Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Недвижима собственост, заводи и оборудванестраница14/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване

8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи


В Таблици №9 №10 по-долу са представени данни за развитието на дълготрайните материални активи на Емитента на консолидирана и индивидуална база за последните три години.

Таблица №9 Дълготрайни материални активи на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

При първоначално придобиване, имотите, машините и съоръженията се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци върху покупката, както и всички други разходи, пряко отнасящи се до привеждане на актива до местоположение и състояние необходими за неговата експлоатация по начин предвиден от ръководството.

Стойността на активите придобити по стопански начин включва направените разходи за материали, директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи; разходите пряко отнасящи се до привеждане на актива до местоположение и състояние необходими за неговата експлоатация; първоначална приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и за възстановяване на площадката на която е разположен.

В случаите, в които един дълготраен материален актив съдържа значими компоненти, които имат различен срок на полезен живот, те са отчетени като отделни дълготрайни активи.

Последващи разходи, възникнали за да се подмени главен компонент на актив от имотите, машините и съоръженията, който се отчита отделно, включително разходи за инспекция и основен ремонт, се капитализират. Други последващи разходи се капитализират, само когато се увеличава бъдещата икономическа изгода от актива. Всички останали разходи се признават в Отчета за доходите като разход в момента на възникването им.

Последващо оценяване - Избраният от групата подход за последваща балансова оценка на земите, сградите, машините и съоръженията е модела на преоценената стойност по МСС 16 – преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката намалена с последващо начислените амортизации, както последвалите натрупани загуби от обезценка.

Справедливите стойности на земи, сгради, машини и съоръжения обикновено се определят на базата на пазарни доказателства чрез оценка, която се извършва от професионални лицензирани оценители.

Преоценката на земи, сгради, машини и съоръжения се извършва обичайно на период от пет години. Когато тяхната справедлива стойност се променя съществено на по-кратки интервали от време, преоценката може да се извършва и по-често.

Ръководството на Групата периодично извършва преглед на справедливите стойности на земи, сгради, машини, съоръжения и оборудване. Такъв преглед е направен към 1 януари 2003 г. и към 31 декември 2007 г., като съответните активи се преоценяват на базата на оценка, направена от независим лицензиран оценител. В резултат на оценка от независим лицензиран оценител към 31.12.2007 г. са преоценени земи и сгради в размер на 47.7 млн. лв., машини и съоръжения 2.9 млн. лв. и други дълготрайни активи в размер 36,000 лв. Ефектът от тази преоценка е отнесен в преоценъчният резерв.

В резултат на наблюдаващите се резки промени на справедливите стойности на имотите през последните две-три години, към 31.12.2009 г. е направен преглед на справедливите стойности на земите и сградите, собственост на дружествата от групата. Извършването на този преглед в съответствие с изискванията на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения е възложен на екип от лицензирани оценители. На базата на тази оценка балансовата стойност на земите и сградите е намалена нетно с с 6.8 млн. лв, като 6.8 млн. лв са отнесени за сметка на преоценъчния резерв, а 29,000 лв. за сметка на резултата за 2009 г. Резултатите от преоценката са намаление на балансовата стойност на земи в размер на 3.5 млн. лв. и сгради 3.3 млн. лв.

Част от активите служат за обезпечение на банковите кредити на групата (вж. т. 10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансиране на Емитента).

Информация относно заплануваните значителни инвестиции в ДМА може да бъде намерена в т. 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента в настоящия Регистрационен документ.


Таблица №10 Дълготрайни материални активи на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г.

Стойностите в Таблица №10 показват, че дълготрайните материални активи са незначителна част от активите на Холдинга. Дружеството няма наложени ограничения върху правото на собственост на дълготрайните материални активи и няма активи, заложени като обезпечения по задължения или по други причини.

Групата на Емитента не притежава недвижими имоти придобити на лизинг, а само транспортни средства и съоръжения.

8.2. Въпроси, свързани с екологията

8.2.1. За Емитента


Характерът на дейност на ИХБ и неговите активи не пораждат екологични проблеми. Доколкото дейността на холдинговото дружество е определена от дъщерните му дружества, то техните екологични проблеми косвено влияят и върху използването на активите на групата на ИХБ като цяло.

8.2.2. За дружествата от групата на Емитента


Асоциирането на България към Европейската общност води със себе си държавни ангажименти, а оттук и изисквания към стопанските единици, опериращи в страната, за покриване на екологични норми и стандарти по отношение на материалната база и производствения процес. Все по-голям акцент се поставя върху решаването на различните проблеми в тази връзка.

Ръководството на ИХБ следи за въздействието върху околната среда, което имат производствата в групата. В различните дружества се поставят различни цели и планират дейности в зависимост от отрасъла, към който принадлежат. Ежегодно се изисква дъщерните предприятия да докладват в бизнес плановете си за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които предприемат в случай на отрицателно въздействие.

При вземане на решения за нови проекти и инвестиции в групата задължително се оценява екологичният риск. При закупуване на машини се извършват всички проучвания за работата на машините, в т.ч. и влиянието им върху околната среда. Разработват се предварителни проекти за вредните емисии и възможности за неутрализирането им. Всички инвестиционни проекти са съобразени и с изискванията за опазване на околната среда. Те се одобряват от съответните органите – Общински служби, РИОКОЗ, РСПБ, РИОСВ и др.

Морски транспорт

Корабите на ИХБ, които се менажират от ИХБ Шипинг Ко ЕАД след влизането им в експлоатация:


 • отговарят на изискванията на международната конвенция MARPOL и Директивите на Европейския съюз за опазване на околната среда и

 • притежават съответните сертификати за използваните системи и оборудване, както и сертификати за съответната финансова отговорност в случай на авария.

В процеса на експлоатация на корабите потенциално замърсяване на околната среда може да се получи от:

 • теч на гориво от горивен танк при инцидент или при бункероване вследствие на човешка грешка или неизправна техника. За целта са разработени процедури за борба и ликвидиране на разливи и приемане на горивото (бункероване). Процедурите се тренират периодично от екипажите на борда на корабите;

 • баластните води при вземане и изхвърляне, които могат да са източник на замърсяване с микро-организми. Всеки кораб има разработени и одобрени от съответната класификационна организация планове за специална обработка на тези води. След 2016 г. на всеки кораб трябва да има монтирани и специални системи за обработка на баластните води. За корабите на ИХБ въпросът ще се решава по време на първия им класов ремонт;

 • изпускане на миячни (от машинното отделение), фекални и битово-сточни води. Проблемът се решава с редовна поддръжка на съответните сепаратори чрез почистване и подмяна на филтри, използуване на съответните щатни танкове и сдаването им на брега срещу заплащане;

 • отработеното масло от двигателите на корабите. Проблемът се решава с издаване на маслото срещу заплащане в пристанищата на определени за целта баржи/нефтосъбирачи или се изгаря в специално устройство на кораба, наречено инсениратор.

Корабостроене и кораборемонт

Цялостният технологичен процес в Булярд КИ ЕАД е съобразен с опазване на околната среда от замърсяване при спазване на всички нормативни документи и работни инструкции за правилно изпълнение на дейностите.От възстановяване на дейността до датата на Регистрационния документ в корабостроителницата са изпълнени редица мероприятия и решени следните екологични проблеми:

 • поетапно е почистен целият район на дружеството от производствени, строителни, битови, нефтени отпадъци;

 • въведен е строг контрол за поддържане на ред и чистота в района чрез постоянни проверки и налагане на парични санкции;

 • организирано е събирането и предаването на отпадъчния скрап;

 • организирано е разделно събиране на отпадъците за финансова и екологична полза;

 • извършена е мащабна инвентаризация на ел.оборудване, потенциално съдържащо полихлориран бифинилир, съгласно европейските екологични изисквания;

 • направени са оценка и ремонт на канализационната система, актуализация на картата на системата с отразени в нея всички точки на заустване. Канално-помпена станция 1 е ремонтирана и пусната в експлоатация през 2008 г.;

 • изготвена и утвърдена от РИОСВ е Програма за управление на дейностите по отпадъците. През юни 2009 г. тя е актуализирана съобразно европейските изисквания. Поради необходимост от добавянето на нов код отпадък, генериран на територията на дружеството, следва нова актуализация през ноември 2010 г. Програмата е утвърдена от РИОСВ – Варна през януари 2011 г., а срокът й на действие е удължен до 2016 г. Тя съдържа: изисквания и правила за работа с опасни вещества, процедури и правила на работа с отпадъци и материали, разделяне на отпадъците при тяхното образуване и временното им съхраняване на предвидени и обозначени за целта места. Разработена е, въведена и се изпълнява система за разделно събиране на битовите отпадъци. Системата е описана в Програмата за управление на отпадъците на дружеството. При необходимост събраните отпадъци се предават на организации, притежаващи разрешение за съответния вид дейности – събиране, транспортиране, депониране, обезвреждане, рециклиране на отпадъците;

 • през 2009 г. е разработен и утвърден от ИА Морска администрация План за приемане и обработване на отпадъците от корабоплавателната дейност и на остатъците от корабни товари от пристанището със специално предназначение Булярд. Той съдържа: схема за събиране и временно съхраняване на отпадъците, описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците от корабоплавателната дейност и на остатъците от товари, описание на процедурите по приемане и предаване на отпадъци от корабоплавателната дейност, процедури за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения, описание на методите за обезвреждане на отпадъците от корабоплавателната дейност. На всеки три години планът се ревизира и коригира при промяна на законодателството и нормативните актове, свързани с управлението на отпадъците, както и при необходимост от промяна на съществуващите процедури по събиране и временно съхранение на отпадъците от корабоплавателната дейност. Представя се за презаверка в ИА Морска администрация;

 • изготвени и утвърдени от РИОСВ са Програма за намаляване на емисиите и План за управление на разтворителите, съобразно производствените и технологични процеси, изпълнявани в дружеството и Наредба №7/21.10.2007 г. - актуализира се всяка година. В съответствие с Наредба №6/26.06.2006 г.; на всеки две години се извършват замервания за нивото на запрашеност, шум и замърсяване с органични съединения. През декември 2010 г. са направени собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани неподвижни източници. Докладът за резултатите от измерванията е утвърден от РИОСВ – Варна в края на 2010 г.;

 • изработени и утвърдени от РИОСВ са пробовземни точки за организираните източници на емисии от инсталация за обработка на ламарина – Нулева линия (1 бр. на сектор бластиране, 1 бр. на сектори сушене и пасивиране и 1 бр. на помещението за подготовка на боите), съгласно техническата документация на технологичния отдел и Наредба №6/26.03.1999 г.;

 • създадена е постоянна организация за намаляване на емисиите от летливи органични съединения на организираните източници на емисии от инсталация за обработка на ламарина. В началото на 2011 г. е разработена Схема за намаляване на емисиите от летливи органични съединения, която отчита извършеното през 2010 г. и планираните добри производствени практики през 2011 г. Схемата е внесена в законово установения срок през март 2011 г. и утвърдена от РИОСВ – Варна. Актуализира се ежегодно в съответствие с цитираната по-горе Наредба №7;

 • през май 2011 г. са проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван от дружеството в околната среда. Замерванията се извършват на всеки две години във връзка с Наредба №54/13.12.2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Докладът за резултатите от измерванията е утвърден от РИОСВ – Варна в началото на юни тази година;

 • в съответствие с Наредба №7/16.12.2009 г. се провежда инструктаж и периодично обучение на персонала, извършващ дейности с отпадъци, с цел осигуряване безопасността при работа.

През ноември 2010 г. РИОСВ - Варна проведе комплексна проверка по компонентите на околната среда (въздух, води, шум, излъчван в околната среда и отпадъци). Не са констатирани нарушения на нормативната уредба. Направените предписания се състоят основно в представяне в РИОСВ - Варна на обобщени справки и актуални договори за предаване на отпадъци за депониране, обезвреждане или оползотворяване. Предписанията са изпълнени от дружеството в срок.

В по-дългосрочен план усилията на ръководството са насочени към: • поетапна подмяна на ВиК инсталацията с оглед опазване на околната среда от замърсени и отпадни води;

 • създаване на постоянна организация за разделно събиране на генерираните неопасни производствени отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане по методи, различни от депониране, поради рязкото покачване в края на 2010 г. на таксите за депониране на отпадъците в Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Въглен, община Аксаково.

Мероприятията имат превантивен характер, затова не е планиран ресурс и ръководството не е поело твърди ангажименти да реализира тези инвестиции. Предвижда се да се извършват поетапно със собствени средства в зависимост от финансовото състояние на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че евентуалното неосъществяване на цитираните мероприятия в пълен обем или в относително по-дълъг период няма да доведе до нарушаване на законовите норми, тъй като извършените проверки от контролните органи по всички аспекти на околната среда не са констатирали сериозни нарушения, няма заведени съдебни производства или подадени жалби относно въпроси, свързани с опазването на околната среда.Пристанищна дейност

Пристанищната дейност генерира отпадъци, класифицирани като: • производствени отпадъци - от черни метали и цветни метали, излези от употреба автомобилни гуми, хартиени, картонени, дървесни отпадъци. В тази група влизат и отпадъците от товаро-разтоварната пристанищна дейност - от разпилян товар, скъсани хартиени и картонени опаковки на товарите, дървесни и метални материали;

 • опасни отпадъци - трюмови масла (сантинни води), моторни и смазочни масла за зъбни предавки, оловни акумулатори, флуоресцентни тръби и лампи, съдържащи живак.

Съгласно действащата нормативна уредба, пристанищата са длъжни да приемат и управляват и отпадъци от обработваните през кей плавателни съдове (т.нар. корабни отпадъци):

 • нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на корабите (отработени смазочни масла, остатъци от горива, нефтени остатъци и сантинни води);

 • отпадъци от корабни товари на нефтени танкери – мръсен баласт и миячни води, генерирани от миенето на товарните танкове;

 • отпадни води от кораби – дренажни отпадни води, генерирани на борда на кораба от тоалетни, медицински помещения и др.;

 • битови корабни отпадъци – хранителни, медицински, пакетиращи материали – пластмаси, консервни кутии, стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни остатъци, хартия и картон.

КРЗ Порт – Бургас е под непрекъснато наблюдение от РИОСВ - Бургас, изразяващо се в периодични проверки за правилното съхранение и управление на отпадъците. От ноември 2010 г. дружеството има Разрешение за производствени и опасни отпадъци с 5-годишен срок на валидност.

С цел покриване на екологичните изисквания за осъществяване на пристанищна дейност, през 2010 г. в КРЗ Порт – Бургас АД е разработена и одобрена от РИОСВ - Бургас Фирмена програма за управление на отпадъците в съответствие с европейските екологични стандарти със срок до 2015 г.

От 2009 г. е в сила План за управление на отпадъците от корабоплавателна търговска дейност със срок до 2012 г., съгласуван с Министерството на околната среда и водите и одобрен от ИА Морска администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Този план удовлетворява изискванията за опазване на околната среда и дава възможност за извършване на дейностите по управление на отпадъците. Същият е съобразен с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците от корабоплавателна дейност и на остатъците от корабни товари.

В периода 2005-2010 г. пристанище Одесос ПБМ разполага с Разрешение от РИОСВ - Варна за извършване на дейности по събиране и временно съхранение на опасни отпадъци, остатъци от корабни товари, строителни и битови отпадъци. След отпадането на разрешителния режим за предприятията, които събират и временно съхраняват отпадъци на мястото на образуване, вследствие на промени в ЗУО през 2010 г., дружеството изготвя само Програма за управление на дейностите по отпадъците. Приетата през 2005 г. и действала до края на 2010 г. Програма за управление на дейностите по отпадъците е актуализирана през януари 2011 г. и утвърдена от РИОСВ – Варна през февруари 2011 г. за нов петгодишен период до 2015 г.

За третиране на приеманите корабни отпадъци от 2006 г. в дружеството е приета Програма за управлението на отпадъци от корабоплавателна търговска дейност, която през 2008 г. е заменена от утвърден от ИА Морска администрация безсрочен План за приемане и обработване на отпадъци от пристанище. През 2010 г. Одесос ПБМ получава и Разрешително от МОСВ – Басейнова дирекция за заустване на отпадни води с тригодишна валидност. След изтичане на срока му и при продължаваща необходимост, същото ще бъде подновено.

КРЗ Порт - Бургас няма налагани санкции от РИОСВ - Бургас. През 2011 г. Одесос ПБМ еднократно е санкционирано от РИОСВ – Варна за непредставяне в срок на годишния отчет за отпадъците за 2009 г. На дружествата са правени предписания от контролните органи, които своевременно са отстранявани.Класификация и сертификация

Сама по себе си дейността на инспекторите от Българския корабен регистър не създава опасност за околната среда. По-скоро тя е свързана с наблюдение на корабите, корабостроителните и кораборемонтни заводи за спазване на изискванията за екология при строителството, ремонта и експлоатацията на плавателни съдове.

Опазването на околната среда е заложено в изискванията на правилата и международните конвенции, които инспекторите следят да бъдат изпълнявани на корабите с клас на Българския корабен регистър.

През юли 2010 г. БКР получи от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма сертификат CO2DIET(CO2.BG) като признание за приноса си за преминаването на България към нисковъглеродна икономика.Машиностроене: Металорежещи машини

Технологичните процеси в ЗММ Сливен АД, които влиаят върху околната среда, са пряко свързани с покритията на детайлите и целите изделия – боядисване, оксидация, хромиране и поцинковане: • покриването на детайлите и целите изделия с боя се осъществява в бояджийски цех, оборудван с подова аспирационна система с водна завеса за улавяне на органичните разтворители;

 • оксидация, хромиране и поцинковане се извършват в галваничния участък, към който има изградена пречиствателна станция. Според Наредба №7 от 14.11.2000 г. отпадните води от галваничните процеси се събират в пречиствателната станция в три обособени басейна – за алкални, кисели и хромови води, където се извършва неутрализация с химикали. След утаяване се прави химически анализ и при достигане на определени показатели, обработените води се изпускат в градската пречиствателна станция. Твърдият отпадък (утайката от хромов хидроокис) се съхранява в две специални цистерни на територията на дружеството.

През декември 2010 г. ЗММ Сливен АД сключи договор за ремонт на пречиствателната станция и системата за отвеждане на отпадни води от помещенията за оксидация и хромиране в галваничния участък към пречиствателната станция. Ремонтът приключи през февруари 2011 г. Стойността на инвестицията е 20 хил. лв. Вложени са собствени средства.

Според промяната от август 2010 г. на закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на производствени и опасни отпадъци, през 2011 г. в дружеството трябва да се обособи площадка, предназначена за временно съхраняване на опасни отпадъци от опаковки от боя, кит, ОР, кърпи за почистване, замърсени с ОР и утайки от процеса оксидация, отговаряща на определени изисквания. Посочените отпадъци периодично трябва да се предават за третиране на лицензирани организации. В началото на май 2011 г. дружеството сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване и последващо третиране на опасните отпадъци. Към настоящия момент на 2011 г. площадката за временно съхраняване на опасните отпадъци е в процес на строеж, който трябва да приключи до края на юли 2011 г. Стойността на инвестицията е около 2 хил. лв.

ЗММ Сливен АД има обособено стружково стопанство, където разделно се съхраняват стружките до предаването им на вторични суровини за преработка. Създадено е маслено стопанство за съхранение на използваните масла, които периодично се предават в рафинериите за вторична преработка.

Съгласно Директива на ЕС 99/13/ЕС и Наредба №7 от 2003 г. за нормите на допустими емисии от летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители, дружеството ежегодно изготвя и представя в РИОСВ - Стара Загора План за управление на разтворителите (ПУР), който е утвърждаван без забележки.

Ежегодно оторизирана лаборатория към РИОСВ прави измервания на летливи органични съединения на изхода на газохода на бояджийския цех.

Поради амортизиране на вентилационната система в галваничния участък, през 2010 г. са подменени въздуховодите и вентилаторите на две вани за поцинковане и за байцване със солна киселина в участък Поцинковане. В началото на юни 2011 г. започна подмяна на вентилациите на ваните за обезмасляване, за байцване със солна киселина и за омасляване от линията за оксидация. До момента са вложени около 3.3 хил. лв. собствени средства. Изпълнението на мероприятията се очаква да приключи до края на юли 2011 г. Предстои и подмяната на вентилациите на ваните за хромиране и обезмасляване от линията за хромиране, за което се очаква оферта от външен изпълнител.

За осъществяване на посочените инвестиционни мероприятия във връзка с опазване на околната среда дружеството е вложило досега и ще вложи собствен ресурс за завършването им.

През 2008 г. са направени две, през 2009 г., 2010 г. и през май 2011 г. по една цялостна проверка от РИОСВ - Стара Загора на всички аспекти на околната среда. Не са констатирани нарушения, респективно ЗММ Сливен АД не е санкционирано за екологични проблеми. Правени са предписания от контролните органи, които своевременно са отстранявани.

В Машстрой АД влияние върху околната среда оказват следните производствени дейности: изработване на отливки от сив чугун; метални покрития; лакови покрития; генериране на твърди метални отпадъци.

От 2008 г. до момента Машстрой АД използва бои, лакове и разредители на водна основа, без вредни летливи изпарения. Камерите за боядисване са с вентилациони инсталации и отговарят на изискванията на РИОСВ, Директива на EC 99/13/EС и Наредба №7 от 2003 г. за нормите за допустими емисии от летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации. Така отпада необходимостта дружеството ежегодно да представя пред компетентните органи план за управление на разтворителите.

Металните отпадъци са предадени за скрап и не се използват повторно.

През изминалия период направените проверки не са констатирали нарушения, респ. Машстрой АД не е санкционирано за екологични проблеми. Правени са предписания от контролните органи, които своевременно са отстранявани.

В ЗММ Нова Загора АД няма регистрирани проблеми от екологичен характер поради това, че основният предмет на дейност на дружеството оказва незначително въздействие върху околната среда, изразяващо се до отвеждането на битови отпадни води в градската пречиствателна станция и генерирането на производствени и битови отпадъци. В съответствие с нормативните изисквания и установените добри практики, дружеството осъществява превантивни действия за максимално ограничаване на негативните въздействия върху околната среда, произтичащи от дейността му.

Освен това всички съоръжения в завода са проектирани и изпълнени съобразно изискванията за опазване на околната среда при експлоатация, а предварително регламентираните дейности по работни места редовно се контролират за изпълнение в съответствие с нормативното законодателство на страната. В тази връзка съобразно изискванията на закона в дружеството се прилага програма за управление на отпадъците и през 2007 г. е изградена площадка за складиране на отпадъци.

За предотвратяване възникването на проблеми от екологичен характер дружеството е разработило Програма за управление на дейностите по отпадъците до края на 2011 г. Стратегията е базирана на вече одобрени и въведени системи за управление на отпадъците.

В съответствие с нормативните изисквания, отпадъците са класифицирани в следните основни групи: битови отпадъци, строителни отпадъци и производствени отпадъци. Всички отпадъци са класифицирани съобразно закона за управление на отпадъците и имат собствен код и информационен лист.Машиностроене: Металолеене

В Леярмаш АД са направени сериозни инвестиции в екологично отношение. Двете най-силно отделящи прах работни места – регенерация и дробометна камера – са свързани със сухи филтри, от които прахта се събира в специални контейнери и чували и се изхвърля от специализирана фирма. Регенерацията на пясъка решава проблема с отпадъчните формовъчни смеси. Към отделните работни места са изградени локални аспирации. През 2007 г. е закупен нов телфер и монтиран допълнителен смесител за интензифициране производството в сърцарен участък. През 2009 г. е възстановена аспирационната уредба в чистачен участък.

Амортизирането на топилния агрегат тип вагрянка и завишените изисквания на външните клиенти, са някои от основанията мениджмънтът на ЗММ България холдинг АД да реши вагрянката постепенно да спре работа до края на 2008 г. и да се премине към индукционно топене на чугуна. През март 2009 г. започна разкомплектоване на старата пещ и използване на стоманения скрап в производството.

Бяха закупени и инсталирани две нови индукционни пещи от фирма Индуктотерм - Турция, оборудвани със система за механизирано зареждане с шихта и микропроцесорно управление. Въведени са в експлотация през февруари 2008 г. През октомври е изградена аспирационната система за новите пещи. С това отпадна проблемът с димните газове. По предписания на Инспекцията по труда за осигуряване на безопасни условия на труд през 2008 г. е направена мълниезащитната инсталация.

През 2009 г. е получено разрешение за съхранение на металните отпадъци за период от 5 години от РИОСВ – София.

През март 2011 г. дружеството стартира разработването и подготовката на документацията по системата ISО 14001:2004 за управление на отпадъците и опазване на околната среда, очаква се тя да бъде внедрена в края на 2011 г. (вж. т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ).

В изпълнение на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани на (МОСВ), съвместно със сертифицирана фирма, през април 2011 г. бяха проведени мероприятия за унищожаване на кондензатолните батерии на пещ „Радине”. Планира се при финансова възможност ще бъдат закупени нови батерии. Мероприятието е финансирано със собствени средства в размер около 15 хил. лв.

Усилията на Леярмаш АД могат да се обобщят в следните посоки: • организационни, технически и инвестиционни мерки за ограничаване до минимум на главните замърсители - тръскаща решетка, дробометна камера, участък почистване на отливките;

 • комплексни мерки за подобряване на екологичната среда около основните технологични агрегати;

 • пълно възстановяването на камерата на вибрационната решетка за избиване на отливките и ремонтно – възстановителните работи по регенерационната система на пясъка и ренумиране на смесителите, които ще бъдат осъществени при одобрение на проекта по оперативна програма Конкурентоспособност на българската икономика.

За посочените мероприятия няма предписания от контролните органи и не са задължителни. С тяхното изпълнение ще се създадат условия за производство на по-качествени отливки и ще се подобрят условията на труд в дружеството. По предварителни разчети са необходими около 400 хил. лв. Ръководството планира да ги реализира поетапно в рамките на три години като осигури и субсидия по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение). До момента не са поемани твърди ангажименти за изпълнение на тези инвестиции. Евентуалното им неосъществяване няма да породи екологични проблеми, тъй като според извършените проверки и замервания дейността на дружеството отговаря на изискванията, определени в нормативните документи.

Контролните органи правят ежегодни проверки по отношение на екологията и към момента няма предписания.Машиностроене: Електрически машини

В Елпром ЗЕМ АД няма регистрирани специфични проблеми с отрицателно екологично въздействие. Дружеството притежава сертификати ISO 14 001:2004 за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18 001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа. Използваните производствени технологии не влияят отрицателно на околната среда.

Съгласно нормативната уредба и изискванията на действащата в дружеството Интегрирана система за управление на здраве и безопасност при работа и околна среда, Елпром ЗЕМ изпълни следните планирани мероприятия:


 • Замерване на емисиите от Пиролизна пещ, съгласно Наредба №2 за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и в изпълнение на утвърдения от РИОСВ - София План за собствен мониторинг на емисиите. За реализирането му се дължи държавна такса около 500 лв. Замерването става задължително само в случай на натоварване на капацитета на пещта над 70%. Към момента такива замервания и проверки от РИОСВ не са извършвани, поради недостатъчното натоварване на мощностите на пещта;

 • Направа на пробоотборна точка на пиролизната пещ. Мероприятието е във връзка с горното изискване. При необходимост ще се изпълни от служители на дружеството по стопански начин;

 • Замяна на лак ТМ 50 с водоразредим лак, съгласно закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и OHSAS 18 001:2007. Мероприятието не е свързано с предписания на контролните органи и не е задължително. Въпреки това за първото полугодие на 2011 г. са реализирани две доставки на водоразредим лак ОРГАПОЛ Т-50 М с цел подобряване условията на работа и опазване на околната среда. Същите са на обща стойност 2 хил. лв. и са собствени средства;

 • Във връзка със закупуване на съдове за отпадъци и оптимално разделяне на отпадъците, съгласно закона за управление на отпадъците и системата за управление по отношение на околната среда ISO 14 001:2004. през април 2011 г. е направена инвентаризация на съществуващите от Групата по околна среда, която установи, че поради намаляване обема на работа, на този етап наличните съдове са достатъчни и не е необходимо закупуване на нови;

 • Съгласно закона за управление на отпадъците и ISO 14 001:2004 от началото на 2011 г. до момента опасните отпадъци се съхраняват в специални складове. При натрупване на достатъчно количество, същите ще бъдат предадени на лицензирана организация, с която дружеството има договорни отношения.

През януари 2011 г. е направена проверка от РИОСВ – София във връзка с контрола по отпадъците и опазване чистотата на атмосферния въздух във връзка с разрушаването на сгради на територията на Елпром ЗЕМ АД. Направените предписания са изпълнени в срок.

Мебелно производство

Технологията на производството в Августа мебел АД е организирана към спазване на екологичните изисквания във възможните постижими за момента граници. Няма неизпълнени предписания от РИОСВ – Шумен. Основната суровина – дървесината в различните й форми, се оползотворява почти изцяло. Отделящите се твърди отпадъци от преработката на дървесината (талаш) се изгарят в единия от парните котли, преустроен за целта. Другите твърди отпадъци – утайките от водните завеси на шприцкабините в лакозаливното отделение, утайките от пресова бригада и празни опаковки от лакове, са в незначително количество.

Специфичен проблем с отрицателно екологично въздействие във фирмата е опазването на въздуха. Замърсяването му може да се получи основно от изгорелите газове от комина на парната централа и при сушене на лаковите покрития:


 • при съществуващите условия изгарянето на талаша не може да осигури изискваната чистота на изхвърляните димни газове. Августа мебел вече има инсталация за газ, която е екологично чиста, но изгарянето на дървесните отпадъци няма да отпадне изцяло, особено от масивна дървесина. Замърсяване на въздуха с вредни вещества при изгаряне създават отпадъците от ПДЧ и МДФ, заради съдържащите се в тях лепила. Ръководството води разговори с един от доставчиците на ПДЧ и МДФ в две посоки: от една страна, доставяните материали да бъдат придружени със сертификат, че при производството им са вложени безопасни материали, който да дава възможност за безопасно изгаряне на отпадъците от тези материали, а от друга, доставчикът да извозва отпадъците от материали без такъв сертификат. Към момента тези отпадъци не създават проблеми и временно се съхраняват на производствената площадка. През 2010 г. няма регистрирани замърсявания над допустимите норми и не са налагани санкции на дружеството;

 • при годишна консумация на разтворители над 15 тона, дейността по нанасяне на покрития върху дървесни повърхности попада в обсега на Наредба № 7 от 2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Към момента дружеството не е достигнало критичния обем използвани органични разтворители и не попада в обсега на наредбата. В случай на разрастване на дейността и прехвърляне на годишната консумация над този праг, Августа мебел АД трябва да изготви План за управление на разтворителите и Схема за намаляване на емисиите, чиито основни цели са намаляване на вредните емисии. Решението на проблема е употреба на водоразтворими, напълно безвредни, екологично чисти лакове и лепила. Засега клиентите на дружеството не изискват такива лакове.

Ползваните преди години източници на йонизиращи лъчения от лакозаливната линия са демонтирани. През 2010 г. част от тях са предадени в специализираното поделение в с. Нови хан към Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци за погребване срещу заплащане. За останалите Августа мебел има Разрешение от Агенцията за ядрено регулиране да се съхраняват на производствената площадка до края на 2011 г., когато и те трябва да се предадат за погребване. За целта ще са необходими около 5 хил. лв., които са провизирани през 2010 г.

Речни круизи

Корабите на Дунав турс АД оперират в европейски води и дейността им се подчинява на разпоредбите и законите за опазване на околната следа на страните, през които преминават. Плавателните съдове притежават всички необходими сертификати за пътувания по реките Дунав, Рейн, Майн, Мозел.

Потенциално замърсяване може да се получи от отработеното масло от двигателите на корабите и битовите отпадъци. Проблемът е решен като те се издават срещу заплащане в пристанищата на определени за целта места.

Европейският съюз отделя особено внимание за решаване на екологичните проблеми в присъединяващите се и новоприети страни. Неслучайно това е едно от направленията, по които се отпускат безвъзмездно средства от различни институции, а от 2007 г. в България стартираха проекти и по линия на присъединителните фондове. При решаване на екологичните си проблеми дружества в групата на ИХБ са ползвали субсидии от различни държавни, европейски фондове и кредитни линии.

През 2005 г. и 2007 г. Елпром ЗЕМ АД получи финансиране от фонд Условия на труд към МТСП за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а през 2008 г. – и ЗММ Нова Загора АД. Европейски средства получи проектът с енергоспестяващ и екологичен ефект в Леярмаш АД през 2007 г. През 2008 г. Европейската банка за възстановяване и развитие субсидира частично проекти на Булярд КИ ЕАД по условията на кредитна линия за енергийна ефективност. През 2009 г. и Машстрой АД изпълни проект по тази линия. През същата година Дунав турс финансира ремонтите на корабите си с кредит по програмата на Българска банка за развитие ЕАД за целево рефинансиране на търговски банки. Приключилите проекти са описани подробно в т. 5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ.

През 2010 г. Леярмаш АД кандидатства за финансиране по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 на Европейския фонд за регионално развитие. Към настоящия момент проектът се актуализира съгласно процедурата и предстои да бъде внесен за разглеждане (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение).

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница