Документ проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия адстраница1/30
Дата26.10.2018
Размер3.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30РЕГИСТРАЦИОНЕН

ДОКУМЕНТ


Проспект за първично публично предлагане на акции на ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа:
обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни обикновени акции

Брой на предлаганите ценни книжа:
9,713,679

Емисионна цена за 1 акция:
1.03 лв.

Регистрационният документ съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които са предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за ценните книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на акциите на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение 67-E/02.02.2011г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.

10 януари 2011 г.

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:

Емитентът
Индустриален холдинг България АД


Адрес:

1000 София

бул. Васил Левски 47Телефон:

+359 2 980 71 01

Факс:

+359 2 980 70 72

Ел. поща:

ir@bulgariaholding.com

Web:

www.bulgariaholding.com

Лице за контакт:

Богомила Иванова Христова

Директор за връзки с инвеститорите

9.00 h – 17.00 hИнвестиционният посредник
Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България


Адрес:

1404 София

бул. Гоце Делчев 22, вх. 2Телефон:

+359 2 858 33 11

Факс:

+359 2 808 59 98

Ел. поща:

office@kbcsecurities.bg

Web:

www.kbcsecurities.com

Лице за контакт:

Таня Василева

9.00 h – 18.00 hНастоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД www.bulgariaholding.com.

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори специфични за дейността на емитента са разгледани подробно в т.4 Рискови фактори от настоящия Регистрационен документ.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7

3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10

4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10

4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14

4.3. Систематични рискове 235. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 28

5.1. История и развитие на емитента 28

5.2. Инвестиции 30

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 53

6.1. Основни дейности 53

6.2. Главни пазари 55

6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 69

6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 69

През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. 73

През юли 2010 г. БКР получи сертификат CO2DIET(CO2.BG) (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията). 73

6.5. Конкурентна позиция на Емитента 75

6.6. Описание на основните сезонни дейности 76

6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 76

6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 81

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 86

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 104

8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 104

8.2. Въпроси, свързани с екологията 106

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 115

9.1. Финансово състояние 115

9.2. Резултати от дейността 125

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 142

10.1. Капиталови ресурси на Емитента 142

10.2. Източници и размер на паричните потоци 144

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 146

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 148

10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 14811. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 149

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 154

12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 154

12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 161

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 166

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 167

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 167

14.1. Членове на Управителния съвет 167

14.2 Надзорен Съвет 173

14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 176

14.4. Конфликти на интереси 180

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 182

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 183

16.1. Мандат 183

16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 183

16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 183

16.4. Корпоративно управление 183

17. ЗАЕТИ ЛИЦА 186

17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 186

17.2. Акционерни участия и стокови опции 186

17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента. 18618. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 187

18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 187

18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 188

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 190

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 203

20.1. Историческа финансова информация 203

20.2. Проформа финансова информация 205

20.3. Откога е последната финансова информация 205

20.4. Политика по отношение на дивидентите 205

20.5. Правни и арбитражни производства 206

20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 206

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 207

21.1. Акционерен капитал 207

21.2. Учредителен договор и устав 210

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 223

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 224

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 225

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 226
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница