Докладчик по становище: Simon Busuttil pa nonLeg предложенияДата09.09.2016
Размер55.98 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2012/2223(INI)

{15/10/2012}15.10.2012

СТАНОВИЩЕ

на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по външни работи

относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение

(2012/2223(INI))

Докладчик по становище: Simon Busuttil
PA_NonLeg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че по-нататъшното развитие и укрепване на обща отбранителна политика, насочена към засилване на стратегическата автономност на ЕС, е основна цел за Европейския съюз;

Б. като има предвид, че член 222 от ДФЕС („клауза за солидарност“) за пръв път въвежда правно задължение на Съюза и неговите държави членки да си помагат една на друга в случай на терористично нападение или природно или предизвикано от човека бедствие;

В. като има предвид, че докато държавите членки продължават да носят основната отговорност за управлението на кризи в рамките на своята територия, бедствията все повече имат трансграничен характер и могат да затруднят способността за реагиране на отделна държава членка и поради това действията на ЕС са средство за обединяване на усилията и ресурсите, както и при координирането на отговор;

1. призовава Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност бързо да представят законодателно предложение за прилагане на клаузата за солидарност, с цел да се подобри организацията на Съюза и ефективността в управлението на кризи, както по отношение на превенцията, така и при предоставянето на отговор;

2. изтъква необходимостта от наблюдение на отношенията и подобряване на координацията между държавите членки и между съществуващите инструменти, както и установяването на пропуски и припокриване;

3. отбелязва, че на равнището на ЕС много полезни инструменти вече съществуват и че тези инструменти включват Разпоредбите за координация на ЕС при извънредни ситуации и кризи, европейската гражданска защита, Реакция при кризи и оперативно координиране“ (EEAS), Центъра на ЕС за анализ на данни на разузнаването, отдела „Стратегически анализ и капацитет за реагиране“ на Комисията, Мрежата за първа реакция на Европол, плана за действие в областта на ХБРЯ, мрежата Атлас, ARGUS и агенции като Frontex; отбелязва, че клаузата за солидарност следва да цели избягване на създаването на нови инструменти и избор на координация, адаптиране или засилване на тези инструменти за целите на предотвратяване и реагиране при бедствия и нападения, в съответствие с принципите за необходимост и пропорционалност;

4. призовава Комисията да изброи подробно ситуациите, в които да се прилага клаузата за солидарност и демократичната процедура за прилагането й, което следва също така да гарантира отчетност на взетите решения, както и да включи подходящото участие на националните парламенти и на Европейския парламент; насърчава Комисията да очертае справедлива система, определяща начина, по който държавите членки следва да обединяват необходимото оборудване или ресурси, в дух на солидарност в случай на възникване на криза;

5. призовава държавите членки да увеличат капацитета си за предоставяне на отговор по задълженията в рамките на клаузата за солидарност, за да „действат съвместно“ и да „оказват помощ“;

6 подчертава, че клаузата за солидарност следва да бъде задействана при същите структури и процедури, предвидени за клаузата за взаимна защита, и отбелязва, че Съветът следва вземе решението в рамките на пет дни;

7. призовава Комисията да определи ясно кои бедствия и нападения позволяват задействане на клаузата за солидарност, за да може да се обхване широк спектър от ситуации, в които се изисква солидарност, като същевременно се предотвратява всякакво прекомерно използване, което би било в нарушение на основните права; отбелязва, че клаузата за солидарност следва също така да обхваща сериозни събития, случващи се извън Съюза, имащи пряко и съществено въздействие върху държава членка;

8. обръща внимание на факта, че член 222 от ДФЕС изрично се отнася до предотвратяването на терористични заплахи и защитата на обществото от тях и следователно припомня значението на стратегията на ЕС за борба срещу тероризма;

9. вярва, че задължението в член 222 от ДФЕС Европейският съвет да провежда редовна оценка на заплахите в ЕС е важен елемент от усилията на ЕС за координиране на политиките на превенция; призовава Комисията да представи предложения по какъв начин най-добре да се изпълнява това задължение;

10. вярва, че Парламентът и Съветът, както и законодателите от ЕС и бюджетните органи, следва да бъдат информирани за ситуацията на място в случай на бедствие или нападение, което би задействало клаузата за солидарност, както и за техния произход и възможни последствия, за да бъде проведена задълбочена и безпристрастна оценка въз основа на актуална и конкретна информация за бъдеща справка.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯДата на приемане

11.10.2012 г.


Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:33

3

4Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Станимир Илчев, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kay Swinburne, Salvatore TatarellaAD\915644BG.doc


PE496.413v02-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница