Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитентастраница9/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента


През последните три финансови години и до датата на изготвяне на настоящия документ дейността на ИХБ не е била повлияна от изключителни фактори.

6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси

6.4.1. За Емитента


От учредяването на дружеството до датата на Регистрационния документ дейността му не е била зависима от патенти, лицензионни, франчайзингови договори и други обекти на интелектуална собственост и концесионни права.

ИХБ има регистрирана комбинирана търговска марка N 44809 с дата на заявяване 17.05.2003 г. и срок на защита 27.06.2011 г., представляваща фирмения знак на Индустриален холдинг България АД.


6.4.2. За дружествата от групата на Емитента


Морски транспорт

Към настоящия момент дейността на ИХБ Шипинг Ко ЕАД не зависи от патенти и лицензи. В бъдеще, ако се вземе решение дружеството да обезпечава екипажи за корабите, чиято дейност то менажира след влизането им в експлоатация, ще се наложи да се кандидатства за съответен лиценз.

Основните търговски договори, от чието изпълнение зависи нормалната дейност на фирмата, са договорите за менажиране на съответните кораби.

Длъжностните характеристики и функционалните задължения на служителите във фирмата налагат сертифициране само на офицери по сигурността и по системата за безопасност.

Въпросът за експлоатацията и менажирането на самите кораби има два аспекта:


 • Документи на кораба:

 • класови - издават се от съответния регистър (класификационна организация), под чийто технически надзор e корабът. Това са Lloyd's Register – за кораби Емона и Марциана и Germanischer Lloyd – за кораби Карвуна и Антея;

 • конвенционални (флагови) – издават се от съответната морска администрация, където е регистриран корабът или от друга организация (обикновено класификационната организация на кораба) по оторизация на флаговата/морската администрация. За кораби Емона и Марциана документите са издадени от Lloyd's Register, а за Карвуна и Антея – от Germanisher Lloyd по оторизация на Малтийската морска администрация.

Посочените документи се подновяват на определени периоди, но в голямата си част (90 %) подлежат на ежегодна заверка.

 • Сертифициране на офицерския състав:

 • сертификати за правоспособност – издават се от националната администрация. За офицерския състав на настоящите екипажи на четирите кораба са издадени от ИА Морска администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ;

 • сертификати, издавани от администрацията на флага на кораба - и за 4-те кораба това е Малтийската морска администрация.

Съгласно съответна морска конвенция, отделните флагови администрации (към които принадлежат и малтийската и българската) взаимно си признават тези сертификати. Българските сертификати са със срок 5 години, през които лицето трябва да има минимум 1 година плавателен стаж. Издадените на тяхна база малтийски ендорсмънти имат срок на годност срока, до който са валидни съответните национални.

Корабите на ИХБ, които се менажират от ИХБ Шипинг Ко ЕАД след влизането им в експлоатация:

 • отговарят на изискванията на международната конвенция MARPOL и Директивите на Европейския съюз за опазване на околната среда и

 • притежават съответните сертификати за използваните системи и оборудване, както и сертификати за съответната финансова отговорност в случай на авария.

Корабостроене

Корабостроителната дейност не е зависима от патенти. Корабите, строени и ремонтирани от Булярд КИ ЕАД, подлежат на класификация и сертификация от класификационни организации. Изборът на регистър зависи от корабособственика. Към настоящия момент ремонтите и строителството в Булярд КИ ЕАД се наблюдават от Български корабен регистър АД, Germanisher Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Veritas, DNV и NKK. Сертификацията се извършва по време на всички етапи на строителство – сертифициране на проектната документация, доставка на материалите, наблюдаване качеството на строителството през всички фази – от разкрояване на ламарината до поставяне на флага на кораба. Инспекцията се извършва през целия процес на строителство. Грешки и несъответствия се откриват по време на самия етап и се отстраняват. Досега няма случай на отказ за даване на сертификат на кораб, построен от Булярд КИ ЕАД.

За да може корабостроителницата да осъществява дейността си, тя трябва да има лиценз за извършване на заваръчни операции и да използва сертифицирани заварчици, материали и консумативи.

Обикновено корабите, които Булярд КИ строи, са по собствени проекти. През 2007 г. дружеството закупи от IHI Marine Unitеd Inc. - Япония техническия проект и лиценз за строителство на кораб за насипни товари от типа суперхендимакс Future’56 и се договори за сътрудничество при строежа на такъв тип кораби от 2008 г. Към момента на Регистрационния документ са активни договори за строителство на 2 кораба от тази серия, а Булярд КИ притежава още 5 такива лиценза

През 2008 г. Булярд КИ ЕАД приключи строителството на корпус за снабдителен кораб с номер 190 и го предаде на собственика Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS, Норвегия. Той е изграден по лиценз и проектна документация на норвежката фирма за корабен дизайн Vik Sandvik, Норвегия. Договорът за подобния обект 191 е прекратен със споразумение между двете страни, поради фалит на основния контрактор.

През 2007-2010 г. корабостроителницата работи по проекти, включително с участие на български специалисти за подобрен дизайн и модификация на съществуващи кораби. По тях са построени четирите кораба за групата на ИХБ.

През 2011 г. основната дейност при проектирането е свързана с довършването на работната документация по проект Future’56, авторски и оперативен контрол на строящите се кораби и участие в разработване и оценка на външни поръчки (вж. т.11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии, Корабостроене).

От март 2007 г. дружеството е сертифицирано по системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. Обхватът на сертификата е цялостната дейност на дружеството - проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене. През 2009 г. Булярд КИ успешно премина ресертификационен одит и транзитиране към новата версия на стандарта ISO 9001:2008. Обхватът му е същият. Сертификатът е издаден от Bureau Veritas Certification. През 2010 г. успешно премина надзорен одит на Системата за управление на качеството. В края на 2011 г. предстои нов годишен надзорен одит на документите от системата.

Строителството на кораби зависи от доставките на оборудване, което е от изключителна важност – например корабен двигател, генератори, кранове. Проблем с доставката на такова оборудване може да създаде затруднения при изпълнение на договорите за строителство.

От 2007 г. Булярд КИ притежава Удостоверение за регистрация на пристанище със специално предназначение и Удостоверение за експлоатационна годност за извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроителното предприятие. Удостоверенията са издадени от ИА Морска администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Удостоверението за експлоатационна годност се издава за 3 години. През 2011 г. еподновено.

В дейността си по проектиране конструктивният отдел на Булярд КИ ЕАД използва специализиран технически софтуер - CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture) системи, утвърдени в сферата на корабостроенето. За работните проекти на строящите се в момента кораби по проекта Furure'56 от типа Supramax се използва TRIBON - съвременна 3D система за проектиране, осигуряваща висока степен на автоматизация на проектантската дейност. Към момента наличният персонал в отдела е осигурен с нужното оборудване, а лицензите за ползване на системата се уточняват и заявяват месечно. Алтернатива на TRIBON е софтуерът NUPAS, който е използван за отделни проекти в периода 2007-2009 г. Към момента няма активни проекти, които да използват NUPAS, съответно няма и активни лицензи за този продукт. Обучението за работа с подобни продукти е труден и продължителен процес, което предопределя и високата стойност на инженерния състав, познаващ ги и работещ с тях.

Кораборемонт

Дейността кораборемонт не е зависима от патенти. За да се практикува тя, са необходими лицензи за извършване на заваръчни операции, използване на сертифицирани заварчици, материали и консумативи, обследвания на състоянието, проверка на повдигателните съоръжения на кораба и проверка на състоянието на спасителните средства на него, лиценз за безразрушителен контрол (проверка на качеството на направените шевове). Тези лицензи се получават от класификационни и сертификационни организации.Булярд КИ ЕАД има лиценз за извършване на заваръчни операции, а за останалите операции ползва подизпълнители, които имат съответните лицензи.

Изискванията за кораборемонтна дейност са по-ниски от тези за корабостроене и затова лицензирането на корабостроителна дейност е достатъчно за извършване на кораборемонтна дейност.Пристанищна дейност

Дружествата, извършващи пристанищна дейност, не зависят от патенти, но трябва да притежават лицензи. Изискват се няколко удостоверения, които се издават от ИА Морска администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За да оперира с товари, всяко пристанище трябва да има технологични карти за обработка на съответния товар, които се утвърждават от ИА Морска администрация.КРЗ Порт - Бургас и Одесос ПБМ са вписани като пристанища за обществен транспорт с регионално значение (съответно на позиции 2-ра и 5-та) в Приложение №2 на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и притежават:

 • Удостоверение за регистрация на пристанище, съгласно Наредба №19/09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България;

 • Удостоверение за експлоатационна годност с 3-годишна валидност. Удостоверението на КРЗ Порт – Бургас е от 2009 г., а на Одесос ПБМ е подновено през февруари 2011 г.;

 • Удостоверение за съответствие на пристанище, съгласно Наредба №53 за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата. От 2006 г. Одесос ПБМ АД притежава такова удостоверение по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code), което е преиздадено през 2008 г. КРЗ Порт – Бургас АД успешно защити и също придоби удостоверение през 2008 г.

КРЗ Порт - Бургас притежава и Удостоверение за пристанищен оператор. Одесос ПБМ е вписано като собственик и оператор в Удостоверението за експлоатационна годност.

КРЗ Порт - Бургас има Сертификат за обработка на генерални, неопасни наливни товари и насипни товари от хранителен произход и скрап. Одесос ПБМ е сертифицирано за обработка на генерални товари, насипни товари и контейнери. Двете пристанища са разположени върху собствена земя, което ги прави независими от концесиониране и е тяхно конкурентно предимство.

През 2006 г. в КРЗ Порт - Бургас АД е въведена система за управление на качеството в пристанищната дейност, съгласно международния стандарт ISO 9001:2000, а в Одесос ПБМ - през 2008 г. През 2010 г. и в двете дружества системата е ресертифицирана по новата версия на стандарта ISO 9001:2008. Сертифицираща организация на двете пристанища е SGS - България.

Пристанищната дейност се осъществява в съответствие с изискванията на Изпълнителна агенция Морска администрация. Удостоверението за регистрация на пристанище подлежи на заверка след инспектиране от контролния орган. Два пъти годишно пристанищата подлежат на проверки за експлоатационна годност и спазване техническите изисквания за безопасност.

Специализирани центрове за обучение периодично презаверяват придобитите квалификации на персонала от пристанищно звено и звено техническо поддържане и строителство в КРЗ Порт - Бургас АД. Пристанище Одесос ПБМ АД ежегодно приема и изпълнява програма за квалификация и презаверка на придобитите квалификации на персонала, опериращ и обслужващ подемно-транспортната техника, както и на работещите в енергийния отдел на дружеството.Класификация и сертификация

Дейността на Български корабен регистър АД не е зависима от патенти, с изключение на издаваните Свидетелства за допускане, касаещи техническите лаборатории, където се изисква наличие на акредитационни документи, издадени от упълномощен държавен орган. Дружеството не притежава патенти.

След влизане на България в Европейския съюз на БКР АД е необходимо признаване от European Maritime Safety Agency (EMSA). Признаването е задължително за класификационните организации на страните членки на ЕС, за да могат да извършват конвенционални прегледи от името на администрациите на знамето на страните от ЕС. Тази оторизация може да бъде получена след проведен одит по предложение и обосновано искане на ИА Морска администрация, признала и оторизирала независима организация да извършва конвенционални прегледи от нейно име. Регистърът актуализира своите Правила за класификация и строеж на кораби, което е едно от задължителните условия за признаването му (вж. по-долу).

Изпълнителна агенция Морска администрация е подала всички необходими документи за признаване на БКР АД от EMSA. Одобрението като процедура обикновено продължава няколко години. В момента от корабите с флаг на страна от ЕС, БКР АД е призната да обслужва само кораби, плаващи под българско знаме, тъй като Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ИА Морска администрация е получила съответното изключително разрешение от EMSA и то ще бъде валидно до провеждане на одита за цялостно признаване. Очаква се той да приключи до края на 2011 г. или най-късно през първото тримесечие на 2012 г.

За допускане на кораби с клас на БКР в териториалните води и пристанищата на САЩ е необходима оторизация от Бреговата охрана на САЩ. БКР АД има такава оторизация от 1.09.2005 г. През последните три години няма арестуван кораб с клас на БКР от бреговата охрана на САЩ.

Важни за дейността на БКР АД са договори за взаимно признаване (mutual supersession) с други класификационни организации. При наличие на такива договори всяка една класификационна организация може да инспектира кораби от името на другата, в случай че последната е възложила инспекция. БКР АД има сключени двустранни договори за взаимно признаване с почти всички класификационни дружества, членове на Международната асоциация на класификационните дружества (IACS). БКР АД има двустранни договори за взаимно признаване с 20 класификационни дружества от цял свят. През 2010 г. се подписаха договори с Индийския корабен регистър и Истмус бюро в Панама. След проведено обучение в Истмус бюро и успешно положени изпити, двама инспектори на БКР бяха сертифицирани и оторизирани да извършват прегледи от името на Панамската морска администрация, което разшири обхвата на извършваните от Българския корабен регистър конвенционални прегледи. По линия на Истмус бюро през май 2011 г. успешно е проведено обучението на служител на регистъра в Гърция по предвижданите промени в изискванията на конвенцията ILO (International Labour Organization).

От 2004 г. БКР АД има договор с ИА Морска администрация на Република България да извършва прегледи по конвенции от името на администрацията. Българският регистър е с ранг на призната организация, извършваща конвенционни прегледи от името на още 8 морски администрации на страни извън ЕС.

Системата за управление на качеството на БКР е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) по международния стандарт ISO 9001:2008 и подлежи на ежегодна ресертификация. Последната е извършена през януари 2011 г. Всички дейности на дружеството са документирани в процедури по качеството. Цялата документация по системата е преработена през 2009 г. за въвеждане на новите изисквания и отговорности, съгласно програмата за наблюдение работата на инспекторите и интернет базирана база данни за поднадзорните кораби (БРИС). Съгласно препоръки на ИА Морска администрация и LRQA, се изготви методика за атестация на инспекторите и критерии за определяне на видовете прегледи, извършвани от тях. Съответните етапи и изисквания са включени в системата за управление на качеството, което се отчита като положителна стъпка за подобряване качеството на извършваните прегледи.

Основна база за поддържане на висок стандарт при извършването на специфичната дейност и продажбата на услуги се явява разработването и поддържането на пълен комплект Правила за класификация и строеж на морски кораби, които по своята същност представляват съвкупност от норми и изисквания за безопасно плаване на корабите, защита на човешкия живот на море и сигурност на превозваните товари. Те акумулират в себе си интерпретации на всички актуални изисквания на международните морски организации, голям обем научни знания и опит, както и конкретни национални изисквания. БКР разработи и въведе в експлоатация технология за инспектиране и присвояване на клас на кораби и интернет базирана система за управление на инспекционната дейност. Тя дава възможност за следене в реално време статута на корабите от европейски структури, флагови организации, клиенти и инспекторите. С технологията регистърът изпълни едно от задължителните условия за признаването му от Европейския съюз.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница