Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 10.1. Капиталови ресурси на Емитентастраница17/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

10.1. Капиталови ресурси на Емитента


Капиталовите ресурси на разположение на Холдинга са:

  • Собствен капитал: Самостоятелно генерираните парични потоци от оперативната дейност на дружествата от Холдинга, издаване на акции (увеличение на капитала);

  • Заемни средства: Възможностите за използването на банкови кредити, лизингови и грантови схеми, заеми от асоциирани предприятия и емитиране на облигации.

Балансовата капитализация и задлъжнялостта на Емитента на консолидирана и неконсолидирана база, към 31.03.2011 г., е представена в следващите Таблици №19, №20, №21, №22 и №23.

Таблица №19 Балансова капитализация на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.

Таблица №20 Балансова капитализация на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и неконсолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.

Таблица №21 Пасиви на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.

Таблица №22 Задължения на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и неконсолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.

Таблица №23 Капиталова структура на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.

10.2. Източници и размер на паричните потоци


В следващите Таблица №24 и Таблица №25 са представени данни за паричните потоци на Емитента на консолидирана и неконсолидирана база за периода 2008 – 31.03.2011 г.

Таблица №24 Парични потоци на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на консолидирана база
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и консолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

Таблица №25 Парични потоци на Емитента за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2008 – 2010 г., и неконсолидирани неодитирани междинни финансови отчети към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

На консолидирана база, през разглеждания 3-годишен период се наблюдава промяна в паричните потоци на Емитента. Нетният паричен поток от оперативна дейност е показва волатилност – положителен през 2008 г., отрицателен през 2009 г. и отново положителен през 2010 г. През 2010 г. паричният поток от оперативна дейност е 6.5 млн. лв., като подобрението спрямо 2009 г. се дължи главно на намалените плащания към доставчици с около 60 млн. лв.

Нетният паричен от инвестиционна дейност за 2010 г. е отрицателен и е на стойност 52.8 млн. лв., формиран главно от капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи на обща стойност 52.1 млн. лв. Увеличението спрямо 2009 г. е 4.1 млн. лв.

Поради специфичния характер на бизнеса на Емитента, нетния паричен поток от финансова дейност е положителен през разглеждания период 2008 - 2010 г. Дейността Строителство на кораби, която е с най-голям дял в консолидираните финансови резултати на Емитента, изисква получените аванси от клиентите да бъдат обезпечени с блокирани парични средства като гаранция за изпълнение на задължението по строителството на корабите, а в същото време се налага необходимостта от заплащане на доставчиците за доставката на материалите. За тази цел ИХБ използва (1) банкови заеми, като размерът на нетните постъпления по тях е 37.76 млн. лв. през 2010 г., (2) емитиране на ценни книжа, като нетните постъпления от емитираните обикновени акции през 2010 г. са на стойност 20.2 млн. лв., постъпленията по емисията корпоративни облигации през 2008 г. са на стойност 21.7 млн. лв.

Въпреки подобрението в бизнес климата през 2011 г. и регистрирания ръст на консолидираните приходи на Емитента от 40.3% за първото тримесечие на 2011 г., Емитентът генерира отрицателен паричен поток от оперативна дейност в размер на 7.7 млн. лв., почти без промяна от първото тримесечие на 2010 г. (7.7 млн. лв.).

Паричните средства към 31.03.2011 г. са 4.0 млн. лв, или спад с 24.2% в сравнение със същия период на 2010 г.

На неконсолидирана база, поради обичайната практика на холдинговото дружество да предоставя заетите финансови средства, от кредитните и капиталовите пазари, на дъщерните дружества в отделните бизнес направления за финансиране на основната дейност, нетния паричен поток от оперативна дейност е отрицателен през разглеждания исторически период до 31.03.2011 г.. През 2010 г., предоставените заеми на дъщерни дружества са в размер на 36.0 млн. лв., докато през 2009 г. са били 44.5 млн. лв. Към 31.03.2011 г., нетния паричен поток от оперативна дейност е отрицателен на стойност 4.4 млн. лв., което води до намаление на паричните средства към края на първото тримесечие на 2011 г. до 45 хил. лв., или спад от 83.4% в сравнение със същия период на 2010 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница