Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница20/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Обосновка:

Тази програма стимулира активно европейско гражданство и демокрация чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите на ЕС. Програмата осигурява структурна подкрепа за аналитични центрове и организации на гражданското общество, които вършат ценна работа за създаването на Европейско обществено пространство. Въпреки това, предложеното от Комисията бюджетно увеличение за тази програма е твърде умерено. Следователно се предлага то да бъде повишено с процент, сходен с увеличението по други подобни програми.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0970
=== BUDG/4662===

Индикативен бюджетен ред : 07 04 01

BUDG/4662 Компромисно изменение между ENVI/5985, PPE//7656<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 07 04 01 Финансов инструмент за гражданска защита

Цифровите стойности се изменят, както следва:

07 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

20 000 000

15 000 000

18 500 000

14 250 000

17 240 000

9 250 000

1 260 000

6 425 000

18 500 000

15 675 000

РезервиОбосновка:

Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, който се обслужва от това действие.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от групата PPE-DE и от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0370
=== ENVI/5989===

Индикативен бюджетен ред : 07 04 03

<< Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 07 04 03 Приключване на предишни програми и действия в областта на гражданската защита и морското замърсяване

Цифровите стойности се изменят, както следва:

07 04 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити3 200 0001 150 000600 000

0

550 0001 150 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0348
=== CULT/5891===

Индикативен бюджетен ред : 16 02 02

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 02 02 Мултимедийни действия

Цифровите стойности се изменят, както следва:

16 02 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

22 200 000

18 500 000

29 900 000

25 000 000

28 360 000

22 300 000

1 540 000

2 700 000

29 900 000

25 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0976
=== BUDG/4667===

Индикативен бюджетен ред : 16 02 03

BUDG/4667 Компромисно изменение между CULT/5867, PSE//7024

CULT/5867 Компромисно изменение между CULT/5853, CULT/5892

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 02 03 Информация за медиите

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

16 02 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

4 470 000

4 000 000

4 670 000

3 800 000

4 470 000

2 860 000

1 530 000

2 140 000

6 000 000

5 000 000

РезервиНаименование:

Информация за медиитеЗабележки:

Преди параграф

Междуинституционалната група за информация (МГИ), председателствана съвместно от Европейския парламент, ..........за следващите години въз основа на доклад, изготвен от Комисията.

Текстът се изменя, както следва:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Европейския съюз, свързани с комуникацията, насочена предимно към медиите. Инструментите, разработени за по-добро разбиране и отразяване на актуални въпроси, обхващат основно: • мултимедийни информационни материали (снимки, видеозаписи и др.), предназначени за предоставяне на медиите и за други платформи, включително тяхното публикуване/излъчване,

 • семинари за журналисти, организирани от представителствата и централните служби.

 • фонд за журналистика, който подпомага малки екипи на журналисти от няколко държави-членки, които екипи проучват даден въпрос от европейско естество в различни държави-членки с цел публикуване в тези държави. Финансирането се предоставя въз основа предложения, изпратени от журналисти, и се оценява от анонимно жури съгласно предварително определени критерии. Фондът ще бъде организиран и ръководен от определен брой европейски асоциации и журналисти.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В своето становище относно ППБ 2009 г. комисията подкрепи създаването на Европейски фонд за журналистика, чрез който се оказва подкрепа на малки журналистически екипи от няколко държави-членки, които екипи разследват даден въпрос от европейско естество в различните държави-членки с цел публикуване във въпросните държави.

Местните репортери, посредством регионалния печат например, са много важен фактор за предаване на информация на гражданите, по-специално на онези, които нямат достъп до национални медии. Особено в година на европейски избори репортери от всички медии трябва да имат възможност да участват в курсове по въпроси, свързани с Европа, така че посланията и политиките на Съюза да бъдат разяснени обективно и ясно.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от Catherine Guy-Quint, от групата PSE и от комисията по култура и образование.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0350
=== CULT/5807===

Индикативен бюджетен ред : 16 03 01

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 03 01 Информационни центрове

Цифровите стойности се изменят, както следва:

16 03 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

15 300 000

15 500 000

12 300 000

14 000 000

12 300 000

14 000 000

2 000 000

1 000 000

14 300 000

15 000 000

РезервиОбосновка:

Предвидените в ППБ съкращения следва да бъдат по-малко драстични, така че да се запази ефективността на тези центрове. Броят от 470 действащи центрове следва да се съхрани: • за да се увеличи запознатостта на обществеността с новосъздадената мрежа посредством подпомагане на популяризирането;

 • за да се увеличат експертните познания и да се стимулира сближаването в новата мрежа чрез годишни общи събрания, семинари за обучение и т.н.

 • за да се предостави необходимата помощ на центровете за техния активен принос към информационната кампания във връзка с изборите за Европейски парламент през 2009 г.

.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0977
=== BUDG/4368===

Индикативен бюджетен ред : 16 03 02

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 16 03 02 Дейности на местно равнище

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

16 03 02

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

11 400 000

10 700 000

8 200 000

8 000 000

8 200 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 000 000

РезервиНаименование:

Дейности на местно равнищеЗабележки:

След параграфОчакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 18, ..........д) до й) от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Добавя се следният текст:

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите на Европейския съюз за децентрализирана комуникация. Целта на местните комуникационни инициативи е по-конкретно да предоставят на целевите групи средства за по-добро разбиране на най-актуалните въпроси.

Добавя се следният текст:

Междуинституционалната група за информация (МГИ), председателствана съвместно от Европейския парламент, Съвета и Комисията, разработва общи насоки за междуинституционално сътрудничество в областта на информационната и комуникационната политика на ЕС. Тя координира централните и децентрализираните обществени информационни дейности по европейски теми. Ежегодно МГИ дава мнението си относно приоритетите за следващите години въз основата на доклад, изготвен от Комисията.

Добавя се следният текст:

Тези дейности се извършват предимно посредством представителствата в държавите-членки чрез:

 • семинари и конференции,

 • организиране или участие в европейски прояви, изложби и мероприятия за връзки с обществеността, организиране на индивидуални посещения и др.,

 • преки комуникационни мерки, насочени към широката общественост (напр. консултантски услуги за гражданите),

 • преки комуникационни мерки, насочени към разпространителите на информация, и по-специално засилени мерки, включващи регионалните всекидневници, които са много важен източник на информация за голям брой европейски граждани,

Добавя се следният текст:

 • откриване и управление на информационни центрове и информационни пространства за широката общественост, в частност откриването и управлението на Европейските обществени пространства (ЕОП) в Домовете на Европа, където официално са настанени. Комисията ще управлява логистичната организация на ЕОП от името на двете институции (Парламента и Комисията) и ще поеме оперативните разходи като организирането на договорни услуги. ЕОП трябва да бъдат управлявани съвместно от двете институции въз основа на доклад за оценка на управлението и дейността на ЕОП, както и на работна програма за идващата година. Тези два документа, които ще бъдат изготвени съвместно от двете институции и представляват основата за разпределяне на средства за следващата година, трябва да бъдат представени на бюджетния орган своевременно, за да бъдат взети предвид в бюджетната процедура."

Добавя се следният текст:

Размерът на целевите приходи по член 18, параграф 1, букви от д) до й) от Финансовия регламент се изчислява на 5 000 евро.

Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница