Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница19/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Наименование:

«Култура» (2007—2013 г.)Забележки:

Преди параграф

Към вписаните в тази позиция бюджетни кредити трябва да се ..........част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Текстът се изменя, както следва:

В съответствие с програмата «Култура 2007—2013 г.» този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: • проекти за културно сътрудничество във всички артистични и културни области (изкуство на спектакъла, пластично и изобразително изкуство, литература, културно наследство и история),

 • подпомагане на проекти в областта на междукултурния диалог

 • насърчаване на „Европейския систерциански маршрут” с оглед на значимостта му за опазване на наследството и на културния обмен,

 • финансиране на дейности, свързани с опазване, консервация и обновяване на обекти, представляващи общо културно наследство от европейска значимост и на определени от ЮНЕСКО обекти на световното културно наследство,

 • многогодишни основни дейности за сътрудничество,

 • годишни дейности за сътрудничество,

 • специални дейности с европейско или международно измерение, наред с другото проекти в подкрепа на представянето пред публика и съхранението на произведения на изкуството, създадени в условията на или в резултат на потисничество.европейски или международни измерения;

 • подкрепа на органите, които функционират на европейско равнище в областта на културата, дейности за съхраняването и възпоменанието на основните центрове за депортиране и съответните архиви, символизирани от изградените мемориали на местата на бившите концентрационни лагери и на други места, превърнали се в символи на човешкото страдание и масовото изтребление, а също и подкрепа за съхраняване на спомена за жертвите,

 • подкрепа на дейността по анализиране, събиране и разпространение на информацията в областта на културното сътрудничество.

 • проекта "По пътя на ромската култура и наследство”, включващ два тематични маршрута: „Миграции, история и памет на ромите” и „Битова култура, народност и творчество на ромите”. Това трябва също така да допринесе за развитието на местни партньорства и идентификацията, указването и организирането на документация относно културата и историята на ромите. Създаването на интерактивна интернет страница трябва да подпомогне за разпространението на информация.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Това е компромисно изменение.

В продължение на Европейската година на междукултурния диалог е важно да се подкрепят проекти за представяне пред публика и съхранение на произведения на изкуството, създадени в условията на или в резултат на потисничество, като например изкуството, създадено в концентрационни лагери или от творци бежанци или в заточение поради потиснически режими в Европа и/или в останала част на света.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по култура и образование и Helga Trüpel.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0974
=== BUDG/4665===

Индикативен бюджетен ред : 15 05 55

BUDG/4665 Компромисно изменение между CULT/5804, PSE//7030<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 05 55 Младежта в действие

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

15 05 55

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

120 983 000

100 000 000

121 106 000

115 000 000

121 106 000

113 850 000

3 000 000

12 650 000

124 106 000

126 500 000

РезервиНаименование:

Младежта в действиеЗабележки:

Преди параграф

Към вписаните в тази позиция бюджетни кредити трябва да се ..........част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Текстът се изменя, както следва:

В съответствие с програмата «Младежта в действие 2007—2013 г.» този бюджетен кредит е предназначен за покриване на: • Младеж за Европа: целта на тази дейност е подкрепа за обмена между младите хора, за да се повиши тяхната мобилност и инициативност, за проекти и мероприятия, стимулиращи участието им в демократичния живот, за да се развие чувството на младежта за гражданска принадлежност и взаимно разбирателство,

 • Европейска доброволческа служба: целта на тази дейност е да се стимулира участието на младежта в различни доброволчески дейности на и извън територията на Европейския съюз, включително действията, предприети в рамките на Amicus (Асоциация на държавите-членки, прилагащи универсална общностна служба), която определя обща рамка за национални доброволни служби в целия Европейски съюз, които са въз основа на съществуващите национални инфраструктури за доброволна служба и които водят до същинска европейска универсална доброволна служба, т.е. гражданска или военна. Всяка държава-членка има възможност да избере формата на доброволната служба. Тя е отворена за млади хора - младежи и девойки, на възраст между 16 и 28 години,

 • Младежта на света: целта на тази дейност е да се подкрепят проекти със страните партньори, посочени в член 5, и по-специално обмен на младежи и хора, работещи с младежи, както и да се подкрепят инициативи, допринасящи за по-доброто разбирателство между младите хора, за чувството за солидарност и развитието на сътрудничеството в областта на младежта и гражданското общество в тези държави,

 • Хора, работещи с младежи, и подкрепа на дейността им: целта на тази дейност е да се подкрепят органите, функциониращи на европейско равнище в областта на младежта, и по-специално младежките неправителствени организации, тяхната мрежа, обмен, обучение и мрежата от хора, работещи с младежи, насърчаване на иновациите и качеството на предприетите инициативи, осигуряване на информация на младите хора и усъвършенстване на структурите и дейностите, за да се изпълнят поставените от програмата цели,

 • подкрепа за сътрудничество в областта на политиката: целта на тази дейност е да се установи диалог между различните участници в областта на младежта, и по-специално с младите хора, хората, работещи с младежи и създателите на политики, да се допринесе за развитието на сътрудничество в областта на политиката за младежта и да се предприемат необходимите мерки и установят връзки, необходими за по-доброто разбиране на младите хора.

След параграф

Всички приходи от вноски от Конфедерация Швейцария за участие в ..........съгласно член 18, параграф 1, буква г) от Финансовия регламент.Добавя се следният текст:

Част от бюджетните кредити по този бюджетен ред ще се използва за подкрепа на проекти, насочени към анализ и разпространение на добри практики в рамките на ЕС и представящи рамка за оценка на нивата на медийна грамотност и дейностите в тази област. Може да се обърне специално внимание на проектите, които анализират представянето на медиите и техните ценности, насърчават създаването и разпространението на съдържание, свързано с медийната грамотност, стимулират използването на медиите за засилване на участието в социалния и общностния живот и се съсредоточават върху прилагането на инициативи за медийна грамотност, които свързват медийния сектор и света на образованието. Могат да се ползват организации от обществения и частния сектор, които имат експертни познания и европейски опит във връзка с въпросите на медийната грамотност.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

След отрицателния вот в Ирландия на референдума относно ратификацията на Договора за реформа, проучванията на общественото мнение показаха, че липсата на интерес относно европейските въпроси е особено силно изразена сред младите хора. При подготовката на европейските избори през 2009 г. следва да се засилят действията на ЕС, насочени към младите хора. Това е особено важно и поради факта, че предвиденото в ППБ увеличение за програма «Младеж» (+0.1%) е по-ниско от увеличението на общия бюджет на ЕС (+3.1%). Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, за който служи това действие.

Действията, предприети в рамките на Amicus, имат голяма добавена стойност, тъй като създават същинско европейско съзнание, като същевременно допринасят за изграждане на трайни връзки между европейците. Те придават конкретно съдържание на идеята за европейско гражданство, тъй като осигуряват възможност на младите участници да осъществяват част от доброволната си служба в друга страна, която участва в Amicus. Тъй като прилагането е в напреднала фаза, следва да се подкрепи продължаване на действията в пълно съответствие със съществуващата програма.

Медийната грамотност се отнася до умения, познания и разбиране, които позволяват на гражданите да използват ефикасно и безопасно медиите. Тя е изключително важен фактор за активното гражданство в днешното информационно общество. Грамотните по отношение на медиите хора ще са способни да правят осведомен избор, да разбират естеството на съдържанието и услугите и да се възползват от целия набор възможности, предоставени от новите комуникационни технологии. Те ще притежават необходимото критично мислене и творчески умения за разрешаване на проблеми, които ще направят от тях осведомени потребители и производители на информация.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по култура и образование, от групата PPE-DE; от групата PSE и от Catherine Guy-Quint.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0971
=== BUDG/4663===

Индикативен бюджетен ред : 09 06 01 01

BUDG/4663 Компромисно изменение между CULT/5895, PSE//7031<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 09 06 01 01 МЕДИА 2007 — Програма за подкрепа на европейския аудиовизуален сектор

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

09 06 01 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

93 794 000

70 200 000

97 580 000

80 000 000

97 580 000

78 000 000

0

2 000 000

97 580 000

80 000 000

РезервиНаименование:

МЕДИА 2007 — Програма за подкрепа на европейския аудиовизуален секторЗабележки:

След параграф

Всички приходи от вноската на Конфедерация Швейцария за участие в ..........в съответствие с член 18, параграф 1 от Финансовия регламент.

Добавя се следният текст:

Част от бюджетните кредити по този бюджетен ред ще се използва за подкрепа на проекти, насочени към анализ и разпространение на добри практики в рамките на ЕС и представящи рамка за оценка на нивата на медийна грамотност и дейностите в тази област. Може да се обърне специално внимание на проектите, които анализират представянето на медиите и техните ценности, насърчават създаването и разпространението на съдържание, свързано с медийната грамотност, стимулират използването на медиите за засилване на участието в социалния и общностния живот и се съсредоточават върху прилагането на инициативи за медийна грамотност, които свързват медийния сектор и света на образованието. Могат да се ползват организации от обществения и частния сектор, които имат експертни познания и европейски опит във връзка с въпросите на медийната грамотност.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

ППБ се възстановява.

Медийната грамотност се отнася до умения, познания и разбиране, които позволяват на гражданите да използват ефикасно и безопасно медиите. Тя е изключително важен фактор за активното гражданство в днешното информационно общество. Медийно грамотните хора ще са способни да правят осведомен избор, да разбират естеството на съдържанието и услугите и да се възползват от целия набор възможности, предоставени от новите комуникационни технологии. Те ще притежават необходимото критично мислене и творчески умения за разрешаване на проблеми, които ще направят от тях осведомени потребители и производители на информация.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по култура и образование и Catherine Guy-Quint, както и от групата PSE.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0323
=== CULT/5874===

Индикативен бюджетен ред : 09 06 03

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 09 06 03 Други мерки в аудиовизуалния сектор и в сектора на медиите

Цифровите стойности се изменят, както следва:

09 06 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

900 000

1 100 000

950 000

1 200 000

890 000

720 000

60 000

480 000

950 000

1 200 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0343
=== CULT/5888===

Индикативен бюджетен ред : 15 06 09

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 06 09 Приключване на предишни програми/действия в областта на гражданското участие

Цифровите стойности се изменят, както следва:

15 06 09

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити885 335400 000200 000

0

200 000400 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0403
=== AFCO/6501===

Индикативен бюджетен ред : 15 06 66

<< Внесено от Комисия по конституционни въпроси >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 06 66 Европа за гражданите

Цифровите стойности се изменят, както следва:

15 06 66

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

26 424 000

23 339 000

27 460 000

25 000 000

27 460 000

21 970 000

3 000 000

6 030 000

30 460 000

28 000 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница