Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Забележките се изменят, както следвастраница2/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Забележките се изменят, както следва:

11 07 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 000 0006 000 000

5 000 000

РезервиНаименование:

Подкрепа за управлението на рибните ресурси (подобряване на научните консултации)Забележки:

Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит покрива:  • разходи за договори за партньорство с национални изследователски институции за предоставяне на научни консултации;

  • разходи, свързани с административните договорености със Съвместния изследователски център или всеки друг консултативен орган на Общността за осигуряване на секретариат за Научно-техническия и икономически комитет по рибарството (STECF), за провеждане на предварителния анализ на данните и подготвяне на данните за оценяване на положението на рибните ресурси;

  • компенсации, изплатени на членовете на STECF и/или експертите, поканени от STECF, за участието и работата им в работните групи и пленарните заседания;

  • компенсации, изплатени на независими експерти, даващи на Комисията научни консултации или осигуряващи обучение за администраторите или заинтересованите страни по интерпретирането на научните консултации;

  • вноски в международни органи, отговарящи за оценяване на запасите и даване на научни консултации.

  • Проучване на популацията на кормораните на територията на Европейския съюз като подготовка за бъдещо постоянно наблюдение

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Корморанът е естествено срещан вид птици, попадащ в приложното поле на Директива 79/409/ЕИО. Публикуваните данни относно настоящата популация на вида варират между 600 000 и 2 милиона екземпляра. При средна дневна консумация на риба от 500 грама на индивид съответно варират и данните за количеството на консумираните рибни ресурси. С оглед евентуален план за управление на популацията, изглежда необходимо провеждането на проучване на популацията на видовете Phalacrocorax carbo carbo и Phalacrocorax carbo sinensis (подвидове на големия корморан) на територията на Европа.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0152
=== AGRI/5203===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 01 03

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 01 03 Интервенции за картофено нишесте

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 01 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

62 000 000

62 000 000

42 000 000

42 000 000

39 621 745

39 621 745

2 378 255

2 378 255

42 000 000

42 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0153
=== AGRI/5204===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 01 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 01 99 Други мерки (зърнени култури)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 01 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

100 000

100 000

94 337

94 337

5 663

5 663

100 000

100 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0154
=== AGRI/5205===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 03

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 05 02 03 Възстановявания за продукти, невлизащи в приложение 1

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

150 000 000

150 000 000

70 000 000

70 000 000

66 030 578

66 030 578

3 969 422

3 969 422

70 000 000

70 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0155
=== AGRI/5301===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 04 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 04 01 Програми за нуждаещи се лица

Забележките, правното основание и цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

307 000 000

307 000 000

315 000 000

315 000 000

315 000 000

315 000 000

35 000 000

35 000 000

350 000 000

350 000 000

РезервиНаименование:

Програми за нуждаещи се лицаЗабележки:

Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за снабдяването с храна от интервенционни запаси на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3730/87 и член 27член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.№ 1234/2007.Правно основание:

След параграф

Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 ..........(EО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

Добавя се следният текст:

Предложение за регламент на Съвета от ... 2008 .....

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Разпределянето на земеделски продукти, най-вече на екологично произведени плодове и зеленчуци, за хора в нужда става по-необходимо и от преди поради покачването на цените на хранителните продукти. Предлага се допълнително увеличение, което надхвърля предложеното от Комисията.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0156
=== AGRI/5206===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 05 01

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 05 01 Възстановявания при износ на захар и изоглюкоза

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

719 000 000

719 000 000

102 000 000

102 000 000

96 224 236

96 224 236

5 775 764

5 775 764

102 000 000

102 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0157
=== AGRI/5207===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 05 08

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 05 08 Мерки за складиране на захар

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 05 08

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

-143 000 000

-143 000 000

1 000 000

1 000 000

943 375

943 375

56 625

56 625

1 000 000

1 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0158
=== AGRI/5208===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 05 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 05 99 Други мерки (захар)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 05 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

200 000

200 000

188 675

188 675

11 325

11 325

200 000

200 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница