Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕстраница22/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ


Не са изготвяни прогнози за нуждите на настоящия Регистрационен документ.

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

14.1. Членове на Управителния съвет


„Индустриален Холдинг България” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. Органи на дружеството са Надзорния Съвет и Управителния съвет. Дейността на Дружеството се управлява от Управителен Съвет в състав:

 • Божидар Василев Данев;

 • Бойко Николов Ноев;

 • Борислав Емилов Гаврилов;

 • Данета Ангелова Желева;

 • Георги Янчев Момчилов.

Мандатът на настоящия Управителен съвет на „Индустриален Холдинг България” АД изтича през февруари 2014 г. за Георги Момчилов и през Август 2012 г. за всички останали членове.

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор.1. Божидар Василев Данев – Председател на Управителния съвет

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Божидар Василев Данев е, както следва: Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин 16-20.

Божидар Василев Данев заема длъжността Председател на Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента.

Към момента на изготвяне на регистрационния документ Божидар Василев Данев, изпълнява следните функции, извън Емитента: • Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател на Българска стопанска камара;

 • Член на Съвета на директорите на Солвей Соди АД, гр.Девня;

 • Член на Съвета на директорите на Девен АД, гр. Девня;

 • Член на Съвета на директорите на Провадсол АД;

 • Член на Съвета на директорите на Свободна зона - Русе ЕАД;

 • Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Инфралинк АД, гр. София;

 • Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Интерлийз АД, гр. София;

 • Член на Съвета на директорите на Интер експо и конгресен център АД.

Фамилни връзки

Не съществува родствена връзка между Божидар Василев Данев и друг член на Управителния съвет или член на Надзорния съвет на Дружеството.Управленски опит и знания

Г-н Данев е получил висшето си образование в Технически университет, София. Същият притежава научана степен Доктор на икономическите науки и научно звание Старши научен сътрудник - втора степен. Г-н Данев е преминал пост докторска специализация в Германия.

Божидар Василев Данев има богат административно управленски опит в търговски дружества и неправителствени и бизнес организации.

Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта.

През последните пет години Божидар Василев Данев не е: • осъждан за измама;

 • свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

2. Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен Директор

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Данета Ангелова Желева е както следва: „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, бул. В. Левски 47.

Данета Ангелова Желева изпълнява длъжността член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор в „Индустриален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Към момента на изготвяне на регистрационния документ Данета Ангелова Желева, изпълнява следните функции, извън Емитента: • Член на Съвета на директорите на ДЗХ АД;

 • Член на Съвета на директорите на ЗММ България холдинг АД;

 • Член на Съвета на директорите и Изп. директор на Приват инженеринг АД;

 • Член на Съвета на директорите на КРЗ Порт Бургас АД;

 • Член на Съвета на директорите на Дунав турс АД;

 • Член на Съвета на директорите на Туристическа компания Дунав АД;

 • Член на Съвета на директорите и Изп. директор на КЛВК АД;

 • Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Булярд АД;

 • Член на Управителния съвет на Булярд корабостроителна индустрия АД;

 • Член на Съвета на директорите на Одесос ПБМ АД;

 • Член на Съвета на директорите на Стадис АД;

 • Член на Съвета на директорите на Буллс АД;

 • Член на Съвета на Корабна компания Дунав ЕАД;

 • Член на Съвета на Дунавско речно плаване ЕАД;

 • Член на Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД;

 • Член на Управителния съвет на Фондация Атанас Буров;

 • Член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България;

 • Заместник председател на Управителния съвет на Асоциация на българските частни пристанища.

Фамилни връзки

Данета Ангелова Желева не се намира в родствена връзка с друг член на Управителния съвет или с член на Надзорния съвет на „Индустрален холдинг България” АД.Управленски опит и знания

Данета Ангелова Желева е завършила Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър по право. Притежава 10 годишен опит като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Има богат административно управленски опит в търговски дружества.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта.

През последните пет години Данета Ангелова Желева не е: • осъждана за измама;

 • свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминирана и/или санкционирана от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

3. Борислав Емилов Гаврилов – член на Управителния съвет

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Борислав Емилов Гаврилов, е както следва: „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, бул. В. Левски 47.

Г-н Гаврилов е член на Управителния съвет на Емитента.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента.

Борислав Емилов Гаврилов изпълнява следните функции, извън Емитента: • Управител на Бобло ЕООД;

 • Управител на Сток консулт ООД;

 • Управител на Симетрия ООД;

 • Член на Съвета на директорите на Сток - ЕГ АД;

 • Член на Съвета на директорите на Елпром ЗЕМ АД;

 • Член на Съвета на директорите на Хидро пауър България АД;

 • Член на Съвета на директорите на Машстрой АД;

 • Член на Съвета на директорите на КЛВК АД;

 • Член на Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД;

 • Управител на Български Лойд ЕООД.

Фамилни връзки

Борислав Емилов Гаврилов не е свързан с родствени връзки с другите членове на Управителния съвет или с член Надзорния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД .Управленски опит и знания

Борислав Емилов Гаврилов е завършил висше образование и е придобил квалификация „икономист” в Университет в Хъл, Великобритания. Г-н Гаврилов има административно управленски опит в търговски дружества.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта.

През последните пет години Борислав Емилов Гаврилов не е: • осъждан за измама;

 • свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

4. Бойко Николов Ноев – член на Управителния съвет

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Бойко Николов Ноев е както следва: Център за изследване на демокрацията, гр. София, ул. "Александър Жендов" 5.

Бойко Николов Ноев е член на Управителния съвет на „Индустрален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента.

Бойко Николов Ноев изпълнява следните функции, извън Емитента: • Център за изследване на демокрацията – програмен директор;

 • Член на Надзорния съвет на ОЦК АД;

 • Член на Съвета на директорите на Интертръст Холдинг БГ ЕАД.

Фамилни връзки

Бойко Николов Ноев не е свързан с родствени връзки с другите членове на Управителния съвет или с член на Надзорния съвет на „Индустрален Холдинг България” АД.Управленски опит и знания

Г-н Ноев е завършил висшето си образование и е получил квалификация „дипломат” в Московски институт по международни отношения. Професионалният опит на г-н Ноев включва богат административно управленски опит в държавни институции. Г-н Ноев е бивш министър на отбраната и посланик на Република България в НАТО, в Белгия и Люксембург.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта

През последните пет години Бойко Николов Ноев не е: • осъждан за измама;

 • свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

5. Георги Янчев Момчилов – член на Управителния съвет

Бизнес адрес и функции в Емитента

Бизнес адресът на Георги Янчев Момчилов е както следва: „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, бул. В. Левски 47.

Георги Янчев Момчилов изпълнява длъжността член на Управителния съвет и изпълнителен директор в „Индустриален Холдинг България” АД.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Георги Янчев Момчилов изпълнява следните функции, извън Емитента: • Член на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на ЗММ България холдинг АД;

 • Член на Съвета на директорите на Елпром ЗЕМ АД;

 • Член на Съвета на директорите на ЗММ Нова Загора АД;

 • Член на Съвета на директорите на Леярмаш АД;

 • Член на Надзорния съвет на Алианц Банк България АД;

 • Член на Съвета на директорите на О2 Капитал АД;

 • Член на Съвета на директорите на Момчилов капитал АД;

 • Член на Съвета на директорите на Солар енерджи инженеринг АД;

 • Управител на ГНД-Старт ЕООД;

 • Управител на Димос ЕООД;

 • Управител на О2 инс ЕООД;

Фамилни връзки

Георги Янчев Момчилов не е свързан с родствени връзки с другите членове на Управителния съвет или с член на Надзорния съвет на „Индустрален Холдинг България” АД.Управленски опит и знания

Г-н Момчилов има богат управленски опит на търговски дружества в областта на финанси, банки и застраховане. Завършил е финанси в УНСС, София. Има MBA степен от Бъкингамски университет, Великобритания, където е и докторант. Г-н Момчилов е Главен изпълнителен директор на ЗММ България Холдинг.Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта

През последните пет години Георги Янчев Момчилов не е: • осъждан за измама;

 • свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;

 • официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

 • лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница