Докладчик: Норика Николай pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3Дата06.01.2017
Размер131.03 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{FEMM}Комисия по правата на жените и равенството между половетеCommission>

<RefProc>2013/2115RefProc><RefTypeProc>(INI)RefTypeProc>

{26/09/2013}26.9.2013

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно жените мигранти без документи в Европейския съюз

(2013/2115(INI))

{FEMM}Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Норика Николай

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 8ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно жените мигранти без документи в Европейския съюз

(2013/2115(INI))Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално членове 24 и 28 от нея,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

– като взе предвид член 12 от Международния пакт на ООН за икономическите, социалните и културните права,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за защита правата на всички работници -мигранти и членовете на техните семейства,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ),

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие,

– като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) относно достойния труд на домашните работници,

– като взе предвид тълкуването на член 13 и член 17 от Европейската социална харта от Европейския комитет за социални права,

– като взе предвид членове 79, 153 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 14, 31, 35 и 47 от нея,

– като взе предвид Стокхолмската програма „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“1,

– като взе предвид Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 година за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването2,

– като взе предвид Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава3,

– като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни1,

– като взе предвид Директива 2004/81/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно издаване на разрешително за пребиваване на граждани на трети страни, жертви на трафик на хора или обект на действие за улесняване на незаконна имиграция, които сътрудничат с компетентните органи2,

– като взе предвид европейския изследователски проект "Clandestino" и проекта за движението на работниците без документи, които се финансират от Комисията по линия на Шестата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юни 2013 г., озаглавено "Четвърти годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2012 г.)" (COM(2013)0422),

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г., озаглавена "Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи"4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А7-0000/2013),

А. като има предвид, че понятието "мигрант без документи" се дефинира като гражданин на трета държава, чието присъствие на територията на държава членка не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, изложени в член 5 от Кодекса на шенгенските граници, или на други условия за влизане, престой или пребиваване в тази държава членка5, и чието откриване от имиграционните органи би довело до решение за връщане или експулсиране;

Б. като има предвид, че държавите членки имат право да вземат решения относно собствените си имиграционни политики; като има предвид, обаче, че основните права на имигрантите трябва да бъдат защитени и гарантирани в съответствие с правото на ЕС и международното право, което е обвързващо за държавите членки;

В. като има предвид, че поради своя правен статут мигрантите без документи не получават достъп до приемливи жилища, основни и спешни здравни услуги и образование; като има предвид, че правният статут на лица без документи не позволява те да бъдат защитени от трудова експлоатация на работното място или от физически и психически злоупотреби; като има предвид, че този правен статут не им позволява да търсят достъп до правосъдие;

Г. като има предвид, че жените мигранти без документи и лицата на тяхна издръжка са особено уязвими по отношение на рисковете, произтичащи от техния правен статут, тъй като те са изложени в по-голяма степен от мъжете на риск от физически и психически злоупотреби, лоши условия на труд, трудова експлоатация от страна на работодатели и двойна дискриминация въз основа на расова и полова принадлежност;

Д. като има предвид, че мигрантите без документи имат ограничен достъп до социални жилища и остават зависими от пазара на частните жилища; като има предвид, че жените мигранти без документи са изложени на най-голям риск от злоупотреби под формата на физическо или сексуално насилие, извършвани от частни наемодатели;

Е. като има предвид, че за жените мигранти без документи е по-вероятно да станат жертви на насилие и злоупотреби; като има предвид, че достъпът до държавно управлявани приюти за жени подлежи на изискването официален документ за самоличност или разрешение за пребиваване, и като има предвид, че жертвите следователно нямат друг избор, освен да продължат да търпят ситуацията на злоупотреба с тях или да заживеят на улицата; като има предвид, че те са изправени пред риска от депортиране, ако се свържат с полицията;

Ж. като има предвид, че държавите членки се различават много по отношение на нивото на достъп до здравни услуги, които предоставят на незаконни мигранти, и по отношение на условията, които налагат на доставчиците на здравно обслужване по отношение на докладването за мигранти без документи и в други аспекти;

З. като има предвид, че достъпът до най-основните здравни услуги, като например спешни грижи, е силно ограничен, ако не и невъзможен, за мигрантите без документи поради изискването за идентификация, високата цена на лечението и поради страха от това да бъдат забелязани и докладвани на съответните органи; като има предвид, че жените мигранти без документи са изложени на особен риск, тъй като те не получават услуги, специфични за пола им, като например услуги преди, по време на и след раждане; като има предвид, че някои мигранти без документи нямат никаква представа относно своите права на здравеопазване в приемащата държава;

И. като има предвид, че страхът от това, да бъдат открити и докладвани пред органите, на практика не позволява на жените мигранти без документи да потърсят помощ, когато с тях се злоупотребява, дори помощ от НПО, специализирани в юридически консултации на имигранти; като има предвид, следователно, че тези мигранти на практика са лишени от възможността да познават собствените си права и те да им бъдат гарантирани; като има предвид, че поради същите причини за организациите на гражданското общество е трудно да предлагат помощ и подкрепа;

Й. като има предвид, че децата мигранти в нерегистрирани семейства не могат да ходят на училище поради страха на семействата им от разкриване и невъзможността им да предоставят официални документи за записване в училище;

К. като има предвид, че нарасналото търсене на работна ръка в секторите на домакинствата и полагането на грижи привлича голям брой жени мигранти, много от които са без документи; като има предвид, че жените без документи, които са заети в този сектор, са най-уязвими по отношение на ниско заплащане, психически злоупотреби, задържане на заплати и паспорти, а понякога дори и физически злоупотреби от страна на техните работодатели; като има предвид, че за жените без документи е малко вероятно да потърсят защита в съда;

Л. като има предвид, че мигрантите без документи са в положение на "правен вакуум"1 и поради това не са защитени от произволно арестувани и/или задържане;

М. като има предвид, че жените мигранти без документи са особено уязвими по отношение на физически и психически злоупотреби в момента на задържане и в центровете за задържане;

Препоръки

1. припомня, че необходимостта от защита на основните права на мигрантите без документи беше многократно подчертана от международни организации като Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, в международните инструменти на ООН за правата на човека и в законодателството на ЕС;

2. насърчава държавите членки да прилагат Директивата за улесняване по начин, който да не ограничава възможността за мигрантите без документи да наемат жилища на свободния пазар, с цел да се намали рискът от ситуации на експлоатация или злоупотреби;

3. припомня член 8 от ЕКПЧ относно зачитането на физическата неприкосновеност на всеки човек и във връзка с това насърчава държавите членки да отменят - за мигрантите без документи в най-уязвимо положение, изискването за предоставяне на документи за достъп до държавни приюти;

4. насърчава държавите членки да разделят здравните от имиграционните политики и във връзка с това да се въздържат от налагане на работещите в областта на здравеопазването на задължението да докладват за мигранти без документи; също така насърчава държавите членки да се въздържат от изискването за училищата да докладват за посещаващи ги деца на мигранти без документи;

5. припомня, че правата, установени в Директивата за жертвите, не са обвързани със статута на жертвите на местни лица2; силно насърчава държавите членки, следователно, да разделят наказателното преследване на насилието срещу жените мигранти без документи от имиграционния контрол, така че жертвите да могат безопасно да докладват за престъпления;

6. призовава държавите членки да осигурят правилното прилагане на защитната клауза, предвидена в член 6 от Директивата за налагане на санкции на работодателите, която изисква от държавите членки да предоставят на работниците мигранти без документи механизми за внасяне на искове срещу работодател за всяко дължимо възнаграждение; призовава държавите членки, НПО и всички други организации на гражданското общество, които работят с мигранти без документи, да провеждат осведомителни кампании за информиране на мигрантите без документи за това право;

7. настоятелно препоръчва Комисията, като част от бъдещото преразглеждане на Директивата за налагане на санкции на работодателите, да въведе възможността за механизми, които да позволяват на незаконните мигранти да подават анонимни официални жалби срещу извършващ злоупотреби работодател;

8. призовава държавите членки да прилагат в пълна степен Директивата за връщане и да издават удостоверение за отлагане на извеждането, както се изисква от директивата, с цел да се избегне положението на правен вакуум;

9. призовава Комисията, при извършването на оценка на Директивата за връщане, да я преработи като засили защитата на основните права на задържаните мигранти;

10. припомня, че в съответствие с Директивата за връщане държавите членки са длъжни да третират гражданите на трети държави в центровете за задържане по "хуманен и достоен начин", който е в пълно съответствие с основните права на задържаните лица; във връзка с това призовава държавите членки да проучат всички твърдения за физическо насилие спрямо задържани лица;

11. призовава държавите членки да засилят своето сътрудничество с неправителствените организации и организациите на гражданското общество, работещи по този въпрос, за да намерят алтернативи на центровете за задържане;

12. призовава ЕС и неговите държави членки да осигурят възможности за финансиране на организации, които предлагат юридическа, хуманитарна и социална помощ на жени мигранти без документи;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
„Мигрант без документи“ се дефинира като гражданин на трета държава, чието пребиваване в ЕС понастоящем е незаконно и който следователно няма разрешение за пребиваване. Мигрантът или е влязъл неправомерно в ЕС, или престоят му надвишава разрешения във визата, или искането му за убежище е получило отказ. Често мигрантите без документи се намират в ситуация на „правен вакуум“, при която са били задържани и идентифицирани от имиграционните органи и са получили решение за връщане, но решението не е било изпълнено или е било отложено, а властите не издават официален документ, удостоверяващ отлагането на решението за мигранта. В такива случаи мигрантът е изложен на риск от повторно арестуване и задържане и няма достъп до правата си. Като последица от правния им статут, мигрантите без документи имат ограничен достъп или остават без достъп до основни услуги в приемащата държава. Достъпът до спешна медицинска помощ, подписването на договор за жилище или записването в образователни курсове изисква валиден документ за самоличност и/или доказателство за пребиваване, което мигрантите без документи не могат да предоставят. Друг въпрос е страхът от това, да бъдат докладвани от доставчиците на услуги пред органите по имиграцията. Изискванията за докладване варират между различните държави членки в зависимост от предоставяната услуга и въпреки че преподаватели или лекари не са непременно законово задължени да докладват за незаконни имигранти, няма гаранция, че няма да го направят. Не е нужно да се споменава, че съобщаването за престъпления или експлоатация от страна на работодател пред полицията е изключено.
Както обикновено, положението на жените мигранти без документи е по-трудно от това на мъжете. Те са изправени пред двойна дискриминация поради своя пол и правен статут (или дори тройна дискриминация, ако се отчете и расата). Жените мигранти са по-уязвими спрямо физически злоупотреби като цяло, но тези от тях, които са без документи, са още по-уязвими, тъй като техният правен статут ги поставя в положение, при което те не могат да се обърнат към полицията, към болници или приюти за помощ, злоупотребяващият с тях знае това и се възползва от положението. Така например има случаи, при които безскрупулни наемодатели са се възползвали от тази уязвимост на жените мигранти без документи и са злоупотребявали физически и сексуално с тях в замяна на предоставяно от тях място за живеене. Жените мигранти без документи, които попадат в положение на злоупотреба, нямат лесен достъп дори до приюти за жени. Повечето държавно управлявани приюти за жени изискват някаква форма на идентификация при приема им, поради което жертвите са изправени пред жестокия избор между това, да продължат да страдат от злоупотреба, и това, да останат без дом.
Освен това жените мигранти без документи не могат лесно да получат достъп до специфично за пола здравеопазване като например услуги преди и след раждане. Още по-лошо е, че тези жени се страхуват дори да се свържат с НПО и организациите на гражданското общество, които действително могат да им помогнат, като за НПО е също трудно да влязат в контакт с тях.
Препоръките, предложени в доклада, са съсредоточени в три основни точки. Първата точка насърчава държавите членки да отделят имиграционните политики от здравеопазването, образованието и от преследването на престъпления срещу мигранти без документи. Достъпът до основни здравни грижи, образование, както и защитата на физическата неприкосновеност са основни права и мигрантите без документи ги имат въпреки своя жилищен и правен статут. В този смисъл мигрантите следва да имат достъп до тези основни услуги и да могат да съобщават за злоупотребяващи с тях в полицията, без да се страхуват от арест и депортиране.
Втората точка препоръчва при бъдещите преразглеждания на Директивата за налагане на санкции на работодателите и Директивата за връщане, Комисията да засили защитата на основните права на мигрантите без документи и особено на жените мигранти без документи. Директивата за налагане на санкции на работодателите съдържа защитна клауза в член 6, която изисква от държавите членки да предоставят механизми, които гарантират, че работници мигранти без документи могат да предявят иск срещу работодател за всяко дължимо възнаграждение или да призоват компетентен държавен орган да започне процедура по възстановяване. Според няколко проучвания тази защитна клауза не се прилага правилно в държавите членки. Освен това мигрантите без документи не са наясно, че те имат това право. Докладът призовава държавите членки и организациите на гражданското общество, които работят по този конкретен въпрос, да провеждат осведомителни кампании за информиране на мигрантите без документи, че те имат възможност за правна защита в случаите, когато техният работодател не им е платил. Докладът също така съдържа препоръката за въвеждане на нов механизъм, чрез който мигрантите да могат да подават официални, но анонимни жалби във връзка със злоупотребяващи с тях работодатели, чрез организации на гражданското общество или професионални съюзи, в зависимост от законодателството на всяка държава членка. Втората точка също така утвърждава изискването към държавите членки да изпълняват в пълна степен изискването за издаване на официален документ за отлагане на извеждане, за да се избегне ситуацията на „правен вакуум“, в която се намират някои мигранти без документи. Това е важно, тъй като освен че предотвратява бъдещи арести и/или задържане, основната защита, на която мигрантите без документи имат право, се различава в зависимост от техния статут - това касае в особена степен защитата от произволно задържане.
Третата точка от препоръките в доклада се отнася до положението на центровете за задържане. Често мигрантите са държани при неприемливи условия, които могат да породят психологически травми. Жените мигранти без документи често стават жертва на физическа злоупотреба по време на задържането и през периода на задържане. Докладът изисква от държавите членки цялостно да разследват твърденията за физическо насилие, направени от задържани, и в сътрудничество с НПО да намерят повече хуманни алтернативи на центровете за задържане, които са сходни на затвори. Докладът завършва с призив към Европейската комисия и държавите членки да предоставят повече средства на НПО и организациите на гражданското общество, които работят с мигранти без документи.

1 ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

2 ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17.

3 ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24.

1 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98.

2 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19.

3 ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 25.

4 Приети текстове, P7_TA(2013)0328.

5 Член 3 от Директива 2008/115/ЕО.

1 В случаите, когато мигрантите без документи са арестувани и идентифицирани от имиграционните органи и получават решение за извеждане, които след това се отлага, но нямат документи, удостоверяващи отлагането на решението за извеждане.

2 Съображение 10 от Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

PR\1004476BG.doc


PE519.756v01-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница