Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница16/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

9.2. Резултати от дейността

9.2.1. Значителни фактори, включително необичайни или редки събития или нови развития, които засягат съществено приходите от дейността на емитента


 • За ИХБ

Поради спецификата на дейността, приходите на ИХБ се формират от приходи от лихви, приходи от операции с инвестиции (продажба на акции и финансови операции), приходи от дивиденти, приходи от продажба на услуги, и други.

През периода 2008 - 2010 г. приходите от дейността на Холдинга са повлияни основно от следните фактори:

Основната част от приходите от лихви е във връзка с лихвоносни вземания от дъщерни дружества, както и от други предприятия по повод на отложени плащания по договори за продажба на акции. Приходите от лихви имат тенденция на увеличаване през годините 2007-2011 вследствие на увеличаване на заемите, които отпуска ИХБ на своите дъщерни дружества за осъществяване на инвестиционна дейност и по-рядко за оборотни средства.

ИХБ води политика на последователно преструктуриране на своя портфейл чрез: • продажба на дялове в дружества, където не упражнява контрол;

 • окрупняване на съществуващи пакети от акции;

 • съсредоточаване на дейността в отраслите, формиращи днешния облик на неговия инвестиционен портфейл.

Този процес на преструктуриране и оформяне е съпроводен с по-големи по обем покупко-продажби на акции и реализиране на капиталови печалби през ранните години от съществуването на дружеството. В резултат печалбата от продажба на акции намалява през годините. Големият й ръст през 2005 година е резултат основно от продажбата на остатъчния пакет акции от капитала на КРЗ Одесос АД, град Варна, от която ИХБ реализира печалба в размер на 6,780 хил. лв. През 2006 г. са отчетени 187 хил. лв. печалба от продажбата на остатъчни пакети акции на Химремонтстрой АД, ЕЛПО АД, и част от акциите на Булгартабак холдинг АД. През 2007 г. продаде и остатъчния си пакет акции от капитала на Булгаргабак холдинг АД. С тази продажба Холдингът приключи в общи линии преструктурирането и консолидацията на своя инвестиционен портфейл. През 2008 г. няма приходи от продажба на акции. През 2009 г. са продадени 149 хил. бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД на дружество от групата – Международен индустриален холдинг България, така че собствеността върху дружеството остава изцяло в групата на Индустриален холдинг България АД. През 2010 г. са продадени 4,533,510 броя акции от капитала на КЛВК АД на дружество от групата – Международен индустриален холдинг България, така че собствеността върху дружеството остава изцяло в групата на ИХБ. През 2005 и 2008 година продължи започналата от 2004 г. положителната тенденция към увеличение на приходите от дивиденти. През 2006 година ИХБ е получило 1 218 хил. лв. дивиденти, разпределени от ЗММ България холдинг АД – 727 хил. лв., Меритайм холдинг АД – 456 хил. лв. и Булгартабак холдинг АД – 35 хил. лв. През 2007 г. са осчетоводени 3 907 хил. лв. дивиденти от печалбата за 2006 г., разпределени от ЗММ България холдинг АД, Меритайм холдинг АД и Булгартабак холдинг АД. През 2008 г. приходите от дивиденти в размер на 6 307 хил.лв. или ръст спрямо 2007 от 61.4% в това число 5 032 хил. лв. от ЗММ България холдинг, 726 хил. лв. от Дунав Турс и 549 хил. лв. от Меритайм холдинг. През 2009 г. приходите от дивиденти са в размер на 738 хил. лв. - 590 хил. лв.,разпределени от Меритайм холдинг АД и 148 хил. лв., разпределени от асоциираното дружество Варцила ИХБ ДИЗАЙН. Значителното намаление на приходите от дивиденти през 2009 г. се дължи на влошаване на резултатите на дружествата в следствие от икономическата криза, поради което печалбите за 2008 г. са останали в дружествата. През 2010 г. приходите от дивиденти са 3,198 хил. лв. и са от дружествата ЗММ България холдинг АД – 2,013 хил. лв., Меритайм холдинг АД – 590 - хил.лв, Дунав турс АД – 486 хил. лв., Одесос ПБМ АД – 60 хил.лв и Корабно проектиране АД /ликвидирано към датата на Проспекта/ - 49 хил. лв. За 1во тримесечие на 2011 г. са отчетени приходи от дивиденти в размер на 486 хил. лв. които са от Меритайм холдинг АД.

Приходите от продажба на услуги са във връзка с оказани услуги на дружества от групата на Холдинга и извън нея, както и възнаграждения за осигуряване на финансово обезпечение на дружества от групата на Холдинга. През 2006 г. те са във връзка с договори за осигуряване на банкови и корпоративни гаранции, издавани на дъщерни дружества като обезпечение на техни задължения към клиенти, както и от услуги на клиенти извън групата. През 2007 г. намаляват до 439 хил. лв., защото не са сключвани договори за оказване на услуги на дружества извън групата и приключиха ангажиментите за издаване на корпоративни гаранции. През 2008 г. приходите от предоставени услуги на дъщерни дружества са намалели значително и са 85 хил.лв. През 2009 г. тези приходи са 653 хил.лв. – значително по-високи поради повече осигурени финансови обезпечения на дружества от групата на Холдинга. За 2010 г. са отчетени приходи от услуги общо в размер на 485 хил. лв.

В следващата Таблица №16 са посочени отделните приходни пера в общата сума на приходи на ИХБ, респективно степента на отражение на горепосочените фактори върху приходите на неконсолидирана база.


Таблица №16 Приходни пера в общата сума на приходите на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г.

 • За дружествата от групата на ИХБ

Общите приходи от продажби на консолидирана база за последните три финансови години са представени в следващата Tаблица №17.

Таблица №17 Консолидирани приходи от продажби по бизнес направления за периода 2008 – 2010 г.


Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2007 – 2009 г.

Факторите, оказали влияние върху приходите на групата, могат да се класифицират по отрасли в съответствие с тежестта на отделните отрасли в структурата на инвестиционния портфейл на ИХБ.

Морски транспорт

Както в почти всеки бизнес, основният фактор в шипинг индустрията е съотношението между търсене и предлагане. От една страна, наличието на много и нови кораби в даден сегмент и спадът в световната търговия, водещ до намаляване на превозваните товари по море, влияят отрицателно на приходите на корабособствениците и променят поведението на част от чартьорите. От друга страна, интензивното развитие на някои от страните - „локомотиви” на световната индустрия и търговия повишава товаропотоците, увеличава търсенето на кораби и се отразява благоприятно за повишаване приходите на корабособствениците.

Други фактори, влияещи на фрахтовия пазар, са:


 • периодичното натрупване на много кораби в различни пристанища по света, ангажиране на повече плавателни съдове и създаване на допълнителна потребност от свободен тонаж;

 • добра или лоша реколта на зърнените храни и/или културите, необходими за производство на захар в различните райони на света и необходимост от доставка и транспорт на такива от други райони;

 • отражението на финансовата криза върху строителния отрасъл като цяло и изграждането на големи инфраструктурни обекти – сривът в отрасъла води до по-малко производство на строителни материали – метали, цимент, респ. по-малка е необходимостта от суровини и материали, занижени са доставките, намалява нуждата от транспорт;

 • отражението на финансовата криза върху партидността на товарите – при липса на достатъчен финансов ресурс с предимство се осигурява покупката и транспорта на по-малки партиди товари, т.е. облагодетелствани са по-малките кораби от типа Handysize (каквито са Карвуна и Антея) и Supramax (какъвто ще е строящият се кораб 102 за групата на ИХБ) за сметка на големите (Capesize, Panamax).

Четирите кораба от групата на ИХБ плават на тайм-чартър. При избраната форма на опериране влияние върху приходи на корабствениците, в т.ч. и ИХБ, оказват чартърните ставки. Тайм-чартърните договори биват: краткосрочни (3 - 6 месеца), средносрочни (9 месеца – 2 години) и дългосрочни (3 - 10 години). Последните се сключват вече много рядко. В условия на криза и резки колебания на пазара най-често се договаря чартиране от 3 до 9 месеца. При нисък пазар корабособствениците избягват поемането на ангажименти за по-дълъг период, очаквайки подобрение на пазарните нива, а при висок – чартьорите не са склонни на това. „Първокласните чартьори” имат възможност да хеджират с действителни физически сделки своите договори, като сключват едновременно дългосрочни договори за превоз на рейсове и наемат тонаж за различни периоди. Поради финансовата си мощ и хеджирането на договорите, тези чартьори не могат да бъдат изненадани от резки промени на фрахта и изпълняват договорните си задължения независимо от промените в конюнктурата на пазара. За съжаление, колкото по-първокласен е един чартьор, толкова по-ниски чартърни ставки заплаща, тъй като на него му се предлага много повече корабен тонаж, отколкото на другите чартьори.


След изтичане сроковете на чартърите на двата многоцелеви кораба Емона и Марциана, през 2010 г. се подписаха договори с нови чартьори при по-добри финансови условия. За съжаление, поради спада на фрахтовия пазар при корабите за насипни товари, след изтичане на първия 6-месечен период в края на 2010 г., тайм-чартърната ставка на кораб Карвуна бе намалена.

Корабостроене и кораборемонт

Събитията и факторите с влияние върху приходите на Булярд КИ през 2008 г. са: • Предадени са 2 кораба: кораб Хемус с номер 515 – на 19 юни и копрус 190 – през септември;

 • Продължи изграждането на кораб Емона и на секции от корпуса на кораб Марциана за групата на ИХБ. Заложен кил на Марциана на 8 март. Към 31 декември кораб Емона е на етап достройка, а кораб Марциана е в докова камера (стапелна сборка);

 • На 12 юни започна разкроят на кораб 101 - първият от серията F56. Заложен кил на 15 декември;

 • На 16 юни стартира рязането на ламарина за кораб с номер 459. Изграждаха се секции. Заложен кил на 17 ноември;

 • Издадени са 2,118 тона корпусни конструкции за Aker Tulcea S.A. - Румъния;

 • Сключени са 18 договора за ремонт и предоставяне на кейови места на плавателни средства; Извършени са 9 ремонта за чужди корабособственици и 6 - за български;

 • Общата стойност на разходите с инвестиционно предназначение е 14,102 хил. лв., включително за ремонт и поддръжка (вж. т. 5.2.1 Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ, Корабостроене и кораборемонт);

 • Въведени са вътрешни процедури и правила за контрол върху процесите на договаряне с контрагентите, работа с подизпълнителите и др.;

 • За оптимизиране на дейността е променена управленската структура на дружеството. Изпълнени са мероприятия по повишаването на квалификационното и образователното ниво на наетите работници и служители. Недостигът на квалифицирани работници се компенсира с подизпълнители за основни производствени дейности.

През 2009 г. събитията от значение за дейността и приходите на Булярд КИ са:

 • Завърши строителството на първите 2 кораба за групата на ИХБ - Емона – на 30 май и Марциана - на 31 декември. Корабите са предадени на клиентите;

 • На 17 март започна разкроят на кораб 103. Заложен кил на 5 октомври;

 • На 3 август третият кораб за групата Карвуна е пуснат на вода;

 • Започна блочна сборка на кораб 101 в голяма докова камера;

 • На 1 ноември е прекратен договор за кораб с номер 459 за ПБМФ. Корабът стана собственост на Тириста Лтд от групата на ИХБ;

 • Поради тежката икономическа криза, голямата несигурност и дългосрочния характер на договорите и това, че тяхното строителство не е започнало, бяха прекратени договори за кораби със строителни номера 106 и 107. От своя страна Булярд КИ прекрати договорите за доставка на материални пакети за строителство на кораби 104, 105, 106 и 107;

 • Издадени са 274.5 тона корпусни конструкции за Aker Tulcea S.A. - Румъния;

 • Сключени са 2 договора за кораборемонт и предоставяне на кейови места на плавателни средства и са приключени още 3 договора за кораборемонт, започнати през 2008 г.;

 • Общата стойност на разходите с инвестиционно предназначение е 1,652 хил. лв., включително за ремонт и поддръжка (вж. т. 5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ, Корабостроене и кораборемонт);

 • Предприети са спешни мерки за намаляване негативното влияние на кризата - наличният персонал е приведен в съответствие с поръчките и стапелния график, индивидуално се предоговаряха условия с доставчици за редуциране на цените и отложено плащане на суровините и материалите.

Събитията и факторите с влияние върху приходите на Булярд КИ през 2010 г. са:

 • Прекратени са договори за строителство на кораби 104 и 105;

 • Завърши строителството на кораби Карвуна и Антеа за групата на ИХБ. Първият е предаден на клиента на 11 май, а вторият - на 24 ноември. Корабите са предадени със закъснение и е заплатена неустойка на корабособствениците;

 • На 1 юли започна разкроят на кораб 102, петият за групата на ИХБ. На 20 декември е заложен кил;

 • На 6 август изплава кораб 101. До края на 2010 г. обектът е наситен с основното оборудване;

 • На 21 септември е заложен кил на кораб 103 в докова камера и до края на 2010 г. приключиха основните работи по блочна сборка;

 • Приключени са 9 договора за кораборемонт и предоставяне на кейови места на плавателни средства;

 • През 2010 г. разходите с инвестиционно предназначение са 1,144 хил. лв., включително за ремонт и поддръжка (вж. т. 5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ, Копабостроене и кораборемонт);

 • В отговор на свитото търсене на услуги по корабостроене и кораборемонт, Булярд КИ продължи да оптимизира персонала си. Недостигът на квалифицирани кадри продължи да се компенсира чрез сключване на договори с подизпълнители за основната производствена дейност.

По-важните събития и фактори от началото на 2011 г. до момента и очаквани до края на годината с влияние върху приходите на Булярд КИ са:

 • Приключиха довършителните работи на вода на кораб 101, с които завърши строителството му. Корабът е предаден на клиента на 15 април;

 • Продължава стоежът на кораб 102. Към 30 юни са издадени близо 5 хил. тона секции. От април започна предстапелната им сборка. Планира се строителство в докова камера от ноември тази година. Срокът за доставка на корабособственика е ноември 2012 г.;

 • На 7 април е вложен главният двигател в кораб 103. На 10 май корабът изплава. Продължава достройката му на вода. Ще бъде предаден на клиента в края на 2011 г.;

 • Изпълнени са 8 договора за кораборемонт;

 • През шестмесечието са изразходвани общо 371 хил. лв. с инвестиционно предназначение, включително за ремонт и поддръжка на фирмените активи (вж. т. 5.2.1. и т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Корабостроене и кораборемонт);

 • Наличният персонал периодично се привежда в съответствие с поръчките и стапелния график. Използват се подизпълнители за основни производствени дейности.

Пристанищна дейност

Най-значимото събитие с последващ ефект върху дейността и приходите на КРЗ Порт – Бургас АД е продажбата на плаващите док и жб работилница през 2007 г., с което се преустанови кораборемонтната дейност и пристанищната дейност се установи като единствена.

През 2008 г. са обработени 359 хил. тона товари. Реализирани са общо продажби от 3,858 хил. лв. спрямо 3,966 хил. лв. през 2007 г. Приходите от пристанищна дейност, вкл. обработка на товари, складово-експлоатационна дейност, наеми и други съпътстващи дейности, са 3,593 хил. лв., а другите приходи - в размер на 265 хил. лв.

През 2009 г. КРЗ Порт – Бургас АД привлича нови потоци от товари и клиенти. Товарооборотът е около 371 хил. тона. От тях 49% са черни метали. Дружеството продължи да развива дейността си в посока обработка на насипни товари от хранителен произход. Обработват се и нови товари – слънчоглед, медни аноди, метали на скрап.

През 2010 г. КРЗ Порт – Бургас АД продължава да привлича нови товаропотоци и клиенти. Общият обработен тонаж е 420 хил. тона. Спрямо 2009 г. е изменена асортиментната структура на обработваните товари като основен дял вече заемат зърнените храни - 35%, следвани от черните метали – 22%, метали на скрап - 19%, сол - 11%, цветни метали - 7% и дърва - 6%.

Дружеството продължи да развива дейността си в посока обработка на насипни товари от хранителен произход. Спрямо 2009 г. обработените зърнени товари бележат увеличение от 194%. Обработват се и нови товари – дърва. През 2010 г. приходите от пристанищна дейност са 3,653 хил. лв., т.е. запазват се около нивото си от предходната година.

За изминалия период от началото на 2011 г. КРЗ Порт – Бургас е обработило около 200 хил. тона товари. Основен дял заемат зърнените храни - 37% с тенденция към увеличение, следвани от черните метали – 31%, дърва - 17%, метали на скрап - 5%, сол - 6% и цветни метали - 4%. Отчетеният ръст на товаропотоците от метали през първото шестмесечие дава надежда, че ако тенденцията на увеличение не продължи до края на годината, то търсенето поне ще задържи нивото си. Промените в асортиментната структура на товарите е последица от тенденциите в развитието на икономиката на страната и региона, както и от целенасочените усилия на дружеството в посока превръщането му в най-модерния пристанищен зърнен терминал в страната.

Общите приходи на Одесос ПБМ за 2008 г. са 1,751 хил. лв., повече с 286 хил. лв. спрямо 2007 г. Приходите от дейността са 1,663 хил. лв. Източниците на постъпления са от кейова линейна такса, от претоварни операции на кея и в тила, от съхранение и складиране на товари, от дългосрочни наеми и други приходи от услуги, в т.ч.: ток, вода, механизация и пакетиране на товар. Ръстът се дължи на увеличените продажби на пристанищни услуги. През годината са обработени с 23.5% повече товари в сравнение с 2007 г.

Кризата повлия негативно на приходите на дружеството през 2009 г. Отчетени са продажби за 1,306 хил. лв., което е 21% намаление спрямо 2008 г. Спадът се дължи на по-малките приходи от услуги заради занижения товаропоток през кей и на излезли наематели с голямо потребление на ел.енергия. Намалени са и продажбите на метални отпадъци. Бележат 30% ръст приходите от съхранение на товари, което се дължи на следваната инвестиционна политика, довела до увеличаване на закритите и открити складови площи и по-дълъг престой на товарите поради затрудненията, които изпитват клиентите при реализацията им.

Направените през 2009 г. подобрения на съществуващи активи увеличиха обема на обработените през кей генерални товари от 21 хил. тона или 33% през 2008 г. на 31 хил. тона или 57% през 2009 г. от общия обем обработени товари през кей през годината.

През 2010 г. са отчетени общо приходи за 2,478 хил. лв. Те са с 87.4% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи основно на по-големите приходи от продажби на услуги. Пристанищните услуги са с 1,158 хил. лв. повече спрямо 2009 г., като ръст бележат всички по-значими приходи от услуги и най-вече товаро-разтоварните. Това е резултат на увеличената претоварна дейност през кей и в тила. Лек спад се наблюдава единствено при приходите от съхранение на товари в резултат на по-големия обем обработени товари по директен вариант без междинно поставяне в склад. Приходите от наеми през годината намаляват във връзка с изтичане и/или прекратяване без последващо подновяване на някои наемни договори.

Забелязва се тенденция на нарастване на обработените през кей генерални и насипни товари. Обработени през кей насипни товари се увеличиха от 23 хил. тона през 2009 г. на 81 хил. тона през 2010 г., а обработени през кей генерални товари нараснаха от 31 хил. тона до 67 хил. тона през 2010 г.

Спадът в стифната обработка на товари от 2009 г. е преодолян през 2010 г. благодарение на адекватната реакция на дружеството на промяната в пазарната обстановка и привличането на товаропоток, свързан с крупен проект по изграждане на фотоволтаичен парк в гр. Велико Търново. Общият брой на контейнерите с товари, които се очаква да преминат през пристанището по този проект общо през 2010 и 2011 г., ще бъде близо 500 броя.

Значителен ръст бележи обработката на зърнени товари през Магазия, което е резултат от подобрената пазарна конюнктура, от една страна, а от друга – от продължаващата работа на дружеството с добър бизнес-партньор в тази област.

През изминалия период на 2011 г. се запази тенденцията за ръст на приходите от пристанищни услуги, благодарение на по-големия обем обработени през кей и в тила товари спрямо същия период на миналата година. Обработени са 119 хил. тона товари, от които 81 хил. тона през кей.

Машиностроене

2008 г. се характеризира с голяма динамика на пазарите на суровини и машини. Стремителният ръст на цените на металите в началото на годината беше последван от поскъпване на комплектоващите елементи. За да се компенсира негативния ефект от ценовия ръст, продажните цени на струговете бяха повишавани два пъти през годината.

Ръстът на цените на суровините и материалите доведе до презапасяване от страна на дистрибуторите на машини с излишна непродадена продукция, което ограничи поръчките от тяхна страна. Неблагоприятното натрупване на негативни събития, разрастване на финансовата криза и преминаването й в икономическа, влошиха икономическия климат и създадоха напрежение в производствената програма на машиностроителния холдинг. Тези процеси обаче не повлияха значимо върху продажбите в натура за 2008 г., компаниите не загубиха клиенти или пазари.

2009 г. премина основно под знака на световната икономическа криза и се отрази крайно негативно върху отрасъл машиностроене. Рязко падна търсенето на машини и продукция, което доведе до неестествено свиване на производството, повишаване себестойността на продукцията, нереализиране на готовата продукция и увеличение на незавършеното производство. Бяха предприети сериозни мерки по съкращаване на производствените разходи, изразяващи се най-вече с освобождаването на излишната работна сила и ограничаване запасите от суровини.

С оглед оптимизиране на дейността, ръководството на мажоритарния акционер взе решение временно да организира производството на металорежещи машини на една площадка. В резултат на това решение през 2009 г. Машстрой АД временно премина в режим на работа само за поддържане на технологичния си капацитет до стабилизиране на пазара на металорежещи машини. На проведеното общо събрание на акционерите на Машстрой на 29.06.2011 г. се взе решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в дружеството. Акционерите са възложили в срок от три месеца на съвета на директорите да изработи и предложи за одобрение на общо събрание стратегия за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на предприятието.

Резултатите през 2010 г. вдъхнаха умерен оптимизъм. Възстановяването на машиностроителния сектор започнa от края на годината. Въпреки това, през цялата 2010 г. ръководството продължи мерките за увеличаване продажбите на машини. Активизира се дейността на търговския отдел на ЗММ България холдинг АД. В резултат на своевременните мерки през годината поръчките на стругове отчетоха 25-30% увеличение спрямо 2009 г. Очерта се ръст на продажбите за Русия, арабския свят, САЩ. Европейските пазари още не бяха възстановени – износът за Германия и Италия не достигна нивото от 2009 г. Положителният факт е съпроводен с редуциране и оптимизиране на разходите за оперативна дейност и максимално използване на вътрешно-груповите резерви. Стартираха и нови инвестиционни проекти, които създадоха добри възможности за бъдещ растеж и конкурентни пазарни предимства за групата.

През първото полугодие на 2011 г. продажбите отбелязаха ръст спрямо същия период на 2010 г. с 38%. Страните с най-голям дял от общия обем на релизираната продукция от ЗММ България холдинг АД са Русия и САЩ. Реализацията на продукция в тези страни представлява половината от общия обем реализация. Очаква се запазване на ръста на продажбите до края на 2011 г.

В машиностроенето влияние оказват следните фактори: • Териториално разпределение на продажбите по брой страни, райони и континенти, превес на продажбите в икономически и политически стабилните райони;

 • Наличие на остра ценова конкуренция на международния пазар на машиностроителна продукция;

 • Запазване на съществуващите и привличане на нови платежоспособни клиенти чрез качествена и срочно доставяна продукция;

 • Непрекъснат ръст на цените на кооперираните доставки, главно на отливките (заради цената на металите и дела на свежия чугун в състава, налагащо се от нарасналите изисквания за качество) и доокомплектовката, които оскъпяват крайното изделие и намаляват печалбата при фиксираните цени на крайните изделия на пазара;

 • Иновациите, гарантиращи продажби на съществуващите и навлизане на нови пазарни ниши в бъдеще.

Процесът на производство на металорежещи машини се характеризира с известна инерционност, поради това влиянието, което оказват посочените фактори върху приходите от основна дейност на холдинговото дружество, се проявяват със закъснение във времето. Инвестиционният характер на продукцията и разнообразието на пазарите, на които тя се пласира, допълнително внасят условност на оценките и не позволява еднозначно да се определи прякото влияние на един или друг фактор върху приходите от производството. Основен източник на информация за състоянието на пазара са предимно дистрибуторите, на базата на техните оценки и препоръки се предприемат превантивни мероприятия.

Мебелно производство

За да бъде приведен в пълно съответствие с европейските директиви, мебелният и дървообработващ отрасъл в България има нужда от модернизиране, бърз трансфер на технологии, обновяване на материално-техническата база, прилагане на съвременни материали. Ударението се поставя върху качествените продукти, които обединяват дизайна и технологията с традицията.Августа мебел АД преструктурира пазарите си и ежегодно променя номенклатурата на предлаганите изделия. Специално внимание се обръща на хотелското обзавеждане. През 2009 г. то е 43.6% от реализираната продукция, 39.8% са мебели за дома, офиса и другите мебели, а останалите – корабно обзавеждане. През 2010 г. хотелското обзавеждане бележи спад до 30.44%, въпреки най-високия си дял в изпратените оферти. Мебелите за дома, офиса и другите мебели вече заемат 55.68%, а корабното обзавеждане – 13.88% от продажбите на продукция. Тенденцията се запазва и през изминалия период на 2011 г., когато приносът на тези изделия в реализацията е съответно 25.43%, 72.77% и 1.8%. Обновяването и усъвършенстването на фирмените продукти е перманентен процес - ежегодно около 70% от произведените мебели са нови.

Влияние оказва и степента на зависимост на търговската дейност на дружеството от поведението на отделните клиенти, договорните условия на плащане и други. Намален е броят на клиентите за сметка на обемите. Значими клиенти за дружеството през последните години са фирми от Франция, САЩ, Гърция, Ирландия, Великобритания и Булярд КИ.

При продукцията за износ Августа мебел АД се стреми да достигне качеството на мебелите, произвеждани от водещи наши и европейски фирми, и съответно да предлага изделията си на по-висока цена. Изискванията на голяма част от чуждите клиенти са мебелите да са от висококачествени материали, в повечето случаи с участие на масивна иглолистна, тополова или букова дървесина и качествен обков. Търси се и високо качество на изработката, особено на повърхностните покрития, което увеличава себестойността на изделията.

Друг фактор, повлиял върху обема на приходите на Августа мебел АД до 2008 г., е засиленото търсене на хотелско обзавеждане и на вътрешния пазар във връзка с повишената инвестиционната активност в бранша. Проблемът е, че макар и многобройни, хотелските обекти са малки и различни като номенклатура на изделията. Стагнацията в отрасъла и обръщането на тенденцията намали поръчките от страната през 2009 г. През 2010 г. нямаше оживление на пазара на мебели, тъй като и строитеството не показа съществен ръст. Няма съществена промяна и през изминалия период на 2011 г., което е причина за промяната в структурата на реализация на дружеството и спадащия дял на хотелското обзавеждане.

През изминалото шестмесечие на 2011 г. са изпратени мостри за хотелско обзавеждане, етажерки и детски мебели на клиенти във Франция, Ирландия и търговска верига в Унгария, маса за хотел в страната и над 80 разработки и оферти в отговор на запитвания.

През 2007 г. Августа мебел стартира нов сегмент – цялостно обзавеждане на кораби. През 2008-2009 г. са обзаведени четири, а през 2010 г. - два кораба. Разчита се на продължаващо сътрудничество. През май 2011 г. дружеството получи поръчка за обзавеждане на нов кораб от серията Future’56 - обект 103.

Августа мебел ежегодно инвестира в оборудване и приспособления, свързани с повишаване пропускателната способност на определени работни места, подобряване качеството на сушене и обработка на материалите (вж. т. 5.2.1. и т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Мебелно производство ) и производство на качествени изделия.

9.2.2. Влияние на инфлацията и промените във валутния курс


 • За ИХБ

Доколкото ИХБ няма производствена дейност и делът на материалните активи на дружеството е незначителен в общия обем на неговите активи, влиянието на инфлацията не оказва пряко влияние върху приходите и разходите на Холдинга.

Влиянието на промените във валутния курс намира израз в отчетените приходи, респективно разходи, произтичащи от тези промени. Свързани са с положителни)отрицателни курсови разлики при разплащания по: • Сделки, договорени във валута;

 • Заеми на и от дъщерни дружества, договорени във валута;

 • Договори за осигуряване на банкови и корпоративни гаранции във валута, издавани в полза на дъщерни дружества за обезпечение на техни задължения;

 • Валутни депозити.

Дружеството управлява валутния си риск като поддържа наличните си парични средства в различни валути в съпоставима пропорция. Размерът им е обусловен от приоритетите за развитие на холдинговото дружество в средносрочен план и с набелязаните инвестиционни цели. Подробна информация относно валутните експозиции, както и относно набелязаните инвестиционни цели се съдържа в следните точки от този документ: 9.2.1., 5.2.2., 5.2.3. и 6.7.

 • За дружествата от групата на ИХБ

Таблица №18 Отражението на промените във валутните курсове върху приходите на групата на Емитента, на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

Морски транспорт

Дейността на ИХБ Шипинг Ко ЕАД е изложена на валутен риск. Той произтича от факта, че основната валута при приходите на дружеството е щатският долар, а разходите за дейността му са в лева. Рискът се управлява чрез комбиниране на договори в евро (при желание на чартьора) с договори в щатска валута.Корабостроене и кораборемонт

Дейността на Булярд КИ ЕАД е зависима от тренда на цените на материалите и оборудването. С оглед компенсиране на годишното им инфлационно увеличение, при договарянето корабостроителницата се стреми да съчетава доставките за даден кораб с тези по следващите кораби, залегнали в стапелния график. Това позволява постигане на по-ниско ценово ниво, поради по-големия обем на доставката, и запазване на цената за по-късни доставки.

Дружеството се стреми да оптимизира влиянието на промените във валутния курс чрез сключване на корабостроителните договори в съотношение на валути евро/щатски долар, относително съответстващо на съотношението, в което се договорят основните материали и оборудване за всеки нов кораб. За съжаление, това не винаги е възможно, тъй като отрасълът традиционно извършва разплащанията за нови кораби в долари (предвид факта, че приходите от чартьорите са в щатска валута), а почти всички доставчици преоформиха цените си в евро. За корабите, които се строят по лиценза на IHI Marine United Inc, Япония, цените на оборудването са в японски йени при цени на корабите в щатски долари.

Предприети са мерки за намаляване негативното влиание на валутните курсове: • сключване на банкови договори за хеджиране на някои експозиции във валути, различни от EUR - през 2009 г. дружеството сключи два такива договора;

 • управление на паричния поток чрез използване на приходите, получени в щатски долари за заплащане на материали и оборудване в долари или свързани с него валути (например японски йени);

 • системно следене на лихвените паритети на държавите, чиито валутни двойки са релевантни на сключените договори и тяхното финансово обезпечаване, с цел установяване тенденциите на валутния курс и своевременно реагиране, особено при високорискова валута, каквато е японската йена;

 • ежедневен мониторинг на основните валутни курсове, предлагани от обслужващите банки, с цел оптимизиране както на текущи плащания, така и падежиране на акредитиви и банкови гаранции в съответствие с настоящите и бъдещи валутните наличности на дружеството.

Пристанищна дейност

Инфлацията оказва влияние върху дейността на КРЗ Порт – Бургас АД и Одесос ПБМ АД, доколкото предизвиква промяна на пазарните цени на потребяваните материали и енергоносители, както и на ползваните външни услуги от дружеството. Вследствие на инфлацията, инвестициите могат да бъдат засегнати – оскъпени, отложени във времето или преустановени. Целта и усилията на ръководствата са да управляват и контролират експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвращаемостта.

Тъй като и двете пристанища в групата но ИХБ реализират своята дейност на територията на страната и нямат износ, а цените на извършваните услуги са деноминирани в евро, то дейността им не е пряко зависима от промените на валутните курсове. Последните влияят косвено, доколкото се отразяват на развитието на световния пазар и конюнктурата на пазарите, на които щатската валута е определяща.

Класификация и сертификация

Основната валута, с която се работи в корабния бизнес, е щатският долар. Промяната на пазарните направления оказва влияние върху приходите от продажби на Български корабен регистър АД чрез валутните курсове. При извършване на услуги на чуждестранни клиенти, във всички възможни случаи регистърът се стреми да фактурира таксите в евро.Машиностроене

В предходните години на стремително обезценяване на щатската валута най-големи загуби от динамиката на валутния курс понесоха дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД. Ниските нива на американската валута и ограниченията в маркетинговото поведение за големи ценови скокове засилиха доларово ориентираните пазари за сметка на останалите, но при непрекъснато намаляваща продажна цена в лева.

До 2008 г. обезценяването на долара спрямо европейската единна валута се отрази негативно върху дейността на Машстрой АД, ЗММ Сливен АД и ЗММ Нова Загора АД, чиито продажби в щатска валута през 2007 г. представляваха средно около 37% от приходите им. В същото време използваните материали за изработка на стругове са предимно от внос в евро. Политиката на дружествата бе насочена към снижаване на непреките разходи, намаляване на технологичния брак и увеличена производителност на заетия персонал с цел компенсиране на загубите от ниския курс на долара.

През последните години ЗММ България холдинг успешно наложи на клиентите си единна ценова листа в евро, с което се минимизират валутните рискове и се избягва необходимостта за перманентна корекция на цените на отделни пазари. Независимо от ориентирането към еврови продажби, машиностроителният холдинг следи движението на валутните курсове, тъй като то определя маркетинговото поведение на конкурентните фирми и конюнктурат на пазарите, на които щатската валута е определяща.Мебелно производство

Намаляването на левовата равностойност на щатския долар и британската лира се отразява негативно и на приходите от продажби на Августа мебел АД. При определяне на офертните цени на исканите от клиентите мебели обикновено е заложен по-висок курс на валутите, а корекции на вече утвърдени от клиента цени не се правят. Това намалява доходността на изделията и обемите на поръчките на някои от клиентите. Предприети са мерки за преодоляване негативното влияние на валутните курсове - предоговаряне на продажните цени за Великобритания; договаряне на някои от цените за износ за САЩ в български левове, независимо от валутния курс; производство на мебели от по-висок ценови клас в достатъчно големи обеми и серийност. От 2008 г. няма продажби в лири, а реализацията за САЩ намалява. От началото на 2011 г. е договорена и изпълнена само една поръчка.

От друга страна, ниският курс на щатската валута обуслови някои промени в пазарите на суровини и материали. Установиха се бизнес контакти с турски фирми, чиито продукти са качествени и номинирани в долари.

Речни круизи

Инфлационният риск, на който е изложена дейността на корабите за речни круизи, е свързан с възможни големи маржове в цената на корабното гориво като основна суровина в сектора и борсова стока. Към момента Дунав турс поделя този риск с чарьорите чрез включена в действащите договори клауза за цената на горивото. Когато борсовата му цена достигане подходящи нива, ръководството на дружеството може отново да сключи фючърсен договор за доставка на определено количество гориво за определен период с опция да предоговаря цената при достигане на определен марж.

Сключени са дългосрочни договори на преференциални цени с доставчици на други консумативи, гарантиращи нормална експлоатация на корабите.

Групата на Дунав турс не е изложена на валутен риск, тъй като през последните две години 10% от продажбите й се реализират на българския пазар, а останалите – в евро. Вносът на стоки е изцяло в европейска валута. Използваните кредити и заеми също са отпуснати в евро.


9.2.3. Информация, отнасяща се до правителствената, икономическата, фискалната, парична политика или политически курс или фактори, които значително са засегнали или биха могли да засегнат значително, пряко или косвено дейността на Емитента


 • За Емитента

Дейността на ИХБ е подчинена на действащите правителствени, икономически, данъчни, монетарни и политически фактори, влияещи на всички стопански субекти в страната. Негативно влияние оказват основните бариери, свързани с бизнес средата:

 • несъвършенства в законодателството и често променящите се закони;

 • наличие на множество регулативни режими;

 • голям обем документи и продължителност на процедурите по издаване;

 • неефективна съдебна система;

 • недостатъчно ефективна администрация;

 • липса на протекционистична политика на държавата в много отрасли и сектори;

 • преговори за нови еконорми и директиви за екологично замърсяване и енергоспестяване за нови плавателни средства;

 • задействани от Европейската комисия наказателни процедури срещу България в различни области.

Като публично дружество Холдингът осъществява своята дейност според ЗППЦК и всички наредби, свързани с неговото прилагане. Развитието на капиталовия пазар у нас и нормативната му уредба, приемането на ясни правила за поведение оказват положително влияние върху цялостната дейност на дружеството.

 • За дружествата от групата на Емитента

Посочените по-горе фактори влияят и на дъщерните дружества от групата, доколкото формират макрорамката за развитието им.

Морски транспорт

Предприетите законодателни мерки от края на 2009 г. и през 2010 г. относно осигуровките и облагане доходите на лицата, заети в морския транспорт и намаляване на изискванията за националността на членовете на екипажите, са само начало и отражението им върху политиката и решенията на българските корабособственици предстои да се оценява. Промените засягат слабо дейността на четирите кораба, собственост на групата на ИХБ, които плават под чужд флаг.Корабостроене

Важна световна тенденция, която ще се отрази върху търсенето на нови кораби и кораборемонтни услуги и може да породи нови ангажименти за Булярд КИ ЕАД, е приемането на нови еконорми и директиви за екологично замърсяване и енергоспестяване при плавателните съдове. Въвеждането на все по-високи екологични изисквания и разширяване на регионите на корабоплаване, които се подчиняват на тези норми, води до необходимост от модернизация на старите кораби и до съкращаване продължителността на експлоатацията им.

По силата на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Булярд КИ ЕАД получи статут на пристанище със специално предназначение и Удостоверение за извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроителното предприятие.

Пристанищна дейност

От 2004 г. насам бяха приети различни промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които позволиха на КРЗ Порт - Бургас АД и Одесос ПБМ АД да получат статут на пристанища за обществен транспорт с регионално значение и лиценз за извършване на пристанищна дейност. През 2009 г. митническите складове в КРЗ Порт - Бургас АД бяха закрити.

През декември 2006 г. в КРЗ Порт – Бургас, а през 2008 г. и в Одесос ПБМ, пристанищната дейност е сертифицирана по ISO 9001:2000 от SGS-България. През 2010 г. и двете пристанища са ресертифицирани по новата версия на стандарта ISO 9001:2008. През 2007 г. Одесос ПБМ, а през 2008 г. и КРЗ Порт – Бургас, покриха необходимите изисквания по сигурността и безопасността на пристанището и получиха Сертификат по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).

КРЗ Порт - Бургас АД е включено в Националната програма за развитие на българските пристанища 2006-2012 г. Извършените подготвителни действия и самият проект за разширение на пристанищния терминал са описани подробно в т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение. Към момента проектът за разширение на пристанищния терминал в частта му към морето е замразен, поради възникнали неясноти по отношение на законовата рамка. По него няма да може да се работи и докато липсва концепция за развитие на пристанищата в Република България.

Класификация и сертификация

Негативно влияние върху дейността на Български корабен регистър АД оказват липсата на интерес към българския флаг, свързана най-вече с недобре развита законова рамка и липса на предимства за корабособствениците, както и липсата на нормативна база, уреждаща взаимоотношенията между ИА Морска администрация, БКР и корабособствениците по отношение на оценката за техническото състояние на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (вж. т. 12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ, Класификация и сертификация).

От съществено значение за бъдещето на дружеството е признаването му от ЕMSA (вж. т. 6.4 Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси, Класификация и сертификация).

Машиностроене: Металорежещи машини

Машиностроителният сектор е един от най-засегнатите от кризата. Поради инвестиционния характер на произвежданата продукция, търсенето й е в пряка зависимост от икономическите условия.

За ЗММ България холдинг, който реализира над 95% от продажбите си на външния пазар, кризата даде отражение в следните направления:


 • рязък спад на поръчките за износ с около 70% вследствие на свиване на основните промишлени дейности, които използват стругове: автомобилостроене, корабостроене, доставчици на оборудване за добивната промишленост (нефтодобивна, металодобивна) и други машиностроителни браншове;

 • трайна тенденция за ограничаване на поръчките поради липса на финансови средства и трудности при получаване на кредити или лизинговане на стоките от дистрибуторите и крайните клиенти;

 • намаляване и практически временно преустановяване на поръчките на дистрибуторите - около 80% от продажбите се осъществява чрез дистрибуторски фирми. Това се отнася главно за силно развитите икономически страни като Италия, Русия, Германия, САЩ, Турция;

 • забавяне в окончателните плащания и експедиция на вече поръчани машини, даже и за които е получено авансово плащане – това предполага по-продължителен срок за възвръщане на вложените в производството на машини оборотни средства (собствени или заемни).

През 2009 г. ЗММ Сливен АД, Машстрой АД и ЗММ Нова Загора АД се възползваха от предоставената възможност от правителството за изплащане на обезщетения на служителите, преминали на непълно работно време. ЗММ Нова Загора АД успя да се включи в програмата и през 2010 г. През изминалото шестмесечие на 2011 г. дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД не са се включвали в конкурси за финансирания по линия на различни държавни фондове.

Машиностроене: Електрически машини

Пазарът на произвежданата и ремонтирана от Елпром ЗЕМ АД богата гама от въртящи електрически машини е силно зависим от конюнктурата на световната икономика и в частност състоянието на икономиката на България и региона. Влияние върху приходите на дружеството оказват следните фактори: • стабилност на макроикономиката на страната, от която зависи инвестиционната активност и привличането на чуждестранни инвеститори;

 • отрасълът, в който се използва продуктът, е със стратегически приоритет за държавата;

 • степен на инвестиционната активност в енергийния сектор, потребител на хидрогенератори;

 • необходимост от активизиране на програмите за рехабилитация на хидрогенератори от енергийната система на страната като част от мерките, наложени от ЕС;

 • Програма за рехабилитация на хидрогенератори на НЕК;

 • възможност за договаряне на поръчки за частни ВЕЦ, което позволи на Елпром ЗЕМ АД да намали зависимостта му от няколко основни клиента;

 • промяна в стратегията на държавата по отношение на енергийната й политика, приоритетно стимулиране на екологично чисто производство на електрическа енергия чрез възобновяеми източници на енергия (ВЕИ).

2009 г. беше успешна за производството и рехабилитацията на електромотори и хидрогенератори в Елпром ЗЕМ АД. Въпреки кризата, предприятието успя да реализира ръст на продажбите си. Добрите икономически показатели отчасти се дължат на факта, че сроковете на изпълнение на поръчките често надвишават една година и през 2009 г. дружеството получи приходи от поръчки, договорени в предходни години. През 2010 г. този фактор имаше обратна сила, която продължи и през 2011 г. Затрудненото финансиране, включително и по проекти в енергетиката, оказаха негативно влияние върху бизнеса на дружеството. Елпром ЗЕМ АД стартира 2011 г. с изпълнение на поръчки по подписани договори в предходни години, поради което очакванията за постигане на добри резултати са противоречиви. Дружеството продължава да налага търговската си марка като провежда активна маркетингова политика в Европа, Индия и Северна Америка.

Мебелно производство

През последните години европейската мебелна индустрия се характеризира с увеличен външнотърговски дефицит. Чувствително нарасна вносът на азиатски мебели. Производителите от Китай, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Сингапур и др. са основните конкуренти на външните пазари. Азиатските мебели се отличават със съпоставимо или по-високо качество. Изработват се от качествени тропически дървесни видове. Дизайнът им е съобразен с новите тенденции в мебелното производство, а цените - често са значително по-ниски. Причините са разнообразието от суровини, наличие на зони за свободна търговия и евтина работна ръка. Някои от азиатските производители имат високотехнологично оборудване и постигат добра производителност. При мебелите от иглолистна дървесина като основни конкуренти се очертават производителите от Беларус и Русия, предлагащи значително по-атрактивни цени. Една от причините е по-ниската цена на местната иглолистна дървесина. Голяма част от конкурентните фирми са тясно специализирани в изработка на определен тип мебели, което води до по-висока ефективност на производствения процес и по-ниски крайни цени.

Европейските производители на мебели оценяват дизайна като съществен аргумент при продажбите, което налага той да бъде защитаван, а при разпределяне на средства за изследователска и развойна дейност, да му се обръща специално внимание. Прогнозите за раздвижване на мебелната търговия през 2010 г. не се сбъднаха. Очакванията за 2011 г. са по-отпимистични, свързани с бързо променящите се изисквания към мебелите – както по отношение на дизайна, така и на материалите, и с надеждите за преодоляване на икономическата криза, особено на европейския пазар, което да доведе до по-голям брой и по-обемни поръчки от традиционните клиенти, а и от нови, на които са предоставени оферти. Към момента дружеството изпълнява мебели за традиционните си клиенти с нови изисквания за материали, обков, дизайн, техника и дори технология, но все още няма контрагент с достатъчно обемни поръчки.

Августа мебел АД има технологични възможности и оборудване, позволяващи производство на голям обем различни типове мебели. Предлаганите мебели са с балансирано съотношение качество-цена. Дружеството е от малкото в бранша с функционираща система за качество и разполага с квалифициран персонал.

Речни круизи

Туризмът е един от отраслите с огромен потенциал, който може да помогне на България да излезе от кризата, но не се използва достатъчно поради различни причини.

На първо място липсва стабилна и протекционистична политика към туризма. Държавата няма цялостна визия за развитие на бизнеса и в частност на туристическите плавания по река Дунав.

В последните години рекламирането на България като туристическа дестинация с нейните природни и исторически забележителности почти липва.

Държавата не използва средства за защита на отрасъла чрез субсидии, дотации, данъчни облекчения, различни ограничения и др. Нещо повече – законодателните промени от началото на 2010 г. направиха българските туристически фирми неконкурентни. Основните проблеми на бранша са свързани с промени в закона на ДДС, отнасящи се до доставката на стоки и резервни части на плавателни съдове, отдаването под наем на кораби и други, както и осигуровките на корабособственици и моряци. Според приетите промени данък се начислява на всички доставки на стоки и услуги, извършвани на български пристанища. Чуждите фирми вече избягват да зареждат горива на българска територия и се пренасочиха към Сърбия, Хърватия и Украйна.

Промените наложиха необходимостта 18 корабни компании от дунавските градове на страната да се обединят в учредяването на Българска Дунавска камара. Новата бизнес организация участва активно в Консултативния съвет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в работните групи. Тя е инициатор на законодателни промени в: • ЗДДС – за отпадане на ДДС при корабно зареждане с гориво, резервни части, смазочни масла;

 • българското фискално законодателство, ограничаващо дейността на корабопритежателите по река Дунав. Министерството на финансите отхвърля подобни промени с аргумента, че не може едностранно да се измени националното законодателство чрез подмяна на понятието „открито море” с „извънтериториално море и вътрешни водни пътища на Република България”. Въпросът следва да се отнесе на ниво Европейска комисия и пред Съвета на Европейския съюз;

 • Кодекса за търговско корабоплаване - да се постигне хармонизиране на българското право с приетото през 2008 г. европейско законодателство в областта на морския транспорт. Пакетът от законодателни мерки на европейско ниво, известен като „Ерико III”, е насочен към усъвършенстване на законодателството на ЕС в областта на морската безопасност. Целта на камарата е тези промени да се отнасят и за речното корабоплаване. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговско корабоплаване отразяващ мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, е посочен в одобрения от Министерски съвет План за действие за 2011 г.

Негативно влияние оказва и съществуващият визов режим за туристи извън ЕС. Все по-често на корабите на Дунав турс пътуват руски, украински, турски и други клиенти. Процедурата по издаване на визи трябва да се опрости, без да бъдат намалени критериите за сигурност. Влизането на страната ни в Шенген също ще има силен положителен ефект върху българския туризъм.

Дружества от групата са печелили конкурси за финансирания по линия на различни държавни и структурни фондове: • Български корабен регистър АД - Национален иновационен фонд за научно-приложен изследователски проект (2005 г.);

 • Елпром ЗЕМ АД - Национален иновационен фонд за научно-приложен изследователски проект (2006 г.), фонд Условия на труд (2005 г., 2007 г.) и Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността (2009 г.);

 • ЗММ Нова Загора АД - фонд Условия на труд (2008 г.).

През 2008 г. Леярмаш АД и Булярд КИ ЕАД, а през 2009 г. и Машстрой АД, получиха частично финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнени инвестиционни проекти, съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност (вж. т. 5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ).

През 2009 г. Дунав турс финансира ремонтите на корабите си с кредит по програмата на Българска банка за развитие ЕАД за целево рефинансиране на търговски банки.През 2010 г. Леярмаш АД кандидатства за финансиране по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността. Към настоящия момент проектът се актуализира съгласно процедурата и предстои да бъде внесен за разглеждане. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение).Като източник на финансиране на бъдещи стопански мероприятия могат да бъдат използвани средствата по различни програми на правителството и структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г. и по-специално отпусканите по оперативните програми Развитие на човешките ресурси и Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Те подкрепят действия за увеличаване на заетостта, създаване на по-добри работни места, подобряване на образованието, увеличаване на производителността и ефективността в българските предприятия, улесняване на достъпа до финансиране, стимулиране на бизнеса, развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности чрез насърчаване на научните изследвания и иновациите.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница