Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница9/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Общ брой на решения по ОВОС за неодобряване, общ брой на решения за прекратяване на процедури по ОВОС, общ брой на обжалвани решения по ОВОС/решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, общ брой на отменени решения.

През 2012 г., в РИОСВ гр. Шумен няма издавани решения за прекратяване на процедури по ОВОС.

Обжалвани – Решение № ШУ – 5 – 4 / 2012г. – за ИН: «Изграждане на инсталация за третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване» с капацитет 300 тона/годишно в имот № 501.1133, кв. 116 по плана на гр. Каспичан – към момента съдебното производство не е финализирано.
 1. Общ брой на становища по ЕО и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за територията на РИОСВ по области.

Област Шумен

През 2012г. е постановено 1 бр. решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за «Подробен устройствен план – план за застрояване и ПУП – Парцеларен план на поземлен имот № 83510.687.61 по кадастралната карта на гр. Шумен за изграждане и експлоатация на нова инсталация за производство на хранителни добавки (месокостно брашно и животински мазнини), използвани в животновъдството, на основа на преработка на суровини от странични животински продукти» с характер на решението да не се извършва ЕО.

За отчетния период няма разглеждани доклади по ЕО и няма постановени становища по ЕО
 1. Общ брой на становища по ЕО за неодобряване, общ брой на решения за прекратяване на процедури по ЕО, общ брой на обжалвани становища/решения, общ брой на отменени становища/решения.

За отчетния период в РИОСВ гр. Шумен няма издавани становище по ЕО за неодобряване и прекратяване на процедури. Няма обжалвани становища и решения
 1. Контрол по изпълнение на условията в издадените решения по ОВОС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. (като информацията се представя обобщено относно: извършени проверки (могат да се цитират по-важни обекти); резултати от проверките, в т.ч. изпълнени условия, дадени предписания и др.)

По ОВОС са планирани 12 броя проверки по изпълнение на поставените условия в:

- едно решение по ОВОС на МОСВ;

- пет решения по ОВОС на РИОСВ гр. Шумен;

- едно решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и

- пет решения за преценка необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ гр. Шумен.

Планираните 12 броя проверки са: пет проверки по документи и 7 броя с посещение на място. Извършени са 8 проверки на място и 4 по документи, дадени са 8 предписания, две от тях са изпълнени. Неизпълнени са 6 на брой предписания за ИН, които са свързани с преминаване в следващ етап за които не е започнала реализация на дейностите.

В направлението са извършили 15 бр. извънпланови проверки, от които:

- по сигнали – 4 броя проверки, един от тях за бедстваща птица, два от тях са препратени след извършените проверки по компетентност в общинска администрация и един от компетенциите на РИОСВ гр. Шумен, за който са изпълнени дадените предписания.

- по инвестиционни намерения-9 броя, на три от извършените съвместни проверки е констатирано, че дейностите са реализирани, съставени са 3 бр. АУАН по ЗООС. Три от извършените проверки са в изпълнение на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за ОВОС за проверка достоверността на Информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционните предложения за които са издадени решенията по преценяване на необходимостта от ОВОС и три проверки са по постъпили уведомления за ИН.

- по чистотата на населените места- две проверки, съставен е един АУАН по ЗООС за констатирано нарушение.

Резултатът от извършената контролна и превантивна дейност в направлението през годината се свежда до:

1.Съставени са 4 бр. АУАН по ЗООС от извършен извънпланов контрол;

2.От извършения планов контрол по ОВОС се констатира, че няма изпълнение на по-голяма част от поставените условия, тъй като няма реализация на инвестиционните намерения, преобладаващи от които са обекти за производство на електроенергия от ВЕИ.ЕО-планирани са с плана за контролна дейност на РИОСВ проверки и одобряване на 5 бр. доклади по наблюдението и контрола при прилагането на проекти за ПУП-ПЗ за изграждане на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ във връзка с издадени от РИОСВ гр. Шумен 5 бр. Становища по ЕО през 2011г., четири от които за проекти за ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаични централи и едно Становише по ЕО за ПУП-ПЗ за изграждане на ветропарк, състоящ се от 75 бр. ветрогенератори. Входиран е в РИОСВ гр. Шумен един доклад, който е одобрен, за другите четири проекта писмено сме информирани, че през 2012г. няма реализация на обектите, в т.ч. и проекти и в тази връзка няма изпълнение на мерките за етапите на проектиране, строителство и експлоатация.


 1. Комплексни разрешителни

През отчетната 2012 година са извършени всички планирани проверки по изпълнение на условията в комплексните разрешителни. През 2012 година е влязло в сила едно ново комплексно разрешително на «Квинс Арго и СИЕ» ООД, гр. Лозница, площадка с. Презвитер Козма, за инсталацията попадаща в обхвата на т. 6.6 а на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).


 • Алкомет” АД, гр. Шумен за експлоатацията на Инсталация за производство на алуминиеви заготовки чрез топене и леене (рулони и пръти) по т. 2.5. “а” от Приложение 4 на ЗООС и Инсталация за елоксация по т. 2.6 от Приложение 4 на ЗООС - КР № 341-НО/2011 г.

 • Хан Омуртаг” град София, площадка град Шумен за експлоатация на Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане-плочки по т.3.5 на Приложение № 4 на ЗООС с комплексно разрешително № 200-Н1/2011година;

 • Ново стъкло”ЕАД град Нови пазар с КР №176-Н1/2009 година за експлоатация на Инсталация за производство на домакинско стъкло – Ванна пещ цех „202”;

 • МАР-КРАФТ”ООД град София, с КР №303-Н/2008 година за експлоатация на инсталация за интензивно отглеждане на птици по т. 6.6 „а” от Приложение № 4 на ЗООС с капацитет 147 000 места - площадка село Дриново, общ. Попово, обл.Търговище.

 • «ХЦС» АД, гр. Шумен, КР № 333-НО/2008 г., по т. 6.6 «б» и 6.6 «в» от Приложение 4 – промишлена инсталация за интерзивно отглеждане на свине

 • Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) – т.6.6 «б» от Приложение № 4 на ЗООС

 • Отглеждане на свине майки – т. 6.6. «в» от ЗООС

 • Фуражен цех

 • «Мега груп» АД, гр. Варна, площадка гр. Смядово, КР № 39/2005 г. по т. 5.1.2 от Приложение 4 на ЗООС – Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти;

 • Инсталация «Атмосферна дестилация на обезводнени петролни продуки» и производство на:

 • Разтворители;

 • Промишлен газьол

 • Котелно гориво

 • «Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово» КР № 269-НО/2008 г. по т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС.

 • Тракия Глас България”ЕАД град Търговище, площадка Индустриална зона на град Търговище с комплексно разрешително №3-Н1/2009г. за изграждане и експлоатация на промишлени инсталации по т.3.3 и т. 4.2 от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда както следва:

1. Инсталация за производство на плоско стъкло, включваща 2 бр. пещи действаща и нова;

2. Инсталация за производство на домакинско стъкло, включваща 1 бр. пещ;

3. Инсталация за производство на водород.
Керамат” АД, град Каспичан, цех Каспичан с Актуализирано комплексно разрешително №111-А1/2009г. за експлоатацията на:

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща Тунелна пещ, с капацитет 326,7 t/24h (т. 3.5 на Приложение №4 на ЗООС).  • Регионално депо за неопасни отпадъци - Комплексно разрешително №349/2008година за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар.

  • Камчия” АД гр. Шумен за площадка село Панайот Волов, общ. Шумен, обл.Шумен с комплексно разрешително № 263–НО/2008 г. за инсталацията попадаща в обхвата на т. 6.6 а на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

  • инсталацията за интензивно отглеждане на птици, състояща се от Линия ”Родители на бройлери” с 300 000 места, състояща се от 6 центъра,

  • Линия ”Угояване на бройлери” с 540 000 места, състояща се от 3 центъра.

  • Братя Томови”АД, град Попово с комплексно разрешително № 326–НО/2008 г. за площадка/свинеферма град Попово, обл. Търговище обхващащо промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине както следва по т.6.6 “б”и т.6.6 „в” от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) включваща:

  • отглеждане на свине за угояване (над 30кг),

  • отглеждане на свине майки (т.6.6 „в”),

 • Марица ТР”ЕООД град Шумен, с комплексно разрешително №364/2008година – установено е, че на площадката не се извършва производствена дейност; няма наличен персонал обслужващ инсталацията, поради възникнала финансова криза и задължения по обслужване на кредити предстои продажба на имущество.

 • Регионално депо за неопасни отпадъци -Община Омуртаг за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица”, с комплексно разрешително №302 -НО/2008г.

 • Кооперация”Прогрес 94”гр. Опака, обл. Търговище КР №273-НО/2008 година – от 10.10.2009 година тухларният цех временно е преустановил работа и производственият процес не е възобновяван през 2010 година.

 • Витико”ООД площадка/инсталация град Плиска с комплексно разрешително №241-НО/2008- изграждането на птицевъдна сграда не е започнало и КР не е влязло в сила.

 • Керамат” АД, град Каспичан, цех кв. Дивдядово с Комплексно разрешително №128-А1/2009г. за експлоатацията на: Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща Тунелна пещ, (т. 3.5 на Приложение №4 на ЗООС) – инсталацията временно е прекратила производствена дейност.

 • «Керамат» АД, гр. Каспичан, цех с. Ветрище с комплексно разрешително № 113-Н0/2006 година, за експлоатация на: Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли по т. 3.5 от Приложение 4 на ЗООС. Към момента инсталацията временно е прекратила производствена дейност.

 • Родна индрустрия 91” ЕООД, гр. Попово с КР № 242-НО/2008 г. - Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли (т. 3.5 на Приложение №4 на ЗООС)

 • Брамас 96”АД, гр. Шумен с КР №231-НО/2008, - Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци (т. 6.5 от Приложение 4 на ЗООС).

 • Чугунена арматура България” АД, гр. Попово, с КР №235-НО/2008 г., - инсталация за производство на чугун от скрап (т.2.2 от Приложение 4).

 • Тетрахиб” ЕАД, гр. Шумен, площадка с. Никола Козлево с КР № 351-НО/2008 г.- инсталация за интензивно оглеждане на свине за угояване (по т. 6.6 „б” от Приложение 4 на ЗООС).

 • «Максам СЕ България”АД,/бивша “Еловица” гр. Габрово, площадка гр. Смядово - №109-А1/2011

 • Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен – КР №359-НО/2008 г. по т. 6.4 от Приложение 4 на ЗООС.

 • "Топлофикация - Шумен" ЕАД с комплексно разрешително №32-НО/2005 година за експлоатация на горивна инсталация за топлинна енергия по т.1.1 от Приложение № 4 на ЗООС.

 • Енерсис” АД, гр. Търговище – с комплексно разрешително № 121-Н1/2011 година, инсталация за производство на акумулаторни батерии по т. 2.5 „б” от Приложение 4 на ЗООС;

 • «Бряг СК» ООД, гр. Търговище с комплексн разрешително № 411-НО/2011 година за експлоатация на инсталацията попадаща в обхвата на т. 6.6 а на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 • «Ескейп груп» ООД, гр. Търговище с комплексно разрешително № 410-НО/2011 година за експлоатация на инсталацията попадаща в обхвата на т. 6.6 а на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 • Макет” ООД ,гр. Шумен с комплексно разрешително № 422-НО/2011 г. – инсталация за производство на алуминий по точка 2.5 от Приложение 4 на ЗООС.

 • Алмед” ООД, гр. Нови пазар с комплексно разрешително № 425-Н0/2012 г. попадащи по точка 2.5 от Приложение 4 на ЗООС

 • БМП- Близнаци” ООД, с. Стража с комплексно разрешително № 426-Н0/2012 г. – по точка 2.5 от Приложение 4 на ЗООС.

За отчетния период са извършени 2 броя извънредни проверки на оператори с комплексни разрешителни.

 • „Алкомет” АД гр. Шумен – съгласно Писмо на ИАОС, относно коректността на подадена от оператора информация в хода на процедурата по издаване на КР.

 • „Братя Томови” АД, гр. Попово – във връзка с неправомерно заустване на отпадъчни води в неразрешени земно-насипни лагуни по комплексно разрешително.

За изпълнените планови проверки експертите от направление „КПКЗ, ОХВ и УР” са дали 75 задължителни предписания на операторите, като от тях са изпълнени 74 броя предписания. На дружество „Братя Томови” АД, е извършена извънредна проверка, като е установено неизпълнение на условията на комплексното разрешително, за което е наложен АУАН. Издаденото Наказателно постановление от Директора на РИОСВ Шумен се обжалва от дружеството.

През 2012г. са верифицирани ГДОС на 27 оператора с КР.

В изпълнение на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е изпратено Уведомлението на дружеството и констативния протокол от проверката МОСВ и ИАОС, след което Изпълнителният директор на ИАОС гр. София с Решение № 422-Н0-И0-А0-О/2012 г. отмени Решение № 422-Н0-И0-А0/2011 г. за издаване на комплексно разрешително на оператор „Макет” ООД, гр. Шумен поради прекратяване на дейността попадаща в обхвата на Приложение № 4, към чл. 117 на Закона за опазване на околната среда.


 1. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети

Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) определя екологичните щети и непосредствената заплаха за възникване на такива, както и правомощията на органите на изпълнителната власт, правата и задълженията на опареторите. Екологични щети са щетите върху защитени видове и природни местообитания, водите и водните тела, почвите. ЗОПОЕЩ се прилага в случаите на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети и/или на причинени екологични щети в резултат на извършване на дейности, определени в Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ.

Компетентни органи по ЗОПОЕЩ са Министърът на околната среда и водите, Директорите на РИОСВ, Директорите на Басейновите Дирекции и Директорите на Националните Паркове. Органи на изпълнителната власт са Изпълнителния Директор на ИАОС и Областните управители.

Министърът на околната среда и водите създава и поддържа Публичен регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ.

Изискванията за създаване на публичния регистър, както и редът за предоставяне на информация за създаването и поддържането му, са регламентирани с глава първа, раздел ІІІ - „Публичен регистър и предоставяне на информация” на ЗОПОЕЩ и Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ.

Глава II от ЗОПОЕЩ регламентира процедурите за избор и осъществяване на превантивни/оздравителни мерки и действията на операторите и компетентния орган при възникване на случаи на непосредствена заплаха за екологични щети/причинени такива.

За определяне на превантивните и оздравителните мерки и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение операторите изготвят Собствена Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети.

Съдържанието и се определя в Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

През 2012 г. в РИОСВ гр.Шумен не са извършвани проверки по ЗОПОЕЩ.
 1. Доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда – EMAS и екомаркировката на ЕС.

Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) е доброволен инструмент за управление по околна среда. EMAS подпомага организациите да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействието си върху околната среда и да използваат ресурсите по по-ефективен начин.

Когато през 1993 г. е въведена EMAS, тя има за цел да обхване индустриални обекти. След първото преразглеждане през 2001г. EMAS II е отворена за всички организации, независимо от дейността им (разположени в държава-членка на ЕС и на ЕИП, както и дотогава). С EMAS III регистрацията по схемата е достъпна и за организации, разположени извън ЕС.

Изискванията на EMAS включват тези на ISO 14001. В допълнение към изискванията на стандарта, регистрацията по EMAS на дадена организация е гаранция за:


 • Прозрачност и предоставяне на информация на обществото;

 • Постоянно подобряване на екологичните показатели;

 • Ангажираност на служителите;

 • Постоянно спазване на законодателството.

В България Европейската Схема за екомаркировка е въведена чрез Закона за опазване на околната среда, глава седма, раздел трети, още през 2002 г. Тъй като тогава България все още не е страна – член на Европейския съюз, Регламентът не може да бъда прилаган директно. Поради тази причина, МОСВ въвежда изискванията на Регламента в българското законодателство посредством Наредба №3 на Министъра на околната среда и водите за Националната схема за екомаркировка (ДВ бр.49, 2003 г.).

За подобряване на конкурентоспособността на българската индустрия, още през 2003 г. Министърът на околната среда и водите обнародва 2 заповеди за определяне на специфични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на продуктови групи “Обувки“ и “Текстилни изделия”. Заповедите макар и непряко, въвеждат идентично в българското законодателство критериите на Решенията на ЕС за присъждане на знака за екомаркировка. През следващите 3 години се обнародват още 16 заповеди, с което техният общ брой нараства на 18.

Във връзка с пълноправното членство на Република България в Европейския съюз и за директното прилагане на Регламента за схемата за екомаркировка през 2007 г. се наложи изготвянето и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС). Чрез ЗИД на ЗООС Регламентът № 1980/2000 относно схемата за екомаркировка се въведе на мястото на съществуващата до този момент “Национална схема за екомаркировка (НСЕМ)”.

С обнародването на ЗИД на ЗООС в (ДВ бр. 52 от 06.06. 2008) се дава възможност за ефективно прилагане на Регламента на Европейската общност относно Схемата за екомаркировка в България.

В началото на 2010 г. беше публикуван ревизираният регламент относно схемата – Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС. С него се изменя и логото на схемата.

Броят на продуктовите групи, за които има разработени критерии и съответна могат да кандидатстват за екомакровката на ЕС, постоянно расте. Към момента те са 26 от различни категории:

Почистващи продукти;

Електроуреди;

Изделия от хартия;

Дом и градина;

Облекла и обувки;

Туристически услуги;

Смазочни материали


 1. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на обществено поведение за грижа към околната среда

В изпълнение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, на регионално ниво, през юли 2012 г. РИОСВ гр.Шумен спечели проект на стойност 852 314,40 лв. по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Със Заповед на Министъра на ОСВ, бе отпусната безвъзмездна финансова помощ за проект „Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен”. Дейностите по проекта ще обхванат Поддържани резервати „Патлейна”, „Дервиша” и „Моминград”, на територията на община Велики Преслав и община Върбица. На следващо място, във връзка с единственото находище на Нарязанолистен тъжник на територията на страната, намиращо се край с. Каспичан, Община Каспичан, със Заповед на министъра от юни 2012 г., местността „Каньона”, в землището на село Каспичан, бе обявена за защитена местност. Обявяването на защитената местност е реализирано във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати” финансиран по програма LIFE+, чрез която Европейският съюз осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда. В изпълнение на стратегията, през 2012 г. РИОСВ гр.Шумен беше домакин на семинар, организиран от БДЗП по проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Проекта се финансира от програма LIFE+ на ЕК. Темата на семинара беше „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”. Участие взеха експерти от регионалната инспекция, от БДЗП, както и представители на Регионалната дирекция по горите – Шумен, Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен, представители на Ловно рибарски дружества, Митническо бюро – Шумен, Районна прокуратура – Шумен и Районен съд – Шумен. Бяха представени презентации, свързани с предотвратяването на престъпленията срещу природата, работата с диви животни - реагирането при подадени сигнали и изпращането им в спасителния център, проблемите, свързани с незаконната търговия и улов на диви животни и незаконната търговия със защитени растителни и животински видове. През 2012 г. експерти от РИОСВ гр. Шумен взеха участие в провелата се Международна научно-приложна конференция на тема „Защитени карстови територии – мониторинг и управление”. По време на конференцията се проведоха пленарни сесии и теренна работа на територията на ПП „Шуменско плато” и Мадарското плато.

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 г. на регионално ниво, в РИОСВ гр.Шумен бяха разгледани нови инвестиционни предложения за изграждане на центрове за разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, както и такива за събиране, временно съхранение и транспортиране на ОЧЦМ, пластмаса, хартия и др. на територията на областите Шумен и Търговище. Със свое решение Директора на РИОСВ гр.Шумен е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за третиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване в землището на гр.Каспичан, обл.Шумен. На следващо място, през 2012 г., чрез ПУДООС, МОСВ отпусна средства на Община Шумен за изграждане ІІ етап на “Регионално депо за неопасни битови отпадъци, кв.Дивдядово, гр.Шумен”. На 24 май 2012 г., доброволци от пещерен клуб „Луцифер” гр.Търговище и с помощта на техни колеги от софийски пещерен клуб, извадиха общо 258 броя автомобилни гуми от пещерата „Яровете” край с.Трем, общ.Хитрино. Акцията по изваждането на гумите беше организирана от РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на община Хитрино и РЛ Шумен към ИАОС гр.София.

В изпълнение на политиката и мерките на Р България за компенсиране на негативния ефект от увеличаване на количествата на парникови газове, които са в основата на Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. и Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г., които търсят редуциране на емисиите на парникови газове чрез замяна на горивната база с по-ниско въглеродни горива, преминаване към комбинирано производство на топло- и електроенергия и оттам намаляване на употребата на изкопаеми горива и използване на възобновяеми енергийни източници, Директора на РИОСВ гр.Шумен през 2012 г. е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк за производство на електроенергия, състоящ се от 28 бр. турбини в общ.Никола Козлево, обл.Шумен; изграждането на вятърен парк от до 23 бр. ветрогенератора в землището на общ.Нови пазар, обл.Шумен; изграждането на ветроенергиен парк, състоящ се от 12 бр. ветрогенератора в землището на общ.Венец и общ.Хиртино, обл.Шумен. Разгледани са и инвестиционно предложение за изграждане на височинен генератор в землището на общ.Велики Преслав, както и такова за изграждане на електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции на територията на общ.Попово.

През 2012 г с решение на Министерски съвет бе приета Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчивото ползване на водните ресурси, осигуряването в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. В изпълнение на последната, на регионално ниво, в РИОСВ гр.Шумен през 2012 г. с приоритет бяха разглеждани предсрочно уведомления за ИН с възложители общини, свързани с постигане на горните цели. В тази връзка през 2012 г. от Директора на РИОСВ гр.Шумен беше разгледано инвестиционното предложение на община Смядово за интегрирания воден проект на общината, включващ доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа, изграждане на ПСОВ Смядово и реконструкция на съществуващата водопровдна мрежа в Смядово. Разгледано бе и инвестиционното предложение на общ. Каолиново за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Тодор Икономово, общ.Каолиново.

През 2012 г. настъпиха значителни изменения в нормативната уредба по околна среда.

Изменението на Приложение №4 на ЗООС през месец април 2012 г. засегна някои обекти, находащи се на територията на РИОСВ гр.Шумен, за дейността на които вече е предвидено издаването и влизането в сила на КР по реда на ЗООС. Това са основно обекти на леката промишленост – спиртоварни; предприятие за производство на бира, както и по-големите площадки за съхранение на отпадъци.

В ДВ, бр.47 от 2012 г. бе публикувано ПМС №115/15.06.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на вида и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Съгласно изменението, от 01.10.2012 г. лицата, които пускат на пазара на Република България торбички от всички видове полимери и размери заплащат продуктова такса от 0.35 лв. за 2012 г. към ПУДООС до 15-то число на следващия месец, с изключение на вносителите на торбички. Във връзка с горното, експертите на РИОСВ гр.Шумен извършиха извънредни проверки за спазване на изискванията на екологичното законодателство по отношение на полимерните торбички в търговската мрежа.

През месец юли 2012 г. беше обнародван в ДВ нов ЗУО. Още с влизането си в сила, законът породи редица задължения за лицата, които по занятие се занимават с дейности с отпадъци или от обичайният им предмет се генерират отпадъци. Лицата, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ, както и лицата, притежаващи разрешение и/или регистрационен документ, издадени по реда на отменения ЗУО, за дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, бяха задължени в шестмесечен срок от влизането в сила на новия ЗУО, да подадат заявление за получаване на разрешение по чл. 67 до Директора на РИОСВ гр.Шумен за площадките за извършване на дейности с такива отпадъци, които са на територията на областите Шумен и Търговище. В случай, че не го направят, издадените им документи губят своето действие, и в тримесечен срок от тази дата притежателите им са длъжни да преустановят дейността си.

В следствие приемането на новия ЗУО, експерти и юристи на РИОСВ гр.Шумен взеха участие в организирани от шуменското подразделение на Българската търговско – промишлена палата семинари на фирми от бранша с цел, запознаването им с новите изисквания на закона и нормативно разписаните срокове.

Във връзка с някои нови задължения, предвидени в ЗУО и за кметовете на общини, в РИОСВ гр.Шумен бяха организирани семинари с представители на местната власт, във връзка с подпомагането им при изпълнение на вменените им задължения. В следствие на това, бяха извършени съвместни проверки по чистотата на населените места от разширени екипи, включващи представители на РИОСВ, на общинските администрации, кметовете на малките населени места и представители на Областните пътни управления Шумен и Търговище.

Община Шумен изпълнява «Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух за периода 2009-2014 година», приета с Решение № 513 по Протокол № 28/22.12.2009 г. на заседание на Общински съвет - гр. Шумен. Във връзка с необходимостта от оценяване на приноса на замърсителите от отделните сектори през 2011 г., Програмата е актуализирана. През 2012 г., в съответствие с изпълнение на мерките заложени в плана за действие и с цел подобряване на КАВ, са осъществени следните дейности:

Sh_i_4.1 - газифициране на обществени сгради;

Sh_о_4 - саниране на общински сгради;

Sh_t_1.4 - прилагане на химически заместители при третиране на уличната мрежа против замръзване;

Sh_t_1.12 - рехабилитация на улична мрежа;

Sh_t_1.2 - модернизиране на пътна настилка;

Sh_о_1.6 - възможно най - ранно миене на маркуч след опесъчаване през зимата в дни с положителни температури /изпълнява се ежегодно/;

Sh_f_1.9 - поетапно ограничаване на ръчното метене и замяна със специализирана техника, гарантираща отстраняване на праха от настилките без разпрашаване, където позволява пътната инфраструктура;

Sh_i_2.1 - информационни кампании за разясняване и стимулиране използването на по - качествени горива;

Sh_t_5.5 - създаване на зелени пояси по периферията на града;
За популяризиране работата и обхвата на дейност на РИОСВ Шумен, с цел доближаване и сътрудничество на гражданите на областите Шумен и Търговище, от месец март 2012-та г. стартира излъчването на радиопредаването „Екосветофар”. То се реализира съвместно от РИОСВ – Шумен и „Форте” радио Шумен, като се излъчва всеки втори вторник от месеца. Предаването е разделено на три части – „червено”, „жълто” и „зелено”. В секция „червено” се дава информация за констатираните нарушения, съставените АУАН и издадените наказателни постановления, както и информация за постановените съдебни решения по обжалвани актове, издадени от Директора на РИОСВ – Шумен. В секция „жълто” се дава информация за измененията в нормативната уредба по околна среда и задълженията, които това води след себе си; информация за задълженията на физическите и юридическите лица и сроковете, в които тези задължения трябва да бъдат изпълнени; информация за депозираните сигнали и свършеното по тях. В секция „зелено” се дава информация за всички инициативи, кампании, проекти, дейности по екологично образование на РИОСВ Шумен, както и информация за положителните еконовини. РИОСВ – Шумен е единствената регионална инспекция, която осъществява партньорство съвместно с медия в името на това да доближи хората и да ги информира за дейността си. След излъчването на всяко предаване, излъчената информация се помества на електронната страница на инспекцията: http://www.riosv.icon.bg/ - меню „Контролна дейност” – подменю – „Екосветофар”.

През месец март, чрез предаването „Екосветофар”, стартира инициатива „Еко сигнал”. В същността си, РИОСВ и „Форте радио” Шумен призоваваха хората от всички населени места, попадащи в границите на Шуменска и Търговищка област, да изпращат на електронната поща на инспекцията - riosv-sh@icon.bg, информация и снимки за натрупани отпадъци на нерегламентирани за целта места в границите на населените места. С оглед успеха на кампанията, бе необходимо в информацията да се съдържа точния адрес по местонахождение на натрупаните отпадъци. Сигналите и снимките бяха обобщавани и в края на всеки месец бяха изпращани на кмета на съответната община за извършване на незабавни действия от страна на сметосъбиращите и сметоизвозващите фирми и почистване на натрупаните отпадъци. Също в края на съответния месец на интернет страницата на РИОСВ беше обобщавано и изнесяна информация за извършените дейности от страна на общинските кметове по подадените от гражданите сигнали. Така се гарантира пълна прозрачност на инициативата и положителните резултати от нея, а хората, сигнализирали за нередностите, получаваха обратна информация за приносът им към живот в едно по-чисто населено място.

През първата седмица от месец април през 2012-та г. по традиция се отбеляза „Седмицата на гората”. В тази връзка РИОСВ Шумен организира сред учениците и децата от детските заведения на Шуменска и Търговищка област кампания за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране. Минималното количество, от което започна съревнованието, бе 10 кг. За всеки, предал над 10 кг хартия до края на месец април 2012 г., РИОСВ осигури награда - живо дърво, което беше посадено по избор на спечелилия го. В резултат на това, в края на първия етап на кампанията, през първата седмица на месец май, РИОСВ раздаде общо 30 броя живи дървета на всички участници, които до края на месец април удостовериха, че са предали минимално количество от 10 кг хартия за рециклиране. Втория етап на инициативата продължи до 04 юни.  На тържество, проведено на 05 юни в залата на Регионалната библиотека в гр.Шумен, послучай Международния  ден за опазване на околната среда – 5 юни, бяха наградени и призьорите. Всички подаръци за победителите бяха осигурени от инспекцията. В резултат на организираната кампания, бяха предадени общо 2 331,300 кг отпадъчна хартия за рециклиране.

На 21 април на три места в Шумен стартира акцията „Да засадим дърво”. Кампанията бе посветена на Международния ден на Земята – 22 април, и се организира по инициативата на вестник „24 часа”, с партньорството на МОСВ и МЗХ. В кампанията се включиха ученици от Професионална гимназия по икономика гр.Шумен; студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски”; курсанти и студенти от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски”, както и експерти от РИОСВ гр. Шумен. Бяха посадени общо 100 дръвчета, за което беше използван специализиран субстракт за подобряване влагосъстоянието и задържането на влагата в корените на фиданките, с цел по-голяма прихващаемост на засадената растителност.

Международния ден на Земята – 22 април, през 2012-та година се отбелязва под мотото „Да мобилизираме планетата Земя”. В навечерието на празника, служителите от РИОСВ гр.Шумен организираха акция, при която предадоха 522 кг хартия и 318 кг електрическо и електронно оборудване за рециклиране.

При провеждане на инициативата „Да изчистим България за един ден” на 12 май, РИОСВ Шумен активно участва като координатор за областите Шумен и Търговище и реален изпълнител по почистване на обект Природен парк ”Шуменско плато”, местност Хижа „Диана”. В резултат на кампанията в почистването взеха участие училища, ЦДГ, администрации, фирми, НПО и много граждани. Общо постъпилите отпадъци в регионалното депо за неопасни отпадъци Шумен по инициативата са 56 920 кг, а на регионално депо-Търговище - 68 760 кг отпадъци.

На 24 май доброволци от пещерен клуб „Луцифер” гр.Търговище, под ръководството на г-н Красимир Колевски – председател на клуба, и с помощта на техни колеги от софийски пещерен клуб, извадиха общо 258 броя автомобилни гуми от пещерата „Яровете” край с.Трем, общ.Хитрино. Акцията по изваждането на гумите беше организирана от РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на община Хитрино и РЛ Шумен. С това приключиха действията по сигнала, депозиран в РИОСВ гр.Шумен за намерени тенекиени кутии, пълни с хербицида „Хектафермин” и десетки автомобилни гуми във вертикалната пещера „Яровете”, намираща се в едноименната местност, общ.Хитрино. След депозиране на сигнала, бяха предприети незабавни последващи действия от страна на РИОСВ гр.Шумен по координацията на процеса по безопасно изваждане и законосъобразно третиране на намерените бидони. Извадени бяха общо 31 броя опаковки - метални кутии с остатъчно количество от вещество, за което, след взети проби и извършен анализ, беше доказано, че е излязъл от употреба хербицид за растителна защита „Хектафермин”. Веднага след изваждането на гумите, с оглед на възможностите, които зависеха от спецификата на терена, спелеолозите взеха 6 броя почвени проби. Пробите бяха изпратени за анализ в лабораторията на „СЖС България” ЕООД в гр.Варна. Средствата за това са осигурени от ПУДООС и МОСВ. Според резултатите, в почвата в пещерата няма наличие на веществото 2,4 D, което съответно показва липса на замърсяване на почвите и водите с хербицида „Хектафермин”.

Със Заповед на министър Нона Караджова от 23 април 2012 г., обнародвана в ДВ бр.44 от 12.06.2012 г., местността „Каньона”, в землището на с. Каспичан, бе обявена за защитена местност. Обявяването на защитената местност е реализирано във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микро-резервати” финансиран по програма LIFE+, чрез която Европейският съюз осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда. В границите на защитената местност от териториалния обхват на област Шумен  попада землището на с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен. Защитената местност “Каньона” е с площ 175,8 дка и предмет на опазване е находище на Нарязанолистен тъжник ( Spirea crenata L.). В границите на защитената местност се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и  внасяне на неместни растителни видове. Забранява се също и паша на домашни животни, пръскане с пестициди и палене на огън.През изтеклата 2012-та г. РИОСВ гр.Шумен спечели проект на стойност 852 314,40 лв. по процедура за набиране на проектни предложения „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Със Заповед №РД-528/02.07.2012 г. на Министъра на ОСВ, бе отпусната безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен”. Дейностите по проекта обхващат Поддържани резервати „Патлейна”, „Дервиша” и „Моминград”, на територията на община Велики Преслав и община Върбица, и те включват:

 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи: по дейността ще се извърши:

 • Запазване на генетичното разнообразие на вида Конски кестен в Поддържан резерват /ПР/ „Дервиша”. За целта ще се отгледа семенно потомство в колекция, представяща генетичното разнообразие на вида в ПР; ще се определи и маркира площ за въвеждане в естествено местообитание и изготвяне на схема за въвеждане на едногодишни семеначета в площа и пионерно ще се въведе в естествено местообитание 100 бр. едногодишни семеначета;

 • Консервация на различни фенотипове от Див рожков в ПР „Патлейна”, с цел съхраняване и защита на естественото находище от съществуващата гора от вида, който е терциерен реликт, включен в Червената книга на България. Находището от Див рожков е най-голямо в нашата страна. В синтезиран вид по дейността следва да се изпълнят: събиране на семена за консервация в семенна банка и пилотна дейност по отстраняване на акациева растителност в периода на активна вегетация – през летните месеци. Последното цели подпомагане на естественото възобновяване на Див рожков, чрез двукратно прилагане на мярката, която не е традиционна, и следва да се намали лимитиращият ефект на акациевата растителност върху подраста от Див рожков, чрез отстраняването й през лятото, като се очаква нейните издънки да не могат да се адаптират за зимните месеци. Вида Див рожков е основен дървесен вид за опазване в ПР „Патлейна”. Възобновителната възможност на вида в границите на резервата е силно намалена, поради факта, че през 90-те години, вследствие на голямо наводнение значителна част от дърветата, непосредствено растящи около руслото на р. Патлейна са унищожени. От същият период се наблюдава и силно присъствие на акациева растителност по цялото протежение на резервата.

 • Проучване на фенологични и репродуктивни особености на вида Урумово лале в ПР „Патлейна” за оценка на семенната му продуктивност и попълване на популацията чрез подсяване за увеличаване на числеността на индивидите. В синтезиран вид, по дейността следва да се изпълнят: определяне и маркиране на 2 бр. отчетни площадки за проучване на семенната продуктивност и събиране на семена за подсяване; събиране на семена за подсяване - 400 бр. и семенно подсяване;

 • Извършване на фитосанитарна оценка на вида Конски кестен в ПР „Дервиша”, използване на биологични средства за борба срещу листоминиращ молец и гъбни заболявания, за което предварително е необходимо провеждане на биологични и екологични проучвания, и популяризиране на проблема. По дейността следва да се изпълнят: закупуване на феромонни капани - тип политрап- 50 бр., за намаляване ефекта на въздействие на Листоминиращия молец; закупуване на феромонни примамки за Листоминиращ молец - 200 бр.; поставяне на 50 феромонни капана (тип политрап) за намаляване ефекта на въздействие на Листоминиращия молец и четирикратно залагане на феромонни примамки във феромонните капани;

 1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство: по дейността ще се извърши:

 • Ремонт на противопожарен път в ПР „Моминград”, който ще се извърши в габаритите на пътя с дължина 2,5 км и ширина 3 м, чрез полагане на трошенокаменна настилка;

 • Ремонт на горски път /не от републиканската пътна мрежа/, използван за противопожарни дейности в ПР „Дервиша”, който ще се извърши в габаритите на пътя с дължина 4 км и ширина 3 м;

 • Изготвяне и поставяне на информационни и указателни табели по границите на ПР;

 1. Интерпретация и образователни програми: предвижда се изработка на информационни материали; разработване, тиражиране и разпространение на материали за информационни кампании, вкл. филми, сайт, каталози, дипляни; разработване на материали, продукти и др. за представяне на поддържаните резервати на територията на РИОСВ- гр. Шумен и политиката за управлението им в публични кампании;

 2. Планиране и оптимизация на управлението: предвижда се изработване на Планове за управление за ПР „Патлейна”, „Дервиша” и „Моминград”, вкл. инвентаризация на горите, разработване на противопожарни планове, анализ на налична информация, теренни проучвания и изработване на карти, оценка на състоянието на компонентите на околната среда, провеждане на санитарни мероприятия при необходимост, изготвяне на проектите на планове за управление и приложенията към тях, определяне на норми, режими, условия, зони, организиране на обществени обсъждания, консултации.

Крайната дата за реализацията на проекта и приключване на дейностите по него е 31.12.2014 г.

През месец септември 2012-та г., в периода от 16 до 22 септември, традиционно се отбеляза Европейската седмица на мобилността под надслов „Движение в правилната посока”. Във връзка с това, РИОСВ гр.Шумен, съвместно с община Каспичан и община Антоново, организира спортно мероприятие сред учениците на двете общини, към двете области, попадащи в териториалния обхват на екоинспекцията. На 21 септември в гр.Антоново се проведе спортна надпревара – крос, в който участие взеха учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и методий” гр.Антоново. На 26 септември 2012 г. подобна спорнта проява се проведе и в гр.Каспичан. В нея сили премериха учениците от всички общински училища при община Каспичан. Целта на двете спортни надпревари, в които участие взеха общо над 320 ученици, бе да насочи усилията на децата към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина ни на живот.

От 16 до 20 септември 2012 г. експерти от РИОСВ гр. Шумен взеха участие в провелата се Международна научно-приложна конференция на тема „Защитени карстови територии – мониторинг и управление”. По време на конференцията се проведоха пленарни сесии и теренна работа на територията на ПП „Шуменско плато” и Мадарското плато. Форумът се проведе под егидата на БАН и бе посветен на 100-годишнината от рождението на българския географ и карстолог Владимир Попов. По време на конференцията бе открита и изложба на творби от Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията”. За пръв път конференцията в гр.Шумен е проведена през 2005 г. под надслов „Защитени карстови територии – състояние, проблеми, перспективи”

През месец октомври бяха извършени проверки по чистотата на населените места в териториалния обхват на РИОСВ гр.Шумен. Проверени бяха: с.Златар, с.Царев брод, с.Радко Димитриево, с.Ветрище, с.Вехтово, с.Илия Блъсков, с.Благово, с.Овчарово, с.Костена река, с.Кладененц и с.Друмево – всички, на територията на Община Шумен. Съставени са актове за установяване на административно нарушение на кмета на с. Илия Блъсково и с.Благово, на кметските наместници на с. Кладенец, Радко Димитриево, Ветрище, кмета на с. Вехтово и с. Друмево. На проверка бе подложена и Община Хитрино и населените места в нея: с.Хитрино, с. Тимарево, с. Каменяк, с. Живково, с.Сливак, с.Близнаци. В с.Каменяк и с.Близнаци не са констатирани локални замърсявания. На кметовете на селата, в които имаше констатирани замърсявания около старите сметища, се съставиха АУАН. При проверките по чистотата на населените места бяха констатирани и села, чиито сметища, изведени от експлоатация, не са били използвани от местното население след закриването им. Това са селата Овчарово и Костена река, общ.Шумен и Каменяк и Близнаци, общ.Хитрино. В тази връзка, през месец декември кметовете им получиха грамоти за положените усилия при опазване на околната следа и постигнатите положителни резултати при опазване чистотата на населените места, която контролират като представители на местната власт.

Eксперти от РИОСВ – Шумен се включиха в организираната от „ЕКОПАК България” инициатива по засаждането на 300 акациеви дръвчета близо до село Слънчево, разположено до автомагистрала „Хемус“, между Шумен и Варна. Акцията се проведе на 23 ноември и бе част от стартиралата в началото на месеца инициатива на „ЕКОПАК България” – „Нашата гора” в рамките, на която за всеки 100 спасени от изсичане дървета ще бъде засадено по едно ново дръвче. За своето участие в проекта „Нашата гора” и принос в опазването и възстановяването на родната природа, екипа на РИОСВ – Шумен беше награден с грамота и получи благодарности от изпълнителния директор на „ЕКОПАК България” Тодор Бургуджиев.

През декември 2012 г. РИОСВ гр.Шумен беше домакин на семинар, организиран от БДЗП по проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Проекта се финансира от програма LIFE+ на ЕК. Темата на семинара беше „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”. Участие взеха експерти от регионалната инспекция, от БДЗП, както и представители на Регионалната дирекция по горите – Шумен, Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен, представители на Ловно рибарски дружества, Митническо бюро – Шумен, Районна прокуратура – Шумен и Районен съд – Шумен. Бяха представени презентации, свързани с предотвратяването на престъпленията срещу природата, работата с диви животни - реагирането при подадени сигнали и изпращането им в спасителния център, проблемите, свързани с незаконната търговия и улов на диви животни и незаконната търговия със защитени растителни и животински видове.От началото на 2012-та г. РИОСВ – Шумен реализира успешно и други кампании, свързани с екологичния календар, като в тях дейно участие взеха ученици и деца от детските заведения в областите Шумен и Търговище, като по този начин показаха съпричастие и заинтересованост, относно проблемите по опазването на околната среда и начините, по които може да запазим планетата ни чиста. Сред тях са:

 • Деня на земята 22 – април, отбелязаха учениците от СОУ „Панайот Волов” гр.Шумен. Учениците от втори, четвърти, пети и шести клас, изпълниха двора на училището си с разноцветни рисунки, посветени на Деня на Земята. Малките художници получиха подаръци от своите ръководители и грамоти от РИОСВ. В двора на училището, ученици от 12 клас засадиха две фиданки - брезичка и явор, дарени от РИОСВ

 • На 23 април, отново по повод Деня на Земята, в ЦДГ №5 «Латинка» гр.Шумен, се състоя весел празник. Гости бяха децата от ЦДГ №35 «Изворче» гр.Шумен, и г-жа Лидия Кунева – Директор на РИОСВ гр.Шумен. Бе подготвена занимателна викторина, съчетана с кръстословица, при която всички имаха възможност да демонстрират знанията си по темата. Чрез словото, музиката и танците, децата показаха своята художествена обвързаност към проблемите на Земята. Представиха и много красиви облекла - модели от отпадъчни материали, тематично свързани с опазването на природата. Всички деца получиха подаръци.

 • На 23 април и Информационния център на РИОСВ Шумен бе домакин на тържество по повод Деня на Земята. Участие в него взеха учениците от СИП «Здравословен начин на живот» от ПГМЕТТ «Христо Ботев» гр.Шумен. Представени бяха: презентация на тема „Земята - наш общ дом”; модел от отпадъчни материали и есе на тема „Човекът и природата”. Изключително „вкусно” участие в празника на Земята взеха учениците от 12 клас на ПГОХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Шумен, които бяха приготвили най-различни лакомства за всички участници – питка, баница, кифлички, щрудел и вкусни пасти. Учениците от клуб „Млад еколог”, представиха презентация „Пази ми я, докато порасна” на фона на музика. В празника се включиха и ученици от ОУ „Васил Левски”с. Градище. Участници от пети, шести и седми клас подредиха изложба от рисунки на тема „Деня на Земята”. Приятна изненада бе и появата на модел – облекло от отпадъчни материали, представено от ученичка от СОУ „Черноризец Храбър” гр. Велики Преслав. За взетото участие и достойното представяне, РИОСВ раздаде федербали, топки, хилки за тенис на маса и много други интересни награди на всички участници.

 • На 22 май отбелязахме Международния ден на биоразнообразието, под мотото „Морско биоразнообразие”. По този повод, в Информационния център на РИОСВ се състоя тържество, с участието на децата от група „Калинка” при ЦДГ №19 „Конче вихрогонче” гр.Шумен; деца от група „Снежанка” при ЦДГ №25 „Братя Грим” гр.Шумен, както и деца от група „Палавници” при ЦДГ №30 „Космонавт” гр.Шумен. В честването на деня на биологичното разнообразие се включиха и деца от клуб „Млад еколог” към читалище „Добри Войников”, както и учениците от Детски танцов ансамбъл „Шуменче” от III-то Основно училище „Димитър Благоев”.

 • На 01.11.2012 г. гости на РИОСВ бяха децата от Клуб „Приятели на здравето” към Начално училище „Княз Борис I” – Шумен. Те зададоха няколко въпроса на служители на инспекцията, свързани с тютюнопушеното и здравословния начин на живот. Малките ученици се забавляваха с електорнната викторина „Ламята Вихра”, като провериха и обогатиха знанията си за околната среда и начините, по които можем да предотвратим замърсяването на природата и да я поддържаме чиста. Децата останаха приятно изненадани и от подаръците, който получиха – футболна топка, книжка „Зелени разкази” и плакати на екологична тематика.

 • Клуб „Млад еколог” към СОУ „Трайко Симеонов” – Шумен, посети Информационен център на РИОСВ – Шумен на 22.11.2012 г. Учениците се запознаха с процеса на работа на инспекцията, нейния териториален обхват и начините, по които тя осъществява своите функции. Научиха как се извършва контрол на качеството на атмосферния въздух, как работи автоматичната измервателна станция и показателите, които регистрира. С интерес изгледаха филмчето „Петко опазва въздуха” и научиха как с ежедневни малки жестове можем да намалим замърсяването на околната среда и да служим за пример на всеки около нас.

 • На 28.11.2012 г.студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, гостуваха в Информационния център на РИОСВ – Шумен. Студентите с интерес изслушаха презентацията за мисията, целите, структурата и функциите на Регионалната инспекция. Бъдещите еколози не скриха амбициите си един ден да бъдат част от екипа на Регионалната инспекция и да работят като експерти в отделните направления.

 • През месец декември в Информационния център на РИОСВ-Шумен гостуваха ученици от клуб „Млад еколог” към СОУ „Васил Левски” – Шумен. Учениците се запознаха с процеса на работа на инспекция, нейния териториален обхват и начините, по които тя осъществява своите функции. Изгледаха филмчето „Петко и Поли опазват водата” и научиха как можем да се научим да пестим водата, да не я замърсяваме и да опазваме моретата и океаните, за да може да оставим на поколенията след нас чисти водоизточници на питейна вода.

При извършване на анализ и сравнение на политиката по околна среда на местно ниво спрямо предходната 2011-та година, може да се обобщи следното:

 • 2012-та г. се оказва много по-инициативна по отношение на политиката по околна среда, в сравнение с 2011-та г. РИОСВ гр.Шумен е първата структура в рамките на МОСВ, която, съвместно с места медия, реализира успешно вече една година, радиопредаване, с изцяло екологична насоченост. Чрез него, дейността на инспекцията е подчинена на пълна прозрачност за населението. Така на хората е дадена възможност да се включат в инициативите на инспекцията и да дадат своя принос за опазването на околната среда;

 • През 2012-та г. за първи път РИОСВ гр.Шумен – в качеството си на бенефициент по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, кандидатства с проект и го спечели. Предстои свършването на много работа от страна на екипа на проекта, по изпълнението му;

 • През 2012-та г. експертите на РИОСВ Шумен за първи път предприеха действия по обявяването на нова защитена територия – защитена местност „Каньона”, край с.Каспичан, общ.Каспичан, обл.Шумен;

 • От началото на 2012 г. експертите на РИОСВ гр.Шумен с превес засилиха контрола върху чистотата на населените места и чистотата на пътните артерии от общинската и републиканската пътна мрежа, във връзка с измененията на ЗУО. В следствие на това, бяха извършени съвместни проверки от разширени екипи, включващи представители на РИОСВ, на общинските администрации, кметовете на малките населени места и представители на Областните пътни управления Шумен и Търговище. В следствие на този засилен контрол, имаме и конкретни резултати: кметовете на селата Овчарово и Костена река, общ.Шумен и Каменяк и Близнаци, общ.Хитрино получиха грамоти за положените усилия при опазване на околната следа и постигнатите положителни резултати при опазване чистотата на населените места, която контролират като представители на местната власт;

 • За първи път през пролетта на 2012-та г. РИОСВ Шумен организира една от най-мащабните си кампании, по случай Седмицата на гората, която постигна своите реални резултати: 2 331,300 кг предадена отпадъчна хартия за рециклиране;

 • За първи път през есента на 2012-та г. над 300 деца отбелязаха Европейската седмица на мобилността, чрез участието им в масова спортна надпревара – крос;1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница