Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнениестраница7/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение


 • За дружествата от групата на ИХБ

Изминалата 2010 г. сложи своя отпечатък и върху инвестиционната активност на стопанските субекти. Намаляването, а в някои случай дори отпадане на ангажименти, наложи и преструктуриране на инвестиционните намерения в рамките на групата. Приоритет стана довършването на вече започнати проекти, по които са вложени средства, а нестартиралите се изместиха напред във времето.

Морски транспорт

Кораб 102 е от серията Future’56, 56 000-тонен на стойност 27,500 хил. евро. Разкроят му започна на 1 юли 2010 г. В края на 2010 г. строителството е на етап залагане на предстапел. Към 30 юни са издадени близо 5 хил. тона секции. От април започна предстапелната им сборка. Планира се строителство в докова камера от ноември тази година. Срокът за доставка на клиента е ноември 2012 г. Инвестицията се финансира чрез дъщерното дружество КЛВК АД. Към момента са преведени 11,135 хил. евро, вкл. средства от увеличението на капитала на ИХБ емисии 2010 г. и 2011 г. За финансиране на останалите етапи ще се ползват собствени средства, осигурено е и банково финансиране.

Със задълбочаване на кризата през 2009 г. много корабособственици бяха затруднени да осигуряват финансиране на вече поръчани кораби и това наложи предоговаряне на част от сроковете, а други канцелираха строителството на плавателни съдове. Отпадането на ангажименти наложи и преструктуриране на инвестиционните намерения в рамките на групата. Приоритет стана довършването на вече започнати кораби, по които са вложени средства, а нестартиралите се изместиха напред във времето. Договорът за кораб 105 е прекратен преди започване на строителството. При осигуряване на финансиране и положително развитие на пазара ИХБ може да стартира строителството на кораба.Корабостроене и кораборемонт

В края на 2010 г. започна работа за изпълнение на предписанията от Националната служба Пожарна безопасност и спасяване, отразени в протокол от извършена комплексна проверка. За целта през 2011 г. са предвидени около 150 хил. лв. за оборудване на цеховете с уреди за пожарогасене, привеждане в действие на системата за пожароизвестяване в складовете, обозначаване на изходите от цеховете с указателни табели, възстановяване на вътрешноцеховото противопожарно водоснабдяване. Срокът за изпълнение на мероприятията е до края на 2011 г. В тази връзка през първото шестмесечие на 2011 г. са изразходвани 4 хил. лв. Извършва се и ремонт на самоходна платформа KAMAG 250 т. До момента за него са вложени 10 хил. лв.Пристанищна дейност

В края на 2010 г. КРЗ Порт – Бургас АД стартира втори етап от проекта за изграждане на локален склад за съхранение на зърно – доставка и монтаж на нови 3 бр. силози с общ капацитет 9 хил. тона. Към момента съоръженията са изградени напълно и са в процес на въвеждане в експлоатация за прибиране на новата реколта през 2011 г.

Натрупаните разходи за придобиване на активи възлизат на 1,881 хил. лв., от които 1,430 хил. лв. са за новите силози с включени разходи за вертикална планировка, 416 хил. лв. са вложени за разширението на кея, а останалите средства са за придобиване на два портални 8-тонни козлови крана, и ремонт на административната сграда на територията на новозакупения през 2010 г. терен, изграждане на преградни стени склад N3. Основната част от цялата сума е инвестирана от началото на 2011 г. във връзка с новите силози, останалите 556 хил. лв. са изразходвани през 2010 г.

Освен собствени средства и лизингова схема за съоръженията, ще се вложи и ресурс на групата. Ръководството на ИХБ предвижда да инвестира в КРЗ Порт - Бургас около 3,000 хил. лв. от средствата от увеличението на капитала емисия 2011 г. за новите силози и финализиране на сделката за земята.

С новия етап продължава модернизирането на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е част от проекта за разширение на пристанището.

Мениджмънтът на КРЗ Порт – Бургас АД и ИХБ имат дългосрочна визия за развитие на дружеството, свързана със сериозна инвестиционна активност. През 2007 г. КРЗ Порт – Бургас АД започна да изгражда необходимата инфраструктура като подготовка за реализиране на проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в дружеството. Той е съобразно заявените насоки в Националната програма за развитие на българските пристанища 2006-2012 г. В началото на 2007 г. са приети предпроектните проучвания, а през юли - и Генералният план за развитие на пристанището, разработен от Транспроект - София. Планът предполага да се удължи съществуващата кейова стена с още 180 метра в западна посока и да се усвои водна територия от 16 468 кв.м по специална технология – преграждане чрез шпунтове. Така общата площ на пристанището ще бъде около 80 дка. Ще се извършат укрепителни работи и по старата кейова стена. Корабните места ще станат три, всяко по 125 метра. Проектът предвижда опция и за изграждане на допълнителен кей. В най-западната част на пристанището ще има специализиран терминал за зърно, останалата част ще бъде за обработка и складиране на генерални товари. По първоначален план проектът трябва да се изпълни за три години при цена около 23 млн.лв.

Към датата на Регистрационния документ проектът за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в КРЗ Порт – Бургас АД е одобрен от експертния междуведомствен съвет и е утвърден от министрите на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предстои избор на изпълнител на проектните работи. От старта на проекта до момента за подготвителни работи за разширение на кея са усвоени 416 хил. лв. От тях около 180 хил. лв. са за предпроектни и проектни проучвания, разработка на Генерален план, консултантски услуги и др. Основната сума е използвана за брегоукрепителни действия в района на бъдещата строителна дейност, предизвикани от обективни метеорологични и физически условия, а също и мероприятия по поддръжка нормалната дълбочина на газене в акваторията на пристанището. За момента проектът за разширение на пристанищния терминал в частта му към морето е замразен поради възникнали неясноти по отношение на законовата рамка. По него няма да може да се работи и докато липсва концепция за развитие на пристанищата в Република България.

През 2010 г. Одесос ПБМ АД започна изграждане на бетонна площадка под 32-тонния козлови кран, рехабилитация на външна канализация за отвеждане на повърхностни дъждовни води, възстановяване на закрит склад КИ (бивш Ширпотреби) и битовките в сграда ПУЦ, чиито изпълнение продължи през 2011 г.

През първото шестмесечие в тези обекти се изпълняваха следните ремонтни работи и подобрения:


 • изграждане на жп разтоварище под 32-тонния козлови кран;

 • изготвяне на части ВП и СК от инвестиционен проект „Отвеждане на атмосферни води” с последващо изграждане на стоманобетонови канали и монтаж на винкели, решетки, капаци и профили за нови шахти за дъждовна канализация;

 • полагане на вътрешни и външни мазилки и подмяна на ламаринен покрив в склад КИ;

 • изработка и монтаж на окачен таван и 2 бр. алуминиеви врати, полагане на теракота, топлоизолация и изграждане на В и К инсталация и осветление в част битовки на сграда ПУЦ.

Инвестициите в посочените обекти ще продължат и през второто полугодие, тъй като предстоят още работи до окончателното завършване на планираните дейности. За успешното им финализиране и въвеждане в експлоатация до края на 2011 г. са необходими още около 270 хил. лв.

Дружеството е в процес на придобиване чрез покупка на нов актив – хидравлична асансьорна платформа, като се очаква до въвеждането й в експлоатация инвестицията да достигне 17 хил. лв.

Съгласно приетата от Съвета на директорите на Одесос ПБМ АД програма за разходи с инвестиционно предназначение за второто шестмесечие на 2011 г., освен посочените по-горе разходи, се предвижда изграждане на общо 2,400 м2 асфалтови настилки, покупка на нов мотокар (контейнерно-вагонно изпълнение), изготвяне на ПУП на района на дружеството и аварийно възстановяване на 20 кV електрозахранване. От юни започна изпълнение на последните две мероприятия, които ще приключат до края на годината. По предварителни данни са необходими около 58 хил. лв. Реализацията на останалите мероприятия от програмата ще зависи от финансовите възможности на предприятието.

При добро развитие на бизнеса и след получаване на съгласие от акционерите, ръководството може да стартира процедура за закупуване на машина за обработка на зърнени товари през кей. Финансирането ще зависи от наличния финансов ресурс, възможно е привличане на кредитни средства. Засега няма поети твърди ангажименти за реализиране на тази инвестиция.Класификация и сертификация

Процесът по поддръжка и усъвършенстване на интернет базираната система за управление на инспекционната дейност е непрекъснат. Ефективното й използване изисква висококвалифицирани кадри.

Предвидено е разширяване и усъвършенстване на системата за управление с модули за изчисление на таксите, модул за корабите от крайбрежното и речно плаване, ISM модул, ISPS модул и модул за създаване на нови и корекции на стари документи. По предварителни изчисления ще са необходими около 20 хил. лв. Изпълнението на тези инвестиционни намерения ще е поетапно. За първите шест месеца на 2011 г. са реализирани два договора за 4 хил. лв. При положително развитие на пазара и налично финансиране новите модули могат да бъдат разработени и въведени в експлоатация до края на 2012 г.

През 2011 г. в плана на програмата за обучение са заложени теми, важни за повишаване на кавалификацията и уменията на инспекторския състав: 1. основни изисквания на администрациите за оформяне на корабните документи;

 2. критерии за оценка годността на кораба за проверка без констатиране на недостатъци от PSC;

 3. нови изисквания за контрол на процесите на боядисване на баластните танкове и експлоатационна оценка на състоянието им;

 4. мерки за намаляване на процента арестувани кораби поради забележки, свързани с класа;

 5. запознаване с влизащите в сила през 2012 г. промени, допълнения и нови резолюции на IMO, SOLAS, MARPOL и ILO.

През май 2011 г. успешно е проведено обучението на служител на БКР в Гърция по предвижданите промени в изискванията на конвенцията ILO (International Labour Organization).

Машиностроене

В началото на април 2011 г. ЗММ Сливен АД подписа договор с външен изпълнител за направа на хидроизолацията на покрива на един от производствените си цехове. Стойността на инвестицията е около 116 хил. лв. До момента са изплатени авансово около 46 хил. лв. Предвижда се ремонтът да приключи в началото на август 2011 г. Инвестирани са собствени средства.

В процес на изпълнение са и няколко неотложни мероприятия, свързани с опазване на околната среда. (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията).

През 2010 г. ИХБ стартира проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP (Best Practices Baseline) с цел увеличаване на конкурентните предимства на дружествата чрез автоматизирано управление на бизнес процесите, ускоряване на времето за анализ и вземане на информирани и аргументирани управленски решения, оптимизиране на складовите наличности, минимизиране на залежалите артикули и ефективно управление на паричния поток. Проектът ще се внедрява поетапно.Първата фаза стартира с пилотното внедряване на системата в ЗММ България холдинг АД и ЗММ Сливен АД. Разработването и внедряването на проекта започна през ноември 2010 г., процесът по внедряването се очаква да приключи в края на 2011 г. До момента са вложени средства за закупуване на необходимото оборудване и софтуер за ЗММ България холдинг АД на стойност около 87 хил. лв. Направените разходи по внедряването на системата възлизат на около 15 хил. лв. Инвестирани са още и съпътстващи разходи по поддръжка на системата и оборудването на стойност около 23 хил. лв. Закупен е необходимия лиценз за ЗММ България холдинг АД за 52 хил. лв., предстои закупуването на лицензиите за ЗММ Сливен АД, които по разчет са на стойност около 78 хил. лв. Очакваната стойност на инвестицията за етапа е около 530 хил.лв и ще се финансира със средства на групата.

Втората фаза на проекта предвижда внедряване на SAP ERP в Елпром ЗЕМ АД. При реализация на всички фази системата ще бъде внедрена поетапно във всички дружества от групата на ЗММ България холдинг АД.

Във връзка с усвояването на хибридни модификации универсални стругове, ЗММ Сливен АД е договорило закупуването на машини на обща стойност 184 хил. лв., от които 46 хил. лв. са заплатени в края на 2010 г., останалата сума предстои да бъде инвестирана до края на 2011 г. Част от тях са за груба механична обработка на телата на различните модификации стругове. Други ще заменят уникални машини в дружеството, които са с физически остаряло и често дефектиращо релейно управление. Ще се инвестират собствени средства.

През 2008 г. ЗММ Нова Загора АД започна изграждане на газоотоплителна инсталация с инфрачервени лъчи като част от проекта за подобряване на работната среда, социално битовите условия и снижаване на риска в термичен участък от фонд Условия на труд към МТСП. Към настоящия момент изграждането е отложено, поради липса на средства. Дружеството предвижда завършването на инсталацията да приключи 2012 г.

В по-дългосрочен план и при финансова възможност ЗММ Нова Загора АД планира да съсредоточи на по-малка площ производствените звена, както и да реорганизира складовото си стопанство. За изпълнението на тези задачи по предварителни разчети ще са необходими между 160 и 200 хил.лв, които ще бъдат финасирани със собствени средства и евентуален банков кредит. Засега не са поети твърди ангажименти за реализирането им.

В края на 2010 г. Леярмаш АД кандидатства за финансиране по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 на Европейския фонд за регионално развитие. Към настоящия момент проектът се актуализира съгласно процедурата и предстои да бъде внесен за разглеждане.

Проектът касае закупуване на смесител миксер в сърцарен участък за формоване и камера за обезпрашаване към вибрационна решетка за избиване на отливки от формите, в които са отлети, подготовка и въвъждане на ISО 14001:2004 за управление на отпадъците и опазване на околната среда. Разчетите са за 195 хил. лв., в т.ч. 75% субсидия. Ефектът от изпълнението на проекта ще е в няколко насоки: • в сърцарния участък ще се реализира икономия на основни суровини – фуранова смола и катализатор за стягане на смолата, в съчетание с намалено количество на изхвърляните вредни вещества в околната среда;

 • камерата за обезпрашаване ще намали праха, изхвърлян чрез вентилационната система в атмосферата, и ще подобри условията на труд за 40 работника в леярния цех;

 • въвеждане на ISO 14 001:2004 за управление на отпадъците и опазване на околната среда, с което дружеството ще отговори на изискванията на Европейския съюз.

В случай че не бъде одобрено за финансиране по програмата, дружеството ще продължи работата по въвеждането на ISO 14 001:2004 започнала през м.март 2011 г. Ще се вложат около 18 хил. лв. собствени средства. За изпълнението на останалите мероприятия не са поети твърди ангажименти и ще зависи от финансовото състояние на дружеството и инвестиционните приоритети на групата към съответния момент.

В края на 2009 г. Елпром ЗЕМ АД подписа договор с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Предмет на договора е закупуване на технологична линия за изработка на полюсни бобини от медна шина. Новото оборудване ще позволи да се автоматизира, интензифицира и оптимизира цял производствен цикъл, и да се поемат повече поръчки за производство и ремонт на хидрогенератори. Сумата на инвестицията е 897 хил. лв., в т.ч. 421 хил. лв. субсидия. До момента са вложени 287 хил. лв., от които 84 хил. лв. авансово финансиране от ИАНМСП. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца. Съгласно договорените условия, оборудването трябва да бъде доставено на територията на завода през месец юли 2011 г., а планираното пускане в експлотация е през месец септември 2011 г. След въвеждане на оборудването в екплоатация ще бъдат подготвени и предадени в ИАНМСП необходимите документи за усвояване на останалата част от безвъзмездната финансова помощ.

През втората половина на 2011 г. Елпром ЗЕМ АД планира да кандидатства за закупуване на ново оборудване за спояване на мед по програмата за енергийна ефективност на ЕС/ЕБВР. Приблизителната стойност на оборудването е около 140 хил. лв. Новата технология ще съкрати времето за спояване на мед и ще доведе до значителни икономии на енергия. Към момента не са поемани ангажименти за реализиране на инвестицията.

Мебелно производство

До края на 2011 г. Августа мебел АД ще подменя инструменти и дребен инвентар, което е перманентен процес.

Необходимите средства за мероприятия, свързани със замервания на работната среда, унищожаване на отпадъци (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията, Мебелно производство) и др., също ще се реализират със собствен ресурс.

При финансова възможност ще продължи закупуването на компютри и софтуер за подобряване управлението и контрола на производството.

В по-дългосрочен план ръководството предвижда да закупи поетапно лакозаливна машина на стойност около 50 хил. лв. За целта ще се ползва инвестиционен кредит. Засега няма поети твърди ангажименти за реализиране на тази инвестиция.

Речни круизи

През 2010 г. Дунав турс АД направи проучаване да закупи кораб в експлоатация. Специалисти от дружеството осъществиха огледи на няколко плавателни съда. Въпреки сравнително атрактивните цени, никое от предложенията не беше одобрено, тъй като придобиването на кораб „втора ръка” в повечето случаи е свързано с допълнителни, скрити разходи за технически ремонти. В момента кораби на възраст 5-10 г. се търгуват около 10 млн. евро. Акционерите на Дунав турс взеха решение да се построи нов кораб за групата, чийто корабособственик да е дъщерното дружество Дунавско речно плаване ЕАД.

В края на декември 2010 г. се подписа договор с холандската корабостроителница Граве. Новият плавателен съд ще се нарича Ариана и ще бъде луксозен четиризвезден пътнически кораб, с 81 кабини и възможност да превозва 162 пасажери. Ще осъществява плаване по река Дунав в участъка от Пасау до делтата й на Черно море. Основните клиенти ще са немски туристи.

Стойността на инвестицията е 12,050 хил. евро. От тях 25% са самофинансиране, останалите 9,000 хил. евро - банков кредит. Условията по банковото кредитиране са финализирани през януари 2011 г. със срок за погасяване до 2019 г. В края на 2010 г. авансово са преведени 3,050 хил. евро, които са частта за самофинансирането. Те са собствени средства и 2,000 хил. евро заем от акционерите. Ръководството на ИХБ вложи в проекта 2,000 хил. лв. от набрания ресурс от увеличението на капитала емисия 2011 г.

Към 30.06.2011 г. са сглобени среден и кърмови сектор, съединена е предната част на кораба. Доставени са всички компоненти на машинно отделение. Изготвени са чертежи за мебелировка на лоби бар, офис рецепция, ресторант, кухненска вентилация. Избрани са цветовете на кораба. Готова е мострена кабина. Уточнява се кухненското оборудване и обзавеждане.

До края на 2011 г. предстоят около 70 хил. евро разходи за командировъчни, наем на къща в Холандия и др., свързани със строежа на новия кораб. Отделно ще има допълнителни поръчки, които възникват в хода на строителството (например, допълнителен ехолот датчик, санитарно обзавеждане, резервни винтове и др.). Необходимите средства ежемесечно се уточняват между корабособственика и строителя. До момента има допълнителни поръчки за 36 хил. евро. Възможно е занапред да възникнат и други.

В края на 2011 г. се очаква плавателният съд да има 95% готовност. По договор корабът трябва да е завършен през февруари 2012 г. за началото на туристическия сезон. Ще бъде отдаден за чартиране. Подписан е договорът с избрания чартьор, който оперира и корабите София и Русе Престиж. Новият кораб ще е шестият в собствения флот на Дунав турс.

5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента за които управителните му органи вече са поели твърди ангажименти


Морски транспорт

Съгласно изискванията на класификационните организации, на всеки 5 години се правят класови ремонти за потвъждаване класа на кораба, т.е. състоянието и съответствието му на условията за безопасно плаване. Освен тях в интервала 24-36 месеца след построяването на плавателните съдове, съответно от предходния класов ремонт, се извършват и междукласови ремонти, чийто обем от работи е по-малък от този при класовите ремонти. Обикновено за нови кораби, каквито са четирите кораба от групата на ИХБ, първият междукласов ремонт се прави в интервала 30-36 месеца след построяването. Точният период за ремонта зависи и от това кога и къде свършва чартърът на кораба, какво е състоянието на пазара и какви са краткосрочните очаквания. При корабите Карвуна и Антея е положителен фактът, че класът им позволява извършване на междукласов ремонт на вода, т.е. без влизане в док. Значение ще има и конкретното им техническо състояние преди ремонта, но очакванията за двата кораба са, че няма да ползват, респ. плащат докова камера.

Периодите за извършване и приблизителната стойност на двата вида ремонти по кораби са, както следва:Таблица №6 Планирани ремонти по кораби


Кораб
Класов ремонт

Междукласов ремонт
период

стойност

USD

период

стойност

USD

Емона
май 2014

200,000

юли 2011

100,000

Марциана
декември 2014

200,000

юли 2012 – декември 2012

100,000

Карвуна
април 2015

200,000

декември 2012 – април 2013

50,000

Антея
юли 2015

200,000

февруари 2013 – юли 2013

50,000


Източник: Индустриален холдинг България АД

На фона на действащата финансова и икономическа криза ръководствата на останалите дъщерни дружества не са поемали твърди ангажименти за значими бъдещи инвестиции.

През следващите години нови капиталови разходи в рамките на групата могат да бъдат направени в случаите на финансиране на нови или развитие на стартирали проекти на ИХБ и на дъщерни дружества, в т.ч. във връзка с разширението на пристанищния терминал в Бургас, концесиониране на пасажерски пристанища на река Дунав, при сключване на договори за строителство на нови кораби, инвестиране в земеделска земя и др. При нужда Холдингът ще продължи текущо да финансира развитието на дружествата от групата.

Възможни са капиталови разходи и за нови придобивания и разширения на бизнеса, свързани с приоритетите за развитие на ИХБ.

Решенията за размера и източниците на необходимите средства ще се вземат за всеки конкретен случай.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница