Докладна записка от Димитър Николов Кмет на Община Бургас относноДата05.08.2018
Размер38.91 Kb.
ТипДоклад
ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Димитър Николов – Кмет на Община Бургас


ОТНОСНО: Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Създаването на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ е регламентирано в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, приет с ПМС № 351 от 20.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 2 от 9.01.2007 г., посл. изменение бр. 40 от 2.06.2015 г. Съгласно чл. 13, ал. 1 от цитирания Правилник с решение на съответния общински съвет в общините могат да се създават общински съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. С решението си общинският съвет определя структурата, състава и задачите на общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Копие от решението се предоставя на съответния областен съвет и на Националния съвет.

Съветът ще осъществява своята дейност за постигане на следните цели: гарантиране равното право на човешко развитие; запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство; анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти; създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство; утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.

Съветът ще обсъжда, приема и координира изпълнението на общински програми и стратегии, свързани с интеграцията, ще координира действията на местните органи и неправителствените организации в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически общности; ще участва в реализацията на международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически общности.

Съветът ще координира своята работа с Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – област Бургас.

ОССЕИВ има ангажименти по разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на местно ниво и в състава му се включват представители на Общински съвет - Бургас, общински служители, държавни организации, институции и НПО. В тази връзка ръководителите на съответните ресори в община Бургас и на държавните организации и институции определиха членове за участие в ОССЕИВ.

В изпълнение разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Общински съвет Бургас да вземе решение за създаване на такъв съвет на територията на Община Бургас, като определи състава му, в това число и своите представители.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА и чл.13 ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, предлагам Общински съвет гр. Бургас да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:


 1. Създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ).

 2. Определя структура и състав на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Ананиева – Заместник – кмет „Култура и образование“, Община Бургас;
СЕКРЕТАР: Магдалена Япаджиева – ст.експерт в дирекция ОДВ;
И ЧЛЕНОВЕ:

 1. ……………………………… - Общински съвет, гр. Бургас;

 2. ……………………………… - Общински съвет, гр. Бургас;

 3. ……………………………… - Общински съвет, гр. Бургас;

 4. Минчо Баев – гл. експерт в дирекция УКОРС, община Бургас;

 5. Зорница Райкова – ст. експерт в дирекция СДЗС , община Бургас;

 6. Светлана Евтимова – юрисконсулт „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, община Бургас;

 7. Богдана Маринова – директор на дирекция „Човешки ресурси“, община Бургас;

 8. Виолета Диянова – гл.специалист в дирекция УОС, община Бургас

 9. Десислава Василева – секретар на МКБППМН, община Бургас;

 10. Ст.инспектор Иван Вълков – Областна дирекция на МВР, гр. Бургас;

 11. Теменуга Захариева- Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, гр. Бургас;

 12. Белла Деспотова – старши експерт, дирекция „Медицински дейности“, РЗИ- гр. Бургас;

 13. Галя Киркова – ст. експерт за обучението в начален етап, РУО-Бургас;

 14. Султанка Вълчева – Дирекция „Бюро по труда“-гр. Бургас;

 15. Десислава Тодорова – специалист „Български Младежки Червен кръст“ –гр. Бургас;

 16. Ирина Иванова – регионален представител на Комисия за защита от дискриминация-гр. Бургас;


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница