Доклад за второ гласуване! З а к о н за изменение и допълнение на Кодекса на трудаДата13.01.2018
Размер126.96 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Работен доклад за второ гласуване!
З А К О Н
за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп. бр. 100 и 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 173 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: “До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.”

2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:

“3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска, работникът или служителят не е поискал ползването му.”
Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:

В § 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

(1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Графикът се изготвя, утвърждава и изменя по ред и условия определени с наредба на Министерския съвет. ”

2. Създава се нова т.2:

2. Алинея 3 се изменя така:(3) Когато в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят не може да ползва платения годишен отпуск по причини, предвидени в чл. 176, ал. 1, 2 и 3, той може да го ползва по друго време в рамките на същата календарна година или след предварително заявяване на друг период, но не по-късно от срока по чл. 176а.”

3. Точка 2 става т. 3.
Предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България*:

В § 1, в т. 1, думите „след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.” да отпаднат.
Предложение на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България**:

В § 1, т. 1 се изменя така:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:

До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година, като редът и начинът за изменение на графика се урежда с наредба на министъра на труда и социалната политика.”

Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

Създава се нов §1а:

§ 1а. В чл. 174 думите „по ал. 4” се заменят с „по ал. 7”.”§ 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

“(2) По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 се отменя.
Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

Параграф 2 се изменя така:

§ 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:1. Създават се нови ал. 2 и 3:

(2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея изречение второ се заличава.

3. Досегашната ал. 3 се отменя.”
Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:

В § 2 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.”2. Точка 3 се изменя така:

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:(4) Отложеният по реда на чл. 176, ал. 1 и 2 платен годишен отпуск не може да превишава половината от платения годишен отпуск за календарната година, за която се полага.”
Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:

В § 2, т. 3 се изменя така:

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.”


Предложение на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България**:

В § 2, т. 2 се изменя така:

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така „Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се полага, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или на части поради ползване на друг вид законоустановен отпуск или дългосрочна командировка.”

§ 3. Създава се чл. 176а:

“Погасяване на правото на ползване

Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 3, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

В § 3, в ал. 2 на чл. 176а, думите „чл. 176, ал. 3” се заменят с „чл. 176, ал. 4”.
Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:

Параграф 3 да отпадне.

§ 4. В чл. 224, ал. 1 се изменя така:

“(1) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото на ползване за който не е погасено по давност. Обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.”Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

Параграф 4 се отменя.

Предложение на народните представители Емил Радев и Вяра Петрова:

Създават се нови § 4а, 4б и 4в:

§ 4а. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:1. Създава се нова ал. 2:

(2) При определянето на общия брой на работниците и служителите по ал. 1 не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието.”2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 4б. В чл. 325 се създава т. 13:

13. при откриване на производство по несъстоятелност на работодателя на основание чл. 632 от Търговския закон.”§ 4 в. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 15:

15. „Морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.””
§ 5. В преходните разпоредби се създават § 3ж и § 3з:

“§ 3ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.

§ 3з. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г.”

Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:

В §5, § 3ж от преходните разпоредби се изменя така:

§ 3ж. Относно платения годишен отпуск за 2010 г. не се прилага чл. 176а.”


Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:

В § 5, § 3ж се изменя така:

§ 3 ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него, полагащ се за периода от 01. 08. 2010 г. до 31. 12. 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31. 12. 2012 г.”


Предложение на народния представител Хасан Адемов:

В § 5, § 3 ж се изменя така:

§ 3ж. Относно неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложения по реда на чл. 176, ал. 1 не се прилага чл. 176, ал. 3 от Кодекса на труда.”


Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

Създава се нов § 5а:

§ 5а. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ( ДВ, бр. 58 от 2010 г.), в § 25, т. 2 се отменя.”


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 57 се изменя така:Ползване на платения годишен отпуск

Чл. 57. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърден от органа по назначаването график.

(2) До 31 декември на предходната календарна година органът по назначаването утвърждава график за ползването от държавните служители на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации, ако има такива. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

(3) Държавният служител ползва платения си годишен отпуск с писмено разрешение на органа по назначаването в съответствие с графика по ал. 2. В случай че в периода, посочен в графика, държавният служител се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.

(4) Органът по назначаването е длъжен да разреши ползването на платения годишен отпуск на държавния служител, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 2, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 59.

(5) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, органът по назначаването е длъжен да разреши по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 55, ал. 1.”

2. В чл. 59:

а) създава се нова ал. 2:

“(2) По писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.”

б) досегашната ал. 2 става ал. 3;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

“(4) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:

1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;

2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;

3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.”

г) досегашната ал. 4 става ал. 5;

д) досегашната ал. 5 се отменя.

3. Създава се чл. 59а:

“Погасяване на правото на ползване

Чл. 59а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 59, ал. 3, правото на държавния служител на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”

4. В чл. 61, ал. 2 се изменя така:

“(2) При прекратяване на служебното правоотношение държавният служител има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото на ползване за който не е погасено по давност. Обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за служебен стаж.”

5. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 8в и § 8г:

“§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.

§ 8г. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 57, ал. 2 до 31 март 2011 г.”Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

В § 6 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

2. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:а) създават се нови ал. 2 и 3:

(2) При уважителни причини по писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”

б) досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея изречение второ се заличава;

в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:

(5)Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;

2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;

3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.”

г) досегашната ал. 4 става ал. 6;

д) досегашната ал. 5 се отменя.”

2. В т. 3, в ал. 2 на чл. 59а, думите „чл. 59, ал. 3” се заменят с „чл. 59, ал. 4”

3. Точка 4 се отменя.
Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:

В §6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 относно чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 2 се създава изречение трето: „Графикът се изготвя, утвърждава и изменя по ред и условия определени от Министерски съвет.”

б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „Когато в периода, посочен в графика по ал. 1, държавният служител не може да ползва платения годишен отпуск по причини, предвидени в чл. 59, ал. 1, 2 и 3, той може да го ползва по друго време в рамките на същата календарна година или след предварително заявяване на друг период, но не по-късно от срока по чл. 59а.”

2. В т. 2 относно чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

а) буква „б” се изменя така:

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.””б) създава се нова ал. 4:

(4) Отложеният по реда на чл. 59, ал. 1 и 2 платен годишен отпуск не може да превишава половината от платения годишен отпуск за календарната година, за която се полага.”3. В т. 5, § 8в от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

§ 8в. Относно платения годишен отпуск за 2010 г. не се прилага чл. 59а.”


Предложение на народния представител Хасан Адемов:

В § 6, т. 5 от заключителните разпоредби § 8в се изменя така:

§ 8в. Относно неизползвания платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложения по реда на чл. 59, ал. 1 не се прилага чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител.”
Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:

В § 6, в т. 5, § 8в се изменя така:

§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него, полагащ се за периода от 01. 08. 2010 г. до 31. 12. 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може да се ползва до 31. 12. 2012 г.”§ 7. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на § 4 и § 6, т. 4, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:

Параграф 7 се изменя така:

„§ 7. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник.”
Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:

В § 7 думите „с изключение на §4 и § 6, т. 4, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.” да отпаднат.

*,** Предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не са предложения по смисъла на чл. 73 от Правилника за дейността и организацията на Народното събрание. По преценка на Комисията по труда и социалната политика или на някои от нейните членове те могат да са предложения по чл. 73, ал. 2, т. 2, а именно предложения на комисията или на нейните членове, направени по време на заседанията на Комисията.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница