Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница8/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

6.1. Основни дейности


Индустриален холдинг България АД е дружество, учредено през 1996 г. като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове с основен предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (масовата приватизация), управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти.

През февруари 1998 г. дружеството преуреди дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на Индустриален холдинг България АД. Основната сфера на дейност на ИХБ през последните 3 години е в следните направления: • Придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества

ИХБ следва политика на оптимизиране на своя портфейл. Дружеството закупува пакети акции от капитала на дружества, към които проявява дългосрочен интерес. Основната цел е постигане на контролно участие над 50%, позволяващо определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в тези дружества.

ИХБ периодично извършва оценка на своите участия. Оценява се от една страна привлекателността на отрасъла, към който принадлежи съответното дружество и от друга страна, конкурентната способност на самото дружество. Оценява се възможността за развитие на конкретното дружество, възможността на ИХБ да управлява дружеството, допринасяйки чрез своето управление за увеличаване на неговата стойност. На база на направените оценки ръководството на ИХБ определя своята стратегия, която най-общо може да бъде: • Запазване на дружеството в портфейла, осигуряване на ефективно управление и развитие, инвестиране в дружеството;

 • Запазване на дружеството в портфейла без извършване на инвестиции и намеса в управлението;

 • Продажба на участието в дружеството.

 • ИХБ продава миноритарните пакети акции от дружества, в които не може да влияе в управлението, а също и контролни пакети акции от дружества, развиващи се в отрасли, които остават извън стратегията на ИХБ.


Таблица №7 Структура на портфейла на Емитента за периода 2008 – 2010 г.


Източник: Индустриален холдинг България АД

 • Управление на дружества от своя портфейл, в които ИХБ може да упражнява контрол пряко или чрез свързани лица

ИХБ е заложило в своята стратегия осигуряването на ефективно управление на дружествата от портфейла, в които може да упражнява контрол и има дългосрочен интерес.

Дейностите в тази насока се изразяват в: • активно участие в стратегическото управление на дъщерните дружества;

 • оказване на съдействие и експертна помощ на дъщерните дружества по отношение на бизнес планиране, финансово осигуряване, технологично осигуряване, внедряване на нови технологии, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и съоръжения, ремонт на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно управление, човешки ресурси. • Учредяване на нови дружества

За периода на своето съществуване ИХБ е създало няколко нови дъщерни дружества. Чрез тях ИХБ придобива участия в дружества от неговия портфейл или осъществява нови инвестиционни проекти.

 • Инвестиране в дружествата от портфейла, към които ИХБ има дългосрочен интерес

ИХБ прави инвестиции в дружества от портфейла си, към които проявява дългосрочен интерес и счита, че имат потенциал за развитие. Най-често инвестициите се осъществяват чрез увеличаване капитала на съответното дружество и по-рядко чрез кредитиране на дъщерните дружества или изкупуване дяловете на останалите акционери.

 • Финансиране на дружествата в портфейла на Холдинга

ИХБ финансира дружествата от своя портфейл чрез банкови кредити и заеми. Отпусканите заеми са краткосрочни и дългосрочни - за оборотно финансиране на производствената дейност и за инвестиционни цели.

6.2. Главни пазари

6.2.1. Главни пазари за Индустриален холдинг България АД


Основната дейност на ИХБ е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества и финансиране на своите дъщерни дружества.

Таблица №8 Приходи от дейността на Индустриален холдинг България АД за периода 2008 – 31.03.2011 г., на неконсолидирана база
Източник: Неконсолидирани одитирани годишни финансови отчети за периода 2008 – 2010 г. и неконсолидирани междинни отчети на Индустриален холдинг България АД към 31.03.2010 г. и 31.03.2011 г.

6.2.2. Главни пазари за дружествата от групата на Индустриален холдинг България АД


В следващите таблици са представени регионалните пазари на дъщерните дружества на ИХБ, където са реализирали приходите си от продажби за разглеждания исторически период. Дружествата са групирани според отрасъла, в който оперират.

Морски транспортИзточник: Индустриален холдинг България АД

До 2010 г. дейността на Марциана Лтд, Карвуна Лтд и Тириста Лтд (дъщерни дружества на Приват инженеринг АД) е съсредоточена върху финансиране строителството на поръчаните от тях кораби за групата на ИХБ АД.

От юни 2009 г. стартира дейността морски транспорт за групата, след като първият новопостроен собствен кораб Емона бе чартиран.

През 2010 г. на тайм-чартър отплаваха и останалите три кораба от групата, след като бяха предадени на корабоствениците: Марциана – от февруари, Карвуна – от май, а Антея - от декември.

На 1 юли 2010 г. стартира разкроят на кораб 102. До момента дейността на Одрия Лтд (дъщерно дружество на КЛВК АД) е съсредоточена върху финансиране строителството на поръчания кораб (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Морски транспорт). Срокът за доставка на корабособственика е ноември 2012 г.

През 2010 г. корабособственикът Скития Лтд прекрати договора за кораб 105 преди започване на строителството. При осигуряване на финансиране и положително развитие на пазара строителството на кораба може да стартира.Корабостроене и кораборемонтИзточник: Индустриален холдинг България АД

Пристанищна дейностИзточник: Индустриален холдинг България АД

Класификация и сертификацияИзточник: Индустриален холдинг България АД

Машиностроене

Търговската дейност на предприятията от групата на ЗММ България холдинг АД е съсредоточена главно в холдинговото дружество. То провежда единна политика относно насоките за развитие на отделните дъщерни предприятия в съответствие със стратегията и политиката на мажоритарния акционер.Източник: Индустриален холдинг България АД

Със създаването си през 2006 г. Булкари ЕАД. участва в приватизацията на 69.99% от капитала на Балканкар – Средец АД, София. След като конкурсът в Агенцията за приватизация приключи, дружеството пренасочи дейността си в рамките на групата на ЗММ България холдинг. Постъпленията му през 2008 г. се формират изцяло от получени лихви и такси във връзка с обслужване на заеми, които Булкари е предоставяло на предприятия в групата.

През 2009 г. освен приходи от финансова дейност, са реализирани и постъпления от продажба на ½ идеална част от банковия офис в имота в гр.Попово и приходи от наеми на магазина за промишлени стоки и банковия офис.

През 2010 г. и тримесечието на 2011 г. приходите на дружеството са формирани от получени лихви и такси във връзка с обслужване на предоставени от дружеството заеми на предприятия в групата. Реализирани са и постъпления от наеми на магазина за промишлени стоки и банковия офис.Мебелно производствоИзточник: Индустриален холдинг България АД

ДругиИзточник: Индустриален холдинг България АД

Реколта АД е учредено през ноември 2009 г. През март 2010 г. закупи поземлен имот, който е отдаден под наем в края на годината. Дружеството става дъщерно през декември 2010 г., след като ЗММ България холдинг АД придоби 50% от капитала му и контролът върху него стана 100% в групата на ИХБ. През юни 2011 г. ЗММ България холдинг АД и ИХБ АД продадоха акциите си в Реколта АД, с което приключиха акционерното си участие.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница