Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница13/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Обосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0291
=== LIBE/5645===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 05

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 05 Европейска миграционна мрежа

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

8 800 000

4 500 000

8 800 000

4 000 000

0

500 000

8 800 000

4 500 000

Резерви

6 500 000

2 790 000

Обосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0292
=== LIBE/5646===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 06

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 06 Приключване на интеграцията на граждани на страни, които не са членки на ЕС

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

2 100 000

p.m.

1 000 000

p.m.

400 000

0

600 000

p.m.

1 000 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0293
=== LIBE/5647===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 07

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 07 Приключване на програма ARGO

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

2 100 000

p.m.

1 000 000

p.m.

400 000

0

600 000

p.m.

1 000 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0968
=== BUDG/3085===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 09

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 09 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 09

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

77 500 000

43 000 000

97 500 000

59 000 000

97 500 000

59 000 000

0

11 800 000

97 500 000

70 800 000

РезервиОбосновка:

Докладчиците предлагат увеличение с 20% на бюджетните кредити за плащания по някои бюджетни редове, по които има голям риск от неизпълнени поети задължения в необичайна степен. Избраните бюджетни редове показват, че неизпълнените поети задължения са се увеличили значително през 2007 г. Общият размер на неизпълнените поети задължения по тези редове към края на 2007 г. възлезе на 84,5 милиарда евро.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0969
=== BUDG/4661===

Индикативен бюджетен ред : 18 03 10

BUDG/4661 Компромисно изменение между LIBE/5706, BUDG/3086

LIBE/5706 Компромисно изменение между LIBE/5671, LIBE/5692

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 03 10 Европейски фонд за завръщания

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 03 10

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

66 500 000

38 000 000

66 500 000

38 000 000

0

7 600 000

66 500 000

45 600 000

Резерви

55 500 000

26 750 000

Наименование:

Европейски фонд за завръщанияЗабележки:

След списък който започва с :

По отношение на следните области този бюджетен кредит ще осигури ..........стандарти за завръщания съгласно развитието на политиката в тази област.


  • ..........

и завършва с :

насърчаване на ефективно и еднакво прилагане на общи стандарти за завръщания съгласно развитието на политиката в тази област.Текстът се изменя, както следва:

По инициатива на Комисията този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на транснационални действия или действия от интерес за Общността като цяло (действия на Общността), свързани с политиката за завръщания. Проучвания за установяване на наличието и за оценка на механизмите, насочени към подпомагане на реинтеграцията в избрани трети държави, както и на техните схеми за социална и професионална реинтеграция в най-показателните страни на произход, по-специално в източните и южните страни в непосредствено съседство.Добавя се следният текст:

Тези бюджетни кредити са предназначени също така за финансиране на действие на Общността за събиране на данни с оглед сътрудничество и обмен на най-добри практики между педагозите, работещи с непълнолетни лица в рамките на закритите центрове за задържане на търсещи убежище и имигранти.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Държавите-членки трябва да осигурят достъп до задължително образование за децата-мигранти по време на периода на задържане, без оглед на правния статут на техните родители, за да бъдат избегнати доказаните отрицателни психологически последици (също така и задължения по „Директивата относно завръщането”). Комисията следва да включи в дейностите на Общността за 2009 г. конкретни дейности за определяне и оценка на съществуващите механизми за подкрепа на реинтеграцията в избрани трети държави. В съобщенията на Европейската комисия и на Съвета се подчертава значението на устойчивото завръщане и реинтеграцията.

Докладчиците предлагат увеличение с 20% на бюджетните кредити за плащания по някои бюджетни редове, при които рискът от прекомерен размер на неизпълнените поети задължения е голям. Избраните бюджетни редове показват, че неизпълнените поети задължения са се увеличили значително през 2007 г. Общият размер на неизпълнените поети задължения по тези редове към края на 2007 г. възлезе на 84,5 милиарда евро.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от докладчика и от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0122
=== FEMM/6006===

Индикативен бюджетен ред : 18 04 01

<< Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 04 01 Приключване на мерки за борба с насилието над деца, младежи и жени

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

2 000 000

p.m.

1 000 000

p.m.

850 000

0

150 000

p.m.

1 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0296
=== LIBE/5649===

Индикативен бюджетен ред : 18 04 05 03

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 04 05 03 Агенция на Европейския съюз за основните права — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 04 05 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

8 488 000

8 488 000

11 653 000

11 653 000

11 153 000

11 153 000

500 000

500 000

11 653 000

11 653 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница