Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница9/21
Дата09.08.2018
Размер2.99 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Позиция 07 03 09 01 Субсидия за Европейската агенция за околната среда — субсидия по дялове 1 и 2

Цифровите стойности се изменят, както следва:

07 03 09 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

18 440 000

18 440 000

20 009 000

20 009 000

17 939 000

17 939 000

2 070 000

2 070 000

20 009 000

20 009 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0932
=== BUDG/4658===

Индикативен бюджетен ред : 07 03 12

BUDG/4658 Компромисно изменение между PPE//8174<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 07 03 12 — Дейности във връзка с изменението на климата

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

07 03 12

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредитиРезерви20 000 000

15 000 000

20 000 000

15 000 000

Наименование:

Дейности във връзка с изменението на климата

Забележки:

Добавя се следният текст:

Този бюджетен ред е предназначен за финансиране на действия, предприети за ограничаване на изменението на климата и неговото влияние, както и за изпълнение на целите на ЕС в областта на климата.

Добавя се следният текст:

Той може също да се използва за предоставяне на финансова помощ в различни икономически отрасли за мерки за намаляване на икономическото и екологичното отражение на свързаните с изменението на климата събития, като например тежките засушавания и наводненията. Основната му цел ще бъде да се финансират подобрения в инфраструктурата и производствените методи в уязвимите отрасли.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Заделянето на съществуващи средства за изменението на климата и създаването на целеви бюджетен ред ще подобри способността да се посрещне това предизвикателство и ще повиши прозрачността на бюджета. Комисията следва да пренасочи към този бюджетен ред бюджетните кредити, които служат за същата цел и са разпръснати под различни действия по функция 2. Към новия бюджетен ред се разпределят допълнителни 20 милиона евро.

Понастоящем, единственото средство, с което разполага ЕС за борба с климатичните бедствия, е фонд «Солидарност», но той влиза в действие след възникването на събитието. С оглед реформата в бюджета на Общността, ЕС следва да започне да проучва възможността за въвеждане на нов финансов инструмент за намаляване на пораженията, предизвикани от екстремните климатични събития. Инструментът ще се съсредоточи върху предотвратяването, като по този начин ще се спестят средства за възстановяване на щетите.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от групата PPE-DE и от Esther Herranz Garcia.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0933
=== BUDG/4637===

Индикативен бюджетен ред : 07 03 15

BUDG/4637 Компромисно изменение между ENVI/5955, VERT/7352<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 07 03 15 Пилотен проект — Търговия с емисии на серен двуокис в Балтийско море

Наименованието, забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

07 03 15

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

1 000 000

1 000 000

p.m.

300 000

p.m.

300 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 300 000

РезервиНаименование:

Пилотен проект — Търговия с емисии на серен двуокис и азотен окис в Балтийско мореЗабележки:

Текстът се изменя, както следва:

Предишна статия 17 03 13 17 03 13

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията за финансиране на пилотен проект, насочен към:

  • намаляване на емисиите на сяра, както и на азотен окис, в Балтийско море чрез въвеждане на пилотна схема за търговия с емисии между заинтересованите страни, които желаят да участват на доброволен принцип.

  • включване на корабоплаването в изследователската и подготвителна дейност на Комисията за развитието на политика за отворена търговия с установени на сушата ресурси, която да се използва в допълнение към текущата, започната от Комисията дейност, с оглед установяване и определяне на условията за евентуална търговска система както за SO2, така и за NOx в бъдещо законодателство.

Заличава се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по финансиране на пилотен проект, насочен към намаляване на емисиите на сяра в Балтийско море чрез въвеждане на пилотна схема за търговия с емисии на сяра между страните, които желаят да участват.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В допълнение към проучването, започнато по инициатива на Комисията в подготовка за бъдеща схема за търговия с емисии от сухоземни и морски източници и при което ще бъде необходимо време за приключването и превръщането му в законодателни предложения и тяхното влизане в сила, започването на доброволна пилотна схема за търговия с емисии за постигане на по-ниски равнища на емисиите от изискваните съгласно ММО или постигане на изискваните по-ниски равнища по-бързо от предвиденото би могло въпреки всичко да е полезно за проверка на практика със заинтересовани страни, които желаят да участват, на икономическото и екологичното, местното и регионалното въздействие.

Предлага се да бъде продължена работата по пилотния проект, започнат миналата година, но да се приспособи обхватът му, така че да се подпомогне ускоряването и разширяването на подготвителната дейност на Комисията предвид законодателно действие относно сярата в горивата и търговията с SO2 и NOx, като заинтересованите страни се ангажират съответно, до 2010 г.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и от групата Verts/ALE.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0725
=== PPE//7582===

Индикативен бюджетен ред : 07 03 16

<< Внесено от Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Péter Olajos, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 07 03 16 —

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

07 03 16

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

РезервиНаименование:

Пилотен проект – Разработване на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа

Забележки:

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит е за пилотен проект, насочен към финансиране на проучвания, събиране на данни, оценка, посещения на място, наблюдение, консултации и създаване на мрежи за разработването на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа.

Добавя се следният текст:

Редица държави-членки предприеха индивидуални мерки за това и следователно съществуват както добри, така и лоши практики, наред с интердисциплинарните проучвания и предложения, основаващи се, но не и ограничаващи се до оценката на щетите, причинени от съвременните интензивни земеделски практики и въпросите, свързани с изменението на климата.

Добавя се следният текст:

Съгласно Конвенцията на ООН за борба с опустиняването Португалия, Испания, Италия, Гърция, Малта, Латвия, Унгария, Румъния, Турция и Беларус, както и други страни и региони от ЕС и от Европа са изправени пред този голям екологичен и икономически проблем и сценариите, при които всичко продължава както досега, показват, че производителността на селското стопанство се очаква допълнително да спадне през следващите години, като по този начин се застраши сигурността на хранителните доставки.

Добавя се следният текст:

Наред с това, опустиняването води не само до загуби за селското стопанство, но също така и до загуба на биоразнообразие, намаляване на почвеното плодородие и способността на почвата да задържа вода, увеличаване на ерозията и намаляване улавянето на въглерода. Освен това, наводненията и сушите, свързани с изменението на климата, зачестяват все повече и последиците от тях са все по-драстични, като се увеличават още повече неблагоприятните икономически и социални последици и риска от опустиняване. (вж. параграф 17 от доклада Seeber 2008/2074 (INI) посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз)

Добавя се следният текст:

Пилотният проект включва:

  • обмен на добри практики;

  • демонстрация на новаторски подходи, ноу-хау, нови технологии, методи и инструменти, например при съхранението на водата;

  • разработване на мониторингова схема за оценка на събраната информация и изготвяне на платформа за обмен на данни с и между държавите-членки, страните-кандидатки, държавите от Западните Балкани и страните, включени в Европейската политика на съседство, която да може да се ползва и от други заинтересовани страни;

  • кампании за повишаване на информираността с и между държавите-членки, страните-кандидатки, държавите от Западните Балкани и страните, включени в Европейската политика на съседство, както и други заинтересовани страни, които са изправени пред този екологичен и икономически проблем, с цел подпомагане запазването на растителната покривка, запазване нивото на влажността на повърхността на почвата и в подземните пластове, като по този начин се намалява засушаването и се спира опустиняването.

  • разработване на конкретни пилотни проекти на местно равнище за подпомагане на новаторски мерки на местно равнище относно съхранението на дъждовната вода и повърхностните води.

Добавя се следният текст:

Пилотният проект може да бъде подобрен в бъдеще, като се разгледа въпроса за опустиняването в европейски мащаб, чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Според Конвенцията на ООН за борба с опустиняването повече от 20 държави в цяла Европа са засегнати от влошаване на качеството на почвата и засушаване. Уязвимостта нарасна още повече вследствие последните топли вълни и наводненията през изминалите лета. Очаква се селскостопанската производителност да продължи да намалява, като по този начин ще се застраши сигурността на доставките на хранителни продукти. Инвестициите в устойчивото управление на земите могат да помогнат за избягването на опустиняването. Както ООН, така и ЕП признават сериозността на тези явления и призовават за предприемането на незабавни действия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0934
=== BUDG/4636===

Индикативен бюджетен ред : 07 04 05

BUDG/4636 Компромисно изменение между PSE//7017, PSE//7018<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 07 04 05 Подготвително действие за капацитет за бързо реагиране на ЕС

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

07 04 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

4 000 000

4 000 000

p.m.

1 700 000

p.m.

1 700 000

7 500 000

5 300 000

7 500 000

7 000 000

РезервиНаименование:

Подготвително действие за капацитет за бързо реагиране на ЕСЗабележки:

След параграф

Настоящият бюджетен кредит има за цел да покрие подготвително действие ..........и мониторинг въз основа на постоянни договорености с други страни.

Добавя се следният текст:

Подготвителното действие има за цел да подобри мобилизирането на допълнителни оперативни средства и структурите за спешна помощ на държавите-членки за подпомагане на други държави-членки или трети държави в случай на горски пожари, чиито брой и сила надхвърлят възможностите на националния логистичен капацитет и човешки потенциал. То е предназначено за тестване на новаторски мерки за предоставяне на помощ на държавите-членки или трети държави, изправени пред проблема с големите горски пожари. То предвижда по-специално създаването от държавите-членки на резерв от мощности за борба с пожарите, които могат да бъдат предоставяни в ситуации, когато държавите-членки не могат да осигурят помощ, защото вече са ангажирали всички свои мощности за борба с пожарите, за да се справят с горски пожари или поради голям риск от горски пожари на тяхната територия.


Каталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница