Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница8/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Наименование на обекти, на които е издадено разрешително по чл.104 от ЗООС
Обекти, на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС

11

“Тракия Глас България”ЕАД, гр.Търговище - Разрешително за изграждане и експлоатация №1/2004г. Преразглеждане и актуализация на разрешителното - Решение №01-2 от 20.01. 2009 г.

22

Петролна база Каспичан, “Нафтекс Петрол”АД, гр.Каспичан, Разрешително за изграждане и експлоатация №13/2006г.


33

“Еловица”АД, Заводи Смядово, гр.Смядово, Разрешително за изграждане и експлоатация №58/2007г. Преразглеждане и актуализация на разрешителното - Решение №01-58 от 11.06.2009 г.44

“ Мега груп”АД, гр.Варна, база гр. Смядово, Разрешително за изграждане и експлоатация №96/2008г.


55

"Пътинженерингстрой Т"ЕАД, гр.Търговище, Разрешително за изграждане и експлоатация №165/2011 г.2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през годината, съгласно различните нормативни актове:

Основната цел на контролната дейност в направление „Опасни химични вещества и управление на риска ” е да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват на територията на РИОСВ-Шумен.

Важен аспект от изпълнение на ангажиментите към ЕС в областта на химикалите е прилагането на практика на: Регламент № 1907/2006 (REACH), Регламент 689/2008, Регламент 648/ 2004, Регламент 1272/2008 (СLP), Регламент 850/2004 (POPs) и други, транспонирани в ЗЗВВХВC и наредбите към него.

Работата на експертите в направлението обхваща дейностите по ограничаване и предотвратяване на аварии с опасни химични вещества, с цел опазване на околната среда и здравето на населението. Прилагането на превантивният подход се основава на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и наредбите към него.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2012 г. пред направление «опасни химични вещества и управление на риска».

Приоритети за контролна дейност през 2012 г.бяха :

-контрол за изпълнение на ограниченията за нонилфенол и нонилфенол етоксилати и във връзка с прилагане на въведените ограничения в т.46 от Приложение XVII от Регламент (ЕО) 1907/2006;

-контрол за употребата на РВDE и PFOS в смеси и изделия, във връзка с прилагане на PFOS Регламента;

-контрол за прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 за разрешаване / Приложение XIV;

-Регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006

-Обмен на информация за вещества и предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006

-Ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006

Спазен е графика за контрол на изпълнение на условията на разрешителните по чл.104 от ЗООС. С това са изпълнени целите:

- да се защити здравето на хората и да се опази околната среда от вредното въздействие на опасните химични вещества и препарати;

- да се намали риска за човека и околната среда, чрез предотвратяване възникването на големи аварии.

Основната цел на контролната дейност в направление „Опасни химични вещества и управление на риска ” е да се ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани, като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват на територията на РИОСВ-Шумен.


3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за управление на риска от големи аварии)

През 2012 г. текущият контрол на операторите употребяващи опасни химични вещества (ОХВ), се извършва на основание чл. 27 от ЗЗВВХВС. Той се състои в проверка на изпълнението на изискванията дадени в чл. 25, т. 3 – 9 и 13 – 17 с цел опазване на околната среда. Изисква се стриктно спазване на условията за съхранение и особено на условията за съвместимост на всички позиции ОХВ, съгласно препоръките на производителя в информационните листове за безопасност и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси/ДВ.бр.43 от 30.05.2011г./.

Извършени са 187 бр. проверки, които са с 48 бр. повече в сравнение с 2011г.

Текущият контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в контролираните фирми се осъществи с извършване на планови проверка въз основа на годишния план на РИОСВ Шумен за контролна дейност за 2012 г.

Бяха извършени две съвместни проверки на определените две пилотни предприятия от регион РИОСВ Шумен, във връзка с провеждането на втория хармонизиран европейски проект за подготовка и прилагане и налагане изискванията на Регламент „ REACH”- REACH en – Forsce-2 (REF), съвместно с представители на ИА”Главна инспекция по труда” и РЗИ.

Съгласно изпратено до РИОСВ Шумен Писмо от Окръжна прокуратура – гр.Шумен и Окръжна прокуратура – гр.Търговище и във връзка с плана за дейността на Върховната административна прокуратура на Република България бяха извършени извънредни проверки по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове при съхранението, транспортирането, преработката и продажбата на ПРЗ /препарати за растителна защита/ и ТХВ/токсични химични вещества/ на територията на РИОСВ Шумен. Обхват на проверката бяха складови бази на територията на Област Шумен и Област Търговище, в които се складират, съхраняват и продават препарати за растителна защита /ПРЗ/ и токсични химични вещества/ТХВ/. Бяха проверени : складове за ПРЗ в Област Шумен – 5 бр. ,Област Търговище - 5 бр. и складове – ТХВ /токсични химични вещества/ в Област Шумен - 8 бр., 2 бр. в Област Търговище съвместно с членове на комисия .

Извършена бе проверка на състоянието на складовете, вида, количеството и състоянието на съхраняваните токсични химични вещества и ПРЗ , собствениците на складовете. Дадени бяха съответните, задължителни за изпълнение предписания със срок за изпълнение за установените несъответствия.

Бяха извършени 5 проверки /последващ контрол/ на складови бази на територията на Област Търговище, 12 извънредни проверки на фирми /последващ контрол/ с представители на направление «УООП» и «КПКЗ, ОХВ и УР» на складове за залежали пестициди, складови бази за съхранение на препарати за растителна защита, складове за съхранение на токсични химични вещества, съгласно Заповед на Областен управител – гр.Шумен, от тях 3 са по отношение на контрола на токсични химични вещества.

Основните предписания, дадени с констативните протоколи са във връзка с пренареждане на складовете за съхранение на пестициди, изготвянето на инструкции съгласно изискванията на чл.4, т.8-11, чл.7 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси/ДВ.бр.43 от 30.05.2011г./, осигуряване на ИЛБ за всички суровини и готови продукти, които да отговарят на изискванията на Регламент (EO) 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP) и чл. 31 параграфи 5 и 6, Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), актуализиране на инвентаризационните списъци на химичните вещества и смеси, съхранявани и използвани в проверяваните фирми.

Във връзка с извършена предварителна (късна) регистрация на вещества от 13 фирми на територията на РИОСВ Шумен , в Европейската агенция по химикалите, е напомнено с писма, че:

- наближава крайния срок за същинска регистрация на вещества, които ще се регистрират през 2013 г. - 31 май 2013 г. 

Във връзка с гореизложеното в дадения срок – 11.01.2013 г. е получена информация, относно окончателните намерения на фирмите за извършване на регистрация в определения срок, както и данни за размера на предприятието, съгласно Закона за малките и средни предприятия /микро,малко или средно/. Обобщена информация е изпратена в Дирекция «ПД» на МОСВ.

Класифицирани, като “Севезо” предприятия са пет предприятия на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен, същите притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС.

Извършени са 5 проверки по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 5 проверки на предприятия притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда; на 5 предприятия притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда.

Комисии, назначени със Заповед на Министъра на околната среда и водите, /Заповед № РД – 884/06.12.2011 г./, на основа на годишния план /РД – 885/6.12.2011 г./ на Министъра на околната среда и водите- извършиха проверки - на 28.02.2012г. на :„Мега груп” АД, гр.Варна, Производство Смядово - Констативен протокол РБ-1; на 6.03.2012г., на „Петролна база - Каспичан, Констативен протокол-РБ-2 .На 19.03.2012 г. бе извършена проверка на „Цех за производство на промишлени експлозиви тип АНФО и грубодисперсен амонит” в с.Пайдушко, община Търговище, стопанисван от „Пътинженерингстрой – Т ”ЕАД, гр.Търговище - Констативен протокол РБ-3; на 17 и 18.10.2012 г. „Тракия глас България”ЕАД, гр.Търговище - Констативен протокол РБ-4; на 22.11.2012 г - на „Максам СЕ България”АД гр.Габрово, Обособено производство гр.Смядово - Констативен протокол РБ-5.

На всички оператори с разрешителни по чл.104 от ЗООС са направени проверки по изпълнение на предписанията от предишни проверки и е установено изпълнението им. Бе направена оглед на ситуацията в предприятията в момента на проверките .

В предприятията са разработени и съхранявани на територията им план за развитие и поддържане на компетентността на персонала.

Не се констатираха нарушения във връзка със съоръженията с повишена опасност, които контролира Главна дирекция ”Инспекция за държавен технически надзор ”Регионален отдел ”Инспекция за държавен технически надзор” – Шумен. Същите са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията на Наредбите по чл.31 от ЗТИП.

При огледа на складовете за съхранение на химични вещества и смеси не се установи неправилно съхранение, съгласно изискванията на ЗЗВВХВС.

Не се установи неизпълнение на условия.

При проверките се констатира:

Операторите на проверяваните обекти спазват всички управленски и технически мерки, предвидени в документите, съгл.чл.110, ал.1 от ЗООС. Стриктно се спазват нормативните изисквания, свързани с безопасността на труда, противопожарната охрана и опазването на околната среда.

- операторите са изготвили процедури за докладване в случай на аварии или нарушения на технологичния режим. Прави се оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси от гледна точка на предотвратяване на авариите.

Поддържат се техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът от авария да бъде сведен до минимум.

- всички оператори представиха копия на информационните листи за безопасност, актуализирани във връзка с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Операторите са създали резерв от индивидуални средства за защита на персонала и материални средства за ликвидиране на последиците от евентуална авария.

Извършен бе оглед на площадката на „Максам СЕ България”АД гр.Габрово, Обособено производство гр.Смядово. В момента на проверката инсталациите не работеха. Представен бе план за закриване на дейността за инсталациите по Условие 2, Вх.№ в РИОСВ Шумен 6736/01.11.2012г.

Предвижда се закриване на дейността за инсталация за производство на нитроестени взривни смеси от 12.11.2012г. , инсталация за денитрация и абсорбция – от 29.11.2012 г.

„Максам СЕ България”АД гр.Габрово, Обособено производство гр.Смядово е уведомила МОСВ за настъпилите промени в дейността на дружеството и обхвата на производствената дейност/прекратяване на производството на динамит/, Писмо Вх.№26-00-3235/14.11.2012г. Предстои преразглеждане на Разрешително №58/26.06.2007г. по чл.104, ал.1 от ЗООС, изменено с Решение №01-58811.06.2009г.

До момента на проверките не е приключило реализирането на проекта на „Цех за производство на промишлени експлозиви тип АНФО и грубодисперсен амонит” в с.Пайдушко, община Търговище с оператор „Пътинженерингстрой – Т ”ЕАД, гр.Търговище и „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосфера дестилация/”, гр.Смядово с оператор „Мега груп”АД, гр.Смядово.

Инсталациите са в процес на изграждане, поради което част от условията в Разрешителните към момента на проверките не са приложими, тъй като в тях са определени конкретни срокове за изпълнение от пускането в експлоатация на инсталацията.

По време на проверките се установи, че строителството в обектите е спряно.

Отчита се добра координация между контролните органи и създаден механизъм за извършване на съвместни проверки, във връзка с проверките по чл.104 от ЗООС.

До Министъра на околната среда и водите и Дирекция «Превантивна дейност», Отдел «ОХВ» на МОСВ, бяха изпратени доклади от извършените проверки съгласно изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Към момента на изготвяне на настоящия отчет, в РИОСВ – Шумен не са постъпвали жалби или сигнали от дейността на обектите с издадени разрешителни за експлоатация по реда на чл. 104 от ЗООС.

Предприятията, опериращи в съответствие с условията в разрешителните по чл. 104 на ЗООС, отнесени към предприятията с издадено разрешително е 100 %.

Поради отпадане на разрешителния режим по чл. 104 ЗООС за предприятия с нисък рисков потенциал, през 2013 г. ще се осъществи контрол само на предприятия с висок рисков потенциал.

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите, на които е издадено разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС, през 2013г. ще се осъществява от комисии съставени от представители на териториалните и регионалните структури на: • Министерството на околната среда и водите;

 • Министерството на вътрешните работи;

 • Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“;

 • Оправомощени представители на кметовете на общините,

поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите.

През 2012 г. са съставени 2 акта, за сравнение - 0 акта през 2011 г. През отчетния период има издадени 2 наказателни постановления, за сравнение през 2011 г. има издадени 2 НП.

През 2012 г. продължи работата с фирмите определили се, като производители, вносители, дистрибутори или потребители по веригата по смисъла на регламент REACH на територията на Регион - РИОСВ-Шумен .

И през 2012г. беше контролирано разпространението на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е характерна особеност на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от производителите и вносителите за опасните свойства на веществото и за това как да контролират риска. За да могат да извършват оценка на риска, доставчиците имат нужда от повече информация от потребителите по веригата за техните собствени употреби. REACH осигурява рамка, в която информацията може да се предава надолу и нагоре по веригата за доставки.

REACH използва съществуващия инструмент за предоставяне на информация за опасните свойства на веществата – Информационен лист за безопасност. Той трябва да придружава химичните вещества надолу по веригата на доставки, осигурявайки информацията, от която имат нужда потребителите, за да осигурят безопасната употреба на вещества.

Както и през 2011г. така и през 2012г. продължи запознаването на всички производители и потребители надолу по веригата с прехода между досегашното законодателство за класифициране, опаковане и етикетиране и Регламент CLP, а именно: • До 1 декември 2010 г. - когато веществата се класифицират съгласно CLP Регламентa, тази класификация може да се добави в ИЛБ заедно с класификацията по Директива 67/548/ЕИО.

 • От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 г. ИЛБ трябва да съдържат както класификацията по Директива 67/548/ЕИО, така и тази по CLP Регламентa.

 • До 1 юни 2015 г. - когато смесите/препаратите се класифицират съгласно CLP Регламентa, тази класификация може да се добави в ИЛБ заедно с класификацията съгласно Директива 1999/45/ЕО. Въпреки това до 1 юни 2015 г., когато вещества или смеси се класифицират и етикетират съгласно CLP Регламента, тази класификация се включва в информационния лист за безопасност заедно с класификацията съгласно съответно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО за веществото, сместа и нейните съставки.

Общо са извършени 28 проверки на фирми извършили предварителна регистрация по REACH, които се извършват съгласно Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006, утвърдени със Заповед №РД-250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и водите.

Информация по веригата на доставки, съгласно Дял IV Регламента REACH – извършени – 187 проверки. Общ брой задължени лица, обект на контролна дейност и проверки през 2012 г.-157, от които производители - 17; вносители – 9; . дистрибутори – 2; потребители надолу по веригата - 129. Брой проверки, по време на които, не са констатирани несъответствия - 48; Дадени предписания по REACH - 139 бр. Общ брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции-129 бр. от които производители - 13; вносители – 9; .дистрибутори – 1; потребители надолу по веригата - 106.

Експерти от направлението извършваха консултантска дейност с фирми, във връзка с осъществяване на дейностите, произтичащи от изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, относно REACH и Регламент (EO) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP), в сила от 20.01.2009 г.

След проверки на място са дадени 270 предписания, 42 от тях са във връзка с информационни листи за безопасност от производител, доставчик или вносител на опасни химични вещества или смеси, съдържащи опасни компоненти, или изискване на превод на ИЛБ на български език.

На web - страницата на Инспекцията периодично се поставяха указания за предприемане на необходимите стъпки при изпълнение на задълженията на компаниите, произтичащи от разпоредбите на Регламента REACH и материали във връзка със задълженията на фирмите по законодателството свързано с опасни химични вещества и смеси.

През отчетния период експерт от направлението взе участие в съвместни проверки с представители на „ДАМТН”, гр.Шумен, РДНСКА, гр.Шумен, ДОИТ, гр.Шумен, ТД”НС”, гр.Шумен на складове на взривни материали, собственост на „Максам-България”АД, Обособено производство Смядово. Проверките бяха извършени на 5.04.2012г., и 15.11.2012 г. , по разпореждане на Главния секретар на МВР.

Беше констатирано, че за взривните вещества, които се съхраняват в склада, са осигурени копия от информационни листи за безопасност. При проверката на място не се установи неправилно съхранение и употреба.

Експерти от направлението взеха участие в организирани семинари за обучение на експерти с цел ефективното прилагане на законодателството.

Бяха извършени съвместни проверки с РЗИ, по Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006, утвърдени със Заповед №РД-250/08.04.2009г. на министъра на околната среда и водите и съгласно Ръководство за прилагане на Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите.

На проверяваните предприятие бе извършен контрол и във връзка с правилното съхранение на химични вещества и смеси. Бяха извършени съвместни проверки на 7 предприятия, по отношение на повърхностно активните вещества влизащи в състава на детергентите. Дадени бяха съответните предписания във връзка с набавяне на необходимата документация, във връзка с посочените Регламенти.


4. Проведени информационни кампании и участие в проекти на МОСВ.

Няма такива.IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ


 1. Общ брой издадени от РИОСВ решения по ОВОС за територията на РИОСВ по отрасли и общини.

За отчетния период Експертният екологичен съвет към РИОСВ гр. Шумен е разгледал 5 бр. доклади по ОВОС. Издадени са 5 решения за одобряване осъществяването на следните инвестиционни намерения по Общини:

  • Община Никола Козлево:

- Решение № ШУ – 1 – 1 / 2012г. - за ИН: "Изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия, състоящ се от 28 турбини с мощност до 3,0 MW, подстанция, електропроводно трасе за свързване на ветрогенераторите и преноса на произведената електроенергия с последващо присъединяване, складова база, офис и спомагателни дейности в землището на с. Красен дол, с. Хърсово и с . Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен”

Община Нови Пазар:

- Решение № ШУ – 2 – 2 / 2012г. за ИН: «Изграждане на вятърен парк от до 23 ветрогенератора с общ капацитет до 46 MW, находящ се в имоти :ПИ № 010001, 010006, 010028, 011073, 011037, 011050, 011061, 013082, 013046, 015004, 015029, 012004, 012002, 013094, 013095, 014035, 014030, 014016, 014057 в землището на с. Правенци, общ. Нови Пазар, обл. Шумен »


  • Община Каолиново:

-Решение № ШУ – 3 – 3/ 2012г. за ИН: «Разработване на кариера за добив на неметални полезни полезни изкопаеми- индустриални минерали- кварц-каолинови пясъци от находище «Две могили», разположено в землището на с. Пристое, общ. Каолоново, обл. Шумен

Община Хитрино и Община Венец:

- Решение № ШУ–4–3 /2012г. – за ИН «Изграждане на ветроенергиен парк, състоящ се от 12 ветрогенератори, разпределени в седем самостоятелни електроцентрали и съпътстваща инфраструктура в землищата на с. Звегор, с. Висока поляна, общ. Хитрино и с. Капитан Петко, общ. Венец


  • Община Каспичан:

- Решение № ШУ – 5 – 4 / 2012г. – за ИН: «Изграждане на инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване» с капацитет 300 тона/годишно в имот № 501.1133, кв. 116 по плана на гр. Каспичан, одобрен с Решение № 53/25.01.2008 г., площ 2,086 дка с предназначение «Производствени и складови дейности»


 1. Общ брой издадени от РИОСВ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за територията на РИОСВ по отрасли и общини.

Издадени са 40 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение № 2 към ЗООС, за които се съвместява с преценката по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разпределени по отрасли и общини:

- инфраструктурни инвестиционни предложения -7бр. – Общини: Омуртаг, Търговище, Нови пазар, Шумен – 4броя;

- селско стопанство – 6 бр.– Община Търговище;

- водно стопанство 1бр.– Община Попово;

- първично залесяване и обеазлесяване с цел промяна предназначението на земята – 4 бр.- Общини Попово, Каспичан, Върбица – 2 бр.;

- минно дело 1бр.– Община Опака;

- енергийно стопанство - 3бр. – Общини: Попово, Велики Преслав, Шумен;

- хранително-вкусова промишленост -2бр.– Общини Шумен, Велики Преслав;

- химическа промишленост – 1 бр. – Община Търговище;

- туризъм и отдих – 2бр. – Общини Търговище, Хитрино;

- паркове със специално предназначение -1бр.– Община Велики Преслав;

-производство на продукти от нерудни минерални суровини -1бр. - Община Шумен;

- други инвестиционни предложения – 11 бр., от които:

- пречиствателни станции за отпадни води – 2 бр.- Общини Каолоново, и Смядово;

- съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 9 бр. Общини Омуртаг-1 бр., Търговище – 2 бр., Шумен – 6 бр.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница