Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница30/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ


„Индустриален Холдинг България” АД и дъщерните му дружества не са сключвали значителни договори, различни от договорите, сключени по повод обичайната си дейност, за двете години, непосредствено предхождащи публикуването на настоящия документ.

Към датата на Регистрационния документ Емитентът и дъщерните му дружества нямат сключени договори, съдържащи разпоредби, съгласно които всеки член от икономическата група има някакво задължение или право, съществено за групата извън обичайната им дейност.

Към датата на Регистрационния документ Емитентът и дъщерните му дружества не са сключвали значителни договори, които не са сключени в процеса на обичайната им дейност и, които могат да доведат до задължение или право на някой член на групата, което е съществено за възможността на емитента да посрещне задължението си към държателите на ценни книжа по отношение на ценните книжа, които се емитират.

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС


Настоящият Документ е изготвен от Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България. Служителите, отговорни за изготвянето на Регистрационния документ, са посочени в т. Отговорни лица.

Този документ не съдържа изявления или доклади на експерти, различни от отговорните за изготвянето на Регистрационния документ служители на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България, както и информация, идваща от трето лице, с изключение на изрично посочените източници в (1) т. 4.3.2 Макроикономически риск - Българска народна банка (БНБ), Economic Intelligence Unit 2010, като източници на информация за основни макроикономически показатели и прогнози за периода 2010 – 2015 г.; и (2) т. 4.3.3 Кредитен риск – Министерство на финансите, като източник на информация за кредитните рейтинги на Р. България.Информацията, получена от трети страни е точно възпроизведена в Регистрационния документ, и доколкото Емитентът е осведомен и може да провери информацията, публикувана от тези трети страни, не са пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща.

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ


Копия от следните документи ще бъдат предоставени за преглед в течение на нормалното работно време през седмицата (събота, неделя и официалните празници са изключени) в офиса на Индустриален холдинг България АД на бул. Васил Левски 47, гр. София, България, както и на интернет страницата на дружеството www.bulgariaholding.соm от датата на публикуване на този Проспект в срока на неговата валидност:

  1. Устава на ИХБ;

  2. Проспекта, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме, включително приложените към него документи и документите, към които проспекта препраща съгласно посоченото по-горе.

  3. Последващи финансови отчети на Дружеството, със съответните одиторски доклади, когато са налице такива, след тяхното изготвяне и публикуване.


25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА


По-долу са посочени дружества, чиито размер на инвестицията на ИХБ по балансова стойност е над 10% от нетните активи към 30.06.2011 г. (137.5 млн. лв. на неконсолидирана база).

  • БУЛЯРД АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, бул. Васил Левски N 47

Предмет на дейност
Корабостроене, кораборемонт, търговско корабоплаване, търговия, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова, консултантска и проектантска дейност, както и всяка друга дейност, не забранена от закона;

Размер на капитала към 30.06.2011 г.
37,292,980 (тридесет и седем милиона и двеста деветдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева;

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
22,935,183 броя акции по 1 лев всеки, т.е. 61.50% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите;

Балансова стойност на участието към 30.06.2011
25,591 хил. лв.

Резерви към 30.06.2011
25 хил. лв.

Загуба за последната финансова година
За 2010 г. дружеството е на печалба 42 хил.лв.

Размер на платените на ИХБ дивиденти за последната финансова година
няма

Размер на задълженията и вземанията на ИХБ във връзка с участието му в дружеството
няма  • ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Седалище и адрес на управление
гр.София, ул. Д. Груев N 42

Предмет на дейност
Инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Размер на капитала към 30.06.2011 г.
9,588,000 (девет милиона петстотин осемдесет и осем хиляди) лева

Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
9,568,000 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 99.79% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

Брой на притежаваните акции чрез свързани лица и техния процент от гласовете в общото събрание на дружеството
20,000 броя акции по 1.00 лев всяка, т.е. 0,21% от броя на гласовете в общото събрание на акционерите

Балансова стойност на участието към 30.06.2011 г.
45,016 хил.лв.

Резерви към 30.06.2011
35,276 хил.лв.

Загуба за последната финансова година
За 2010 г. дружеството е на загуба 2,052 хил.лв.

Размер на платените на ИХБ дивиденти за последната финансова година
няма

Размер на задълженията и вземанията на ИХБ във връзка с участието му в дружеството към 30.06.2011
Задължения няма, вземания 27,074 хил.лв

ДЕКЛАРАЦИЯ

от съставителите на настоящия документ

Долуподписаните Веселин Захариев, Атанас Чобанов и Лидия Шумкова, Богомила Христова, Нели Керчева и Гергана Атанасова в качеството си на съставители на този документ, декларираме, че доколкото ни е известно и след като сме положили необходимата грижа и всички разумни усилия да се уверим в това – съдържащата се информация в настоящия документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Изготвили:

_______________________


_______________________

_______________________

Веселин Захариев,

Директор Корпоративни финанси
Атанас Чобанов,

Сътрудник Корпоративни финанси
Лидия Шумкова,

Началник Правен отдел

_______________________


_______________________

_______________________

Богомила Христова,

Директор Връзки с инвеститорите
Нели Керчева,

Директор Финансови анализи и инвестицииГергана Атанасова,

Експерт Финансови анализи и инвестиции на ИХБДЕКЛАРАЦИЯ

от Емитента и упълномощения Инвестиционен посредник

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД, съответно на упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България”, декларират, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

За Емитента – „Индустриален Холдинг България” АД:
_______________________Данета Желева,

Главен изпълнителен директор на „Индустриален Холдинг България” АД


За Инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България”:


_______________________


_________________________

Илиян Скарлатов,

УправителКлимент Рудински,

Управител

1
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница