Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 5.1. История и развитие на емитентастраница5/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

5.1. История и развитие на емитента

5.1.1. Юридическо и търговско наименование на емитента


„Индустриален Холдинг България” АД е акционерно дружество с публичен статут по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Към момента на изготвяне на настоящия документ, Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с наименование „Индустриален Холдинг България” АД.

Дружеството е учредено като Приватизационен фонд България АД. С решение на СГС N 5/13.03.1998 г., Дружеството е преименувано на Индустриален холдинг България АД.


5.1.2. Място на регистрация на емитента и неговия регистрационен номер


„Индустриален Холдинг България” АД е дружество, учредено в Република България. Дружеството е Вписано в търговския регистър към Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година.

Към настоящия момент Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121631219.


5.1.3. Дата на създаване и продължителност на дейността на емитента


Дружеството е регистрирано с Решение от 07.11.1996 г. на Софийски градски съд като съществуването му не е ограничено със срок.

5.1.4. Седалище и правна форма на емитента, законодателството съгласно което емитентът упражнява дейността си, страна на регистрацията и адрес и телефонен номер на неговото седалище


Правноорганизационната форма на Емитента е акционерно дружество. „Индустриален Холдинг България” АД е публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал.1 от ЗППЦК.

„Индустриален Холдинг България” АД упражнява своята дейност в съответствие с изискванията на българското законодателство, в частност с разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който поставя специфични изисквания по отношение на публичните дружества.

Седалището, адреса на управление, телефонът и електронният адрес за връзка с Дружеството са, както следва:

Държава

България

Седалище

гр. София - 1606, Столичен район Красно село

Адрес на управление

ул. Дамян Груев 42

Седалища на клонове

Дружеството няма регистрирани клонове

Адрес на офис

София 1000, бул. Васил Левски 47

Телефон

+359 2 980 71 01; +359 2 981 55 06

Факс

+359 2 980 70 72

Електронен адрес

office@bulgariaholding.com; ir@bulgariaholding.com

Електронна страница в Интернет

www.bulgariaholding.com


5.1.5. Важни събития в развитието на стопанската дейност на Емитента


От учредяването на Дружеството през 1996 г. до настоящия момент са извършвани промени, засягащи правноиндивидуализиращите белези на Дружеството, както следва:

Преобразуване на Емитента

От регистрацията на Емитента с решение на СГС от 07.11.1996 г до настоящия момент не е извършвано преобразуване на дружеството.Промени в наименованието на Емитента

Дружеството е учредено през 1996 г.,, с наименование „Приватизационен фонд „България” АД. С решение на СГС N 5/13.03.1998 г., Дружеството е преименувано на Индустриален холдинг България АД.Промени, засягащи капитала на Емитента

С решение от 07.11.1996 г. Емитентът е регистриран с капитал в размер на 2,654,985,000 (два милиарда, шестотин петдесет и четири милиона, деветстотин осемдесет и пет хиляди). С решение от 13.03.1998 г., капиталът на дружеството е увеличен на 17,500,000,000 (седемнадесет милиарда и петстотин милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции, с номинална стойност 1,000 лева, всяка. Капиталът на дружеството е деноминиран от 17,500,000,000 (седемнадесет милиарда и петстотин милиона лева) на 17,500,000 (седемнадесет милиона и петстотин хиляди лева), разпределени в 17,500,000 броя, безналични, поименни акции, с право на глас и номинална стойност 1 лев, всяка акция. През периода, обхванат от историческата финансова информация, представена в настоящия документ, са извършвани следните промени, засягащи капитала на Дружеството:  1. С Решение № 21 от 19.07.2007 г., на Софийски градски съд е вписано увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от 21,003,235 лв. (двадесет и един милиона, три хиляди двеста тридесет и пет лева) на 26,254,040 лв. (двадесет и шест милиона, двеста петдесет и четири хиляди и четиридесет лева), чрез издаване на 5,250,805 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинал 1 лев всяка една.

  2. С Решение № 22 от 27.12.2007 г. на Софийски градски съд е вписано увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от 26,254,040 лв. на 43,756,118 (четиридесет и три милиона, седемстотин петдесет и шест хиляди сто и осемнадесет) лева.

  3. На 07.06.2010 г. в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България” АД от 43,756,118 лв. на 58,282,079 (петдесет и осем милиона милиона, двеста осемдесет и две хиляди хиляди сто и седемдесет и девет) лева.

  4. На 07.04.2011 г. в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на Индустриален холдинг България от 58,282,079 лв на 67,978,543 (шестдесет и седем милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три) лева, чрез издаване на нови 9,696,464 бр. безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.03 лв.

Промени в предмета на дейност на Емитента

  1. Емитентът е регистриран с Решение от 07.11.1996 г., на Софийски градски съд, с предемет на дейност, както следва: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране, по реда на глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, срещу инвестиционни бонове; управление и продажба на тези акции инвестиране в ценни книжа на други емитенти.

  2. С Решение N 5 от 13.03.1998 г., на Софийски градски съд е вписан нов предемет на дейност на Дружеството, както следва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

С Решение № 7 от 19.08.1999 г., на Софийски градски съд е вписана промяна в предмета на дейност на Дружеството, като от него отпада „придобиване, управление и продажба на облигации”.

Промени в седалището и адреса на управление на Емитента

„Индустриален Холдинг България” АД е регистрирано със седалище и адрес на управление, както следва: гр. София - 1606, район Красно село, ул. Дамян Груев 42. От учредяването на Дружеството през 1996 г, до настоящия момент не е извършвана промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница