Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница13/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


„Индустриален Холдинг България” АД е част от икономическа група, по смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за Проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2). Съгласно цитираната разпоредба икономическата група се състои от Дружество майка и неговите дъщерни дружества.

Съгласно дефиницията на чл. 1, ал. 1, буква „а” от Директива 83/349/ЕИО, „дъщерно дружество” е дружество, в което предприятието - майка притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците.Към момента на изготвяне на Регистрационния документ, Емитентът притежава дялово учатие над 50 на сто пряко в следните 8 дъщерни дружества:

 • БУЛЯРД АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, бул. Васил Левски №47

Предмет на дейност
Корабостроене, кораборемонт, търговско корабоплаване, търговия, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова, консултантска и проектантска дейност, както и всяка друга дейност, не забранена от закона

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
37,292,980 (тридесет и седем милиона двеста деветдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
22,935,183 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 61.50% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • КРЗ ПОРТ - БУРГАС АД

Седалище и адрес на управление
гр.Бургас, ул. Индустриална №3

Предмет на дейност
Ремонт на български и чужди кораби, производство на машини, съоръжения, резервни части и нестандартно оборудване за кораби и промишлени нужди на български и чужди фирми, ремонт и поддържане на брегови съоръжения и плавателни съдове, пристанищна дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
3,132,664 (три милиона сто тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
3,121,530 броя акции от по 1.00 лев всяка, т.е. 99.64% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД

Седалище и адрес на управление
гр.Варна, ул. Панагюрище №17

Предмет на дейност
Придобиване, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва; технически консултации за кораби, съоръжения и материали, които подлежат на преглед; инспекция на кораби и товари; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; внос и износ на стоки.

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
262,200 (двеста шестдесет и две хиляди и двеста) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
159,942 броя акции от по 1.00 лев всяка, т.е. 61% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, общ. Средец, бул. Васил Левски № 47

Предмет на дейност
Производство на стоки в областта на машиностроенето и съпътстващите го промишлени производства, съответно продажба на такива стоки; търговско представителство и посредничество; складова дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва; извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
5,592,000 (пет милиона петстотин деветдесет и две хиляди) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
5,591,900 броя акции от по 1.00 лев всяка, т.е. 99.998% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

Брой на притежаваните акции чрез свързано лице и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството
100 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 0.002% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите. • АВГУСТА МЕБЕЛ АД

Седалище и адрес на управление
гр.Шумен, бул. Мадара №21

Предмет на дейност
Производство на стилни мебели от масивна букова, дъбова и иглолистна дървесина; плочи от дървесни частици и естествени фурнири; търговия в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
814,815 (осемстотин и четиринадесет хиляди осемстотин и петнадесет) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
797,362 броя акции от по 1.00 лев всяка, т.е. 97.86% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, ул. Д. Груев N 42

Предмет на дейност
Инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
9,588,000 (девет милиона петстотин осемдесет и осем хиляди) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
9,568,000 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 99.79% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

Брой на притежаваните акции чрез свързани лица и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството
20,000 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 0.21% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • ХИДРО ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, бул. Васил Левски N47

Предмет на дейност
Търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Държава на регистрация
Република България

Размер на капитала
50,000 (петдесет хиляди) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
33,500 броя акции от по 1.00 лев всяка, т.е. 67% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

Брой на притежаваните акции чрез свързано лице и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството
16,500 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 33% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите • МЕЖДУНАРОДЕН ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АГ

Седалище и адрес на управление
гр. Цуг, Швейцария, ул. Банхофштрасе N 7

Предмет на дейност
Придобиване, управление и отчуждаване на дялови участия в местни и чуждестранни предприятия от всякакъв вид и особено в такива от областта на търговията, услугите и производството в България; предоставяне на гаранции на свързани дружества; участие в други предприятия; придобиване, управление и отчуждаване на субективни права върху нематериални блага и лицензии; придобиване, управление и отчуждаване на права върху недвижимо имущество; предоставяне на заеми, както и предоставяне на гаранции и други обезпечения.

Държава на регистрация
Конфедерация Швейцария

Размер на капитала
100,000 (сто хиляди) швейцарски франка

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
10,000 дяла по 10 швейцарски франка всеки, т.е. 100% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

В по-широк смисъл, към икономическата група на „Индустриален холдинг България” АД могат да се приобщят и дружества, които не попадат в дефиницията, дадена в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2:

 • асоциирани предприятия (ас) - дружества, върху които ИХБ упражнява значително влияние, но не и контрол върху финансовите и оперативни политики;

 • дружества с незначително участие (портфейлна инвестиция) (пи) - дружества, върху които ИХБ не упражнява влияние;

 • дъщерни дружества на дъщерните дружества (дд) – дружества, които са собствени и)или контролирани от дъщерно дружество на ИХБ, т.е. ИХБ индиректно упражнява контрол върху тях;

 • дъщерни дружества на дъщерните дружества на дъщерните дружества (ддд) – дружества, които са собствени и/или контролирани от дъщерно дружество на дъщерно дружество на ИХБ, т.е. ИХБ индиректно упражнява контрол върху тях;

 • дъщерни дружества на асоциирани предприятия (дас) – дружества, които са собствени и)или контролирани от асоциирано предприятие на ИХБ.

Емитентът е холдингово дружество и включва в портфейла си други дружества, които оперират в следните основни бизнес направления – морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност, машиностроене, речни круизи и други (вж. Фигура №1, Фигура №2, Фигура №3, Фигура №4, Фигура №5, Фигура №6, Фигура №7).

Фигура №1 Организационна структура на Емитента към датата на Регистрационния документ
Източник: Индустриален холдинг България АД

Морски транспорт

Фигура №2 Структура на бизнес направление Морски транспорт
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 1998 година с основен предмет на дейност инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството извършва основно застрахователно и презастрахователно посредничество и консултантска дейност.

От юни 2000 г. Приват инженеринг АД извършва застрахователно и презастрахователно посредничество. Дружеството притежава лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер N 75/30.05.2000 г

През юни 2003 г. Приват инженеринг АД закупи недвижим имот в размер на около 92 декара в местността Буджака край гр. Созопол. В края на декември 2005 г. Приват инженеринг АД продаде този разработен проект, ведно с изградената инфраструктура и прекрати инвестициите си в недвижими имоти.

През февруари 2006 г. Приват инженеринг АД създаде две дъщерни дружества: Емона Лтд (дд) и Марциана Лтд (дд). Всяко от тях е собственик на многоцелеви (MPC) 9,800-тонен кораб с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери.

През август 2007 г. Приват инженеринг АД създаде ново дъщерно дружество Карвуна Лтд (дд), Маршалови острови. Дружеството е собственик на 21,000-тонен кораб за превозване на насипни товари с неограничен район на плаване.

През септември 2009 г. Приват инженеринг АД създаде ново дъщерно дружество Тириста Лтд. (дд), Маршалови острови. Дружеството е собственник на кораб Антеа е 21,000-тонен кораб за превозване на насипни товари с неограничен район на плаване.

През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на още едно ново дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна (дд) с капитал 200,000 лева, разпределени в 200,000 броя акции с номинал 1 лев. Дружеството е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. То менажира корабите, които са собственост на дружествата от Групата на ИХБ.

Към 11.07.2011 г. “Приват инженеринг” АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества: Емона Лтд, Марциана Лтд, Карвуна Лтд, Тириста Лтд., ИХБ Шипинг Ко ЕАД. • КЛВК (дд)

Дружеството е учредено през 2001 година с основен предмет на дейност търговска и производствена дейност, покупка и производство на стоки с цел продажба, представителство и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закона.

Дейността му е свързана с организиране, консултиране, посредничество по повод участие на фирми в международни изложения.

През юли 2004 г. КЛВК АД придоби 75% идеални части от недвижим имот в размер на 94 дка, находящ се в курортен комплекс Шкорпиловци – Изгрев Хоризонт. През април 2005 г. КЛВК АД продаде този недвижим имот и прекрати инвестициите си в недвижими имоти.

През 2008 г. дружеството инвестира в строителството на двата кораба тип F56 на обща стойност 60 млн.евро, чрез новоучредените си дъщерни дружества Одрия Лтд. (дас) и Скития Лтд (дас), Маршалови острови. Предвижда се доставката на кораб 102, собственост на Одрия Лтд. да бъде 2012 г. Договорът за кораб 105, собственост на Скития Лтд. е прекратен.

Към 11.07.2011 г. КЛВК АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества: Одрия Лтд. и Скития Лтд.

Описание на дъщерното дружество Международен индустриален холдинг България АГ е направено в бизнес направление Други, тъй като единствено дейността на неговото дъщерно дружество КЛВК АД е свързана с Морски транспорт. Международен индустриален холдинг България АГ е представено на Фигура №2 с цел да се покажат връзките между отделните дружества от икономическата група на Емитента – дъщерно, дъщерно на дъщерно, дъщерно на дъщерно на дъщерно, асоциирано дружество, дъщерно на асоциирано дружество.

Корабостроене, кораборемонт

Фигура №3 Структура на бизнес направление Корабостроене, кораборемонт
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • БУЛЯРД АД (д)

Булярд АД е основано през 2003 г. от ИХБ, КРЗ Одесос АД, Булком Лимитед и Електромашинари холдинг АД. При основаването, КРЗ Одесос АД имаше 25% участие в дружеството. През м. юли 2005 г. и м. юли 2006 г. КРЗ Одесос АД продаде съответно 15% и 10% от дела си в Булярд АД на ИХБ. Към настоящия момент ИХБ притежава 61.50% от капитала на Булярд КИ ЕАД.

От м. март 2007 Булярд АД притежава 100% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия. • БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД (дд)

Булярд корабостроителна индустрия ЕАД притежава и управлява активите на бившата Варненска корабостроителница. Основната дейност е: строителство на кораби и всички видове плавателни съдове; ремонт и реконструкция на кораби; търговия с кораби и плавателни съдове. Корабостроителницата строи кораби за насипни товари - 9800 DWT, 21000 DWT, 42000 DWTдо 80 000 DWT многоцелеви кораби, Super handymax F56 - 56000 DWT (по лиценз на IHI Marine United Inc. – Japan (Mitsubishi Corp.).

Пристанищна дейност

Фигура №4 Структура на бизнес направление Пристанищна дейност
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • КРЗ ПОРТ - БУРГАС АД (д)

Дружеството е създадено през 1973 година. Към момента дружеството извършва пристанищни услуги, в т.ч.:

 • товаро-разтоварни и складови услуги, в т.ч. и теглене на електронна автовезна;

 • транспортно-спедиторски услуги с издаване на съответните документи;

 • съпътстващи услуги – предоставяне на ел. енергия, вода, бункероване, приемане на битови и опасни отпадъци, измитане, измиване на товарни помещения, укрепване на товара и др.;

 • наемане на подемно-транспортни машини, ТЗУ и инвентар;

 • услуги, извършвани на плавателните средства – швартоване и отшвартоване, наем на кей и др.

До 2004 г. дружеството е извършвало само кораборемонтна дейност. От 11.2004 г. има удостоверение за експлоатационна годност на пристанището, актуализирано на 20.02.2007 г. То е пристанище за обществен транспорт с регионално значение съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с предназначение обработка на неопасни генерални и наливни товари и насипни товари от хранителен произход.

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор на 28.05.2005 г. в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище КРЗ Порт - Бургас.

Пристанището е разположено на терен от около 55 дка, собственост на КРЗ Порт - Бургас АД. Дружеството разполга с над 10,000 кв.м закрита складова площ с възможност за временно и митническо складиране, с 5 броя силози с капацитет общо 15 хил.тона. Приема кораби с газене до 7.90 м. Кейовата стена на пристанището е с дължина 200 л.м.


 • ОДЕСОС ПБМ АД (ас)

Основната дейност на Одесос ПБМ АД е извършване на пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, контейнеризация и деконтейнеризация, складова дейност и обработка на товари.

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище Одесос ПБМ-Варна.

От 05.2005 г. дружеството има удостоверение за експоатационна годност за пристанище Одесос ПБМ – Варна за обществен транспорт с регионално значение, с предназначение обработка на генерални и насипни товари и контейнери. Пристанище Одесос ПБМ-Варна е регистрирано в Регистъра на пристанищата на Република България.

Пристанището е разположено на терен от над 155 дка (бивш 2-ри район на Варненска корабостроителница), собственост на Одесос ПБМ АД. Дружеството разполга с над 10,000 кв.м закрита складова площ с възмозжност за временно и митническо складиране. Приема кораби с газене до 5.8 м. Кейовата стена е с дължина 500 л.м.Машиностроене

Фигура №5 Структура на бизнес направление Машиностроене
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 2001 г. с наименование ЗММ - България АД, за да обедини четири предприятия, производители на металорежещи машини – ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, Машиностроене АД и Леярмаш АД. Предметът на дейност на ЗММ България холдинг АД е производство и продажба на металорежещи машини, търговско представителство и посредничество, складова дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Към момента дружеството е собственик на 95.98% от капитала на ЗММ Сливен АД, 80.80% от капитала на Машстрой АД, 93.57% от капитала на ЗММ Нова Загора АД, 80.38% от капитала на Елпром ЗЕМ АД, 88.71% от капитала на Леярмаш АД (в рамките на групата контролът върху Леярмаш АД е 100%, като останалите 11.29% се държат от ЗММ Сливен АД ) и 100% от капитала на Булкари АД. • БУЛКАРИ ЕАД (дд)

През 2006 г. бе учредено Булкари ЕАД (дд) – собственост на ЗММ - България холдинг АД за да участва в приватизацията на Балканкар – Средец АД, София. В момента е собственик на недвижим имот в гр. Попово и го отдава под наем.

Машиностроене: Металорежещи машини

 • ЗММ СЛИВЕН АД (дд)

ЗММ Сливен АД е основано през 1971 г. Дружеството е усвоило и предлага на пазара следните основни групи машини:

 • Универсални стругови машини с максимално обработваем диаметър над тялото от 300 мм до 1,600 мм и разстояние между центри от 750 мм до 6,000 мм;

 • CNC стругови машини;

 • Колонни пробивни машини. • МАШСТРОЙ АД (дд)

Машстрой АД е създадено през 1947 г. на базата на съществуващите до тогава малки занаятчийски работилници за металообработка.

Основни продукти които дружеството произвежда са универсални стругове и техните типови разновидности и модификации и CNC стругови машини.

С оглед оптимизиране на дейността през 2009 г. Машстрой АД временно премина в режим на работа само за поддържане на технологичния си капацитет до стабилизиране на пазара на металорежещи машини в резултат на решение на мажоритарния акционер временно да организира производството на металорежещи машини на една площадка. На проведеното общо събрание на акционерите на Машстрой на 29.06.2011 г. се взе решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в дружеството. Акционерите са възложили в срок от три месеца на съвета на директорите да изработи и предложи за одобрение на общо събрание стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на предприятието.


 • ЗММ НОВА ЗАГОРА АД (дд)

ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 г.

Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги.

Дружеството произвежда:


 • Ротационни детайли;

 • Възли за металорежещи машини;

 • Лентоотрезни машини: ръчни, полуавтоматични и пълни автомати с CNC управление;

 • Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;

 • Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;

 • Резервни части.

Машиностроене: Електрически машини

 • ЕЛПРОМ ЗЕМ АД (дд)

Елпром ЗЕМ АД е основано през 1950 г. и е част от бившия машиностроителен завод „Васил Коларов”.

Елпром ЗЕМ разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на следните електрически машини: • Асинхронни електродвигатели за ниско напрежение до 660 V, с накъсо съединен ротор, мощност от 7,5 до 315 kW и честоти 50 и 60 Hz;

 • Асинхронни електродвигатели за високо напрежение 3 и 6 кV, с мощности от 200 до 1000 kW, честота на въртене 1500, 1000, 750, 600 и 500 об.мин.;

 • Специални асинхронни електродвигатели за високо напрежение;

 • Вертикални асинхронни електродвигатели;

 • Синхронни електродвигатели;

 • Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални, с мощности до 200 МVА за различни напрежения и честоти на въртене.

Елпром ЗЕМ АД е единственият производител у нас на хидрогенератори за ВЕЦ и на големи нестандартни електрически машини.

Машиностроене: Металолеене

 • ЛЕЯРМАШ АД (дд)

Леярмаш АД, София е акционерно дружество, създадено през 2001 г. на база обособени производствени мощности от ЗММ София. Леярната е изградена през 1958 г. и е претърпяла две основни реконструкции – през 1970 г. и през 1989 г., както и модернизация на топилния участък през 2002 г.

Произвежда голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др.

Леярмаш е специализирана в производството на висококачествени отливки:


 • Отливки от сив чугун, с единично тегло от 20 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 5 000 кг, с висока степен на сложност;

 • Отливки от модифицирани сиви чугуни;

 • Отливки от сферографитни чугуни.

Леярмаш издава сертификати за качество на отливката. Дружеството разполага с моделна и собствена лаборатория.

Речни круизи

Фигура №6 Структура на бизнес направление Речни круизи
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • ДУНАВ ТУРС АД (ас)

Дунав турс АД е съвместна инвестиция на ИХБ и Юнион Груп АД .

Дунав турс АД и дъщерните му дружества са собственици на 4 четиризвездни и 1 петзвезден речни пътнически кораби: Русе; София; Русе Престиж; Хайнрих Хайне; Елегант Лейди.

През март 2007 г. Дунав турс АД закупи от Българската държава яхтата Балкан, ползвана от бившия държавен глава Тодор Живков. Яхтата бе реновирана и продадена през 2009 г.

Дружеството предлага и собствени круизни пътувания по реките Рейн-Майн-Дунав и Мозел обикновено извън основния сезон за корабите, както и по Коледа, Нова година и Великден.

Дружеството разполага с понтон на р. Дунав, разположен на терен от около 4 дка, удобен за акостиране на всякакви речни кораби, включително и пасажерски. Годишно посреща над 250 кораба.

Дунав турс АД е мажоритарен собственик на дружествата Дунав турс хотелс ЕАД, Туристическа компания Дунав АД, Дунавско речно плаване АД и Корабна компания Дунав ЕАД. • ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД (дас)

Дунав турс хотелс ЕАД е учредено през 2000 г.

Дружеството има предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, хотелиерство, посредническа дейност по информиране и наемане на работа, туроператорска дейност, корабно агентиране и корабно снабдяване, логистика, спедиционна дейност, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на самолетни билети и други дейности.

Дружеството извършва:


 • Туристически услуги за чужди кораби в България;

 • Корабно агентиране;

 • Туристическо агентийство, член е на IATA;

 • Продажба на самолетни и автобусни билети;

 • Организиране на пакетни прoграми на екскурзии в страната и чужбина;

 • Екскурзоводство. • ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ДУНАВ ЕАД (дас)

Туристическа компания Дунав ЕАД е учредено през януари 2003 г.

Дружеството има предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, експлоатация на кораби, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина и други дейности свързани с международния и вътрешен туризъм.

Дружеството е собственик на корабите Русе Престиж и Хайнрих Хайне.


 • ДУНАВСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ ЕАД (дас)

Дунавско речно плаване ЕАД е учредено през март 2005 г.

Дружеството има предмет на дейност: търговско корабоплаване и свързаните с него вътрешни и външни търговски, производствени, технически, посреднически дейности, инвестиционна и инженерингова дейност и други. • КОРАБНА КОМПАНИЯ ДУНАВ ЕАД (дас)

Корабна компания Дунав ЕАД е учредено през ноември 2006 г.

Дружеството има предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, експлоатация на кораби, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм.Дружеството е собственик на кораба Елегант Лейди.

Други

Фигура №7 Структура на бизнес направление Други
Източник: Индустриален холдинг България АД

Мебелно производство

 • АВГУСТА МЕБЕЛ АД (д)

Августа мебел АД произвежда мебели от различен вид масивна дървесина (дъбова, иглолистна, липа) и МДФ, облицовачни от естествени фурнири:

 • Мебели за дома - спални, дневни, антрета;

 • Детски мебели;

 • Хотелски мебели;

 • Офис мебели

 • Корабно обзавеждане.

Производството на фирмата е ориентирано за износ. Нейни клиенти са търговци на дребно, търговци на едро, хотели, дизайнери и индивидуални клиенти. Августа мебел АД има трайни отношения и изнася своята продукция за Великобритания, Ирландия, Франция, САЩ, Гърция, и др.

Класификация и сертификация

 • МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 2001 година с предмет на дейност:

 • придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;

 • финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;

 • технически консултации за кораби, съоръжения и материали, които подлежат на преглед;

 • инспекция на кораби и товари;

 • търговско представителство и посредничество;

 • консултантски услуги.

През октомври 2001 г. дружеството придобива 80% от капитала на Български корабен регистър АД, гр. Варна. Към 31.12.2010 г. Меритайм холдинг АД притежава 100% от капитала на Български корабен регистър АД.

 • БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР АД (БКР) (дд)

БКР извършва технически надзор и класификация, включително:

 • Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;

 • Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;

 • Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;

 • Освидетелствуване на кораби и контейнери в експлоатация;

 • Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;

 • Надзор и освидетелствуване на новостроящи се кораби, кораби в експлоатация, материали и изделия в съответствие с договори за взаимно заместване с чужди класификационни организации;

 • Конвенционни прегледи в съответствие с договори за признаване от морски администрации;

 • Технически консултации и експертизи;

 • Консултации за въвеждане и прилагане на системи за управление на качеството и съдействие при сертифициране съгласно изискванията на стандартите от серията ISO 9000;

 • Сертифициране съгласно изискванията на ISM Code и ISPS Code.

Други

 • ХИДРО ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД (д)

Дружеството е учредено през април 2000 година с основен предмет на дейност търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

 • МЕЖДУНАРОДЕН ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АГ (д)

Дружеството е учредено през 2001 година в гр. Цуг, Швейцария. Основният предмет на дейност е придобиване, управление и отчуждаване на дялови участия в местни и чуждестранни предприятия от всякакъв вид и особено в такива от областта на търговията, услугите и производството в България; предоставяне на гаранции на свързани дружества; участие в други предприятия; придобиване, управление и отчуждаване на субективни права върху нематериални блага и лицензии; придобиване, управление и отчуждаване на права върху недвижимо имущество; предоставяне на заеми, както и предоставяне на гаранции и други обезпечения. Приходите на дружетвото са предимно от участия в други дружества и консултации.

АГРОМЕНИДЖ АД (ас)Агроменидж АД е Дружество учредено с приоритетна цел да извършва дейност като обслужващо дружество по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с ориентация изключително към дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в земеделска земя и предоставяне на други свързани с тази дейност услуги. Агроменидж АД е специализирано в предоставянето на следните услуги: обслужване на АДСИЦ, инвестиращи в земеделска земя и предоставяне на други свързани с тази дейност услуги; консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда на земеделски земи; управление на недвижими имоти, в т.ч. земеделски земи; обработване на земеделски земи; производство на селскостопанска продукция; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция. ИХБ придобива 33.33% от акциите на дружеството през м. Юни 2011 г.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница