Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътищастраница10/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

През юли 2010 г. БКР получи сертификат CO2DIET(CO2.BG) (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията, Класификация и сертификация).


Машиностроене

Дружествата в групата на ЗММ България холдинг АД Машстрой АД, ЗММ Сливен АД, ЗММ Нова Загора АД, Леярмаш АД и Елпром ЗЕМ АД нямат зависимост от чужди патенти и лицензионни договори за произвежданата продукция.

Дружествата притежават търговски марки, марки за услуга, промишлени дизайни и техническа документация за произвежданите изделия. Документацията за собствените разработки не е патентована, но е защитена в отделните предприятия като техни дълготрайни нематериални активи.

Леярмаш АД работи с моделна и сърцева екипировка, собственост на клиентите или разработва такава екипировка по чертежи на клиента. Моделите се съхраняват в дружеството, а след прилючване на работа с даден клиент, моделите му се връщат.

Всички дружества от ЗММ България холдинг АД са сертифицирани по система за управление на качеството ISO 9001:2008. Елпром ЗЕМ притежава още два сертификата, издадени от SGS - ISO 14 001:2004 за Управление по отношение на околната среда и OHSAS 18 001:2007 Управление на здравето и безопасността при работа. През март 2011 г. Леярмаш АД започна работа по подготовка на документацията за придобиване на сертификат по системата ISO 14 001:2004 (вж. т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ).Мебелно производство

Дейността на Августа мебел АД не зависи от патенти, лицензи и от индустриални, търговски и финансови договори или нов производствен процес.

Дружеството е сертифицирано от SGS - България за качество по международния стандарт ISO 9001:2008.

Речни круизи

Дейността на Дунав турс АД не зависи от патенти и лицензи, както и от индустриални, търговски и финансови договори или нов производствен процес.

Корабите на Дунав турс АД и дъщерните му дружества подлежат на сертификация за техническа изправност от момента на тяхното построяване и след извършване на ремонти. Тя се осъществява от сертификационните организации Germanischer Lloyd, Lloyd' Register, SUK, Inspektie Verkeer en Waterstaat.

Изискват се специални сертификати за капитаните на кораби, опериращи по реките Дунав, Рейн и техните притоци. Сертификатите се издават от компетентните власти на всяка държава, която има излаз на тези реки, след полагане на изпити от капитаните. По силата на международни договорености са валидни за всяка от държавите, през които минава съответната река. За България сертификатите се издават от ИА Морска администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

От 2011 г. е в сила изискване капитаните и вахтените офицери да придобиват сертификат за специалност по сигурност на кораба с 5-годишна валидност. Въведени са и ежегоден задължителен курс по борба с пожар, и курс за оказване на първа помощ, който се провежда на 2 години. Дружеството е покрило новите изисквания през януари 2011 г.

Има изисквания за минимален брой и ниво на квалификация на корабния екипаж на всеки кораб.

Звездната категория на плавателния съд може да се определи от специализирана организация (например TUF) и да се удостовери с издаване на сертификат. Дунав турс определя категоризацията на своите кораби заедно с чартьорите им. Не се изисква отделна категоризация на ресторантската и хотелска части.

Корабите на Дунав турс АД плават под български флаг и отговарят на всички изисквания.


6.5. Конкурентна позиция на Емитента


Анализът на дейността на ИХБ и на структурата на портфейла му от дъщерни дружества показват наличието на множество конкурентни предимства, които предопределят способността му за поддържане на равнището на доходност. Основните фактори и предпоставки, които определят конкурентоспособността на Холдинга са следните:

  • професионална подготовка на мениджмънта и персонала - определя ефективността на управленските действия за използване на благоприятните възможности на средата и приемане на навременни и ефикасни мерки за предпазване или минимизиране на ефекта от заплахите, които същата генерира. Възприет е дългосрочен подход при управлението на персонала, свързан с предварителна и последваща квалификация на персонала и мотивацията на служителите. Стремежът е привличането и задържането както на висшия и средния мениджмънт, така и на специалисти на ключови позиции;

  • ефект на опита – проявява се в намаляване на разходите от време и средства вследствие на натрупания опит във фирмата по отношение на конюнктурата на икономиката, нормативната база, връзките и контактите с държавните ведомства и учреждения и др.;

  • прозрачност относно дейността на ИХБ спрямо инвеститорите - информация за дейността се предоставя своевременно в максимално изчерпателен вид, съгласно изискванията на закона и най-добрите международни практики и в срок на фондовата борса, регулаторните органи и на интернет страницата на дружеството;

  • достъп до различни източници на финансиране - правната форма на организация на ИХБ, публичния характер и факта че е регистрирано за търговия на фондовата борса, както и наличието на голям брой активи на консолидирана база дават възможност на дружеството да използва както вътрешни източници на финансиране, така и широка гама от външни такива (емитиране на ценни книжа – акции и облигации, банкови кредити, лизинг, и др.);

  • диверсифицираност на портфейла в различни отрасли на икономиката - предопределя максимизиране на равнището на доходност на портфейла при същевременно намаление на риска в него;

  • наличие на дъщерни дружества ориентирани към износ - допринася за нарастване на конкурентоспособността на ИХБ чрез намаляване на обвързаността на доходността му от равнището на доходите на населението и други фактори на макросредата и нивото на инвестиционна активност на българските фирми;

  • вертикална интеграция - намалява риска от отрицателно въздействие на доставчиците върху дейността на някои от дъщерните дружества на ИХБ, чиито продукти се явяват компоненти в продуктите на други дружества в портфейла;

  • ефект от мащаба – проявява се от една страна по отношение на окрупняване на доставките, намаляване цените на суровините и материалите, разсрочване на плащанията, и от друга страна - интензифициране на маркетинговите усилия и подобряване на тяхната ефективност в резултат на наличието на стратегически единици в портфейла на ИХБ, опериращи в един и същ отрасъл на икономиката и произвеждащи идентични или близки продукти.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница