Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 21.1. Акционерен капиталстраница28/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

21.1. Акционерен капитал


Към датата на изготвяне на настоящият документ акционерния капитал на Индустриален холдинг България АД е в размер на 67,978,543 лева, разпределен в 67,978,543 броя обикновени, безналични поименни акции с номинална стойност от 1 лев.

Емитираните до настоящия момент от Дружеството акции са изплатени с парични средства, с изключение на извършеното през 1997 г. увеличение на капитала с публична емисия акции, срещу инвестиционни бонове. Увеличението на капитала срещу инвестиционни бонове е в размер на 130,395 лв.


Таблица №36 Размер на акционерния капитал на Емитента към датата на Регистрационния документ
Източник: Индустриален холдинг България АД

Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества не притежават акции от капитала на Дружеството.

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на ИХБ или върху капитала на дружество, член на икономическата група, няма и лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

През 2008 г. ИХБ емитира втора емисия корпоративни конвертируеми облигации. Заемът е сключен на 29.10.2008 г. и е в размер на 21,649,600 лева, а броят на облигациите е 216,496 с номинална стойност на една облигация 100 лева. Облигациите са конвертируеми, безналични, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, с годишен лихвен процент 8.00 %. Падежът е на 29.10.2011 г., лихвените плащания са на шест месеца с фиксирани дати, както следва: 29.04.2009; 29.10.2009; 29.04.2010; 29.10.2010; 29.04.2011; 29.10.2011.

Условия и ред за конвертиране: Управителният съвет на дружеството е определил конверсионно съотношение от 12 акции за всяка една облигация което определя конверсионна цена от 8.33 лева; конвертиране: на падежа на емисията и междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане.

Според проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на „Индустриален Холдинг България" АД, увеличение на капитала е събитие, в следствие на което може да се промени конверсионното съотношение на конвертируемите облигации. В проспекта е посочена формула, по която се изчислява новото конверсионно съотношение.

През м. юни 2010 г. успешно завърши увеличението на капитала на Индустриален холдинг България АД с обикновени акции, като бяха издадени 14,525,961 нови акции с емисионна цена 1.40 лв. Новата емисия е вписана в регистъра на КФН с решение N 452-Е/21.07.2010 г. Акциите са допуснати до търговия на БФБ-София АД считано от 4.08.2010 г.

След увеличението на капитала, коригиращия фактор се промени на 1.002, при което се получи ново конверсионно съотношение 12.024, и нова конверсионна цена 8.3167. Новото конверсионно съотношение влизе в сила считано от 07.06.2010 г.

На 07.04.2011 г. в Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на Индустриален холдинг България от 58,282,079 лв на 67,978,543 лв.чрез издаване на нови 9,696,464 бр. безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв и емисионна стойност 1.03 лв. КФН вписа емисията с решение на 27.04.2011 г. Акциите са допуснати до търговия на БФБ-София АД.

В резултат на това увеличение на капитала, коригиращия фактор е 1.009, при което се получава ново конверсионно съотношение 12.132 и нова конверсионна цена 8.2425 лв. Новото конверсионно съотношение влиза в сила считано от 07.04.2011 г.

Междинно конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC.

На заседание проведено на 30.09.2010г., Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет приема решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, а именно:

1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от ТЗ, с до 2,603,148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ лева чрез издаване на до 2,603,148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез конвертиране на до 216,496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка в до 2603148 /два милиона шестстотин и три хиляди сто четиридесет и осем/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:

2.1. Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на четвъртото лихвено плащане, а именно на 29.10.2010г.

2.2. Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/ облигация за 12.024 /дванадесет цяло нула двадесет и четири/ акции или при конверсионна цена на една акция 8.3167 /осем цяло три хиляди сто шестдесет и седем/ лева.

2.3. Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 12.10.2010 година.

2.4. Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 13.10.2010г., до 17.00 часа на 15.10.2010 година.

2.5. Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц Банк България" АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №79, на изрично писмено заявление от правоимащите лица.

2.6. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

2.7. Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции, облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.

На 25.10.2010г. Управителният съвет констатира, че в определения срок, съгласно предварително установените условия, няма облигационери на „Индустриален холдинг България” АД, изявили воля за конвертиране на облигации в акции. С оглед на това, капиталът на „Индустриален холдинг България” АД няма да бъде увеличаван чрез конвертиране на облигации в акции в предвиденята взъможност на четвъртото лихвено плащане.

Възможно е, в периода от емитирането на облигациите до момента на конвертиране, да настъпят събития, в следствие на които да се промени конверсионното съотношение. С оглед избягване на този евентуален ефект, ИХБ предвижда в условията по облигационния заем, възможност за актуализиране на конверсионното съотношение и конверсионната цена при настъпването на определени събития (вж. т. 9 Разводняване от Документа за ценни книжа).

История на акционерния капитал

Към датата на Регистрационния документ Дружеството е емитирало седем емисии акции от един вид – безналични поименни акции с право на глас и номинал 1 (един) лев.1996 г. - Първата емисия акции на Дружеството е свързана с неговото учредяване. При първата емисия акции бяха предложени 2,200,000 броя акции с Общо финансов резултат за разпределяне 3,169,072.1 лева.

Брой акции 650 000.

Брутен дивидент на акция 4.875 лева.

допустими отклонения - минимално 1 606 000 броя акции и максимално 3,740,000 броя акции.

Записаните акции са 2,654,985, както следва: в инвестиционни бонове – 2,634,985 лева и в пари 20 000 лева.

1997 г. - Втора емисия акции: Капиталът на Дружеството е увеличен с публична емисия на акции срещу инвестиционни бонове. Това е извършено между първа и втора тръжни сесии на първи тур на масовата приватизация в Република България, съгласно условията и сроковете на действащото законодателство.

Втората емисия акции е в размер на 130,395 лева само в инвестиционни бонове.1998 г. - Третата емисия акции е в размер на 14,714,620 лева само в пари.

Увеличението на капитала е в резултат на решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 27.02.1998 г. за увеличение на капитала от 2,785,380 лева на 17,500,000 лева, както следва:

а) на основание на чл. 197 от Търговския закон - чрез превръщане в капитал на частта от разпределената печалба за 1997 г. в размер на 11,141,520 лева чрез издаването на 11,141,520 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една;

б) на основание на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал.2 от Търговския закон - чрез издаване на 3,573,100 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.2002 г. - Четвъртата емисия акции е предложена за записване само на акционери на Дружеството, поради което на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК не е изготвян и представян проспект.

Заявеният за набиране капитал бе до 14,997,500 лева, но не по-малко от 3,500,000 лева. Номиналната стойност е 1 (един) лев, а емисионната стойност на всяка акция от увеличаването на капитала е равна на нейната номинална стойност.

Записаните акции от четвъртата емисия са 3,503,235 броя на стойност 3,503,235 лева.

2007 г. - Пета емисия акции: На 2 юли 2004 година ИХБ издаде емисия корпоративни конвертируеми облигаци.

На заседание, проведено на 1 юни 2007 г., Общото събрание на акционерите прие решение на основание чл.195 от Търговски закон да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на конвертируемите облигации ISIN код BG2100010045 в акции.

СГС с решение от 19.07.2007 г. вписа увеличение на капитала на ИХБ от 21,003,235 лв. на 26,254,040 лв., чрез издаване на 5,250,805 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

2008 г. - Шеста емисия акции: През август 2007 г. с решение на ОСА стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публично предлагане (подписка) на 17 502 693 обикновени безналични акции с право на глас за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 29.10.2007г. – 05.12.2007г. и приключи успешно.

СГС с решение от 27.12.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на ИХБ от 26,254,040 на 43,756,118 лева, чрез издаване на 17,502,078 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

2010 г. – Седма емисия акции: През февруари 2010 г. с решение на Управителния и Надзорния съвети стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публичното предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 19.04.2010г. – 27.05.2010г. и приключи успешно.

С решение N 20100607151811 от 07.06.2010 г. e вписаno увеличаване на капитала на „Индустриален Холдинг България" АД от 43,756,718 лева на 58,282,079 лева, чрез издаване на нови 14,525,961 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.40 лв., всяка акция.

2011 г. – Осма емисия акции: През декември 2010 г. с решение на Управителния и Надзорния съвети стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.

Публичното предлагане на 9,713,679 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.03 лв. и с обща емисионна стойност 10,005,089 лв. за увеличаване на капитала бе осъществено в периода 15.02.2011г. – 04.04.2011г. и приключи успешно.

С решение от 07.04.2011 г. e вписанo увеличаване на капитала на „Индустриален Холдинг България" АД от 58,282,079 лева на 67,978,543 лева, чрез издаване на нови 9,696,464 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.03 лв., всяка акция.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница