Докладчик драгомир стойнев: Постъпило е предложение от народния представител Менда Стоянова за създаване на § 3аДата13.01.2018
Размер39.73 Kb.

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Ангелова, предлагате да бъдат отложени разискванията и гласуването по параграфа, така ли?

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светлана Ангелова по чл. 45, ал. 2 – за отлагане на разискванията и гласуването по § 3 от законопроекта.

Гласували 115 народни представители: за 97, против 11, въздържали се 7.

Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Постъпило е предложение от народния представител Менда Стоянова за създаване на § 3а.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде § 3а, който става § 4 със следната редакция:

„§ 4. В чл. 62, ал. 4 накрая се добавя „или от органите на приходите на Националната агенция за приходите в случаите на установени от тях нарушения”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, тъй като става дума за предложение, направено между първо и второ гласуване от народния представител Менда Стоянова, което е развито и в следващи текстове от Проекта за изменение на Кодекса на труда, аз искам да задам принципния въпрос към вносителя на това предложение: дали Националната агенция за приходите се превръща във втори съпътстващ контролен орган освен Инспекцията по труда за нарушенията на трудовото законодателство в частта им за сключените трудови договори? Питам, кое налага това – дали защото Инспекцията по труда не си върши работата, имате забележки към нейната дейност, или идеята е максимален брой контролни органи да установяват едни и същи нарушения, да налагат паралелни санкции, с което да се увеличава натискът върху и без това изнемогващия бизнес?

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?

Заповядайте, госпожо Стоянова.

МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, тези текстове имат за цел да улеснят и повишат контрола във връзка със сключването на трудовите договори. Мисля, че когато разисквахме бюджета на държавното обществено осигуряване много от Вашите колеги се изказаха точно в тази посока – за повишаване на контрола върху сивата икономика, която генерира трудови договори или липса на трудови договори, с невярно съдържание, с неверни вътре данни.

Националната агенция за приходите е органът, който администрира трудовите договори. Всички вие знаете, че когато всеки работодател назначи, промени или освободи един работник, подава информация в Националната агенция за приходите. Там е и базата данни за това. Така че най-естественото и най-простото нещо е констатирайки и анализирайки базата данни, инспекторите от Националната агенция за приходите констатират нарушения. Вместо да препращат писма за установяване на тези нарушения, съответно и глобите по тях, Инспекцията по труда да има правомощията да го свърши. Това е целта на промяната. При всички случаи тя означава ефективност на контрола, която ние всички в тази зала нееднократно сме декларирали, че искаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма

Има думата за дуплика госпожа Манолова.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Стоянова, страхувам се, че от натиска на правителството и промените в законодателството с цел да се спре сивата икономика, ще ликвидирате каквато и да е икономика в България. От практиката си като адвокат, който се е занимавал и с трудово право, мога да кажа, че дублирането на контролни функции в крайна сметка не води до нищо добро, а до размиване на отговорности, от една страна, а от друга – до натиск, преса и мачкане на конкретно определени и избрани от контролните органи фирми. Не виждам никакъв смисъл от тази промяна предвид съществуването на предната алинея, която е действаща в Кодекса на труда и която предвижда съществуването на електронен регистър на трудовите договори и на съществуването на електронен достъп и на Инспекцията по труда до този регистър. След като Инспекцията по труда е органът, който контролира съществуването и реда за сключване на трудови договори, намесата на още един контролен орган, какъвто е Националната агенция за приходите, още повече в контекста на Вашето обяснение, изглежда повече от абсурдна. Това означава, че или правителството и по-точно Вие като представител на управляващото мнозинство нямате никаква доверие във възможностите на Инспекцията по труда да изпълнява вменените й със закон функции, или искате да засилите пресата върху фирмите, върху търговците, изобщо върху бизнеса до степен, при която да имате механизми да се разправяте с тези, които не са ви удобни, какъвто привкус имаше впрочем и предния текст, който отложихме като дебат и гласуване – тоест, контролните органи да имат право на всички, които не са им симпатични, които не са симпатични на управляващите, да могат да наложат такава преса, че да подложат на съмнение тяхното съществуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата министър Тотю Младенов.

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

С цел още по-ефективна борба със сивата икономика за работещите без трудов договор, миналата година се сключи споразумение между Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и Главна инспекция по труда. Главната инспекция по труда има достъп до електронните масиви на Националната агенция за приходите и на базата на контрола, който се осъществява и от НАП, и от НОИ, и от Главната инспекция по труда, има много добра комуникация. Този съвместен контрол води до добри резултати.

От началото на тази година Главната инспекция по труда за първите десет месеца, до октомври, е съставила 5650 акта на работодатели за това, че е установено да работят хора без трудови договори.

Тъй като инспекторите на Главната инспекция по труда в цялата страна са около 400, а инспекторите от Националната агенция за приходите са над 2000 души, именно по чл. 62, ал. 4 искаме да дадем възможност и на инспекторите от Националната агенция за приходите, когато установят, че се работи без трудов договор, и те да имат право да налагат санкции освен Главната инспекция по труда.

Не виждам нищо лошо. Напротив, смятам, че по този начин контролът ще се засили и ще бъде още по-ефективен. Благодаря.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата госпожа Масларова.

КМ/ЛА 240.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница