Документация към покана за набиране на оферти по реда на глава осма „А” от закона за обществените поръчки предмет на поръчкатастраница1/7
Дата18.03.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЪМ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk).

Обща прогнозна стойност за поръчката: 50 000.00 лв. с ДДС
СЪДЪРЖАНИЕ

1ВЪВЕДЕНИЕ 4

1.6 Термини и съкращения 6

2ЦЕЛ 9

2.1 Цели на поръчката 92.2 Очаквани резултати 9

3.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 10

3.1 Общи изисквания 10

3.2 Място за изпълнение на проекта 10

3.3 Интелектуална собственост 10

3.4 Период за изпълнение 10

3.5 Доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника 10

3.6 Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката 11

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 13

4.1 Дейности в обхвата 13

4.2 Дейности извън обхвата на поръчката 16

4.3 Изисквания за отчитане и приемане на дейностите на поръчката 16

5.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 17

6.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ОФЕРТА 18

7.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 20

8.ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 22

9.ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал.1, т.1 24

10.ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5, т. 1 25

11.ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП 26

12.ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 28

13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ 29

14. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ 30

15.ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Д О Г О В О Р 32 1. ВЪВЕДЕНИЕ


Съвременното управление на ИТ услуги следва добрите практики разписани от ITIL. На базата на тези практики се определят логическата структура, процесите и процедурите, които са гарант за качествено изпълнение на всяка една задача.

  1. Текущо състояние

Регламентите на Европейския съюз (ЕС) за периода 2007-2013 г. изискват всяка страна да осигури наличието на системи за записване и съхраняване в електронна форма на операциите по Оперативните програми (ОП) с цел по-добро финансовото управление, наблюдение, проверки, одити и оценка. За да отговори на тези изисквания, за периода 2007-2014 г. Република България внедри Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС (ИСУН).

ИСУН е централизирана информационна система (база данни), която се използва от всички институции и административни структури, участващи в управлението, наблюдението и контрола на Структурните инструменти на ЕС в Република България – Централното координационно звено (ЦКЗ), Одитния орган (ОО), Сертифициращия орган (СО), Управляващите органи на оперативните програми (УО на ОП), Междинните звена (МЗ) и др. Достъпът до базата данни се осъществява чрез WEB интерфейс по Интернет. За целта е необходим само компютър с инсталиран уеб-браузър и връзка с Интернет. Това прави възможно достъпът до ИСУН да се осъществи от всяка точка на света. Към настоящия момент в информационната система има регистрирани над 1200 активни потребителя, които са служители в над 20 различни административни структури, намиращи се в София, страната и чужбина.

ИСУН е динамична и бързоразвиваща се система. Интересът и ползването на системата непрекъснато нараства, от където следва необходимостта от подобряване управлението ѝ като услуга и подобряване на нейното обслужване.


  1. Основни потребители на ИСУН

Основни потребители на системата към момента са:
   1. Централното координационно звено;

   2. Сертифициращият орган - Дирекция „Национален фонд”, Министерството на финансите;

   3. Одитният орган - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;

   4. Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” - Администрация на Министерския съвет;

   5. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” – дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерството на околната среда и водите;

   6. Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда” – дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, Министерството на околната среда и водите;

   7. Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” – дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерството на транспорта;

   8. Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” - Министерството на финансите;

   9. Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

   10. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти”, Министерството на труда и социалната политика;

   11. Агенцията за социално подпомагане;

   12. Агенцията по заетостта;

   13. Министерството на образованието и науката.


Към настоящия момент със системата ИСУН работят повече от 1200 потребители, като броят им ще се увеличи с въвеждането на електронни услуги за крайните бенефициенти.

  1. Възложител

Възложител на дейностите по този проект е Администрацията на Министерския съвет на Република България.
   1. Данни за възложителя

Администрация на Министерския съвет на Република България

1194 София, бул. “Дондуков” №1
Отговорно лице по договора:

Г-жа Мария Димитрова,

Директор „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”

Тел. +359 2 94020 42 2950 Fax: +359 2 987 93 90E-mail: Maria.Dimitrova@government.bg


  1. Бенефициент

Централното координационно звено (дирекциите „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”) в качеството си на бенефициент по Оперативна програма„Техническа помощ”, координира цялата дейност по проекта.

  1. Мерки за публичност и информираност.

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на настоящия договор.

Изпълнителят следва да използват емблемата на ЕС във всички обяви или публикации, свързани с договора. Изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП).

Изготвените материали следва ясно да отразяват финансовия принос на ОПТП, спазвайки горните изисквания. Финансовият принос на ОПТП следва да бъде ясно демонстриран по подходящ начин при изпълнението на всяка една от дейностите по проекта.

Изпълнението на Всяка от дейностите следва да бъде съобразена с последната версия на Указанията за прилагане на мерки за информиране и публичност по ОПТП, достъпни на http://www.eufunds.bg.
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница