Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели



страница17/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Индикативен бюджетен ред : PARTC-3-11-4

<< Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи >>

-------------------------------

Volume 1 - TOTAL REVENUE

- PARTC-3-11-4 Агенция на Европейския съюз за основните права

Забележките се изменят, както следва:

Наименование:

Агенция на Европейския съюз за основните права



Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

Категория и степен

Длъжности

2009 г.

2008 г.

разрешени съгласно бюджета на Общността

реално заети към 31.12.2007 г.

разрешени съгласно бюджета на Общността

постоянни

временни

постоянни

временни

постоянни

временни

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

 

 

1

AD 14

 

 

 

 

 

 

AD 13

 

3

 

 

 

2

AD 12

 

8—7

 

2

 

5

AD 11

 

 

 

3

 

 

AD 10

 

10

 

 

 

10

AD 9

 

9—7

 

2

 

5

AD 8

 

 

 

 

 

 

AD 7

 

5

 

 

 

3

AD 6

 

 

 

6

 

 

AD 5AD 5

 

 

 

 

 

 

Общо за степен AD

 —

36 —33



13



26

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10AST 10

 

1

 

 

 

1

AST 9AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

3 —2

 

 

 

1

AST 7AST 7

 

9

 

6

 

9

AST 6AST 6

 

1

 

3

 

1

AST 5

 

1

 

2

 

1

AST 4

 

9




5

 

9

AST 3

 

 

 

3

 

 

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

 

 

1

1

 

 

Общо за степен AST



25—24



21



23

Общо всичко



61 —57



34



49

Общо персонал

61 —57

34

49

Обосновка:

Настоящото изменение възстановява длъжностите по организационната схема от ППБ на Агенцията на Европейския съюз за основните права, които длъжности бяха съкратени от Съвета.



=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0399




=== IMCO/6723===

Индикативен бюджетен ред : 17 02 01

<< Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 02 01 Изпълнение на дейностите на Общността в полза на потребителите

Цифровите стойности се изменят, както следва:

17 02 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ




Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити



2 000 000

p.m.

3 700 000

p.m.

1 900 000

0

1 800 000

p.m.

3 700 000

Резерви































Обосновка:

ППБ се възстановява.



=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0979




=== BUDG/4669===

Индикативен бюджетен ред : 17 02 02

BUDG/4669 Компромисно изменение между PPE//7658



<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 02 02 Действия на Общността в област на политиката за защита на потребителите

Цифровите стойности се изменят, както следва:

17 02 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ




Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

19 100 000

17 000 000

19 800 000

16 800 000

19 800 000

16 800 000

0

1 680 000

19 800 000

18 480 000

Резерви































Обосновка:

Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, за който служи това действие.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от групата PPE-DE.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0980




=== BUDG/4713===

Индикативен бюджетен ред : 17 02 03

BUDG/4713 Компромисно изменение между IMCO/6714



<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------



Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 17 02 03 Пилотен проект — Мерки за контрол в областта на политиката за защита на потребителите

Наименованието, забележките, правното основание и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 02 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ




Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

1 000 000

1 000 000

p.m.

800 000

p.m.

800 000

2 000 000

1 200 000

2 000 000

2 000 000

Резерви































Наименование:

Подготвително действиеПилотен проект — Мерки за контрол в областта на политиката за защита на потребителите

Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

ТозиПрез 2008 г. този бюджетен кредит ебеше предназначен за финансиране на различни мерки за контрол, като:

  • създаване на база данни за събиране на данни относно положението на потребителите в Европа,

  • проучвания и изследвания, свързани с положението на потребителите в Европа,

  • интервюта с потребители, на европейско равнище с цел проучване на тяхното положение,

  • прилагане на методи, позволяващи сравняване на постиженията в държавите-членки.

Заличава се следният текст:

От 2009 г. няма да има нови бюджетни кредити за поети задължения. Дейностите, започнати през 2008 г., ще бъдат продължени до тяхното завършване.

Правно основание:

Текстът се изменя, както следва:

Подготвително действиеПилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ(OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Докладчикът подкрепя Комисията в намерението й да създаде нова база данни, която съдържа информация относно потребителските тенденции и функционирането на пазарите, включително сравнение на цените, по-специално с оглед на осигуряване на информация за Индекса за развитие на пазарите на дребно и за пазарни проучвания. Увеличение на сумата е оправдано с оглед на значението и видимостта за потребителите в Европа на политиката за защита на потребителите. Следователно, като последваща мярка на пилотния проект в бюджета за 2008 г., новото подготвително действие следва да се финансира със сумата от 2 милиона евро.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0379




=== ENVI/5908===

Индикативен бюджетен ред : 17 03 03 01

<< Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 03 03 01 Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията — субсидии по дялове 1 и 2

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 03 03 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ




Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

20 700 000

20 700 000

21 114 000

29 500 000

15 204 000

23 590 000

12 778 000

5 910 000

27 982 000

29 500 000

Резерви







6 868 000




6 868 000




-6 868 000




0




Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница