанен за отглеждане в Зоопарк – гр. Варна.

Експерт от направлението взе участие при извършване на съвместни проверки с със служители на ОД на МВР – Търговище, във връзка с писмо на Директора на ОДМВР - Търговище с входирано в РИОСВ под № 3794/ 13.06.2012г., относно осъществяването на контрол върху изкупуването на билки и проверка на местата за съхранение и изкупуване на билки на територията на ОДМВР – Търговище.

В Спасителен център за диви животни, гр. Ст. Загора са изпратени за лечение 18 бр. птици.

Експерти от направлението взеха участие в извършван мониторинг свързан със субпопулацията на кафявата мечка в Област Пазарджик (гр. Велинград).

Провеждането на работни съвещания с еколозите на Общините, представители на ДГС/ ДЛС и РДГ в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен през предходните години, както и оказаното ни своевременно съдействие при необходимост от ОД на МВР- гр. Шумен и Търговище се утвърди като форма на взаимодействие с обмяна на информация и методична помощ с цел осъществяване на ефективен контрол. В тази връзка, предвид изпратени до всички общини на територията на РИОСВ- гр. Шумен писма относно липовата кампания и предотвратяване увреждане на дърветата са установени нарушения на територията на община Шумен (съставени са 15 бр. АУАН от служители на общината) и община Попово (4 бр. АУАН съставени от служители на общината и 2 бр. АУАН от служители на РУ „Полиция” – гр. Попово).

През годината бяха предприети мерки за поставяне на платформи и повдигане на щъркелови гнезда върху стълбове от електропреносната мрежа в населените места, където това бе необходимо. За целта експерт от направлението съвместно със служители на „Енерго-Про Мрежи” АД, извърши теренен оглед във връзка с уточняване на местата, където трябва да се поставят нови платформи, както и гнездата, които трябва да бъдат повдигнати на такива.

Експерт от направлението взе участие в 36-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, съвместно с БДЗП. Преброяването се извърши в рамките на 2 дена, като обхвана 5 язовира- Тича, Фисека, Съединение, Ястребино и Бели Лом. Екипът бе съставен от двама наблюдатели: по един представител от РИОСВ – гр. Шумен и БДЗП. При направените наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-малко в сравнение с това отчетено в предходната година, като същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2011 г.

III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ІІІ.1. ОТПАДЪЦИ
1. Кратка информация и анализ за разработването, приемането от общинските съвети, актуализирането на общински програми за управление на отпадъците и общински наредби

През 2012 година е актуализирана програмата за управление на отпадъците на община Омуртаг, приета с решение №71 от 30.05.2012 г. на общинския съвет.

Предстои актуализацията и приемането на нови програми за управление на отпадъците и наредби по чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с изискванията на §11и §12 от ЗУО.


  1. Битови отпадъци

Общините на територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 3 регионални депа за неопасни отпадъци и 1 общинско депо. Към Регионално депо Шумен са включени 8 общини . Регионално депо Търговище събира отпадъците от общините Търговище и Попово. Към регионално депо Омуртаг са включени населените места на общините Омуртаг и Върбица от района на РИОСВ Шумен и Котел от района на РИОСВ Бургас. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията. Съгласно условие 3.4. от комплексните разрешителни, депата се експлоатират от “Титан БКС”ООД Шумен- за Регионално депо Шумен, “БКС Търговище”ЕООД – за Регионално депо Търговище и ЕТ”Фаворит-Х-Хр.Атанасов”гр.В.Търново, като от 2013 г. депото се обслужва от Регионалното сдружение. Останалите 2 общини - Никола Козлево и Опака са включени към регионални депа, за които текат процедури по ОП”Околна среда” и са извън района на РИОСВ Шумен.

1. Регионално депо Шумен – включва общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино и Венец. Изградена е първа и втора клетка, входящ контрол с електронна везна и стопански двор. В експлоатация е от от м. октомври 2006 година . Приема отпадъците от общините Шумен, Каспичан, Нови пазар , Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Венец и Каолиново. През 2012 г. е завършена окончателно и въведена в експлоатация клетка 3. Изпълнява се и проект за рекултивация на старото депо за ТБО на община Шумен, депото е закрито през 2006 г. Изпълнена е по-голяма част от техническата рекултивация, чака се финансиране.

2. Регионално депо Търговище- за общините Търговище и Попово. В експлоатация е от 1996г. Действащото депо за битови отпадъци на гр.Търговище ще бъде реконструирано. Общините Търговище и Попово имат спечелен проект за техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление на отпадъците на общините Търговище и Попово, включващ реконструкция и модернизация на съществуващото депо, разделянето му на клетки, подготовка на дъното, изграждане на системи за събиране, отвеждане и третиране на получения инфилтрат и биогаз, системи за закриване на всяка клетка. Към същия проект е включена рекултивацията на общинското депо Попово за битови отпадъци.

3. Регионално депо Омуртаг – за общините Омуртаг, Върбица и Котел. Приема отпадъци от м.май 2007 година от община Омуртаг , от края на 2007 година от община Върбица, а от 2009 година и от община Котел За рекултивация на старото депо общината изпълнява проект за рекултивация, но от 2010 год има нужда от допълнително финансиране.

В община Антоново има изградено депо за битови отпадъци от една клетка с входящ контрол и стопански двор, което обслужва само 60 населени места на община Антоново.Община Никола Козлево е разпределена към Регионално депо-Добрич, към момента депонира на РД Силистра, а община Опака към Регионално депо-Бяла съобразно сроковете на реализация на проектите. Община Опака експлоатира общинското депо в гр.Опака.

На територията на РИОСВ Шумен няма в експлоатация общински депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба № 8, с изключение на депото на община Опака. Тя е включена към регионално депо Бяла, което се изгражда по ОП”Околна среда”. Всички населени места на 15-те общини на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Общият брой на обхванатото население в организираното сметосъбиране и сметоизвозване е 301 346 жители, което представлява 100 % и е тенденция от 2010 год.

Организираното сметосъбиране е важна предпоставка за прекратяване ползването и възстановяването на нерегламентираните сметища. За 2012 година са почистени 55 броя локални сметища в землищата на населените места.Брой жители и процентно съотношение на населението в общините

на територията на РИОСВ Шумен табл.1Община

Брой жители

Брой населени места в общината

Брой населени места с въведена система за събиране и транспортиране на БО

% население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО

Брой на обслужваното население

1

2

3

4

5

7

8

1

Антоново

6262

60

60

100

6262

2

Върбица

10391

16

16

100

10391

3

Венец

7137

13

13

100

7137

4

Велики Преслав

13382

12

12

100

13382

5

Каспичан

7976

9

9

100

7976

6

Каолиново

12093

16

16

100

12093

7

Нови Пазар

16879

16

16

100

16879

8

Никола Козлево

6100

11

11

100

6100

9

Омуртаг

21853

43

43

100

21853

10

Опака

6664

6

6

100

6664

11

Попово

28775

35

35

100

28775

12

Смядово

6698

10

10

100

6698

13

Търговище

57264

52

52

100

57264

14

Хитрино

6223

21

21

100

6223

15

Шумен

93649

27

27

100

93649

Общо

 

301346

347

347

100

301346

Регионално депо Шумен са депонирани: смесени битови отпадъци /20 03 01/ - 41 087т., отпадъци от почистване на улици / 20 01 03/ -903 т. , Регионално депо Търговище са депонирани: смесени битови отпадъци /20 03 01/- 22 623,400 т. и Регионално депо Омуртаг са депониранисмесени битови отпадъци 7032 т. от общините Върбица и Омуртаг, общинско депо Антоново смесени битови отпадъци 1205 т. и депо Опака – смесени битови отпадъци 983 т.Отпадъци от опаковки и масоворазпространени отпадъци

До 2012 г. в системата за събиране и третиране на отпадъци от опаковки са включени 12 общини от територията на РИОСВ Шумен чрез участие в колективни системи. Сключени са договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки както следва: 1 договор с “Екопак България” АД, 1 договор с “Екобулпак” АД, 7 договора с “Булекопак” АД, 3 договора с “Екоколект” АД и 1 договор с Репак” АД. Системата е изградена в 105 населени места, където са поставени 1935 контейнера за събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали.

Три общини нямат сключени договори с организации по оползотворяване, като две от тях са с население под 5000 жители и за тях въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки все още няма задължителен елемент. В една от тези две общини – Община Смядово е създадено общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство”, което ще има ангажимент да организира и въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.

Задълженията на общините относно организиране на дейности по разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са изпълнени в шест общини чрез сключени договори с организации по оползотворяване както следва: два договора с “Екобатери” АД, три договора с “Рекобат” АД и един договор с “Нуба рециклиране” АД. В останалите общини се провеждат работни срещи с организации по оползотворяване на НУБА и предстои сключване на договори. В търговските обекти във всички общини има разположени съдове за разделно събиране на негодни за употреба батерии.

Системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминисцентни лампи и други лампи, съдържащи живак е въведена в 7 общини със сключени договори със следните организации и фирми: “Надин комерс” АД, “Еко Ел” АД, “Екомакс” ООД, “Бал Бок Инженеринг” АД. Останалите осем общини преценяват предложенията на организациите по оползотворяване за сключване на договори.

На територията на инспекцията действат 4 сепариращи инсталации за отпадъците от системите за разделно събиране. В тази връзка акцент в контролната дейност бе поставен върху качеството на разделно събраните отпадъци и повишаване ефективността на системите за разделно събиране на рециклируемите отпадъци от опаковки .

В по-голяма част от общини на територията на Шумен са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, и се търсят методи за тяхното оптимизиране. Има какво да се желае по отношение качеството на разделно събраните отпадъци – оказва се че едва около 30-40% от съдържанието на контейнерите отговаря на определените фракции. Липсват механизми за ангажираност на гражданите и на общините като цяло.

Започна въвеждането на разпоредбите чл. 33, ал. 4 от ЗУО за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метали от образуванио от търговски обекти и административни сгради.

Процентното обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е както следва: общ. Шумен 94%, общ. Търговище 67%, общ. Нови Пазар 96%, общ. Каспичан 96%, общ. Попово 77%, общ. Велики Преслав 94 % и община Никола Козлево 48 %. Процентното обхванато население за останалите масово разпространение отпадъце е общ. Тирговище за НУБА 63 %, общ. Касичан за НУБА и ИУЕЕО -100%, общ. Хитрино за НУБА – 43,84%, а за ИУЕЕО – 100%, общ. Велики Преслав за НУБА и ИУЕЕО – 100%. В съответствие с изискванията на чл. 34 от Закона за управление на отпадъците общините започват изграждането на съоръжения и площадки за третиране на биоотпадъци, като основния метод е аеробно компостиране. Две общини Каспичан и Нови Пазар предават биоотпадъците си от подръжката на биоотпадъци на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за дейност по компостиране. Което е тенденция за намаляване на биоотпадъците към депата.

В четири общини има реализирани проекти за фамилно компостиране: в община Велики Преслав с 265 броя компостера, община Каолиново -250 броя компостера, обкина Каолиново – 250 броя компостера и община Антоново- 200 броя компостера.. На територията на община Нови пазар действа площадка за компостиране , като продуктът се ползва за земеделски площи.

На територията на РИОСВ Шумен има изградени 25 съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС са 9. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са 3. Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки са 4.


  1. Строителни отпадъци:

На територията на РИОСВ Шумен няма изградени депа за строителни отпадъци. Добра е практиката в общините Шумен, Търговище, Велики Преслав, Попово, да определят терени за строителните отпадъци с даване на строителното разрешение на обектите. Община Нови пазар има утвърден план за привеждане в съответствие (закриване) на депото за производствени и строителни отпадъци. Изготвен е проект за рекултивация, който едновременно с рекултивацията , общината ще разчита и на регламентирано обезвреждане на инертните строителни отпадъци на незаетите площи .

Община Търговище реализира проект за рекултивация на стара кариера за инертен материал, с който за запълване с инертни отпадъци от строителството в общината. В община Шумен се ползва рекултивация на кариера, собственост на “Пътища”АД Шумен. По-голямата част от строителните отпадъци отиват на регионалните депа за неопасни отпадъци. Малка част се ползва за запълване, укрепване и корекции на терени, например в общините Велики Преслав, Омуртаг, Нови пазар. Практиката показва, че общините организират поставяне на специализирани контейнери с по-голям обем на определени точки по заявка от фирмите или отреждат площадки за временно съхранение на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради (СООРС), откъдето се транспортират по предназначение за оползотворяване или депониране. В община Търговище е наложена практика да изискват от фирмите изпълнители на строително - ремонтни дейности в заявленията за строителните разрешения да посочват видовете строителни отпадъци и количествата им. Като цяло остава проблема със строителните отпадъци. Пред общините предстои предизвикателството да се справят с целите по чл. 32 от ЗУО. С въвеждането на изискванията чл. 11, ал. 1 от ЗУО , както и новите изисквания на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рецеклирани строителни материали се очаква да се реши проблема с тях.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница