Доклад за зимен период /01. 10. 2012г. 31. 03. 2013г./ за състояние Качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Враца по показателите: фини прахови частици /фпчстраница1/4
Дата28.10.2018
Размер0.69 Mb.
  1   2   3   4


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - ВРАЦА

Период 01.04. - 30.04.2013 г.

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Контрол чистотата на въздуха:

През периода са извършени общо 7бр. проверки на 7бр. обекти От извършените проверки, 6бр. са планови и комплексни и са осъществени в следните обекти: ЕТ “Тошко Тодоров” с. Краводер общ. Криводол; ЕТ “Млечен пулс-95 - Цветелина Томова” ООД, гр. Криводол, “Риалти Консулт”ЕООД- база с. Краводер, общ. Криводол; ЕТ “Йордан Величков- Влади” с. Зверино, общ. Мездра; “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” с оператор “Екопроект” ООД, гр. Враца и “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа” с оператор Община Оряхово. Извършена е и 1бр. извънредна проверка във връзка с налагане на еднократна санкция на от “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца.

Представени са 6бр. месечни и 6бр. годишни Доклади за оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ и 2бр. Доклади за извършени собствени периодични измервания /СПИ/ на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

В МОСВ и ИАОС са представени:

- Доклад за зимен период /01.10.2012г. - 31.03.2013г./ за състояние Качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Враца по показателите: фини прахови частици /ФПЧ10/ и Озон - регистрирани от АИС “ЖП Гара”- Враца;

- “Отчет за дейността на РИОСВ- Враца за 2012г.”, касаеща “Изпълнение на изискванията по осигуряване на собствени непрекъснати /автоматични/ измервания на емисиите на вредни вещества съгласно Наредба №6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

- Данни за информационна система за 2012г., съгласно чл. 10 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти;

- Информация за предприетите и изпълнени мерки през 2012г. от плана за действие към “Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2011г.-2014г.”.


гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+359) 991967, Факс: (+35992) 629211,

e-mail: riosv_vr@m-real.net

Във връзка с Наредба № 7 от 21.10.2003г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации, действащите ателиетата за химическо чистене в: гр. Враца “М - Трейдинг” ООД, гр. Враца; „Дона 2009” ЕООД, гр. Враца и гр. Козлодуй ЕТ “Юлиан Тошев”, гр. Козлодуй /със сменена собственост от края на 2012г. на ”Тайм Ин Вест” EООД/ са представили в законовия срок План за управление на разтворителите за 2012г. и същите са утвърдени с 3бр. Решения от Директора на РИОСВ- Враца. Няма превишения на установената норма за обща емисия за дейността - химическо чистене.

При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, влияещи върху качеството на атмосферния въздух: серен диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, не са отчетени превишения. За същият период на 2012г. е регистрирано едно превишение на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10.

На база представените и утвърдени в РИОСВ- Враца, 6бр. Годишни Доклади за 2012г. от “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца / специализирано в производство на цимент / с резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания на: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница и Циментови мелници №1, 2 и 3 и са изготвени 6бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведени СНИ през 2012г. Съставен е Констативен протокол и предстои налагането на еднократна санкция в размер на 22 776 лв. във връзка с неспазване на нормите за допустими емисии за показателите: азотни оксиди и хлороводород, утвърдени с Комплексно разрешително №75-Н1/2009г. на МОСВ.

Дружеството е представило и 6бр. месечни Доклади за оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на горните подобекти. Изготвени са 6бр. Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за м. март.

При извършените 2бр. проверки по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни на - “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” с оператор “Екопроект” ООД, гр. Враца и “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа” с оператор Община Оряхово, не са установени нарушения.

При извършените комплексни проверки на: ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер и ЕТ “Млечен пулс-95 - Цветелина Томова” ООД, гр. Криводол не са установени нарушения по прилагането на Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, а дейността на хладилните и инсталации към “Риалти Консулт” ЕООД - база с. Краводер е преустановена от края на 2010г. и не се предвижда възстановяването й.

При извършена комплексна проверка на ЕТ “Йордан Величков - Влади” с. Зверино, общ. Мездра /оранжерия за производство на краставици по метода “Хидропоника”/ не са установени нарушения при дейността на горивните инсталации - 2бр. водогрейни котли с номинална термична мощност по 4 MW, на твърдо гориво- дърва и слънчогледови люспи.

Във връзка с условията залегнали в издаденото Комплексно разрешително “Екопроект“ ООД, гр. Враца, обл. Враца- “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра” е извършило Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на газови кладенци №№ 4 и 5. Дружеството е представило в РИОСВ- Враца 2бр. Доклади с резултатите от извършения емисионен контрол.


Фактор Шум:
Съвместно с Регионална Лаборатория- Враца към ИАОС - София, през периода е извършена 1бр. планова проверка /мониторинг/ по фактор шум на:

- “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. гр. Враца с предмет на дейност - производство на мебели от ПДЧ и дограма от масивна дървесина.

Измерванията са извършени съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Измерените нива на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на Дружеството не надвишават граничните стойности съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

При извършените 3 бр. планирани проверки:

- 1бр. комплексна проверка на “Людал-2010” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра;

- 2бр. проверки по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни на: “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” с оператор “Екопроект” ООД, гр. Враца и “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа” с оператор Община Оряхово.

Не са установени нарушения на действащото екологично законодателство по фактор “Шум”.ОХВ и УР:
За периода 01.04.2013-30.04.2013г. са извършени 6 броя проверки по компонент “Опасни химични вещества" по график на РИОСВ-Враца:
- "Никас" ООД, с. Лиляче – склад за взривни материали, по график на МВР. Няма констатирани нарушения.

- "Лам 90" , м. Мътница – склад за взривни материали, по график на МВР. Няма констатирани нарушения.

- "Месер България" ООД, гр. Враца – комплексна проверка по график на РИОСВ-Враца. Няма констатирани нарушения.

- “Химипласт” АД, гр. Враца - комплексна проверка по график на РИОСВ-Враца. Няма констатирани нарушения.

- "Вратица Враца" АД, гр. Враца – по сигнал на ДАНС за диарсенов триоксид собственост на ОМК "Холдинг" АД, гр. Враца. Веществото е предадено с протокол на "Вратица Враца" АД и употребено за лабораторни цели.

- "Свежест" ООД- Враца. Няма констатирани нарушения.

Взето е участие в комисия по унищожаване на лекарства с изтекъл срок на годност, съдържащи наркотични вещества и прекурсори собственост на : "Милве" АД, с. Търнак. За периода няма съставени актове и издадени наказателни постановления.

Контрол чистотата на водите:
През месец април в направление “води” са извършени 30 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които: 24 бр. планови и 6 бр. извънредни.

За отчетния период са издадени 2 бр. предписания: на Управителя на асфалтовата база на СД "Гарант-90-Цонев и Сие", да се предприемат мерки за преустановяване на изтичането на замърсени води по земния път и на Управителя на фирма “Химет 2000” ЕООД, гр. Роман - цех за дестилация на сярна киселина, за извършване на неутрализация на производствените води (от измиване на инсталацията за дестилация на сярна киселина) в събирателната шахта и да се следят стойностите на рН да бъдат в границите на допустимите норми.Планови проверки – 24 бр.:

– 14 бр. проверки по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с осъществяване на контрален мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията на разрешителни за заустване. При извършения контролен мониторинг не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и за периода не са налагани санкции.

- 8 бр. участие в комплексни проверки, при които не са констатирани нарушения по компонент “води”. За извършените проверки своевременно са изготвени доклади, които са качени на интернет страницата на РИОСВ-Враца;

- 2 бр. участие в проверки по изпълнение на условията поставени в комплексни разрешителни /КПКЗ/. При извършените проверки не са констатирани нарушения по компонент води.


Извънредни проверки – 6 бр., от които:

- 3 бр. проверки по контрол на дадени предписания. Проверени са предписания, дадени на: РДНО-Оряхово, за това да се осигури достъп и трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг на отпадъчни води; на Община Враца да осъществи контрол на собственик на жилищен имот в с. Голямо Пещене, за изграждане на индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, които да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, с цел недопускане изтичането им извън имота и на СД "Гарант-90-Цонев и Сие", да се предприемат мерки за преустановяване на изтичането на замърсени води по земния път. Предписанията са изпълнени в срок;

- 1 бр. във връзка със сигнал за изтичане на замърсени отпадъчни води по черен път в землището на с. Паволче, общ. Враца, формирани от дейността на намиращата се в близост асфалтова база на СД "Гарант-90-Цонев и Сие". Констатирано е, че сигналът е основателен, за което е дадено предписание;

- 1 бр. във връзка с жалба за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и торов отпад от животновъдна дейност от частен жилищен имот в с. Пудрия, общ. Криводол. При проверката е констатирано, че жалбата е неоснователна;

- 1 бр. във връзка с писмо на фирма „АСК БУЛ“ ООД, за пускане в експлоатация на инсталацията за обезводняване на отпадни нефтопродукти.

Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 140, ал. 5, т.1, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за водите е взето участие в междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън населините места в област Враца, чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване.

За периода е изготвено 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: ”Водоснабдяване с подземни води на автомивка в ПИ №37798.506.366 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца“, с възложител „САНМЕН-М” ООД, гр. Козлодуй, което попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона.

За периода е изготвено едно становище за обект: “Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Враца“, което не попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал.3 от Наредба №2/08.06.2011г. (ДВ бр. 47/21.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в действащи разрешителни за заустване е изготвено едно становище за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационна система на гр. Бяла Слатина, обл. Враца.

Съгласувана е Програмата за нерадиационен мониторинг на СП“РАО-Козлодуй“, СП“ИЕ-Козлодуй“ и СП“СУРАО 3 и 4 блок“ към Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци“.Управление на отпадъците и опазване на почвите:
През месец април са извършени са общо 48 бр. проверки:

Съгласно плана за контролна дейност 29 бр. са плановите проверки, в т.ч участие в 9 бр. комплексни проверки, 2 бр.проверки по условия от Комплексни разрешителни.

Извънредните проверки са 19 бр., в т.ч 3 бр. извънредни проверки по подадени заявления за издаване на разрешително по чл.67 от ЗУО, 2 бр. проверки по жалби и сигнали, 14 бр. проверка по изпълнение на предписания.

Взето е участие в 9 бр. комплексни проверки – ЕТ „Йордан Величков-Влади” с.Зверино, „Людал 2010” ЕООД с.Зверино, „Марколана България” с.Зверино, „Специал Ауто” ООД гр.Бяла Слатина, „Химпласт” АД гр.Враца, „Месер България” ЕООД гр.Враца, кравеферма на ЕТ „Централкомерс” с.Моравица, общ.Мездра, ЕТ „Тошко Тодоров” с.Краводер, ЕТ „Млечен пулс-95-Цветелина Томова” гр.Криводол и в 2 бр. проверки по условия от Комплексни разрешителни – на РДНО-Враца и РДНО-Оряхово.

За периода са дадени 14 бр. предписания: 9 бр.- във връзка с почистване на замърсени с отпадъци терени; 5 бр. – във връзка с представяне на вътрешнофирмени спесификации, месечни справки декларации и платежни документи за платени продуктови такси.

Изпълнени са 11 бр. предписания, 3 бр. предписания не са изпълнени.

За констатирани нарушения (неизпълнение на дадени предписания за почистване на терени от депонирани отпадъци) са съставени 3 бр. акта за административни нарушения: на кмета на с.Галиче, общ.Бяла Слатина, на кмета на с.Боденец, общ.Мездра и на СД „Тостор-Орловски, Орловска”, гр.Враца.

За периода са постъпили 2 бр. жалби и сигнали за замърсени с отпадъци терени и във връзка със строителство на навес за отглеждане на животни. Единият сигнал е неоснователен, по другия е дадено предписание за почистване на замърсените терени. За месец април са издадени: 4 бр. разрешителни за дейности с отпадъци, 3 бр. изменения на разрешителни, 2 бр. изменения на регистрационни документа, 1 бр. отказ за изменение на регистрационен документ за дейности с отпадъци и 2 бр. решения за прекратяване на процедури по заявления за издаване на разрешение за дейности с отпадъци по искане на заявителите.

Заверени са 16 бр. работни листа за класификация на отпадъците и 22 бр. отчетни книги на фирми от региона.

Взето е участие в едно заседание на Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ към Областна служба „Земеделие” и участие в комисия по унищожаване на лекарства, съдържащи наркотични вещества с изтекъл срок на годност, собственост на ФЗ "Милве" АД,

с. Търнак. Лекарствата са изгорени в Инсинератор на ПУДООС- гр.София.

Издадени са 3 бр. Становища и 2 бр. Решения във връзка с процедурите по глава шеста от ЗООС. Издадени са 2 бр. решения за прекратяване на процедури по заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

През месеца експерти от направлението взеха участие в два семинара :

- на 11-12 април в гр.Банско на тема „Новият Закон за управление на отпадъците - прилагане и контрол”

- от 17-19 април в гр.София на тема „Прилагане на политиките по управление на органични отпадъци в Южна и Източна Европа - състояние, предизвикателства и решения”.
ОВОС и ЕО:
Издадени са 3 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - с характер на решението да не се извършва ОВОС, от които: едно решение е за ИП развъждане на риба в съществуващ язовир, едно решение е за водоснабдяване с подземни води на автомивка, и едно решение за водовземане от повърхностен водоизточник за напояване на земеделски култури. Внесените преписки съдържащи информацията и документацията представена от възложителите, са изпращани по служебен ред за становища до РЗИ Враца и БДУВДР Плевен за становища, като мотивите в техните становища са включени в издадените от инспекцията решения. От Общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от реализирането на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено становища, които отразяват и мнението на засегната общественост, които становища също се включват в издадените Решения.

Издадени са 6 бр. Решения за прекратяване на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Две от Решенията са издадени след декларирано искане от страна на възложителите за прекратяване на процедурата; едно Решение е издадено след неизпълнение от страна на възложителя на изискуемото съдържание на допълнителната информация и едно Решение е издадено след получено становище на институция за недопустимост на инвестиционното предложение

Десет възложители след Уведомление до РИОСВ- Враца са информирани, че инвестиционните им предложения са включени в Приложение № 1 и 2 на ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и за необходимите действия, които трябва да предприемат съгласно изискванията на глава шеста от ЗООС.

Внесени са пет бр. искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които: четири са за развъждане на риба в съществуващи язовири, и едно за водовземане от подземно водно тяло.

Изпратени са общо 37 броя писма за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, по които от направлението е дадено становище че същите не са включени в Приложение 1 и 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с глава шеста на ЗООС процедури по ОВОС и ЕО.

Изпратени са деветнадесет напомнителни писма до възложителите във връзка с промяна в нормативната уредба по ОВОС, визирана в чл. 2а на Наредбата за ОВОС, а именно компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя задълженията му за продължаване на започналата от него процедура с внесеното уведомление за инвестиционно предложение. В писмото е посочен срок, че до 14 дни от получаването му възложителят е длъжен да представи съответната информация/документация или да внесе искане за прекратяване на процедурата защото ако в определения срок не се получи отговор от него процедурата се прекратява с Решение.

Изпратено е едно писмо във връзка с потвърждаване за влезли в сила решения издадени от инспекцията.

За ИП „Изграждане на МВЕЦ „Надежда”, в землището на с. Зверино, с. Оселна и с. Зли дол, общ. Мездра, с възложител: „Надежда 2001” ООД - гр. Мездра има издадени Решение № ВР-19-ПР/2006г. и Решение № 14-ОС/2010г. Възложителят е уведомил РИОСВ-Враца, че е предприел действия по изготвяне и одобряване на изискващият се Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за което с констативен протокол е отразено, че документите са налични и са свързани с осъществяването на инвестиционното предложение.

В хода на процедурите по ОВОС и ЕО и във връзка с тяхното провеждане са изпратени: общо 4 бр. писма до възложителите за допълнителна информация и в оперативния порядък на изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО.

Изпратено е едно становище до възложителя “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД, относно провежданата процедура по ОВОС на ИП за “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, и във връзка с провежданите от Вас консултации по изработеното задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение по чл.10, ал.5 от Наредбата за ОВОС.

Изпратено е едно становище до възложител МРРБ относно извършваната процедурата по ЕО за Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020г. Регионален план за развитие на Северозападен район 2014 - 2020 г. и във връзка с провежданите консултации по чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/.

Изпратено е едно становище до МОСВ по проект за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на ЕЕС към РИОСВ.

Предвид провеждане на процедура по Екологична оценка и във връзка с изпълнение на изискванията на глава четвърта от Наредбата за ЕО, след внесен ДЕО за консултации от възложителя, е изпратено едно писмо с което са дадени указания относно изискванията на чл.20 от Наредбата за ЕО на възложителя по отношение на реда за провеждане на консултациите по Доклада за ЕО за «Подробен устройствен план - Парцеларен план, за поземлен имот № 000629, в местността “Край село”, землище с. Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала /ФВЕЦ/ с инсталирана мощност 2,5 MWp, с възложител: «Алвас и Рома» ООД, гр. Враца.

Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за контролната дейност и на основание чл.90 и чл.100 от ЗООС, са изпратени 5 бр.писма до възложителите по изпълнение на условия и мерки в решения издадени от МОСВ и Директора на РИОСВ- Враца, и контролирани от РИОСВ-Враца за: Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО № ВР-07-ЕО/2011г. за «Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №000419, в м. «Гола поляна», земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, за изграждане на ФВЦ с мощност до 3MW» с възложител община Бяла Слатина; Решение по ОВОС №1-1/2005г изд. от МОСВ за ИП «Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 бр. МВЕЦ в руслото на реката на територията на Община Своге и Община Мездра» с възложител «ВЕЦ Своге» ООД; Решение по ОВОС № 16-9/2008г. на МОСВ за ИП «Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом «Леденика» и построяване на планински вилни къщи», землище с. Згориград, общ. Враца, с възложител: «Томеком» ЕООД, Решение по ОВОС № 16-7/2011г. на МОСВ за ИП «Модернизация на първокласен път І-1 /Е-79/ участък «Мездра-Ботевград» от км 161+367 до км 194+122» по розов вариант, с възложител: Агенция «Пътна инфраструктура» и Решение№ ВР-03-ПР2008г. за ИП «Изграждане ан ФВЕЦ с мощност до 3 мегавата, ПИ №304070 и 304071, м. Вельова кошара, земл. Бяла Слатина» с възложител Черньо Ганчев, гр. София. Четирима от възложителите са отговорили на писмата (с изкл. «ВЕЦ Своге» ООД).

Съставени са четири броя протоколи за извършване на планов контрол на издадените Решения: Решение по ОВОС № 16-9/2008г. на МОСВ за ИП «Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом «Леденика» и построяване на планински вилни къщи», землище с. Згориград, общ. Враца, с възложител: «Томеком» ЕООД и Решение по ОВОС № 16-7/2011г. на МОСВ за ИП «Модернизация на първокласен път І-1 /Е-79/ участък «Мездра-Ботевград» от км 161+367 до км 194+122» по розов вариант, с възложител: Агенция «Пътна инфраструктура», Решение № ВР-03-ПР2008г. за ИП «Изграждане ан ФВЕЦ с мощност до 3 мегавата, ПИ №304070 и 304071, м. Вельова кошара, земл. Бяла Слатина» с възложител Черньо Ганчев, гр. София и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО № ВР-07-ЕО/2011г. за «Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №000419, в м. «Гола поляна», земл. с. Галиче, общ. Бяла Слатина, за изграждане на ФВЦ с мощност до 3MW» с възложител община Бяла Слатина. Протоколите са съставени след изпратени и получени писма от възложителите относно изпълнение на условията и мерките заложени в издадените решения и етапите на осъществяване на инвестиционните предложения за които са издадени съответните решения. Не са започнати строителни дейности по осъществяване на ИП.

Участвано е в проведеното обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за ИП «Продължаване на експлоатацията на находище за варовици «Кунино», землище с. Кунино, община Роман» с възложител: «Бивар» АД. Общественото обсъждане е проведено съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда. На обсъждането не са изразени становища изразяващи несъгласие за реализация на ИП. Получени са становищата от възложителя с приложена към тях документация свързана с общественото обсъждане.

Издадени са четири заповеди, във връзка с провеждане на процедура по ОВОС за ИП «Продължаване на експлоатацията на находище за варовици «Кунино», землище с. Кунино, община Роман» с възложител: «Бивар» АД, и на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за ОВОС, Правилника за функциите, задачите и състава на ЕЕС към РИОСВ и Правилника за устройството и дейността на РИОСВ.

Взето е участие в ОЕСУТ при Община Враца.

Взето е участие в 2 бр. приемателни комисии за 2 бр. обекти в гр. Роман, кандидатстващи за финансиране по ос 4.1-3 «Дребномащабни инвестиции» на ОПРР на МРРБ.

Своевременно се актуализират публичните регистри по ОВОС и ЕО с данни за провежданите процедури.

Издадените Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС периодично са изпращани в МОСВ.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница