Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница10/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Настоящото изменение удължава срока на подготвителното действие, за да се отговори на предизвикателствата пред гражданската защита, както се посочва в резолюциите на ЕП относно борбата с природните бедствия и в съобщението на Комисията относно укрепването на капацитета на Съюза за реагиране при бедствия. Това удължаване гарантира устойчивостта на резултатите от първата година на прилагането. Това подготвително действие включва резервни съоръжения и финансиране на допълнително оборудване за гражданската защита, като осигурява подходяща рамка за покриване на широк спектър от бедствия и намаляване на съществуващите пропуски в ресурсите за реагиране при бедствия.

Настоящото изменение цели също засилване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу горските пожари Проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на подготвителното действие от бюджета за 2008 г., ще дадат възможност за създаване на резерв от въздушна техника за борба с пожарите, която ще бъде пусната в действие по време на кампанията за борба с горските пожари през 2009 г. Необходими са още средства, за да се гарантира, че тестването на този резерв ще продължи и по време на кампанията за борба с горските пожари през 2010 г. Предложените суми са същите като сумите, отпуснати по този бюджетен ред в бюджета за 2008 г.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от групата PSE.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0949
=== BUDG/4711===

Индикативен бюджетен ред : 11 02 01 03

BUDG/4711 Компромисно изменение между PECH/6794

PECH/6794 Компромисно изменение между PECH/6751, PECH/6773

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 11 02 01 03 — Подготвително действие: Орган за наблюдение на пазарните цени в областта на рибното стопанство

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

11 02 01 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

РезервиНаименование:

Подготвително действие: Орган за наблюдение на пазарните цени в областта на рибното стопанство

Забележки:

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на внедряването на система за наблюдение и контрол на ценообразуването и процеса на оценка на продуктите на рибното стопанство и аквакултурите.

Добавя се следният текст:

Този център за наблюдение ще бъде партньор и ще допълва системата за наблюдение на цените на хранителните продукти, която Европейският съюз понастоящем разработва, като гарантира, че значителният пазар на рибни продукти в Общността не остава извън общата система за наблюдение на цените.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

По-добро познаване на пазарите на рибни продукти, на механизмите на ценообразуването и на създаването на добавена стойност по цялата пазарна верига на рибните продукти ще допринесе за повишаването на способността на отрасъла на рибното стопанство за адаптация и за по-доброто използване на това, което предлага. Подготвителното действие се състои в събирането и управлението на данни, консолидирането на съществуващи данни и пропуски в анализа и разработването на инструменти за събиране на пропуски в данните в европейски мащаб.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от комисията по рибно стопанство.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0147
=== PECH/6752===

Индикативен бюджетен ред : 11 08 05 01

<< Внесено от Комисия по рибно стопанство >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 11 08 05 01 Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 08 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 100 000

6 100 000

4 793 000

4 793 000

4 753 000

4 753 000

40 000

40 000

4 793 000

4 793 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.

Съветът наскоро прие регламент, който изисква ЕС да се бори срещу незаконния риболов - незаконния, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов – във всички морета, в които неговите флотилии извършват риболовна дейност. Този законодателен акт също така предвижда сериозен ангажимент за подпомагане на развиващите се страни в борбата срещу незаконния риболов в техните териториални води. Освен това Сметната палата публикува доклад, в който неефективността на политиката на Общността за контрол на рибното стопанство е подложена на сериозна критика. В тази връзка моментът не е най-подходящ за съкращаване на персонала, занимаващ се с контрол на рибното стопанство.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0950
=== BUDG/4609===

Индикативен бюджетен ред : 11 09 02

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 11 09 02 Пилотен проект — свързване в мрежа и най-добри практики в областта на морската политика

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 09 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

4 000 000

4 000 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

100 000

100 000

2 000 000

2 000 000

РезервиОбосновка:

Увеличение на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0964
=== BUDG/4708===

Индикативен бюджетен ред : 17 01 04 07

BUDG/4708 Компромисно изменение между ENVI/5962<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 17 01 04 07 — Комплексно изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата - подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: ЕБК

17 01 04 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

РезервиНаименование:

Комплексно изследване на здравето, околната среда, транспорта и изменението на климата - подобряване на качеството на атмосферния въздух и въздуха в помещенията

Забележки:

Добавя се следният текст:

Околната среда и здравето са важна за всички сектори област на европейския екологичен и здравен процес, свързваща екологичните политики и подходи. Този процес е от ключово значение за доброто качество на живот и устойчивото развитие. Целите на проекта са насочени към деветте държави, включени в проекта (Австрия, Босна и Херцеговина, Финландия, Унгария, Италия, Нидерландия, Норвегия, Сърбия, Словакия):

Добавя се следният текст:

1. да се направи оценка на връзките между околната среда в училищата и детското (респираторно) здраве

Добавя се следният текст:

2. да се направи оценка на връзките между въздействието на транспорта върху околната среда в училищата и детското (респираторно) здраве

Добавя се следният текст:

3. да се направи оценка на връзките между въздействието на изменението на климата върху околната среда в училищата и детското (респираторно) здраве

Добавя се следният текст:

4. да се отправят препоръки за подобряване на качеството на околната среда в училищата с цел по-добро детско здраве и насоки за здравословни европейски училища

Добавя се следният текст:

Начална дата на проекта: 01/01/2009

Добавя се следният текст:

Крайна дата на проекта: 31/12/2010

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Пилотният проект, основан на европейските процеси в областта на околната среда и здравето: 1. Прилагане на европейската политика в областта на околната среда и здравето, планове за действие чрез разработване на ефективни инструменти и механизми за многостранно сътрудничество между заинтересованите страни. 2. Участие в прилагането на Европейския план за действие по детско здраве и околна среда, приоритетна цел 3: Предотвратяване и намаляване на респираторни заболявания при децата, причинени от замърсяване на атмосферния въздух и въздуха в помещенията.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0210
=== AGRI/5282===

Индикативен бюджетен ред : 17 04 02 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 04 02 01 Други мерки в областта на ветеринарната дейност, хуманното отношение към животните и общественото здраве — нови мерки

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 04 02 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

17 000 000

13 000 000

16 100 000

13 000 000

16 100 000

13 000 000

2 000 000

2 000 000

18 100 000

15 000 000

РезервиНаименование:

Други мерки в областта на ветеринарната дейност, хуманното отношение към животните и общественото здраве — нови меркиЗабележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на приноса на ..........тези сектори, както и за ветеринарна подкрепа и съпътстващи мерки.

Текстът се изменя, както следва:

Той се изразява във финансова помощ за:  • закупуване на шапни антигени, тяхното съхраняване и приготвяне на рецептури,

  • информационна политика в областта на защитата на животните, включително информационни кампании и програми за осведомяване на обществеността относно безвредността на консумирането на месо от ваксинирани животни, както и информационни кампании и програми, които подчертават хуманните аспекти на стратегиите, свързани с ваксинирането, в борбата срещу заразните болести по животните,

  • мониторинг на съответствието с разпоредбите за защита на животните при превоза на животни за клане;

  • разработването на маркерни ваксини или тестове, които позволяват да се разграничават болни и ваксинирани животни;

  • установяване и поддържане на система за бързо предупреждение, включително система за бързо предупреждение в световен мащаб, с цел уведомяване за преки или непреки рискове за човешкото здраве или здравето на животните,здраве, произтичащи от храни или фуражи,

  • за технически и научни мерки, необходими за развитието на ветеринарното законодателство на Общността и за развитието на ветеринарното образование и обучение,

  • за ИТ инструменти, включително TRACES и Системата за обявяване на болестите по животните,

  • за мерки за борба с незаконния внос на кучешки и котешки кожи.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Тъй като в резултат глобализацията на пазарите съществува засилен риск от разпространение на болести по животните, сумата по този ред следва да бъде съществено увеличена. Освен това, следва да се отредят повече средства за спазване на разпоредбите за превоза на животни, особено по отношение защитата на животните, предназначени за клане.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница