Докладна записка от инж. Надежда Петкова Зам кмет „Икономическо развитие и европейски фондове ОтносноДата17.02.2017
Размер119.94 Kb.
ТипДоклад
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Надежда Петкова

Зам. кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”
Относно: Информация за състоянието на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД. Предприемане на правни и фактически действия относно „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Тролейбусен транспорт” ЕООД е дружество със 100 % общинско участие. Съгласно решение № 31-16/05.06.2005 г. на Общински съвет град Добрич е дадено съгласие ЕООД „Тролейбусен транспорт” да учреди дружество „Автобусен транспорт” ЕООД. Собственик на капитала на учреденото дружество е „Тролейбусен транспорт” ЕООД. Основната дейност на фирмите е обществен превоз по общинската транспортна схема. Демографските и икономически процеси през последните години доведоха до цялостното намаляване на пътникопотока ползващ обществен транспорт. То доведе до влошаване на финансови резултати на „Тролейбусен транспорт” ЕООД. Освен това от 01.07.2014г бе променена общинската транспортна схема и бе спрян тролейбусния транспорт, като той бе заменен с автобусен. С оглед на това, предвид настъпилите промени следва да се предприемат правни и фактически действия относно „Тролейбусен транспорт” ЕООД и доколкото „Автобусен транспорт” ЕООД е негово дъщерно дружество, то следва да се предприемат правни действия и относно това дружество.

Освен това следва да се има предвид, че през 2013г. разходите на „Тролейбусен транспорт” ЕООД бележат значително увеличение с 27,30 %. В анализа предоставен от дружеството е посочено значително увеличаване е в резултат на обезценки на вземания в размер на 376 хил.лв. през 2013 г., като такива обезценки не са правени през 2012 г. Дружеството реализира за 2013 г. счетоводна загуба в размер на 305 хил. лв.

Съгласно Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., приет с решение 31-15/29.04.2014 г. на Общински съвет, задълженията на „Тролейбусен транспорт” ЕООД са в размер на 429 хил.лв. основно: към доставчици 31; персонала 43 хил. лв.; данъчни задължения 100 хил. лв. и осигурителни задължения 251 хил. лв..

За същият период „Автобусен транспорт” ЕООД показва задължения на стойност 281 хил.лв.


Предвид тези финансови резултати на дружеството с решение № 23-9/17.09.2013г. на Общински съвет град Добрич бе сформирана Временна комисия към ПК „Транспорт, инфраструктура и екология“ за анализ на състоянието на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и предприемане на правни и фактически действия за преструктуриране или ликвидиране на дружеството.

В резултат на работата на тази комисия бяха взети следните решения на Общинския съвет:

1. Беше възложена и бе изготвена оценка на предприятието на „Автобусен транспорт” ЕООД;

2. С Решение № 28-14/28.01.2014 г. на Общински съвет град Добрич бе учредено ново дружество „Градски Транспорт Добрич” ЕООД с предмет на дейност: осъществяване на автобусни превози на пътници.

3. Бе прието Решение №30-28/25.03.2014 г., с което се намалява капитала на „Тролейбусен транспорт” ЕООД от 961 890 лева на 664 180 лева чрез намаляване на стойността на дела в капитала, със следните материални активи:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.611.262 с площ 40 918 кв.м, Сграда №72624.611.262.1с площ 243 кв.м, Сграда №72624.611.262.2 с площ 40 кв.м, Сграда №72624.611.262.3с площ 101 кв.м, Сграда №72624.611.262.4 с площ 537 кв.м, Сграда №72624.611.262.5 с площ 22 кв.м, Сграда №72624.611.262.6 с площ 318 кв.м, Сграда №72624.611.262.7 с площ 160 кв.м, Сграда №72624.611.262.8 с площ 155 кв.м, Сграда №72624.611.262.9 с площ 229 кв.м, Сграда №72624.611.262.10 с площ 73 кв.м, Сграда №72624.611.262.11 с площ 153 кв.м, Сграда №72624.611.262.12 с площ 158 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор №72624.611.228с площ 10 000 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор №72624.611.229с площ 5 296 кв.м., Сграда №72624.611.229.1с площ 331 кв.м., Сграда №72624.611.229.1с площ 904 кв.м.,

като целта е натрупване на свободни средства, а причините за това са впоследствие посочените имоти да бъдат ползвани за ресурсно обезпечаване на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, учредено с Решение № 28-14/28.01.2014 г. на Общински съвет град Добрич.

3. Във връзка с решение на Временната комисия и Ваше решение № 28-14/28.01.2014 г., управителят бе задължен да представи план за оптимизиране дейността на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и намаляване разходите и персонала. Общинския съвет с решение 30-27/25.03.2014 г. не прие представения план и задължи управителя, в двуседмичен срок да допълни същия и предложи промени в щатното разписание, относно намаляване на административния и друг персонал, така че да не се нарушава дейността. Представеният коригиран план за оптимизиране дейността на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и намаляване разходите и персонала бе приет с решение 31-20/25.03.2014 г. на Общинския съвет.В резултат на оптимизацията от 89 човека персонал, в новото щатно разписание списъчния състав на дружеството бе намален на 65 човека. Очакваното намаление на ФРЗ след съкращаването според управителя на дружеството ще е около 11 хил.лв. месечно.
Към 16.06.2014г. „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД има изискуеми публични задължения по изп.дело №662/2014г. в размер 399 603,80 лева (главница и лихви). Съгласно Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№0340/2013/000067/09.01.2014г. и Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№0662-000076/16.06.2014г. на ТД гр.Варна на НАП са наложени възбрани върху следните недвижими имоти на собственост на дружеството, находящи се в гр. Добрич, както следва:


 • Дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 72624.618.299 по кадастралната карта на гр.Добрич с площ 6447 кв. м.

 • Едноетажна масивна сграда – токоизправителна станция, със застроена площ 340 кв.м., избени помещения с площ 340 кв.м застроено и незастроено дворно място с площ 2150 кв.м. представляващо ПИ с идентификатор 72624.614.7592, по кадастралната карта на гр.Добрич

- Поземлен имот с идентификатор №72624.611.228 по кадастралната карта на гр.Добрич с площ 10 000 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор №72624.611.229 по кадастралната карта на гр.Добрич с площ 5 296 кв.м., Сграда №72624.611.229.1 с площ 331 кв.м., Сграда №72624.611.229.2, по кадастралната карта на гр.Добрич с площ 904 кв.м.,


С Докладна записка вх. №70-24-25/12.06.2014 г. инж. Митко Митев - Управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД ни информира за задълженията на „Тролейбусен транспорт” ЕООД към 11.06.2014 г., който са:

 • ДОД - 341 147,91 лв.

 • ДДС - 70 006,05 лв.

 • МДТ - 29 104,32 лв.

 • Наем Община град Добрич - 8745,12 лв.

 • Доставчици - 26 816,67 лв.

• Заплати на персонала - 32 148,03 лв.

Всичко задължения на „Тролейбусен транспорт” ЕООД: 507 968.10 лв.

и на „Автобусен транспорт” ЕООД задълженията към 11.06.2014 г.:

Лизинг 3 бр. „Рено" - 55 112,43 лв.


Лизинг 3 бр. „Фиат" -152 570,87 лв.
„Автотрейд" - 29 855,99 лв.
ДОД - 4 134,53 лв.
Заплати - 8 087,87 лв.

Всичко задължения на „Автобусен транспорт” ЕООД : 249 791,09 лв.

От горепосочените справки е видно, че за 6 месеца задълженията на „Тролейбусен транспорт” ЕООД са се увеличили с 79 хил.лв. като основна причина за това увеличение са натрупаните осигурителни задължения в размер на 90 хил.лв.

С писмо изх.№РД.06.101/04.07.2014 г. управителят на „Тролейбусен транспорт” ЕООД представи нова справка за задълженията на дружеството към 30.06.2014 г.

СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • ДОО +ДОД - 341148лв.

 • ДДС - 70 006 лв.

 • МДТ - 29 104лв.

 • Наем Община град Добрич - 8 945 лв.

 • Доставчици- 25 696 лв.

Всичко : 474 899 лв.
ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ М.ЮНИ 2014Г.

 • Заплати - 36 500 лв.

 • ДОО +ДОД - 7 682 лв.

 • ДДС - 6 500 лв.

 • Доставчици - 19 002 лева

Всичко : 69 684 лв.

Общо задължения: 544 583 лв.
В сравнение с 11.06.2014 г. задълженията към 30.06.2014 г. са се увеличили с 36 615 лв.

Според информацията предоставена от г-н Митев до 01.07.014г. приблизителният размер на задълженията, които ще се формират ежемесечно видно от справката за очакваните месечни приходи и разходи на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД са:Очаквани месечни приходи и разходи на „Тролейбусен транспорт” ЕООД

Приходи лв.

1.Други приходи 8 000 1. Билети 17 000

 2. Карти 8 000

4.Компенсации 16 700

5.Субсидии 11 300

6.Карти инвалиди 1 000

7.Пенсионери 1 000Общо приходи с ДДС 63 000

Разходи

1. ГСМ 2 000

2.Части 4 000

З.Ел.енергия 25 000

4.Други материали 4 000

5.Външни услуги 2 000

6.Заплати и начисления 44 000

Общо разходи 81 000
Очаквани месечни приходи и разходи на „Автобусен транспорт” ЕООД

Приходи лв.

1.Билети 18 000

2.Карти 5 000

3.Компенсации 4 000

4.Субсидии 4 800

5.Карти инвалиди 700

6.Пенсионери 1 000

Общо приходи с ДДС 33 500
Разходи лв.

1.ГСМ 13 000

2.Части 1 500

3.Външни услуги 2 000

4.3аплати и начисления 12 000

5.Лизинг 6 600

б.Наеми 3 500

Общо разходи 38 600
От това се вижда, че прогнозната загубата месечно е около 18 000 лв. за „Тролейбусен транспорт” ЕООД и около 5 000 лв. за „Автобусен транспорт” ЕООД. Причините за формирането на тези загуби според управителя са основно намалелите субсидии и компенсации, намалелия пътникопоток, увеличените цени на части, услуги, горива и др.
В момента линиите, които изпълняваше „Тролейбусен транспорт”ЕООД са възложени временно на други превозвачи като същите са вече автобусни, а именно: автобусна линия №111 се изпълнява от фирма „Автобусен транспорт” ЕООД, автобусна линия №176 се изпълнява от фирма „Минибус-експрес” ООД, автобусни линии №170, №131 и 213 се изпълняват от фирма „Пътнически превози” ЕООД.

След спиране на тролейбусния транспорт приходите на дружеството месечно възлизат на 3000 лв. основно от реклами. По данни на управителя разходите за ФРЗ и осигуровки за състава необходим за опазване на контактната мрежа, ТИС, както и цялото имущество на дружеството възлизат на 14 320 лв., към тях трябва да се добавят и разходи за поддържане на мрежата под напрежение за които още няма точни цифри.


От 01.07.2014 г. в „Автобусен транспорт”ЕООД бе назначен временен управител – Росен Русев, тъй като досегашния управител г-н Митев отправи едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за управление, сключен с него. Към 30.06.2014 г. в това дружество работят общо 17 души персонал: ръководител, гл.счетоводител, организатор експлоатация, шофьори на автобуси - 11 бр. и билето продавач - 4 бр. , а от 01.07.2014 г., за да осъществява самостоятелна дейност бяха назначени още 16 човека.
Предвид обстоятелството, че основната дейност на дружеството бе осъществявания превоз на пътници чрез тролейбусния транспорт, то спирането на тролейбусния транспорт ще доведе до спиране на основната му дейност и съответно до рязко намаляване на приходите му. С гореизложеното, следва да се предприемат правни и фактически действия относно „Тролейбусен транспорт” ЕООД. Предвид финансовите резултати на дружеството, най-целесъобразно е да бъде взето решение за прекратяване на дейността и ликвидация на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

„Тролейбусен транспорт” ЕООД е едноличен собственик на капитала на „Автобусен транспорт” ЕООД и съгласно чл.157 ал.2 от ТЗ когато капиталът е притежание на едно юридическо лице с прекратяването му трябва да се прекрати и това дружество. Следователно прекратяването на „Тролейбусен транспорт” ЕООД ще доведе до прекратяването и ликвидацията и на това дружество. Това може да бъде избегнато ако дяловете притежавани от „Тролейбусен транспорт” ЕООД бъдат прехвърлени на друго дружество.Съгласно Експертна оценка на търговското предприятие на „Автобусен транспорт” ЕООД от м.02.2014г. пазарната оценка на предприятието на „Автобусен транспорт” ЕООД е в размер 32 800 лева. „Тролейбусен транспорт” ЕООД би могло да продаде притежаваните от него дялове в „Автобусен транспорт” за сумата от 32 800 лева.


Съгласно Решение 28-14 от заседание №28 от 28.01.2014г. бе учредено ново дружество „Градски транспорт Добрич” ЕООД, с цел дейността по обществен превоз на пътници занапред да се извършва от него. С оглед на това най-целесъобразно е дяловете притежавани от „Тролейбусен транспорт” ЕООД да се придобият от новото дружество „Градски транспорт Добрич” ЕООД. След покупката на дяловете, последното дружество ще стане едноличен собственик на капитала на „Автобусен транспорт” ЕООД и впоследствие това дружество може да се влее в „Градски транспорт Добрич” ЕООД и така да се прекрати без ликвидация. Това ще позволи дейността по обществен превоз на пътници да извършва само от едно дружество и така да се намалят административните разходи за персонал, да се концентрира управлението само в едно единствено дружество, както и да се оптимизира дейността на дружествата като цяло. След продажбата на дяловете притежавани от „Тролейбусен транспорт”ЕООД в „Автобусен транспорт” ЕООД, може да се пристъпи към прекратяване и ликвидация на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.
Следователно следва да се предприемат следните правни и фактически действия в долупосочената поредност:

 1. Прехвърляне на дяловете собственост на „Тролейбусен транспорт” ЕООД в „Автобусен транспорт” ЕООД на „Градски транспорт Добрич” ЕООД и вписване в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията на промяната в собствеността на капитала.

 2. Вземане на решение за прекратяване и ликвидация на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, назначаване на ликвидатор и определяне на срок на ликвидацията;

 3. Вземане на решение за вливане на „Автобусен транспорт”ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

Решението за прекратяване на дружество с ограничена отговорност и решението за решението за избор на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Вписването им е отлагателно условие, обуславящо тяхното правно действие. Следователно решенията по точка 2 могат да бъдат приети от Общинския съвет, а като след като бъде изпълнено решението по т.1 (да бъдат прехвърлени дяловете от Тролейбусен транспорт ЕООД на „Градски транспорт Добрич” ЕООД) да се впишат в Търговския регистър, за да настъпи тяхното правно действие.

След промяната в собствеността на капитала на „Автобусен транспорт” ЕООД, следва да се започне преобразуването на „Автобусен транспорт” ЕООД, като това дружество и „Градски транспорт” ЕООД сключат договор за преобразуване чрез вливане и той да се обяви в Търговския регистър, най –малко 30 дни преди вземане на решението за преобразуване.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземe решения относно „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД както следва:


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:


 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, приема информацията за състоянието на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД Добрич за сведение.

 2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 7 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.129 ал.1 и чл. 137 ал.2 от ТЗ дава съгласие „Тролейбусен транспорт” ЕООД, ЕИК124086119 да продаде всички притежавани от него дружествени дялове от капитала на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК124653046 на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, ЕИК202966915 за сумата от 32 800 лева съгласно изготвената пазарна оценка и дава съгласието си за приемане „Градски транспорт Добрич” ЕООД за съдружник в „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД.

 3. Във връзка с приетите промени в ЕООД „Автобусен транспорт” по т.2 Общински съвет град Добрич дава съгласие да бъде изменен учредителния акт /устав/ на ЕООД „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД по следния начин:

Чл.1 се изменя по следния начин: „Еднолично дружество с ограничена отговорност „Автобусен транспорт” е образувано с Решение на едноличния собственик на капитала.”

Чл.13 ал.1 се изменя по следния начин: „Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Градски транспорт Добрич” ЕООД.”

Чл.13 ал.3 се изменя по следния начин: „ Едноличният собственик на капитала „Градски транспорт Добрич” ЕООД решава въпросите от компетенциите на Общото събрание.”
4.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.154 ал.1 т.2 и чл.156 ал.1 и ал. 2 от ТЗ взема решение за прекратяване на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, ЕИК124086119 и за откриване на производство по ликвидация на дружеството, избира за ликвидатор на дружеството ......................................................................., ЕГН.........................................., определя срок на ликвидацията 6 месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията.

5.Възлага на ликвидатора ............................... на „Тролейбусен транспорт” ЕООД да извърши всички правни и фактически действия по вписване на решението за прекратяване и ликвидация на „Тролейбусен транспорт” ЕООД след изпълнение на решението по т.2. относно промяната в капитала на „Автобусен транспорт” ЕООД.
С уважение,
НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Зам.-кмет “ИРЕФ”

Изготвил:Калоян Костов, ст. експерт в дирекция ИРЕФ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница