Доклад за всяко отклоняващо се от нормата поведение на всеки компонентДата22.01.2019
Размер129.94 Kb.
ТипДоклад
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във връзка с публична покана за обществена поръчка с предмет

Техническо обслужване и поддръжка на съоръженията, сградите и площите в посолството на Република България в Делхи, Индия”ЧАСТ I
Фирмата-изпълнител осигурява необходимите квалфицирани служители, които извършват редовното техническо обслужване и поддръжка на съоръженията, сградите и площите в посолството на Република България в Делхи. Обслужването и поддръжката трябва да включват, но не и да се ограничават до следното:
А. ОХЛАДИТЕЛНИ / ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ 1. Централни охладителни машини:
 1. Осигуряване на работата на охладителните машини, - 2 бр. устройства “Carrier” с капацитет 150 TR всяко и 1 бр. устройство “Westinghouse” с капацитет 45 TR, така че да осигуряват 24-часово охлаждане на помещенията.
 1. Ежечасно записване в регистрационен дневник на следните характеристики на всяка охладителна машина по време на работата й (приложен е регистрационен лист):

  1. Налягане на всмукването;

  2. Налягане на изхода;

  3. Входно напрежение между фазите;

  4. Ток на двигателя на компресора;

  5. Ток на двигателя на кондензационната помпа;

  6. Ток на двигателя на охлаждащата помпа;

  7. Ток на двигателя на охлаждащата камера/и;

  8. Налягане на водата и температурата на входа и изхода на кондензатора и охладителната машина;

  9. Ниво на водата в охлаждащата камера и работа на поплавъковите клапани;

(10) Външна температура на сухия и мокрия балон;

(11) Доклад за всяко отклоняващо се от нормата поведение на всеки компонент

на установката или свързаното с нея оборудване.


 1. Ежедневна проверка/задания:

 1. Ниво на водата в разширителните резервоари;

 2. Почистване на установките;

 3. Отстраняване на дребните неизправности;

 4. Докладване за всички останали проблеми;

 5. Записване и поддържане на необходимата температура и влажност;

 6. Почистване на филтрите на охладителните камери;

 7. Ниво на водата и ниво на шума на охладителните камери;

 8. Технически характеристики на помпата;

 9. Своевременно предприемане на действия във връзка с подадени оплаквания за възникнали повреди в офисите и жилищата;

(10) Ежедневно почистване на плувния басейн рано сутрин;

(11) Подготовка на тенискорта три пъти седмично – понеделник, сряда и петък.

4. Месечни проверки

Електрическите панели и кабелните им връзки трябва да бъдат проверявани за разхлабени връзки, образуване на вдлъбнатини (неподвижни и движещи се) по контактите на контакторите, трябва да се смазват движещите се части и да се предприемат следните коригиращи действия:

(1) Почистване на вентилаторите и двигателите на охладителните кули;

(2) Почистване на въздушните филтри на охладителните камери;

(3) Проверка на лагерите на помпите, двигателите и въздушните витла и смазване при необходимост;

(4) Смяна на водата в охладителните кули и почистване на резервоара;

(5) Почистване на Y филтрите;

(6) Отстраняване на изтичането на вода от клапаните и салниковите уплътнения на двигателя.


II. Котли:
1. Проверка и настройка на термостата, така че да се поддържа необходимата температура в сградите.

2. Проверка на запалването, впръскването на масло и изгорелите газове, и регулиране при необходимост.

3. Прекратяване изтичането на масло, ако има такова.

4. Ежедневна проверка на налягането на маслото и водата.

5. Проверка на функционирането на фотопревключвателя, превключвателя за налягане, термостата, контролера, таймера, дюзата, впръскването, запалването на електродите и регулиране/замяна, ако са неизправни.

6. Осигуряване на работата на установките за омекотяване на водата, ако и когато е необходимо.

7. Проверка на твърдостта на водата и образуването на котлен камък по първичните намотки.

8. Проверка на топлообмена от първичния към вторичния воден кръг.

9. Проверка на температурата при изхода на котела и в отопляваните помещения.
III. Охладителни камери:


 1. Всички охладителни камери се опазват чисти, без замърсявания и странични вещества; прави се периодично смазване на всички движещи се части на регулиращите клапани.

 2. Извършване на преглед на V-образните ремъци и регулиране на обтягането им, така че да се осигури добро състояние и правилно подравняване на ремъците. Когато е необходима смяна на V-образните ремъци на конкретно задвижване, се осигурява използване на пълен комплект съответстващи ремъци.

 3. Коригиране на прекомерната вибрация чрез проверка на всички болтове, фиксиращи винтове, фундаментни болтове, изолатори и т.н.

 4. Проверка на автоматичната дейност на охладителните камери.

 5. Проверка на всеки три месеца или по-често, ако е необходимо, задръстването на намотките и слоя прах на повърхността на намотките и ребрата.

 6. Всички моторни клапани и двигатели с модулация следва се проверяват ежемесечно, за да се осигурят задоволителни технически характеристики при работа със съответния им термостат. Ако клапанът не функционира добре, посолството следва да бъде информирано за необходимостта/препоръката от/за смяна на съответна част.

 7. Корпусите на вентилаторите и въздушните витла се проверяват и почистват един път в годината. На всеки три месеца се почистват маслените корита и дренажните тръбопроводи.


IV. Вентилаторни топлообменници:
Измиване с перилен препарат, смазване на двигателя с масло, регулиране на

въздушните витла, работна проверка на моторните клапани, почистване на

филтрите, регулиране на вибрацията чрез затягане на болтове с гайки,

проверка на електрическите връзки, проверка на подравняването на вала на

двигателя, почистване на филтъра на отработения въздух, проверка на

температурата на въздуха през решетката и съответствието й с температурата

на водата в помещението с установката.
В. ЕЛ. ГЕНЕРАТОРНИ УСТАНОВКИ
I. Ежедневна проверка на:


 1. Маслото на двигателя в масленото корито;

 2. Горивото в работния резервоар;

 3. Нивото на електролита в акумулаторите, допълване с дестилирана вода, ако е необходимо (също така проверка и записване на характеристиките на акумулаторите веднъж месечно);

 4. Нивото на водата в радиатора и допълване при необходимост;

 5. Почистване на ел. генераторните установки и панели с цел предпазването им от замърсяване с прах и масло.


II. Дизелово гориво:


 1. Заявка за предварително напълване на главния резервоар за съхранение на

дизелово гориво.

2. Проверка на автоматичното задействане на електромагнитните клапани с цел

удовлетворителна работа.

3. Пълнене на работния резервоар за гориво, когато е необходимо.

4. Отстраняване на водата от работния резервоар, ако има такава.

5. Завъртане на филтъра за дизелово гориво за отстраняване на замърсители.

6. Проверка и отстраняване на изтичането на масло, почистване на тръбите.

7. Почистване на масления и въздушния филтри.III. Ежечасно записване в регистрационен дневник на следните данни за

ел. генераторните установки по време на прекъсване на електроснабдяването:
1. Налягане на маслото и температура на двигателя;

2. Температура на водата на двигателя;

3. Зареждане на акумулатора на двигателя;

4. Напрежение между фазите, генерирано от алтернатора;

5. Ток, пропускан от алтернатора към всяка фаза;

6. Показание на KW;

7. Съобщение за неправилна работа на която и да е част от ел. генераторната установка в колоната Забележки;

8. Напрежение;9. Обороти в минута за установката.
Забележка: Обслужват се проблемите от общ характер, като загуба на мощност от двигателя, черен дим, неправилна работа на двигателя, проблем при стартиране на двигателя и неконтролируеми колебания на честотата на въртене на вала на двигателя.
IV. Контролни панели на генераторите, AMF и захранващ панел:


 1. На всеки 6 месеца да се извършва почистване и проверка на контролните панели на ел. генераторите за токовите трансформатори на прекъсвачите на вериги/контакторите, предпазителите, защитните устройства, намотката на под напрежението, кабелните връзки, кабелите за вътрешен контрол, всички електрически връзки, заземителни съединения, проверка на работата на всички KWH измервателни устройства и т.н.


V. Алтернатори:


 1. Проверка и смазване на лагерите на алтернаторите на базата на часове работа/периоди от време според препоръките на производителите.

 2. Проверка, почистване/смяна на карбоновите четки при необходимост.

 3. На всеки 6 месеца почистване на прах и проверка на контролния панел на алтернаторите за прекъснати и разхлабени връзки.

 4. Отстраняване на несъществените проблеми с падането на напрежението, като повреди на дребни компоненти и тяхната замяна при необходимост.

 5. Ежегодно тестване с мегаометър на изолацията на намотките на стартера и ротора.


С. ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕТО

 1. Следва да се обслужват ежедневно възникналите проблеми, като смяна на крушки, тръби, стартери, държачи, превключватели, кабели, фитинги, МСВ, превключватели на захранването, релета, контактори, светоиндикатори, елементи, таймери, предпазители, измервателни инструменти, халогенни лампи и осветление около плувния басейн.

 2. Проверка на осветлението на градината, ако и когато е необходимо.

 3. Почистване на разпределителните кутии, затягане на връзките и замяна на изгорелите проводници.

 4. Превантивно обслужване на главните/второстепенните разпределителни панели и смяна на неизправните части (ежегодно).

 5. Проверка на подаваното по електрическата мрежа напрежение и уведомяване на службата по електроснабдяване, в случай че напрежението спадне под допустимите граници.

 6. Информиране на общинските служби за проверка на маслото в ОСВ за високо напрежение и трансформаторите, тестване на маслото, дехидратиране на маслото и осигуряване на изпълнение на съответното задание.

 7. Информиране на общинските служби при изключване на високото или ниското напрежение и възстановяване на електроподаването.

 8. Проверка на загряването на кабелите и взимане на съответните мерки.

 9. Проверка на автоматичната работа на ел. генераторите, центъра за управление на двигателя, осветлението в градината, помпите за дъждовна вода и котлите, както и отстраняване на проблемите в случай на неизправност.


D. СИСТЕМАТА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
1. Включване на помпата на кладенеца и изключването й по план,

смяна и поправка на хидрантите.

2. Ежедневно напълване на подземния резервоар за вода с вода от градския водопровод и от кладенеца, както и почистване при необходимост.

3. Хлориране на питейната вода според изискванията.

4. Обратно промиване на резервоара за филтриране на питейната вода при спадане на налягането на водата.

5. Поддържане на оборудването за рециркулация на водата в плувния басейн в работно състояние; хлориране и почистване на плувния басейн. Своевременно информиране на посолството относно необходимостта от осигуряване на химикали за почистване на водата в басейна. 1. Превантивно поддържане на пожарните помпи, пожарното табло и пожарните кранове, така че системата да бъде в готовност във всеки момент. Пробно пускане в действие на пожарната помпа поне веднъж месечно.

 2. Отстраняване на течове от тръбопроводите за топла и студена вода, за питейна вода и за градинската напоителна система.

 3. Осигуряване на 24-часово водоснабдяване на територията на посолския комплекс чрез автоматична работа на системата. Извършване на цялата превантивна поддръжка на цялото оборудване за подаване на вода, така че то да бъде поддържано в перфектен ред и чистота. Фирмата-изпълнител ще следи също така всяка помпа да се използва периодично по график, като се спазва ротационен принцип.

 4. Водата от обществената водоснабдителна мрежа/ необработената вода ще преминава през установката за омекотяване и ще бъде използвана за напълване на подземния резервоар с филтрирана вода.

 5. Ежемесечно отчитане в Дневника на всяко първо число на показанията на трите главни водомера.

 6. Обслужване на текущите оплаквания по замяна на части, отстраняване на проблемите, свързани с WC, умивалници, кухненския умивалници, душове, кранове за вода, вани.

 7. Почистване/отпушване на тръбите в кухните и тоалетните, когато са задръстени.

 8. Отваряне на канализацията/тръбопровода за поройна вода, ако и когато е необходимо.


ЧАСТ II
ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ / ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАДИНАТА
I. Почистване на всички алеи и павирани площи, намиращи се извън

сградите, но в оградения район на посолския комплекс, на гаражните и

паркинговите зони, на покривите на сградите, на прозорците на

сградите от външната страна, на всички технически зони, на

стълбищните клетки на жилищата на българските служители, на

зоната на плувния басейн, на пространствата около административната сграда.

II. Ремонт на ключалките на вратите, прозорците и техните приспособления и подмяна на счупените стъкла, ако и когато е необходимо.

III. Дейности свързани с боядисване, полиране или поправка на цимента –

мазилката.

IV. Отстраняване на течове, ако има такива.

V. Косене на тревните площи.

VI. Поддържане на тревата и растенията извън жилищните сгради,

включително поливане, торене, подстригване на растенията и

плета, посаждане на нови растения, пръскане с инсектициди, ако и

когато е необходимо, почистване и отстраняване на растителните

отпадъци, отстраняване на ненужната трева/растения от градината.

VII. Борба с вредителите по растенията.
Фирмата-изпълнител осигурява само работната ръка. Всички материали,

резервни части, стъкла, метални изделия, химикали, минерални/органични торове, семена, контейнери с инсектициди, косачки, градински сечива, машина за пръскане, машини за поливане, пластмасови/гумени маркучи, ръчна количка, метли и т.н. ще бъдат осигурени от Възложителя.


Всички големи ремонти на сградите на посолството като хидроизолация, дърводелски работи, боядисване, зидаромазачество, претапициране на мебелите и т.н. се извършват от фирмата-изпълнител на база на отделно подписани договори и срещу отделно заплащане от страна на Възложителя.
ЧАСТ III
ДЕТАЙЛИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ
А. ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
1. Охладителни машини:

а. Устройство марка Carrier с капацитет 150 TR изстудена вода и

2 компресора, работещо с газ F-134 а, с микропроцесорно управление. 2 бр.

b. Устройство марка Westinghousе с капацитет 45 TR, установка за

биохимично пречистване, състояща се от 4 херметизирани компресора и работеща с газ F-22. 1 бр.
2. Помпа за охладена вода:

а. 25 к.с. с разделен кожух, марка “Beacon”, с комплект за свързване 2 бр.

b. 20 к.с. с разделен кожух, марка “Beacon“, с комплект за свързване 1 бр.

c. 7,5 к.с. моноблок, марка “Beacon“ 1 бр.


3. Кондезационна помпа:

a. 25 к.с. с разделен кожух тип “Beacon” марка комплект за свързване 2 бр.

b. 20 к.с. с разделен кожух тип “Beacon“ марка комплект за свързване 1 бр.

c. 7,5 к.с. моноблок “Beacon“ комплект моторни помпи 1 бр.


4. Охлаждащи кули:

а. FRP охлаждаща кула марка “Paharpur” с перпендикулярен поток,

с ПВЦ вложки, скоростно кутия, вентилатор и двигател, капацитет 185 TR 1 бр.

b. FRP охлаждаща кула марка “Paharpur” с перпендикулярен поток,

с ПВЦ вложки, скоростно кутия, вентилатор и двигател, капацитет 90 TR 2 бр.
5. Охладителни камери марка “ZECO” с различен капацитет

за административната сграда на посолството. 12 бр.


 1. Маслени бойлери “Thermax” 3 бр.

 2. Вентилаторни топлообменници с 1,0 TR, 1,5 TR и 2,0 TR, съответно за:

а. Кабинета на посланика 3 бр.

b. Жилището на посланика 9 бр.

c. Жилищата на българските служители

- голям апартамент: 3 ет.: 3 бр. 5 бр. за всеки

- малък апартамент: 18 бр. 4 бр. за всеки
8. Тръбопроводна инсталация за M.S. охладена и кондензаторна вода

9. Локални климатици прозоречен тип и тип сплит, където са инсталирани.
В. СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1. Подземни резервоари за вода, които получават вода от градския

водопровод и от кладенеца. 2 бр.

2. Подземен резервоар, който получава нефилтрирана вода и осигурява

водоподаване на градината 1 бр.

3. Подземен резервоар, който получава филтрирана вода и осигурява

вода за бустерните помпи 1 бр.

4. Филтриращи помпи:

а. Моторна помпена установка с мощност 2 к.с., която да получава вода

от резервоара с нефилтрирана вода и да я прехвърля към резервоара за

филтрирана вода през пясъчен филтър под налягане (една работеща

и една резервна) 2 бр.

b. Автоматична помпа тип “Ejecto“ с мощност 5 к.с. за подаване на водата

от резервоара за филтрирана вода към посолството и жилищата

през резервоари под налягане (една работеща и една резервна) 2 бр.

c. FRP резервоари за пречистване на вода 2 бр.

5. Система за омекотяване на вода с капацитет 1000 л./ч. 2 бр.

6. Градинска водна помпа:

Помпа тип “Ejecto“ с мощност 7,5 к.с. за осигуряване на налягане по

водопроводните тръби за градината 1 бр.

7. Помпа за плувния басейн:

а. Помпи с мощност 5 к.с. за осигуряване на циркулация на водата от

плувния басейн през пясъчни филтри (една работеща и една резервна) 2 бр.

8. Пожарна помпа:

Пожарна помпа с мощност 50 к.с. за зареждане на пожарните кранове

в случай на пожар. 1 бр.

9. В апартаментите и жилището на посланика са инсталирани бойлери

за топла вода.

10. Комплект водни помпи „Borewell” 1 компл.

С. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Електроразпределителни табла

2. Цял L.T. панел състоящ се от A.C.B. (M.D.O.) и превключващи

предпазителни устройства. 1

3. Дизелов eл.генератор с капацитет 500 KVA, марка Куминс 1 компл.

4. Дизелов ел.генератор с капацитет 200 KVA, марка Шкода 1 компл.

5. АMF панел за дизеловия генератор. 1 бр.

6. Разпределителни кутии с МСВ и изолатори.

7. L.T. подразпределителни табла на двата сутеренни етажа,

приземен етаж, първи и втори етаж.

8. Кондензаторен панел с кондензаторни батерии 3 бр.

9. Градинско осветление и панел.

10. Сградно осветление.

11. Сервостабилизатори

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница