Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница15/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Обосновка:

Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, който се обслужва от това действие.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0307
=== LIBE/5656===

Индикативен бюджетен ред : 18 05 09

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 05 09 Предотвратяване и борба с престъпността

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 05 09

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

45 775 000

23 910 000

72 100 000

47 000 000

72 100 000

45 500 000

0

1 500 000

72 100 000

47 000 000

Резерви

7 125 000

5 000 000

Обосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0308
=== LIBE/5657===

Индикативен бюджетен ред : 18 06 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 06 01 Приключване на предишни програми за съдебно сътрудничество по граждански дела

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 06 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

1 000 000

p.m.

1 000 000

p.m.

920 000

0

80 000

p.m.

1 000 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0309
=== LIBE/5658===

Индикативен бюджетен ред : 18 06 04 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 06 04 01 Евроюст — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 06 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

14 593 330

14 593 330

17 656 400

17 656 400

16 156 400

16 156 400

1 500 000

1 500 000

17 656 400

17 656 400

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0310
=== LIBE/5700===

Индикативен бюджетен ред : 18 06 06

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 06 06 Наказателно правосъдие

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 06 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

29 800 000

16 900 000

30 400 000

22 000 000

30 400 000

17 730 000

500 000

4 770 000

30 900 000

22 500 000

РезервиНаименование:

Наказателно правосъдиеЗабележки:

След списък който започва с :

По-специално, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните ..........от общоевропейски интерес в областта на обучението в съдебната система.


  • ..........

и завършва с :

оперативни безвъзмездни средства за съфинансиране на разходи, свързани с постоянната ..........от общоевропейски интерес в областта на обучението в съдебната система.Добавя се следният текст:

Част от тези бюджетни кредити също така са предназначени за покриване на разходите по проект, с който се създава орган на европейските адвокати по наказателни дела (Eurorights). Този орган следва да функционира като омбудсман, като разследва проблеми, с които се сблъсква защитата в контекста на европейското полицейско и съдебно сътрудничество.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Възстановява ППБ (няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити) и добавя 500 000 евро по този бюджетен ред. Проектът за създаване на орган Eurorights следва да бъде проучен с оглед поставяне на акцент върху проблемите, които възникват, особено за адвокатите на защитата, в резултат на значително различаващите се правни системи, намиращи се понастоящем в процес на хармонизация в рамките на развиващата се система на европейското полицейско и съдебно сътрудничество.

Компромисно изменение към LIBE/5688.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0311
=== LIBE/5697===

Индикативен бюджетен ред : 18 06 07

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 06 07 Гражданско правосъдие

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

18 06 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

14 300 000

9 745 000

14 600 000

11 000 000

14 600 000

9 550 000

450 000

1 900 000

15 050 000

11 450 000

РезервиНаименование:

Гражданско правосъдиеЗабележки:

След списък който започва с :

По-специално, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните ..........техните съдебни и/или консултативни функции по отношение на общностното право.


  • ..........

и завършва с :

оперативни безвъзмездни средства за съфинансиране на разходи, свързани с постоянната ..........техните съдебни и/или консултативни функции по отношение на общностното право.Добавя се следният текст:

- проект, насочен към подпомагане разширяването на Европейската мрежа на регистрите на завещания във всички държави-членки, които разполагат или желаят да разполагат с регистър на завещанията.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Европейската мрежа на регистрите на завещания (RERT), създадена през 2005 г. от френски, белгийски и словенски нотариуси, позволява установяването на взаимовръзки между националните регистри въз основа на доброволна мрежа.

Сдружението на RERT има за цел да разшири мрежата в държавите-членки, които желаят това и разполагат или желаят да разполагат с регистър на завещанията. Разработването на тази инициатива е препоръчително, тъй като тя ще опрости задачата на участниците в процесите по установяване на наследство с наличие на транснационални елементи.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0312
=== LIBE/5661===

Индикативен бюджетен ред : 18 07 01 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 18 07 01 01 Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 07 01 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

9 242 000

9 242 000

9 992 904

9 992 904

9 912 904

9 912 904

80 000

80 000

9 992 904

9 992 904

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0314
=== LIBE/5663===

Индикативен бюджетен ред : 18 08 01

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 18 08 01 Prince — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

Цифровите стойности се изменят, както следва:

18 08 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

7 814 000

7 000 000

5 000 000

4 500 000

5 000 000

4 370 000

0

130 000

5 000 000

4 500 000

РезервиОбосновка:

Няма основание за предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити. Следователно сумите, поискани от Комисията, следва да бъдат възстановени.Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница