Доклад за състоянието на околната среда през 2015 година съдържание І. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средаДата11.06.2018
Размер252.24 Kb.

Приложение към Заповед № 336/24.04.2012 г.

на министъра на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите

гр. РусеРегионален доклад за състоянието на околната среда
през 2015 годинаСЪДЪРЖАНИЕ

І. Въведение

II. Анализи по компоненти на околната среда

ІІ.1. Атмосферен въздух

ІІ.2. Води

ІІ.3. Земи и почви

ІІ.4. Защитени територии и биоразнообразие
III. Анализи по фактори на въздействие

ІІІ.1. Отпадъци

ІІІ.2. Шум

ІІІ.3. Радиационен контрол

ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии
IV. Превантивна дейност и контрол

V. Проекти/ обекти с екологично предназначение

VI. Заключение

VII. ПриложенияСПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС Автоматична измервателна станция

БАН Българска академия на науките

БР Биологично разнообразие

БПК5 Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

БФВ Битово-фекални води

БДУВР Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район

ВЕЦ Водноелектрическа централа

ГГИ Големи горивни инсталации

ГЗ Гражданска защита

ГК Градска канализация

ГГИ Големи точкови източници

ГМО Генетично модифицирани организми

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГФ Горски фонд

ДГС Държавно горско стопанство

ДЛС Държавно ловно стопанство

ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ДОАС Диференциална, оптична, автоматична атомноабсорбционна

спектрофотометрия

ДПП Дирекция природен парк

ЕЕС Експертен екологичен съвет

ЕС Европейски съюз

ЕО Екологична оценка

ЕК Европейска комисия

ЗБР Закон за биологичното разнообразие

ЗВ Закон за водите

ЗЗ Защитена зона

ЗЗВВХВП Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати

ЗОПОЕЩ Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на

екологични щети

ЗЛР Закон за лечебните растения

ЗМ Защитена местност

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗЗТ Закон за защитените територии

ЗУО Закон за управление на отпадъците

ЗУТ Закон за устройство на територията

ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среда

ЗТ Защитена територия

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства

ИУЕЕ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ Качество на атмосферния въздух

КВС Карта на възстановената собственост

КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР Комплексно разрешително

КЦН Краткосрочна целева норма

ЛС Лесозащитна станция

МАС Мобилна автоматична станция

МВЕЦ Мини водноелектрическа централа

МЗ Министерство на здравеопазването

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МПС Моторно превозно средство

МФ Министарство на финансите

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАСЕМ Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НДЕ Норма за допустими емисии

НП Наказателно постановление

НПО Неправителствена организация

НСМБР Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда

НСЗП Национална служба за защита на природата

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВОС Оценка на въздействие върху околната среда

ОПЗН Опазване на почвите и земните недра

ОС Оценка за съвместимост

ОХВП Опасни химични вещества и препарати

ПДК Пределно допустима концентрация

ПДК м.е. Пределно допустима концентрация–максимална еднократна

ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация–средно денонощна

ПДК ср.год. Пределно допустима концентрация – средно годишна

ПС за СЧН Прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото здраве

за основните атмосферни замърсители

ПДКм.е. Пределно допустима максимално-еднократна концентрация за

специфичните атмосферни замърсители

ПС за СДН Прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на човешкото

здраве за основните атмосферни замърсители

ПДКс.д. Пределно допустима средноденонощна концентрация за специфичните

атмосферни замърсители

ПЗ Природна забележителност

ПКЦ Парокотелна централа

ПМС Постановление на Министерски съвет

ПП Природен парк

ППЗЗ Промяна в предназначението на земеделски земи

ПР Поддържан резерват

ПСКР Прагови стойности за консумация на разтворители

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСХЗВ Пречиствателна станция за химически замърсени води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП Подробен устройствен план

РБ Републикански бюджет

РЗИ Регионална здравна инспекция

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите

Р Резерват

РЛ Регионална лаборатория

РОУКАВ Райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

СЧН Средночасова норма

СДН Средноденонощна норма

СГН Средногодишна норма

СНИ Собствени непрекъснати измервания

СПККАВ Стационарен пункт за контрол качеството на атмосферния въздух

ТЕЦ Топлоелектрическа централа

ТБО Твърди битови отпадъци

ФПЧ Фини прахови частици

ФПЧ2.5 Фини прахови частици до 2.5 µg

ТДОЧЦМ Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни металиІ. ВЪВЕДЕНИЕ


Чрез годишния доклад за околна среда Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе цели да представи на широката общественост и заинтересованите лица състоянието и проблемите, свързани с компонентите и факторите на околната среда, както и положените усилия в областта на опазването им на територията на областите Русе, Разград и Силистра.

Докладът се публикува на интернет страницата и се разпространява по подходящ начин сред бенефициентите на услуги, предоставяни от инспекцията, местната власт, институции и др. заинтересовани лица. Той отразява осъществената контролна, превантивна и информационна дейност на РИОСВ-Русе през 2015 г.

Надяваме се, че информацията, поднесена в него ще бъде интересна за всички, които се интересуват от състоянието на заобикалящата среда и здравето на хората.

Основни данни за териториалния обхват, характеристика на контролираните обекти и мисията на Регионална инспекция по околната серда и водите Русе (РИОСВ-Русе).

РИОСВ-Русе има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:  • опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;

  • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;

  • опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;

  • управление на отпадъците;

  • екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;

  • събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Русе разработва или участва в подготовката на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.

При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Русе извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

Фиг. 1 Териториален обхват на РИОСВ-Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, провеждащ държавната политика по опазване на околната среда на територията на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ на 8 148 км2. Обхваща 22 общини с 306 населени места и над 456 хиляди жители.

Контролираните обекти са разположени в Североизточна България – Северен Централен и Североизточен планов район. Територията се намира в поречието на река Дунав, с притоците си Русенски Лом, Янтра и Добруджански реки, и съответно тези на Русенски Лом – Бели, Черни, Мали и Баниски Лом.

На север и североизток границата на териториялния обхват на Инспекцията съвпада с държавната граница и минава по поречието на река Дунав. В географското отношение той е важен международен и републикански транспортен кръстопът. На територията се пресичат европейските транспортни коридори № 7 и № 9, които осигуряват връзката между районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от друга.

Районът попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се със студена зима и сухо, топло лято. В по-голямата си част релефът е равнинен, с надморска височина до 200 м., но суходолията, ориентирани към река Дунав му придават хълмист характер. Почвите са чернозем, сиви горски, алувиални и алувиално-ливадни. Районът е беден на горски масиви, като естествените са силно редуцирани за сметка на усвояването на земеделски площи. Преобладават широколистни и смесен тип гори.

Територията на РИОСВ–Русе се характеризира с богато биологично разнообразие. Контролира се спазване на режимите в заповедите за обявяване на 42 защитени територии (ЗТ), 2 резервата – Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”, Резерват „Русенски Лом” и Природен парк „Русенски Лом”. По директивата за птиците вече са определени със заповед на министъра на околната среда и водите 11 зони, а в процедура по обявяване ще са 20 зони по директивата за местообитанията.

На територията на РИОСВ–Русе функционират обекти от всички сектори на икономиката. Характерни за региона са инсталации от химическата, леката и хранително-вкусовата промишленост и животновъдството в т.ч.: нефтопреработване, производства на бои, биогорива, лекарствени форми и добавки, млечни продукти, фруктози, хлебна мая, дървопреработване и производство на мебели, производство на резервни части за леки автомобили и селското стопанство, керамично производство, инсталации за интензивно животновъдство и др.

Най-малък е делът на обектите от енергийното стопанство (около 0,5 %), следван от химическата промишленост (около 1,5 %), производство и обработка на метали (2,5 %), производство на продукти от нерудни материали (3 %). Най-голям е делът на инсталации и обекти по управление на отпадъците (11,5 %).

Мисията на РИОСВ-Русе в териториалния й обхват е да създаде условия за опазването и възпроизводството на околната среда и защита здравето на хората, да подпомага поддържането на разнообразието на живата природа, да гарантира разумното използване на природните богатства и ресурсите в региона.

Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на Област Русе


Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра попада в териториалния обхват на Северен централен район (СЦР). Областта заема площ от 2 803.41 км2 и към 31.12.2011 г. наброява 233 767 жители. Състои се от 8 общини - Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83, от които 9 са градове и 74 - села. Най-голямата община е Русе (166 881 жители), с административен център град Русе.

Във физикогеографско отношение Област Русе се отличава със сравнително еднообразен релеф. Той е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което благоприятства земеделието, както и цялостното развитие на техническата инфраструктура. На север Област Русе граничи с река Дунав, като заема част от Източната Дунавска равнина. Община Сливо поле е разположена в Бръшленската низина - най-голямата крайдунавска низина, простираща се между Русе и Тутракан, с площ около 320 км2.

Територията на Област Русе геоложки принадлежи към мизийската платформа. Областта е бедна на полезни изкопаеми. Преобладават само нерудните полезни изкопаеми. Открити са и се изследват кварцов пясък, облицовъчен варовик и каолин.

Климатът в Област Русе е умереноконтинентален. Особеностите на релефа създават благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни маси. По тези причини, в сравнение с другите ниски части на страната, зимата тук е най-студена, пролетта настъпва рано и е сравнително хладна, лятото е горещо, а есента е по-топла от пролетта.Икономическото състояние на областта е на сравнително ниско равнище. Определящите за икономическото развитие са металургията, машиностроене и металообработване. Химическата, текстилната и шивашката промишленост традиционно са едни от основните и значими за индустриалното развитие на Област Русе производства, както и строителството.
Табл. 1 Защитени територии в Област РусеИме на ЗТ

Населено място

ДР №

Площ по последна заповед в дка

Заповед за обявяване

1

ЗМ „Вековна церова гора“

с. Церовец, общна Иваново

402

8.733

№ 17/ 08.01.1981 (ДВ, бр. 17/1981г.)

2

ЗМ „Дойчов остров“

с. Батин, община Борово

514

160.482

№ РД-919/ 27.12.2007 (ДВ, бр. 8/2008 г.)

3

ЗМ „Естетсвено находище на кримска какула“

с. Полско Косово, община Бяла

439

35.093

№ РД-91/ 16.02.2006 (ДВ, бр. 28/2006 г.)

4

ЗМ „Калимок – Бръшлен“

с. Ряхово, с. Бабово, с. Голямо Враново, с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село, град Тутракан, община Тутракан, област Силистра

146

5 952.349

№ РД-451/ 04.07.2001 (ДВ, бр. 68/2001 г.)

5

ЗМ „Комплекс Алеко-Телика“

с. Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

420

2060.000

№ РД-784/ 04.08.2004 (ДВ, бр. 79/2004 г.)

6

ЗМ „Находище на обикновен сладник“

с. Белцов, община Ценово

283/404

2.865

№ 1635/ 27.05.1976 (ДВ, бр. 50/1976 г.)

7

ЗМ „Находище на уехтрицова урока - село Острица“

с. Острица, община Две могили

552

395,777

№ РД-19/ 11.01.2013 (ДВ, бр. 9/2013 г.)

8

ЗМ „Находище на българска гърлица - село Караманово“

с. Караманово, община Ценово

570

16,142

№ РД-300/ 29.03.2013 (ДВ, бр.36/2013 г.)

9

ПП „Русенски Лом“

с. Иваново, с. Табачка, с. Сваленик, с. Щръклево, с. Нисово, с Червен, с. Кошов, област община Иваново и с. Писанец, община Ветово

стар 7, нов 3

34080.000

№ 567/ 26.02.1970 (ДВ, бр. 30/1970 г.) , видоизменена със № 586//08.06.1983 г. (ДВ, бр. 52/1983 г.) и № 580/17.06.1986 (ДВ, бр. 52/1986 г.)

10

ПЗ „Дeкилиташ“

с. Мечка, община Иваново

208

17.528

№ 707/ 09.03.1970 (ДВ, бр. 34/1970 г.)

11

ПЗ „Мамула“

с. Писанец, община Ветово

209

8.915

№ 707/ 09.03.1970 (ДВ, бр. 34/1970 г.)

12

ПЗ „Орлова чука“

с. Пепeлина, община Две Могили и с. Табачка, община Иваново

36

822.32

№ 2810/ 10.10.1962 (ДВ, бр. 56/1963 г.)

13

ПЗ „Острата скала“

гр. Сеново, община Ветово

309/534

356.902

№ 309/ 10.04.1986 (ДВ, бр. 34/1986 г.)

Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на Област Разград


Област Разград е разположена в североизточната част на България, заема 2 639 км2 площ. Тя граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и Силистра. Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен район. В границите й влизат 7 общини: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, общо 104 населени места, от които 6 града и 98 села.

Област Разград включва части от Дунавската равнина, Лудогорското плато, Разградските и Самуиловски височини и долината на р. Бели Лом. По-голямата й част се намира в Лудогорското плато, на юг е хълмиста, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.

Разнообразието на почвите е голямо. От извършваните до края на ХХ век проучвания е установено, че 55,9% от тях са черноземни, като доминират оподзолените черноземи. Област Разград не е богата на полезни изкопаеми. На територията на община Лозница има три находища на глина, която се използва в керамичното производство. Проучени са находищата на глина за производство на строителни керамични изделия – тухли и керемиди, разположени на юг – югозапад от Разград.

Областта е с умерено-континентален климат. Той се отличава със сравнително студена зима, хладна пролет и сухо, топло лято и продължителна есен.

Област Разград е бедна на водни ресурси – всички, освен р. Бели Лом, са временни реки. Най-големият изграден язовир е „Бели Лом” (25,5 млн.м³).

В хълмистите части на областта коренната растителност е от габър, горун, сребролистна липа, а в равнините преобладават цер, благун, дъб и габър.

На територията на областта виреят и много тревисти лечебни растения като бял равнец, багрилно подрумниче, вълча ябълка, обикновен пелин, зайча сянка, дяволска уста, теснолист живовляк и др.

Животинският свят е представен от сравнително богат евросибирски комплекс, предимно в горските части на областта. От бозайниците се срещат див заек, лисица, чакал, вълк, язовец, дива свиня, благороден елен, елен лопатар, сърна, дива коза, таралеж; от птиците – ястреб кокошкар, яребица, фазан, дива патица, пъдпъдък, кукувица, кукумявка, пчелояд, папуняк, зелен кълвач, полска чучулига и др. В реките се срещат речен кефал, червеноперка, бяла мряна, шаран, а в язовирите – толстолоб, шаран, сом и др.


Табл. 2 Защитени територии (ЗТ) в област РазградИме на ЗТ

Населено място

ДР №

Площ по последна заповед в дка

Заповед за обявяване

1

ЗМ „Божурите“

с. Подайва, община Исперих

325/405

31.555

№ 534/ 25.09.1978 (ДВ, бр. 86/1978 г.)

2

ЗМ „Вековна дъбова гора“

с. Гороцвет, община Лозница

261/400

105.372

№ 1187/ 19.04.1976 (ДВ, бр. 44/1976 г.)

3

ЗМ „Колчаковската кория“

с. Хърсово, община Самуил

359/406

255.419

№ 416/ 12.06.1979 (ДВ, бр. 56/1979 г.)

4

ЗМ „Ломия“

гр. Ветово, с. Кривня, община Ветово и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

459

2783.00

№ 393/ 12.05.1980 (ДВ, бр. 74/1987 г.)

5

ЗМ „Мющерека“

с. Беловец, община Кубрат

260/401

49.935

№ 1187/ 19.04.1976 (ДВ, бр. 44/1976 г.)

6

ЗМ „Находище на пролетно ботурче“

с. Осенец, община Разград

395/408

613.043

№ 879/ 25.11.1980 (ДВ, бр. 101/1980 г.)

7

ЗМ „Находище на турска леска“

с. Задруга, община Кубрат

363/407

57.703

№ 656/ 13.09.1979 (ДВ, бр. 79/1979 г.)

8

ЗМ „Находище на червен божур“

с. Печеница, община Исперих

326/418

46.673

№ 534 /25.09.1978 (ДВ, бр. 86/1978 г.)

9

ЗМ „Рибарниците“

гр. Ветово, община Ветово и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян

437/410

511.872

№ 1145 /16.07.1981 (ДВ, бр. 102/1981 г.)

10

ЗМ „Юперска кория“

с. Юпер, община Кубрат

155/403

233.162

№ 3702/ 29.12.1972 (ДВ, бр. 13/1973 г.)

11

ПЗ „Големият Юг“

гр. Разград, община Разград

156

627.698

№ 3702/ 29.12.1972 (ДВ, бр. 13/1973 г.)

12

ПЗ „Топчийско дере“

с. Топчии, с. Побит камък, община. Разград и с. Каменово, община Кубрат

262

720.000

№ 1187/ 19.04.1976 (ДВ, бр. 44/1976 г.)

13

Резерват „Бели Лом“

с. Кривня, община Ветово и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

92/32

7755.406

№ 393/ 12.05.1980 (ДВ, бр. 51/1980 г.)

Основните икономически сектори и структуроопределящи предприятия в област Разград са фармацефтика, керамика, машиностроене и производство на пластмасови изделия.


Кратка географско–климатична и икономическа характеристика на Област Силистра
Област Силистра се намира в Североизточна България, в равнинния район, част от Добруджа. Територията граничи с Румъния по протежението на десния бряг на р. Дунав, както и сухопътно с община Остров на румънска територия. На запад и югозапад граничи с областите Русе и Разград, а на юг и югоизток с Шумен и Добрич. В областта се включват 118 населени места – 5 града и 113 села. Територията на областта обхваща 2846.285 км2. Изградената инфраструктура на пристанища Силистра и Тутракан осигуряват връзките на страната чрез река Дунав със средноевропейските страни на запад и чрез делтата на р. Дунав – на изток. През територията на областта преминава европейски транспортен коридор № 7 (по крайбрежието на река Дунав).

Съществува само едно значимо изкуствено водно тяло – язовир Антимово, община Тутракан, както и някои плитки еутрофни езера, с най-голямо значение, от които е езерото Сребърна.

По река Дунав са разположени острови с богата растителност. В областта преобладават селскостопански територии като дивата флора и фауна се свеждат до залесените пояси и местности и защитените зони и резервати. Горската растителност е предимно широколистна (дъб, липа, габър, акация) с подлес от разнообразни храстовидни и тревни видове.

Област Силистра попада в умерено-континенталната климатична област. Ветровият режим е с преобладаваща североизточно-северозападна циркулация, придружена през зимата със снеговалежи и поледици. Климатът на областта в равнинно-хълмистата част е умерено топъл и засушлив, а в низинната – умерено горещ и засушлив. Територията на областта не е богата на минерални суровинни източници. Находища за кариерно добиване на кредни меки декоративни варовици за облицовка има в районите на с. Ирник (общ. Ситово), с. Подлес (общ. Главиница), с. Златоклас (общ. Дулово). По крайбрежието на река Дунав има находища на инертни материали (чакъл, пясък).

Почвите имат изразено зониране. Преобладаващи са типичните черноземи с техните разновидности (подходящи за зърнено-хлебни и зърнено-фуражни земеделски култури).

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 24% от територията на областта и са разположени най-вече в централната и западната му част. Най-интересният природен обект в областта е езерото Сребърна.

В река Дунав има формирани острови, някои от които са подходящи за отдих (плаж) и туристически цели.

В област Силистра през 2011 г. функционират 3801 предприятия от нефинансовия сектор или 1% от тези в страната. Икономическата активност в областта не е висока.Промишлеността е важен структуроопределящ отрасъл в област Силистра. Добивната промишленост е представена от добива на кариерни материали и др. Разработването на каолиновите находища в района на гр. Дулово в следващите години ще увеличи значението на този подотрасъл в промишленото производство на областта. В сектора на промишлеността най-добре функционира отрасловият сектор на преработващата промишленост.
Табл. 3 Защитени територии в област СилистраИме на ЗТ

Населено място

ДР №

Площ по последна заповед в дка

Заповед за обявяване

1

ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“

с. Малък Преславец, община Главиница

491

1473.364

№ 310/ 10.04.1986 (ДВ, бр. 34/1986 г.)

2

ЗМ „Гарвански блата“

с. Гарван и с. Попина, община Ситово

488/411

2800.000

№ 856/ 06.08.1985 (ДВ, бр. 65/1985 г.)

3

ЗМ „Горната кория“

с. Добротица, община Ситово

432/409

70,918

№ 1141/ 1981 (ДВ, бр. 102/1981 г.)

4

ЗМ „Каракуз“

гр. Алфатар, община Алфатар

107

740.739

№ 798/ 23.10.1992 (ДВ, бр. 90/1992 г.)

5

ЗМ „Находище на пролетно ботурче – Бреница“

с. Бреница, общ. Тутракан

589

31.925

№ 170/17.03.2015 (ДВ, бр. 33/08.05.2015 г.)

6

ЗМ „Малък Канагьол“

с. Бреница, общ. Тутракан

436

3699.641

№ РД-1153/ 23.11.2005 (ДВ, бр. 1/2006 г.)

7

ЗМ „Меджит Табия“

гр. Силистра, община Силистра

264/412

172.000

№ 2194/ 12.12.1968 (ДВ, бр. 33/1969 г.)

8

ЗМ „Остров Пожарево“

с. Пожарево и с. Дунавец, община Тутракан

122

710.000

№ РД-260/ 17.07.1995 (ДВ, бр. 69/1995 г.)

9

ЗМ „Паметника“

с. Йорданово, община Силистра

540/414

338.000

№ 3962/ 20.12.1973 (ДВ, бр. 29/1974 г.)

10

ЗМ „Пеликаните“

с. Сребърна, с. Ветрен, с. Айдемир, община Силистра

460

5428.00

№ 1/ 3.01.1983 (ДВ, бр. 5/1983 г.)

11

ЗМ „Сая Кулак“

с. Пожарево, община Тутракан

792/415

18.000

№ 345/ 17.05.1979 (ДВ, бр. 67/1979 г.)

12

ЗМ „Суха река“

с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа

454

23 079.176 - цялата площ; 6836.188 - нашата част

№ РД-538/ 12.07.2007 (ДВ, бр. 68/2007 г.)

13

ПЗ „Скално образувание Вратата“

с. Краново, община Кайнарджа

510

24.026

№ 1049/ 2.12.1987 (ДВ, бр. 2/1988 г.)

14

ПЗ „Скално образувание Пещерата“

с. Голеш, община Кайнарджа

511

81.263

№ 1049/ 22.12.1987 (ДВ, бр. 2/1988 г.)

15

ПЗ „Острата канара“

с. Добротица, община Ситово

433

10.000

№ 1141/15.12.1981 (ДВ, бр. 102/1981 г.)

16

ПР „Сребърна“

с. Сребърна, с. Ветрен, община Силистра

35/8

8920.519

№ ЗП/2-11931/ 20.09.1948, разширен с № 581/28.06.1993 (ДВ, бр. 58/1993 г.)

Докладът за състоянието на околната среда през 2015 г. е подготвен от екип на РИОСВ-Русе, подпомогнат от други регионални структури на Министерството на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Областните и общински администрации на контролираната територия и др.


Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе

гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774

Факс: 082/ 820 779

Център за административно обслужване: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътр. 229)

Информационен център: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътр. 227)

Зелен телефон: 082/ 809 281 

Елeктронна поща: riosv@riosv-ruse.org

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Интернет страница: www.riosv-ruse.orgИнтернет старница на ПР „Сребърна”: www.srebarnalake.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница