Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница6/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

5.2. Инвестиции

5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните три финансови години и до датата на Регистрационния документ


 • За ИХБ

Инвестициите на Емитента са основно в участия в български и чужди дружества. В Таблица №5 по-долу са представени инвестициите от 2008 г. до датата на Регистрационния документ.

2008 г.

ИХБ стартира строителство на два нови кораба в Булярд корабостроителна индустрия EАД тип Future 56, 57 000 DWT, на обща стойност EUR 60 млн. Инвестицията се финансира чрез КЛВК АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България. Към момента в строителство е само единият кораб с номер 102.

През м. юни и ноември бяха направени вноски за увеличение на капитала на две дъщерни дружества – КЛВК АД в размер общо от двете вноски на 5,000 хил. лв. и Приват инженеринг АД в размер общо от двете вноски на 4,050 хил. лв. Акциите от увеличенията на капитала са записани от ИХБ.

Набраните средства са за финансиране строителството на корабите, които се строят чрез двете дъщерни дружества.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2008 г. е 9,050 хил. лева.

2009 г.

През септември 2009 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 4,000 хил. лв. като записа 800,000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала.

През ноември 2009 г. ИХБ инвестира в ново дружество Реколта АД с капитала 140,000 лева, брой акции 140 с номинал 1,000 лева всяка. ИХБ записа 50% от акциите с право на глас. Предметът на дейност на дружеството е покупка на земеделски земи, опазване и подобряване на почвеното плодородие, изграждане на хидромелиоративни системи, биологично земеделие, възраждане и доразвиване на традиционните за българското земеделие добри производствени практики, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Сумата за дела на ИХБ в капитала на Реколта АД е направена на две вноски – 18 хил. лв през 2009 г. и 52 хил. лв. през м. Януари 2010 г.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2009 г. е 4,070 хил. лева.2010 г.

През м. януари 2010 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 10,000 хил. лв. като записа 2,000,000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала с цел възстановяване на предоставени заеми във връзка със строителство на кораби в Булярд КИ.

През м.март 2010 г. ИХБ участва в увеличението на капитала на Приват инженеринг АД, който бе увеличен с нови 2 858 000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 7 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 20,006 хил. лв.

През 2010 г. бе взето решение Дружеството да участва в увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване нови акции с номинал един лев всяка. Увеличението на капитала не бе вписано през 2010 г. в Търговския регистър.

През 2010 г. бяха извършени сделки с акции между ИХБ и Международен индустриален Холдинг България (МИХБ) както следва: ИХБ продадеде на МИХБ 4,533,510 бр. акции от капитала на КЛВК АД, представляващи 64,48 %, на стойност 4,534 хил. лв. и в същото време закупи от МИХБ 508,500 бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД на стойност 4,534 хил.лв, представляващи 5,30%. Контролът на ИХБ върху двете дружества в групата остава непроменен.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2010 г. е 34,540 хил. лева.2011 г. и до датата на Регистрационния документ

През юни 2011 ИХБ участва в увеличението на капитала на КЛВК АД, който бе увеличен с нови 5,740,000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 3.30 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 18,942 хил. лв.

През м. Юни 2011 бе вписано в Търговския регистър увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване на 2,497,224 нови акции с номинал един лев всяка, и които бяха записани от ИХБ.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2011 г. до датата на Проспекта е 21,439,224 хил. лв.


Таблица №5 Инвестиции на Емитента в български и чужди дружества от 2008 г. до датата на Регистрационния документ
Източник: Индустриален холдинг България АД

 • За дружествата от групата на ИХБ

ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества от групата, свързани с приоритетните отрасли, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето.

Холдингът инвестира в чужбина посредством дъщерните си дружества: 1. Приват инженеринг АД - притежава 100% от капитала на Емона Лтд, Марциана Лтд, Карвуна Лтд и Тириста Лтд, и четирите регистрирани на Маршалови острови. Инвестиционната им дейност е представена в т.5.2.1. от настоящия Регистрационен документ, Морски транспорт;

 2. КЛВК АД - притежава 100% от капитала на Одрия Лтд и Скития Лтд, регистрирани на Маршалови острови. Инвестициите в двете дружества са описани в т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Морски транспорт.

Друго дружество от групата на ИХБ с регистрация и дейност извън Република България е Международен индустриален холдинг България АГ – Конфедерация Швейцария.

Информация за дружествата от групата на ИХБ се съдържа в т. 7. Организационна структура.

След преструктуриране и консолидиране на инвестиционния портфейл на ИХБ мениджмънтът постави акцента върху инвестициите в дружествата – реконструкция и модернизация на основното им производствено оборудване с цел решаване на проблемните „тесни места” в производството, разширяване и обновяване на производствената гама чрез усвояване на нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара.

До края на 2008 г. всяко дружество в групата реализираше инвестиционните си намерения, обвързани тясно с поставените конкретни цели и насоки за развитие в отделните години като част от следваната стратегия на ИХБ. Проблемите на производството и реализацията през изминалите кризисни 2009 г. и 2010 г. белязаха и инвестиционната политика на групата на Индустриалния холдинг. Усилията на ръководството бяха съсредоточени основно върху предприемане на мерки за намаляване негативното влияние на световната финансова криза върху дъщерните дружества и завършване на стартиралите инвестиционни проекти. Подходът към инвестиране на „свежи” пари беше консервативен, насочен към довършване на започнали проекти и изпълнение на неотложни въстановителни мероприятия.

По-долу са посочени по-значимите инвестиции в групата през последните три години и до датата на Регистрационния документ, разпределени по приоритетни отрасли и дейности.

Морски транспорт

През 2009 г. приключиха финалните етапи от строителството на първите два кораба за групата на ИХБ 9,800-тонни, многоцелеви (MPC), с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери. На 30.05.2009 г. кораб Емона официално е предаден на корабособственика, а кораб Марциана - на 07.01.2010 г. Цената на придобиване на кораб Емона възлиза на 25,622 хил. лв., а на кораб Марциана – 25,431 хил. лв. Плавателните съдове са довършени със собствени средства на групата, генерирани от дейността и от увеличението на капитала на Холдинга емисия 2007 г.

През 2009 г. продължи изграждането на кораб Карвуна. Плавателният съд е 21,200-тонен, за насипни товари, с неограничен район на плаване и е 8-мият по проект 640, строен в Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, и вторият от последната модификация. Корабът е предаден на корабособственика на 11.05.2010 г. Цената за придобиването му е 41,590 хил. лв. Вноската при изплаване е от ресурса, набран от облигационната емисия 2008 г. Останалите средства са собственост на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2007 г., в съчетание с частично банково рефинансиране.

В края на 2009 г. групата се сдоби с четвърти кораб в напреднал стадий на строеж. На 16.08.2007 г. корабът е договорен за Параходство Български морски флот ЕАД за насипни товари с товаровместимост 21,100 тона. На 01.10.2009 г. договорът за строителство е прекратен. Корабът стана собственост на Булярд корабостроителна индустрия EАД. На 01.11.2009 г. плавателният съд е продаден от корабостроителницата на Тириста Лтд - дружество от групата на ИХБ, на етап пускане на вода. Строителството му приключи през 2010 г. Кораб Антея вдигна флаг на 24.11.2010 г. Цената за придобиването му е 28,954 хил. лв. Първата авансова вноска в края на 2009 г. е платена основно със средства от облигационната емисия 2008 г. чрез прихващане на заеми на Булярд КИ ЕАД и Приват инженеринг АД. Вложен е и собствен ресурс на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г.

В момента и четирите кораба плават на тайм-чартър. Корабособствениците им са дъщерни дружества в групата на ИХБ чрез Приват инженеринг АД (вж. т. 7. Организационна структура).

Със създаването си в края на 2007 г. ИХБ Шипинг Ко ЕАД пое надзора върху строителството на корабите за групата, а впоследствие - набирането и подготовката на екипажите им. Негова отговорност е цялостното менажиране на дейността им след влизане в експлоатация.

Сравнително ниското ниво на инвестиционна активност на дружеството се предопределя от административния характер на дейността му.

Корабостроене и кораборемонт

През 2008 г. ръководството на Булярд КИ ЕАД реализира инвестиционни мероприятия по програма за 6,704 хил. лв. Общият размер на вложените през годината средства с инвестиционно предназначение е 14,102 хил. лв., включително 3,082 хил. лв. за ремонт и поддръжка на активите. Решаваха се приоритетни въпроси за повишаване производителността на труда и проблеми с подобряване условията на труд. Закупи се нова техника и софтуер за вътрешната информационна мрежа, извърши се реконструкция на сгради (цех К-1, нова административна сграда), разширяване на работните станции, подмяна на системата за контрол и наблюдение.

Основните проекти, реализирани през 2008 г., са доставка и въвеждане в експлоатация на машини за плазмено рязане, машина за тръби и реконструкция на 800-тонния кран.

Корабостроителницата придоби две високопроизводителни машини за плазмено рязане и машина за тръби. Усвоени са общо 705 хил. евро. По-голямата част от средствата е отпусната съгласно условията на кредитната линия по програма за енергийна ефективност на Eвропейската банка за възстановяване и развитие, затова 107 хил. евро се субсидираха от банката. Машините за плазмено рязане са високопроизводителни. При трисменен режим на работа могат да обработят до 2,000 тона листова стомана месечно. Те маркират отрязаните детайли, с което се избягват грешки и се пести време. Отчита се икономия от технически газове, отпадат последващи обработки на метала.

В Булярд КИ е извършен цялостен одит на енергийната ефективност и са направени препоръки за нейното повишаване, които са заложени в инвестиционната програма на дружеството. Проектът за реконструкция на 800-тонния кран в дружеството също се изпълни по условията на кредитната линия по програмата на ЕБВР за енергийна ефективност. 415 хил.евро се предоставиха от банков кредит. Проектът приключи през октомври 2008 г. Усвоени са общо 423 хил.евро, от които 50 хил.евро се възстановиха от банката. Реконструкцията на крана намали разхода на електрическа енергия. Новото управление дава по-добра надеждност и безотказна работа на съоръжението. Улесни се и техническата му поддръжка. Изпълнител на проекта е SIEMENS – Германия.

Инвестиционната програма през 2008 г. е финансирана с целеви кредити и собствени средства (от увеличение на капитала на дружеството, от дейността и реинвестирана печалба). Получена е субсидия за част от признатите разходи за двата проекта с енергийна ефективност (вж. по-горе).

През 2009 г. са вложени около 1,652 хил. лв. с инвестиционно предназначение, от които 841 хил. лв. за ремонт и поддръжка. Годината беше трудна за Булярд КИ, което се отрази и на невъзможността за заделяне на средства от дейността за инвестиции. Изпълняваха се неотложни мероприятия. Достави се заваръчно и друго дребногабаритно корабно оборудване, извърши се реконструкция на подкранов релсов път. Заплащаха се лицензи и инженеринг – лиценз Митцубиши, технически проект за серията Furure'56 за кораби за насипни товари и др. Вложен е собствен ресурс.

През 2010 г. са изразходвани 1,144 хил. лв. с инвестиционно предназначение, в т.ч. 788 хил. лв. за ремонт и поддръжка на сграден фонд и техника. Със собствени средства е реконструиран подкрановият път на 800-тонния кран, изпълнени са строително-монтажни работи и обзаведена новата административна сграда, в т.ч. е изградена мрежова система, закупени са различни уреди и инструменти.

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение през изминалия период на 2011 г. е 371 хил. лв., в т.ч 323 хил. лв. за ремонт и поддръжка. Придобити са дълготрайни активи за 34 хил. лв., в т.ч. е въведен в експлоатация електронен преобразувател в цех Тръбарен, закупени са сървър и антивирусна програма Symantec Prot. Част от инвестициите са в процес на изпълнение. За тях до момента са изразходвани 14 хил. лв. (вж т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Корабостроене и кораборемонт). Използван е собствен ресурс.

През целия период от възстановяване на дейността си до днес Булярд КИ инвестира в обучение, квалификация и преквалификация на кадрите. Основна роля има Центърът за професионално обучение към дружеството.

Работи се методично по програми, по които са проведени няколкомесечни специализации в заводите на гр.Тулча в Румъния, а също и в заводи в Япония. Инвестира се в повишаване на квалификацията, капацитета и производителността на заетите лица, което да увеличи конкурентоспособността на предприятието на националния и международен пазар.

Пристанищна дейност

С промяната на основната дейност на КРЗ Порт – Бургас АД – преминаване от кораборемонт към пристанищна дейност, се променяха и акцентите в инвестиционната политика на дружеството.

След като през август 2007 г. кораборемонтът е преустановен, дружеството започна да осъществява само пристанищна дейност. В тази връзка последващите инвестиции се ориентираха в две направления: доставка, в т.ч. на лизинг, на ново специализирано оборудване за пристанищна дейност - мобилна техника за претоварна дейност и изграждане на необходимата инфраструктура като подготовка за реализиране на проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в дружеството (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност).

През 2008 г. КРЗ Порт – Бургас АД продължи да изгражда инфраструктурата на пристанищната дейност. Общата стойност на извършените инвестиционни разходи е 2,570 хил. лв., вкл. ремонти и поддръжка на активи. Вложен е собствен ресурс.

Увеличени са складовите площи. Обособени са нови открити и закрити складове, оборудвани с претоварна техника. Преустроени и монтирани са два 12.5-тонни козлови крана с подкранов релсов път на открити Складове №2 и №9. Направена е канализация за отвеждане на мръсните води от дружеството до градския колектор, ремонтирана е пожарната и питейна водопроводна мрежа. Изградени са три клона на жп линия и жп/авто естакада. Построен е бетонов път към ел.кантара. Закупени са челен товарач, 5-тонен мотокар, 2 трактора с ремаркета.

Извършени са основни ремонти в административната сграда, обособени са нови работни помещения - оперативна пристанище, санитарно и карантинно помещение, помещение ГСМ и др. Извършени са разширение на кея, реконструкция на релсов път и др.

Интегрирана е система за видеонаблюдение, обхващаща всички складови зони и по-голямата част от територията на пристанището. Изградена е техниката по алармиране на личния състав при бедствия и аварии. Мероприятията са във връзка с повишаването на сигурността и безопасността на пристанището. С изпълнението им през 2008 г. дружеството получи Сертификат по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).

През 2009 г. КРЗ Порт – Бургас АД продължи да инвестира собствени средства за активи, съоръжения и разширение на кея. Вложени са около 1,050 хил. лв., включително за ремонт и поддръжка на активи. Закупена и ремонтирана е специализирана техника за пристанищната дейност - електрохидравличени и въжени грайфери, реконструкция на 12.5-тонен кран в Склад №5 и др. Подобрена е инфраструктурата чрез реконструкция на подкрановия релсов път на Склад №8, оформен е източният подход към пристанището и преасфалтирана обслужващата улица. Бившият кораборемонтен цех е преустроен в работилница, основно е ремонтирана столовата.

Продължи изграждането на кея като част от проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал. През 2009 г. за предпроектни работи са вложени нови 126 хил. лв., а през 2010 г. - още 6 хил. лв. за фракции, с което общите разходи до момента достигат 416 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност).В края на 2009 г. дружеството стартира първи етап на проект за изграждане на зърнен склад, завършен успешно през 2010 г.

Въпреки трудностите, през 2010 г. ръководството на КРЗ Порт – Бургас успешно осъществи годишните си инвестиционни намерения: • през юли дружеството закупи съседен терен от 14.6 дка със сграден фонд, съоръжения, оборудване, инфраструктура (в т.ч. жп линия) и подобрения за 4,166 хил. лв. Част от финансирането е със средства от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г., инвестирани в увеличение на капитала на КРЗ Порт – Бургас. Новите акции са записани от ИХБ. Вложен е и собствен ресурс на дружеството в съчетание с разсрочено плащане на земята;

 • през ноември завърши първият етап от изграждането на локален склад за съхранение на зърно като част от планираното модернизиране на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е елемент от проекта за разширение и модернизиране на пристанището. Складът има 2 бр. силози с общ капацитет 6 хил. тона. Инвестирани са общо 1,327 хил. лв. собствени средства в съчетание с лизингова схема за доставените активи.

През 2010 г. са вложени 6,327 хил. лв., включително 80 хил. лв. за ремонт и поддръжка на активите. Освен посочените по-сериозни мероприятия, през годината са изпълнени: основен ремонт на жп коловоз и 15-тонен кран, реконструкция 60- и 80-тонен кантари, полагане на асфалтова настилка между III-та линия и жп клон и бетонова настилка на разширението на Склад №2, оформяне на площадка между III-та жп линия и индустриален клон, частично асфалтиране на кея. Закупени са механичен грайфер 4 куб.м, шнеков и колесен челен товарач, багер, товарен автомобил с полуремарке и др. активи.

В края на 2010 г. дружеството стартира втори етап на проекта за изграждане на локален склад за съхранение на зърно - доставка и монтаж на нови 3 бр. силози, всеки с вместимост по 3 хил. тона, с които общият капацитет на склада достига 15 хил. тона. (вж. т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Пристанищна дейност).

От началото на 2011 г. до момента КРЗ Порт – Бургас е придобило дълготрайни активи за 1,464 хил. лв., в т.ч. 1,327 хил. лв. са въведените в експлоатация 2 бр. зърнени силози. Почти цялата сума за тях реално е платена през 2010 г. През текущата година са закупени механичен двувъжен грайфер, товарен автомобил с полуремарке, автовишка, подвижна преградна стена, вертикална охранителна ролетка, кофи за зърно. Създаден е нов уеб сайт на пристанището. Изградени са асфалтова настилка на Склад №8, бетонова настилка и подходи в новопридобития терен, удължаване подкранов път на 8-тонен кран, бетонова настилка в хале автоканал и автоканал в гаражната работилница.

Към момента проектът за новите 3 бр. силози приключва. През шестмесечието в него са инвестирани 1,316 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Пристанищна дейност). За текущи ремонти и поддръжка на фирмените активи са вложени 55 хил. лв.

През изминалия период на 2011 г. разходите с инвестиционно предназначение са финансирани със собствени средства в съчетание с лизингова схема за новите силози.

След като през 2007 г. пристанище Одесос ПБМ АД завърши процеса на преструктуриране на стопанисвания от дружеството район от спомагателно корабостроително предприятие в пристанищно предприятие с обособена структура за корабна, вагонна, автомобилна, складова, контейнерна и тилова обработка на насипни и генерални товари, през 2008 г. дружеството вложи 521 хил. лв. за създаване на условия за увеличаване на товаропотока през кея; разширяване на дейността и възможностите за складиране и обработка на товари; разширяване обхвата на предлаганите услуги чрез въвеждане в експлоатация на 32-тонен козлови кран в тила и възможност за обработка на генерални товари от/на вагони; изграждане на отдалечено работно място на митницата.

През 2009 г. са инвестирани 181 хил. лв., насочени предимно към подобрения на съществуващи активи с цел адаптирането им за по-пълноценно използване в основната дейност на дружеството и/или в изпълнение на предписания от надзорни и контролни органи (ИА МА, ДАМТН, ГД ИДТН, строителен надзор и др.) за дооборудване, доизграждане на електро- и ВиК инсталации, за основни ремонти и др.

По-важните инвестиции през годината са: разширяване и модернизация на площадката на 2-ро кейово място, реиновиране на трафопост №33, обособяване на зони за митническо и временно складиране, модернизация на складове и административна сграда, модернизация и промяна в предназначението на Склад №1 в Магазия, хидроизолации на покривни конструкции, основен ремонт и боядисване на 5-тонни кранове на кея, оборудване на 32-тонен и 5-тонен козлови кранове. Направените инвестиции увеличиха обема на обработваните през кей генерални товари от 21 хил. тона или 33% от всички товари, преминали през кей през 2008 г. на 31 хил. тона, респективно 57% през 2009 г.

През 2010 г. Одесос ПБМ АД даде приоритет на инвестициите в създаване и разширяване на възможностите за складиране на товари и получаване на разрешения за временно складиране. За целта са вложени 362 хил. лв. собствени средства. През годината са стартирани няколко мероприятия, които ще завършат през 2011 г. (вж. т. 5.2.2 Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност). Набраните разходи по тях до края на 2010 г. възлизат на 88 хил. лв. В резултат на направените инвестиции, общият обем на обработените товари през 2010 г. се увеличи 2.6 пъти спрямо 2009 г., в това число и обработените през кей товари.

През шестте месеца на 2011 г. са инвестирани 176 хил. лв., от които са завършени и въведени в експлоатация активи за 12 хил. лв. Останалите инвестиции са в процес на изпълнение (вж. т. 5.2.2 Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност).

От създаването си до момента дружеството инвестира собствен финансов ресурс от реализираните приходи от стопанската си дейност. Не е търсено външно финансиране на дейността и инвестициите.

Класификация и сертификация

През 2008 г. БКР е закупил измервателни уреди за дейността и компютърно оборудване за 10 хил. лв.

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение през 2009 г. е 75 хил. лв., в т.ч. 47 хил. лв. за ремонт на офиса и обучение на персонала. Вложен е собствен ресурс.

Основният фактор за успешна дейност на Българския корабен регистър е квалификацията на неговите инспектори. В този смисъл обучението на персонала е инвестиция за дружеството, която ще му генерира ползи. В началото на всяка година се приема план за обучение с конкретни теми - вътрешни семинари и външни курсове за допълнителна квалификация. През 2009 г. обучението е в областите: 1. нови изисквания на Правилата на БКР, резолюции на ИМО и флагови администрации;

 2. обучение на инспекторите при прилагане на системата БРИС;

 3. нови изисквания към новостроящи се кораби за насипни товари съгласно правилата на ИМО;

 4. провеждане на одити по ISM и използване на формите на БКР;

 5. запознаване и интерпретация на новата версия на ИСО 9001:2008 – Lloyd’s Register Quality Assurance;

 6. обучение за одитори по изискванията на Международния код за безопасност (ISM Code) – Български морски квалификационен център;

 7. обучение по изискванията на PSPC по системата „FROSIO” (бояджийски покрития);

 8. обучение по прилагане на изискванията на Гл. ХІ-2 на SOLAS и ISPS Code от флаговите и пристанищни администрации – IMO IMSSEA.

През 2010 г. са инвестирани 26 хил. лв. собствени средства за обучение и семинари, обезпечаване на дейността с допълнителна техника и софтуер, поддръжка и текущ ремонт на активи. През годината инспекторите са обучавани по темите:

 1. допълнителни указания за извършване на ISPS одити;

 2. нови модули в БРИС;

 3. задържани кораби с клас на БКР – допълнителни указания за прегледи включително ISM одит;

 4. изменения и допълнения в правилата за контейнери;

 5. нови изменения на SOLAS и MARPOL в сила от 01.01.2010 г.;

 6. европейски стандарти за прегледи и сертификация на малки лодки и яхти.

През 2010 г. двама инспектори на БРК са обучени в Истмус бюро в Панама (вж. т.6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси, Класификация и сертификация). Те получиха оторизация да извършват конвенционални прегледи от името на Панамската морска администрация. Досега е реализиран един такъв преглед.

Въвеждането на новата система за управление значително подобри работата на инспекторите чрез създаване на електронна база данни и възможност за следене в реално време статута на корабите. Процесът по поддръжка и усъвършенстване на системата е непрекъснат. През 2010 г. беше предвидено тя да се разшири. Задълбочаването на кризата отложи тези инвестиционни намерения за следващите години (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Класификация и сертификация).

През изминалия период на 2011 г. са изразходвани 13 хил. лв. собствени средства за поддръжка на БРИС, обучение на персонала и текущ ремонт на фирмени активи (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Класификация и сертификация).

Машиностроене

Инвестиционната политика на машиностроителните дружества се определя от ЗММ България холдинг АД в съответствие с приоритетите за развитие на групата. В нейните рамки инвестициите се осъществяват в три направления: 1. ЗММ България холдинг АД инвестира в акции на дружествата, в т.ч. записва акции от увеличаването на капитала им;

 2. фирмата – майка отпуска заеми на предприятията, за да реализират инвестиционните си мероприятия;

 3. дружествата се финансират със собствени средства, банкови кредити, заеми от групата или субсидии от различни държавни и структурни фондове.

ЗММ България холдинг АД поетапно консолидира своя инвестиционен портфейл чрез придобиване на нови акции на дъщерните си дружества. Инвестираните от холдинга собствени средства в акции през последните три години и до датата на Регистрационния документ по години възлизат на:

 • 2008 г. – 41 хил. лв.;

 • 2009 г. – 106 хил. лв.;

 • 2010 г. – 50 хил. лв.;

 • Към 30.06.2011 г. – 450 хил. лв.

През 2008 г. ЗММ България холдинг АД придоби 4,450 акции от капитала на Елпром ЗЕМ АД.

През 2009 г. закупи 3,656 акции на Елпром ЗЕМ АД за 31 хил. лв. и 150 хил. акции на Леярмаш АД за 75 хил. лв.

През декември 2010 г. придоби 50% от капитала на Реколта АД за 50 хил. лв., с което дружеството от асоциирано стана дъщерно със 100% контрол върху него в групата на ИХБ. През февруари 2011 г. машиностроителният холдинг участва в увеличението на капитала на Реколта като закупи 450 броя поименни акции, всяка с номинал 1,000 лв., в резултат на което участието му достигна 88.14%. През юни 2011 г. ЗММ България холдинг продаде своите 520 акции срещу 479 хил. лв., с което приключи акционерното си участие в Реколта АД.

Основните инвестиции на дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД са насочени към обновяване и модернизиране на оборудването и използваните технологии, към усъвършенстване на произвежданите машини, подобряване на конструкцията и дизайна им съобразно световните тенденции в отрасъла и изискванията на клиентите. С решаване на проблемните “тесни места” се подобрява организацията и повишава ефективността при производството на рентабилни машини от по-тежката гама, усвояват се нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара. Основните мероприятия по разширяване и подобряване на продуктовата номенклатура на отделните дружества с цел да засилят пазарното си присъствие, са описани в т. 11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии, Машиностроене.

Изразходваните средства от всяко дружество, включително за ремонт и поддръжка, зависят от конкретните им нужди през годините, наличния финансов ресурс във всяко от тях и свободните парични средства в групата. През последните години в условията на финансова и икономическа криза и при силно ограничени ресурси, дружествата от машиностроителния холдинг пренастроиха инвестиционните си намерения към довършване на започнали проекти, изпълнение на неотложни мероприятия и поддържане на наличното оборудване в изправност. При подобряване на пазарната конюнктура дружествата ще продължат да инвестират в подобряване на предлаганите изделия и усъвършенстване на технологиите. Инвестиционна дейност на групата е изцяло на територията на страната.

Машиностроене: Металорежещи машини

През 2008 г. ЗММ Сливен АД инвестира 614 хил. лв., от които 365 хил. лв. за придобиване на ДМА и 249 хил. лв. за реконструкция и модернизация на производствените мощности. Закупени са ТВЧ-установка за закаляване на шпиндели и мотокари с товараподемност 3 и 8 тона. Реновирани са въздуховодите и купелите в основния производствен корпус и цеха за производство и монтаж на окомплектовка за универсални стругове, подновена е покривната изолация на инструменталния цех, ремонтирани са помещения, ел.двигател, мотокари и др. Инвестирани са собствени средства и от банкови кредити.

През 2009 г. в дружеството са инвестирани около 271 хил. лв. за придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и стопански инвентар. Доставен е вертикален център и 8-тонен електрически телфер с микроход, закупен е автобус за превоз на персонала, зъбонарезна машина, кръгъл шлайф, струг, конзолен кран, пробивна машина, компютри и видеонаблюдателна техника. Извършени са ремонти на двигатели и машини, моделна екипировка, автомобили и компютърна техника. В цеха за производство на едрокорпусни детайли е пуснат в експлоатация шлайфхобел за шлифоване на тела с дължина до 10 м. Въведена е в производството закупената през 2008 г. ТВЧ-установка. Инвестициите са реализирани със собствени средства.

Заплатените инвестиционни разходи през 2010 г. са в размер на около 93 хил. лв., в т.ч. за покупка, поддръжка и ремонт на автомобили и машини. Вложени са собствени средства.

През 2010 г. ИХБ и ЗММ България холдинг стартираха пилотен проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP в ЗММ Сливен АД. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции в които са в процес на изпълнение).

През изминалото шестмесечието на 2011 г. ЗММ Сливен АД инвестира около 145 хил. лв., в т.ч. за покупка на машини, транспортни средства (електрокар и един газов мотокар), компютърно оборудване. Извършени са необходимите ремонтни дейности по поддръжка на заводското оборудване и на административната сграда в завода. Направените инвестиционни мероприятия са финансирни със собствени средства.

През 2008 г. Машстрой АД направи 1,148 хил. лв. инвестиционни разходи, от които 467 хил. лв. за довършване на започнатите ремонти и монтаж от предходната година и покупка на нови активи. Останалите 681 хил. лв. са натрупани разходи по стартирал през годината инвестиционен проект за изграждане на лъчиста отоплителна система, която да замести паровата централа с мазут.

През 2009 г. Машстрой АД инвестира около 92 хил. лв. за покупка на два струга, ремонти на машини и транспортни средства, изграждане на електростатична камера за прахово боядисване, довършителни разходи за лъчистата отоплителна система, която е въведена в експлоатация в началото на септември 2009 г. Стойността на инвестицията до момента е 718 хил. лв. Основната част на проекта се финансира с целеви кредит. Средствата са отпуснати съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност и 86 хил. лв. са възстановени от Европейската банка за възстановяване и развитие през ноември 2009 г.

През 2010 г. са инвестирани около 41 хил. лв. собствени средства основно за довършителни разходи за лъчистата отоплителна система.

За изминалия шестмесечен период на 2011 г. дружеството не е правило разходи с инвестиционно предназначение.

През 2008 г. ЗММ Нова Загора АД е инвестирало 386 хил. лв., включително за текущи ремонтни дейности. Закупени са машини – основно с CNC управление, за подновяване на технологичното оборудване и повишаване на възможностите му. Доставени са два цифрови струга, една универсална фреза, 6 конзолни кранове и лентоотрезен автомат за разширяване на линията за производство на бутални пръти. Закупена е и универсална фреза за обработка на детайли за подавателна и супортна кутии за Русия. Дружеството се сдоби и със зъбофрезова машина, ел.повдигач. През годината са ремонтирани машини, камерните пещи в термичен участък, хидроизолацията на покрива на административната сграда.

Също така през 2008 г. започна и изграждане на газоотоплителна инсталация с инфрачервени лъчи за термичен участък, което трябваше да завърши през 2011 г., но липсата на средства отложи завършването на проекта за 2012 г. До момента е изградена тръбоброводната инсталация, за която са вложени около 3 хил. лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).

През 2009 г. в условията на криза и при силно ограничени ресурси за инвестиции са вложени около 14 хил. лв. собствен ресурс за мероприятия по разширяване възможностите на термичен участък.

През 2010 г. са инвестирани 32 хил. лв. собствени средства за закупуване на машина за центрофрезоване на валове и бутални пръти, телфери и два товарни автомобила до 10 т, които замениха вече морално и физически остарелите товарни автомобили МАДАРА.

За първите шест месеца на 2011 г. дружеството е инвестирало около 22 хил. лв., в т.ч. 5 хил.лв. за 3 броя компютри и телефонна централа, която замени съществуващата изградена още при създаването на завода и вече морално и технически негодна. Фирмата е направила и текущи разходи за ремонт в размер на 17 хил. лв. за 3 броя тягови батерии за вътрешнозаводския транспорт.

Машиностроене: Металолеене

През 2008 г. Леярмаш АД инвестира около 196 хил. лв. за машини, съоръжения и транспортни средства. По предписания на Инспекцията по труда за осигуряване на безопасни условия на труд е изградена аспирационна система за новите пещи и мълниезащитна система, закупен е генератор за ток, вложени са средства за касова екипировка, компютър, пневматичен къртач и за довършване на индукционните пещи.

През февруари 2008 леярната финализира въвеждането в експлоатация на новите пещи. Те увеличават капацитета с 35% при двусменен режим на работа. Финансирането на проекта възлиза на 1,457 хил. лв.

През октомври приключи възстановителеният ремонт и модернизацията на старата индукционна пещ Радине, аварирала през ноември 2007 г. Разходите за ремонта са покрити изцяло от застрахователя.

За пещите, аспирационната и мълниезащитна системи е ползван банков кредит, отпуснат съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност. 15% от тях са субсидирани от Европейската банка за възстановяване и развитие през април 2008 г. Освен това дружеството инвестира собствен ресурс, включително и чрез увеличение на капитала, и заемни средства от групата.

Инвестираните средства през 2009 г. са в размер на около 108 хил. лв. и се отнасят основно за машини и съоръжения. С цел подобряване качеството на отливките е закупен апарат за изследване на химическия състав на металите, който позволява да се направи правилен подбор на суровините и точен анализ на течния метал. Изработени са 12 нови леярски каси. Доставен е уред за анализ на въглерод и силиций, електромагнитна шайба за кран Закупен е дизелов генератор, който поддържа охлаждането на индукционните пещи при спиране на електричеството. Закупена е аспирация на индукционните пещи, която улавя праховите частици и отвеждане газовете. Стартира възстановяването на един мотокар, Инвестициите са осъществени със собствени и заемни средства от групата.

През март 2009 г. започна разкомплектоване на старата пещ тип вагрянка и постепенно използване на стоманения скрап в производството.

Направените разходи с инвестиционно предназначение през 2010 г. са в размер на около 20 хил. лв., вкл. за ремонт на техника, покупка на грайферна кофа за леярния цех и електронна кранова везна. Вложени са собствени средства.

През първото шестмесечие на 2011 г. инвестиционните разходи са в размер на около 17 хил. лв. и се отнасят за преригистрация на системата за управление на качеството ISО 9001:2008, покупка на резервни части за машината за почистване на отливките, компютър, направа на ажурна ограда и текущи ремонти на производствено оборудване и транспортните средства. За посочените инвестиции са вложени собствени средства.

В края на 2010 г. Леярмаш АД кандидатства за финансиране по Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 на Европейския фонд за регионално развитие. Към настоящия момент на 2011 г. проектът се актуализира съгласно процедурата и предстои да бъде внесен за разглеждане (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции, които са в процес на изпълнение)..Машиностроене: Електрически машини

През 2008 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 1,473 хил. лв., в т.ч. за поддръжка и ремонт. Вложени са средства за реконструиране на машина Борверг, за довършване на VPI инсталацията, закупени са автомобили и камион МАН. Започна подновяването на измервателните уреди за конструкторите, направени са разходи за газификацията на дружеството, закупени са машини за нуждите на производството - лентоотрезна, бандажираща и хидравлична динамометрична. Закупена е и триизмерна машина FARO LAZER TRAKER, която подобрява качеството на произвежданата продукция чрез постигане на по-голяма точност при всички видове замервания на корпусно-призматични и ротационни детайли. За проекта са заплатени 162 хил. лв. собствени средства.

През 2009 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 247 хил. лв. Закупупена е фрез машина за механична обработка с ЦПУ управление, рефлекторни сфери за Лазер трекер, вложени са средства за текущи ремонти и техническа поддръжка на преси, лентонамотъчна машина, стругове, автомобили и мотокари.

В края на 2009 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Предмет на договора е технологична линия за изработка на полюсни бобини от медна шина. Изпълнението на проекта стартира през 2010 г. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).

През 2010 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер на 380 хил. лв. и са направени основно за технологичната линия за изработка на полюсни бобини от медна шина (285 хил. лв.) като през годината е вложен собствен ресурс в съчетание с целево финансиране по оперативна програма и газифицирането на дружеството (28 хил.лв.). Газифицирането на дружеството приключи в края на годината. Общите натрупани разходи за изграждането му са в размер на 139 хил. лв.

През полугодието на 2011 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 20 хил. лв., в т.ч. 14 хил. лв. за изпитанията и пуска на газифицирането на дружеството. Останалите разходи са за технологичната линия за изработка на полюсни бобини от медна шина и покупката на батерия за електрокар. Вложени са собствени средства.

През юни 2008 г. Булкари ЕАД участва в търг и закупи от Общината в гр. Попово подблоково пространство от сграда за 360 хил. лв. Стартира реновация на обекта.

През 2009 г. приключи реконструкцията и преустройството на обекта в гр. Попово. Обособени са две помещения - магазин за промишлени стоки и банков офис. Изразходвани са 25 хил. лв. През април 2009 г. е продадена ½ идеална част от банковия офис. Сключени са договори за отдаване под наем на магазина за промишлени стоки и банков офис.

Последващи инвестиции няма. До момента дружеството влага собствени средства.

Мебелно производство

Във връзка с изискванията на новите пазари и клиенти за качество на продукцията и бързо, и в срок изпълнение на заявките от тях, през последните години Августа мебел АД инвестира в оборудване и приспособления, свързани с повишаване пропускателната способност на определени работни места, подобряване качеството на сушене и обработка на материалите и производство на качествени изделия. Един от най-важните проблеми бе газифицирането в предприятието и преустройство на сушилните камери с електронни табла. На лизинг се достави и монтира нова машина с компютърно управление за пакетно разкрояване на плоскости. Тя реши до голяма степен проблемите с разкрояването на дървесината и качеството на изделията. Дружеството закупи лепилонаносвачка за качествено лепене и пресоване на дървесината и основно ремонтира CNC – дървообработващ център с възможност за изрязване и профилиране на детайли по зададена форма.

Продължи подмяната на някои машини с нови с по-висока производителност и качествена обработка на материалите. Закупена бе енергоспестяваща машина, която подобри повърхностната обработка и намали зависимостта от субективния фактор при шлайфане. Закупени бяха и инструменти за машини, шприцустройства, игло- и кламер пистолети, устройство за безвъздушно шприцоване на лак – така наречената Айр–микс система и др. Дружеството придоби товарен автомобил с ремарке чрез договор за финансов лизинг.

През 2008 г. инвестициите бяха насочени към обновяване на условията за лаконанасяне, подмени се аспирационен вентилатор, ремонтираха се покривни конструкции. Продължи поддръжка на СУК и перманентната подмяна на машинни инструменти и дребно оборудване – игло- и кламер пистолети, шприцустройства, пистолети и др. Общата стойност на направените инвестиции през 2008 г. е 150 хил. лв. и с изключение на инвестиционния кредит за шлафмашината са реализирани със собствени средства.

През 2009 г. приключи погасяването на инвестиционния кредит от 2007 г. за закупуване на шлайфмашината, продължиха само лизинговите вноски за товарния автомобил. Закупи се нова едностранна кантираща машина със заем от ИХБ АД. Към края на 2009 г. задължението е погасено. През годината се наложиха дребни ремонти на машини и оборудване, подмяна на инструменти. Дружеството участва с мебелни композиции на две международни изложения като част от маркетинговата си политика. Инвестирани са около 95 хил. лв.

Разходите с инвестиционно предназначение през 2010 г. са 96 хил. лв., в т.ч. за реновиране на шприцкабини в лакозаливно отделение, ремонт на покрив, изплащане лизинга за товарния автомобил, текущи ремонти на машини и лекотоварен автомобил, поддръжка на СУК и участие на мебелното изложение в Кьолн.

От началото на 2011 г. Августа мебел изплати със собствени средства остатъка по лизинга за товарния автомобил, закупи гуми за него и стопански инвентар, извърши дребни ремонти на машини и оборудване и подмяна на инструменти, участва на ежегодното специализирано изложение в Кьолн. Размерът на направените разходи с инвестиционно предназначение е 24 хил. лв.

Речни круизи

Най-съществените инвестиции, извършени от групата на Дунав турс АД през последните години, са свързани с придобиване на три кораба, с които собственият й флот се увеличи на 5 кораба.

През март 2007 г. Дунав турс АД закупи яхтата Балкан, собственост на българската държава. През април 2008 г. сключи договор със специализирана фирма в Турция за ремонт на яхтата. Стартира реновация, завършила през август 2009 г. Ремонтът възлеза на 2,034 хил. евро, включително разходите за транспортиране. От тях 1,500 хил. евро са кредит, погасен към края на 2009 г. През май 2009 г. яхтата е продадена.

Сериозна инвестиция представляват и ежегодните основни планови ремонти на плавателните съдове. Извършват се в периода декември – март. Корабите София, Русе и Русе Престиж се ремонтират в корабостроителницата в град Линц, Австрия. Плановите ремонти на кораби Хайнрих Хайне и Елегант Лейди се правят в кораборемонтните заводи около Ротердам, Холандия. Текущи, аварийни ремонти и поддръжка се извършват при необходимост.

Освен техническите ремонти, периодично се реновират отделни части от обзавеждането.

Вложените средства за ремонти (без яхта Балкан), включително резервни части, вдигане на док, ел.енергия и други разходи, съпътстващи ремонтите, по години са приблизително: 2008 г. – 816 хил. евро, 2009 г. – 846 хил. евро и 2010 г.– 984 хил. евро, в които са включени 73 хил. евро за ремонт на двигателите на кораб Хайнрих Хайне. Целият ремонт на двигателите е за 167 хил. евро, от които 94 хил. евро са отчетени през 2011 г. Разходите за основни ремонти и текуща поддръжка на корабите през шестмесечието на 2011 г. са на стойност 464 хил. евро.

Обичайно се използват собствени средства. През 2009 г. ремонтите на петте кораба са финансирани с кредит по програмата на Българска банка за развитие ЕАД за целево рефинансиране на търговски банки. Срокът за издължаване е до 2018 г.

След като през 2006 г. Дунав турс направи сериозни инвестиции за придобиване на акции в дъщерни дружества и оформи своя инвестиционен портфейл, през 2007 г. закупи и последната акция от капитала на Дунавско речно плаване, с което стана негов едноличен собственик. През 2010 г. компанията - майка инвестира нови 4,000 хил. лв. в увеличение на капитала на дружеството, с което вече притежава 4,050 хил. акции на Дунавско речно плаване ЕАД. Инвестицията е целева – за финансиране на самоучастието в строителството на нов, шести кораб за групата на Дунав турс АД (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Речни круизи).

Към момента Дунав турс АД има 4 дъщерни дружества, в които е едноличен акционер.

Други

Реколта АД е учредено през ноември 2009 г. През март 2010 г. дружеството придоби на търг с тайно наддаване 906 дка общински поземлен имот в с.Сенокос, община Балчик на стойност 793 хил. лв. През декември имотът е отдаден под наем. Инвестицията е направена със средства на групата.

През май 2011 г. е учередено право на строеж и сервитут върху 200 кв.м от недвижимия имот в с. Сенокос в полза на Националната електрическа компаия ЕАД.

През юни 2011 г. ЗММ България холдинг АД и ИХБ АД продадоха акциите си в Реколта АД, с което преустановиха акционерното си участие.

През юни 2011 Индустриален холдинг България АД придоби 25,000 акции от увеличението на капитала на Агроменидж АД, представляващи 33.33% от капитала на дружеството. Агроменидж АД е обслужващото дружество на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница