Документация към публична поканастраница1/2
Дата15.05.2017
Размер0.5 Mb.
  1   2
ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за провеждане на избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет:
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”

1. Предмет на поръчката:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”


Обособена позиция 1: „Доставка на 60 бр. персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”
Обособена позиция 2: „Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”

Поръчката следва де се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и публичната покана.


Участникът може да подава оферта за една или повече обособени позиции.

2. Място на доставка

гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б


3. Технически изисквания за изпълнение на поръчката:

Обособена позиция 1:

Доставка на 60 бр. персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”

Представената в табличен вид спецификация описва минималните технически изисквания към доставката.

Персонални компютри (60 броя компютри)
Параметър

ИзискванеТип

Офис персонален компютър с малък обем на кутиятаПроцесор

Двуядрен, 64-bit и тактова честота поне 1.5 GHz, с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 1600Оперативна памет

1x 4 GB DDR3, разширяема до мин. 16GB с тактова честота min. 1600MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметтаТвърд диск

мин. 150 GB, SATA3, мин. 8 MB cache, минимум 5400 rpmГнезда за заключване против кражба

Security lock slotГрафика

Интегрирана/Дискретнa графика, с минимум 1024 MB DDR3, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентни.Портове

1 брой line-in;

1 брой line-out;

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB 2.0 – минимум 6 порта;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове: DisplayPort;

DVO-D или HDMI;

Мрежов интерфейс - RJ45

LAN

10/100/1000 Ethernet, Wake-On-LANЗвук

Вградена звукова карта и високоговорител.Сигурност

Модул за надеждност на системата v1.2 или еквивалент; Възможност за изключване/блокиране на USB портовете;В/И устройства

Клавиатура с “Windows” бутон и оптична мишка със скрол.Енергийна ефективност

ENERGY STAR или еквивалентна сертификация на изделието,

поне 85% енергийна ефективност на захранващия блок.

Размери

Обем на кутията под 1.4 литраМонитор

минимум 19.5”; TFT LCD екран; разделителна способност мин. 1600x900; макс. време на реакция – 8 ms; мин. 600:1 контраст; мин. 200 cd/m2 яркост; мин 120°/120° градуса ъгъл на виждане; TCO’05 или еквивалентен сертификат;

Стойка с възможност за регулиране на ъгъла на монитора; Покритие – anti-glare; интерфейсите и кабелите в комплектацията на монитора да съответстват на предлаганите интерфейси на компютъра, така че да не са необходими допълнителни преходници за включване;
Електрическо захранване на цялото оборудване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;ОС

Windows 7 Professional или еквивалент с право на инсталиране на 32 битова и 64 битова версия или Windows 8.1 Pro или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Professional или еквивалент;Други

Мониторът, мишката и клавиатурата се допуска да са от друг производител.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7, 32-bit и 64-bit или еквивалент;

Към комплектацията да бъде включена подходяща поставка за за монтаж на бюро.

Към комплектацията да бъде включен един брой заключващ механизъм (Kensington Lock), съвместим с предлаганият компютър;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Гаранция

3 години

Обособена позиция 2: „Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”
Представената в табличен вид спецификация описва минималните технически изисквания към доставката.
Преносими компютри (5 броя)
Параметър

ИзискванеТип

Преносим компютър мин. 15“Процесор

Двуядрен, 64-bit, и тактова честота поне 1.5 GHz,  с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 2200Оперативна памет

мин 4GB DDR3, с тактова честота min. 1600MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметтаТвърд диск

мин. 300GB, SATA3, минимум 5400 rpm,минимум 8MB cacheГрафика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR3, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентниПортове

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB – общо минимум 3 порта, поне 1 порт от тях USB 3.0;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове:  DisplayPort, DVI-D или HDMI;

Мрежов интерфейс - RJ45
LAN

10/100/1000 Ethernet;Безжична мрежа

мин. Bluetooth 2.0; мин Wi-Fi a/b/gЗвук

Вградена звукова карта и stereo високоговорители и вграден микрофон;В/И устройства

Клавиатура с фабричен надпис на клавишите US international/БДС и обособен цифров блок и тъч пад с функция за жестове.Оптично устройство

CD/DVD четящо и записващо устройствоБатерия

Li-Ion с издръжливост минимум – 5 часа.Екран

Мин. 1366x768 матов LED мин- 15“Захранване

Електрическото захранване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;ОС

Windows 7 Pro или еквивалент с право на инсталиране на 32-bit или 64-bit версия, или Windows 8.1 Pro или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Pro или еквивалент;Други

В комплектацията на преносимия компютър да бъдат включени безжична мишка с възможност за зареждане от USB порт и Чанта или раница за транспорт.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7 или еквивалент или Windows 8 32/64-bit или еквивалент;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури  от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Гаранция

2 години от производителя на предлагания компютър.


4. Изискуеми документи към офертата:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2. Представяне на участника (по образец);

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец).

4. Декларация по по чл. 47, ал.8 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец);

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (по образец);

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец);

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка по чл.55, ал.5 от ЗОП (по образец). Декларацията се представя в случай, че ще се ползват подизпълнители;

8. Декларация от лице, което участва в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП (по образец). Декларацията се представя в случай, че участникът е обединение;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (по образец);

10. Документи, доказващи технически възможности на участника:

10.1. Заверено копие и превод на сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция, с обхват доставка на компютърна техника

10.2. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганото оборудване, удостоверяващо правото на участника да извършва доставка, гаранционен сервиз на територията на Р България или други документи: пълномощни, договори и др., доказващи това обстоятелство.

11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в обществената поръчка не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в превод на български език.

12. Техническо предложение (по образец).

13. Ценово предложение (по образец). Предложената цена следва да бъде в лева и да включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, включително печалбата и ДДС.


Когато участник доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на трети лица, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Оферти, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящата публична покана ще бъдат предложени за отстраняване от участие.

5. Срок за доставка

Срокът за доставка е по предложение на участника, в календарни дни. Максималният срок за изпълнение на всяка обособена позиция е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.6. Начин и срок за плащане - по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка на стоките срещу приемо-предавателен протокол, фактура и декларация за съответствие на доставката. Не се допуска авансово плащане.

7. Гаранционен срок

- за об.поз.1: не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

- за об.поз.2: не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.
8. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 (шестдесет) дни от крайния срок за представяне на офертите.
9. Изисквания към предлаганата техника:


 • Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните зададени технически изисквания, посочени в документацията;

 • Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване от оторизиран сервиз на територията на страната и задължително по местонахождението на техниката.


10. Изисквания към доставката:

- Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Един брой заключващ механизъм (Kensington Lock), съвместим с предлаганият компютър за об.поз.1;

- Дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.


11. Критерий за оценка на офертите –икономически най-изгодна оферта”

МЕТОДИКА за позиция 1
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка.
Оценка на подадените оферти ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по следните показатели:№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Максимален брой точки

1

Предлагана цена (Tц)

55

2

Технически характеристики (Tс)

40

3

Срок за доставка (Tд)

5


Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Показатели за определяне на комплексна оценка:
1. Показател 1 - Предлагана цена (Tц)
Този показател включва предложената обща цена за изпълнение на Обособената позиция в поръчката, без ДДС.

Оценката по показател Предлагана цена ще се изчислява на база предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция, по следната формула:


С ц min

= 55 х ----------, където :

Cц n
Сц min” - най-ниската предложена обща цена, от всички предложени стойности за изпълнение на Обособената позиция на допуснатите до участие оферти; • 55” - максимален брой точки за критерия;

 • C ц n”- предложената от участника обща цена;

 • Tц” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


2. Показател 2 – Технически характеристики (Tс) .
Показател (Tс) на Обособената позиция се получава като сума от следните подпоказатели:
Технически показател 1 – Tс1 - Производителност на процесора на персонален компютър (т. 2. от техническата спецификация):
Максималният брой точки (20) се получава при офертата с предложен процесор с най-голяма оценка на производителност.

Оценката за производителност се взема от сайта http://www.cpubenchmark.net/ . Точките на останалите участници се определят в съотношение спрямо стойността на процесора с най-голяма производителност по следната формула:


С n

Tс1 = 20 х-----------, където :

C max • “ C max - най-голямата стойност на оценка на производителността на процесора на предложението за персонален компютър (т. 2. от техническата спецификация), от всички предложени стойности;

 • Сn е стойността на оценка на производителността на процесора (т. 2. от техническата спецификация) на предложението за персонален компютър на n-тия участник.


Технически показател 2 – Tс2 - Енергийна ефективност на персонален компютър (т. 12. от техническата спецификация)
При енергийна ефективност равна или по-голяма от 85% - 1 т.

При енергийна ефективност равна или по-голяма от 89% - 10 т.


Технически показател 3 – Tс3 - Обем на твърд диск на персонален компютър (т. 4. от техническата спецификация)
При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изисквания обем на твърдия диск - .


Технически показател 4 – Tс4 - Обем на оперативна памет на персонален компютър (т. 3. от техническата спецификация)
При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изисквания обем на оперативната памет – 5 т.


Крайния резултат за техническа оценка за всеки участник се получава по следната формула:
=1+2+3+4
3. Показател 3 - Срок за доставка (Tд)
Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложените от участниците срок за доставка (в календарни дни).
Оценката на срока на Обособената позиция се извършва по формулата:
С min х 5

T д = --------------------------, където:

C n
 • С min” - най-малкият предложен срок за доставка от всички предложени срокове на допуснатите до участие оферти;

 • 5” - максимален брой точки за подпоказателя;

 • C n” - предложеният от участника срок за доставка;

 • Tд” – точките, които получава участникът по оценявания подпоказател;

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:


КО = + +
МЕТОДИКА за позиция 2
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка .
Оценка на подадените оферти ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по следните показатели:


№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Максимален брой точки

1

Предлагана цена (Tц)

55

2

Технически характеристики (Tс)

40

3

Срок за доставка (Tд)

5


Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Показатели за определяне на комплексна оценка:
1. Показател 1 - Предлагана цена (Tц)
Този показател включва предложената обща цена за изпълнение на Обособената позиция в поръчката, без ДДС.

Оценката по показател Предлагана цена ще се изчислява на база предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция, по следната формула:


С ц min

= 55 х ----------, където :

Cц n
Сц min” - най-ниската предложена обща цена, от всички предложени стойности за изпълнение на Обособената позиция на допуснатите до участие оферти; • 55” - максимален брой точки за критерия;

 • C ц n”- предложената от участника обща цена;

 • Tц” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


2. Показател 2 – Технически характеристики (Tс)
Показател (Tс) на Обособената позиция се получава като сума от следните подпоказатели:
Технически показател 1 – Tс1 - Производителност на процесора на персонален компютър (т. 2. от техническата спецификация):
Максималният брой точки (20) се получава при офертата с предложен процесор с най-голяма оценка на производителност.

Оценката за производителност се взема от сайта http://www.cpubenchmark.net/ . Точките на останалите участници се определят в съотношение спрямо стойността на процесора с най-голяма производителност по следната формула:


С n

Tс1 = 20 х-----------, където :

C max • “ C max - най-голямата стойност на оценка на производителността на процесора на предложението за персонален компютър (т. 2. от техническата спецификация), от всички предложени стойности;

 • Сn е стойността на оценка на производителността на процесора (т. 2. от техническата спецификация) на предложението за персонален компютър на n-тия участник


Технически показател 2 – Tс2 - Издръжливост на батерията (т. 12. от техническата спецификация)
При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изискваната издръжливост -


Технически показател 3 – Tс3 - обем на твърд диск на персонален компютър (т. 4. от техническата спецификация)
При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изисквания обем на твърдия диск - .


Технически показател 4 – Tс4 - Обем на оперативна памет на персонален компютър (т. 3. от техническата спецификация)
При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изисквания обем на оперативната памет – 10 т.


Крайния резултат за техническа оценка за всеки участник се получава по следната формула:
=1+2+3+4
3. Показател 3 - Срок за доставка (Tд)
Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложените от участниците срок за доставка (в календарни дни).
Оценката на срока на Обособената позиция се извършва по формулата:
С min х 5

T д = --------------------------, където:

C n
 • С min” - най-малкият предложен срок за доставка от всички предложени срокове на допуснатите до участие оферти;

 • 5” - максимален брой точки за подпоказателя;

 • C n” - предложеният от участника срок за доставка;

 • Tд” – точките, които получава участникът по оценявания подпоказател;

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:


КО = + +
12. Изисквания към офертите и указания за подготовката им.

1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

3. Всеки участник има възможност да представи само една оферта, като не се допуска представянето на варианти.

4. Участникът може да подава оферта за една или повече обособени позиции.

5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

7. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно регистрацията на участника или от изрично упълномощено за това лице.

8. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Всички други документи и информацията, когато са на чужд език, се представят и в превод на български език.

9. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на предмета на поръчката, както и следното предписание: "Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване";

10. Офертата се изпраща на адрес: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, “Топлофикация София” ЕАД.

11. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата е за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

12. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

13. Възложителят не приема за участие в публичната покана и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

14. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

15. В случаите, когато се представя копие на документ, същото трябва да бъде заверено с гриф "Вярно с оригинала", печат на участника и подпис на лицето, извършило заверката.


13. Получаване, разглеждане и оценка на офертите

1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на “Топлофикация София” ЕАД ще разгледа и оцени подадените оферти в съответствие с предивединя в ЗОП и във вътрешните правила ред определен от вътрешни правила.

2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий за възлагане “икономически най-изгодна оферта”;

3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

5. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.ДО

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при условията на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”, по Обособена позиция №.............................................................................................
Представляваното от мен юридическо лице е с ЕИК ................................................(посочва се само ЕИК по Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Предоставяме на Вашето внимание следната информация за участника:


1. Наименование на участника:

.....................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................................................

3. Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................................

Телефон: ....................................................................................................................................

Факс: ...........................................................................................................................................

Електронен адрес: ........................................................................................................
4. Лице за контакти: ...............................................................................................................

Длъжност ..................................................................................................................................

Телефон/ факс....................................................................................................................................

Електронен адрес:...........................................................................................................................................


5. Обслужваща банка.............................................................................

BIC………………………………………………………………………..

IBAN………………………………………………………………………………

титуляр на сметката………………………………………………………………..


Дата: ..................... 2015 г.

гр. ........................................ Подпис: ....................................(име, длъжност и печат)

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А1
от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД” по Обособена позиция №............................................................................................

Обща цена на поръчката по Обособена позиция №................................................... е в размер на .................... лв. /................... /, без включен ДДС, съответно .................... лв. /.................../ с включен ДДС, като цената за един брой е в размер на .................... лв. /................... /, без включен ДДС, съответно .................... лв. /................... / с включен ДДС.
В посочената от нас стойност са включени всички разходи за доставка на стоката.

Цените се посочват без ДДС.
Начин и срок на плащане - в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка на стоката на работната площадка на Възложителя срещу приемо-предавателен протокол, фактура, дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система и декларация за съответствие на доставката. Не се допуска авансово плащане.

Дата: ..................... 2015 г.

гр. ........................................ Подпис: ....................................

(име, длъжност и печат)ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”За Обособена позиция № 1: „Доставка на 60 бр. персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

От ………………………………………………………......................................……………/наименование на участника/
След запознаване с публичната покана и проекта на договора приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:
………………………………………………………………………………………………………………………….
*Прилaгат се линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от техническа спецификацияПерсонални компютри (60 броя компютри)Параметър

Изискване

Предложение на участника

Референции към съответната страница от техническата документация или брошураТип

Офис персонален компютър с малък обем на кутията

Процесор

Двуядрен, 64-bit и тактова честота поне 1.5 GHz, с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 1600

Оперативна памет

1x 4 GB DDR3, разширяема до мин. 16GB с тактова честота min. 1600MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметта

Твърд диск

мин. 150 GB, SATA3, мин. 8 MB cache, минимум 5400 rpm

Гнезда за заключване против кражба

Security lock slot

Графика

Интегрирана/Дискретнa графика, с минимум 1024 MB DDR3, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентни.

Портове

1 брой line-in;

1 брой line-out;

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB 2.0 – минимум 6 порта;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове: DisplayPort;

DVO-D или HDMI;

Мрежов интерфейс - RJ45LAN

10/100/1000 Ethernet, Wake-On-LAN

Звук

Вградена звукова карта и високоговорител.

Сигурност

Модул за надеждност на системата v1.2 или еквивалент; Възможност за изключване/блокиране на USB портовете;

В/И устройства

Клавиатура с “Windows” бутон и оптична мишка със скрол.

Енергийна ефективност

ENERGY STAR или еквивалентна сертификация на изделието,

поне 85% енергийна ефективност на захранващия блок.Размери

Обем на кутията под 1.4 литра

Монитор

минимум 19.5”; TFT LCD екран; разделителна способност мин. 1600x900; макс. време на реакция – 8 ms; мин. 600:1 контраст; мин. 200 cd/m2 яркост; мин 120°/120° градуса ъгъл на виждане; TCO’05 или еквивалентен сертификат;

Стойка с възможност за регулиране на ъгъла на монитора; Покритие – anti-glare; интерфейсите и кабелите в комплектацията на монитора да съответстват на предлаганите интерфейси на компютъра, така че да не са необходими допълнителни преходници за включване;


Електрическо захранване на цялото оборудване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;

ОС

Windows 7 Professional или еквивалент с право на инсталиране на 32 битова и 64 битова версия или Windows 8.1 Pro или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Professional или еквивалент;

Други

Мониторът, мишката и клавиатурата се допуска да са от друг производител.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7, 32-bit и 64-bit или еквивалент;

Към комплектацията да бъде включена подходяща поставка за за монтаж на бюро.

Към комплектацията да бъде включен един брой заключващ механизъм (Kensington Lock), съвместим с предлаганият компютър;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.Гаранция

3 години1. Срок за доставка – …...... календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Срок на валидност на офертата - ..............дни (не по-кратък от 60 (шестдесет) дни от крайния срок за представяне на офертите);

3. Гаранционният срок - .................... месеца (не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол).


Дата …………..2015 г. Име, подпис и печат:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”За Обособена позиция № 2: „Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”
От ………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/


След запознаване с публичната покана и проекта на договора приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:
………………………………………………………………………………………………
*Приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от техническа спецификация


Преносими компютри (5 броя)Параметър

Изискване

Предложение на участника

Референции към съответната страница от техническата документация или брошураТип

Преносим компютър мин. 15“

Процесор

Двуядрен, 64-bit, и тактова честота поне 1.5 GHz,  с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 2200

Оперативна памет

мин 4GB DDR3, с тактова честота min. 1600MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметта

Твърд диск

мин. 300GB, SATA3, минимум 5400 rpm,минимум 8MB cache

Графика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR3, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентни

Портове

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB – общо минимум 3 порта, поне 1 порт от тях USB 3.0;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове:  DisplayPort, DVI-D или HDMI;Мрежов интерфейс - RJ45

LAN

10/100/1000 Ethernet;

Безжична мрежа

мин. Bluetooth 2.0; мин Wi-Fi a/b/g

Звук

Вградена звукова карта и stereo високоговорители и вграден микрофон;

В/И устройства

Клавиатура с фабричен надпис на клавишите US international/БДС и обособен цифров блок и тъч пад с функция за жестове.

Оптично устройство

CD/DVD четящо и записващо устройство

Батерия

Li-Ion с издръжливост минимум – 5 часа.

Екран

Мин. 1366x768 матов LED мин- 15“

Захранване

Електрическото захранване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;

ОС

Windows 7 Pro или еквивалент с право на инсталиране на 32-bit или 64-bit версия, или Windows 8.1 Pro или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Pro или еквивалент;

Други

В комплектацията на преносимия компютър да бъдат включени безжична мишка с възможност за зареждане от USB порт и Чанта или раница за транспорт.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7 или еквивалент или Windows 8 32/64-bit или еквивалент;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури  от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.Гаранция

2 години от производителя на предлагания компютър.1. Срок за доставка – …...... календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Срок на валидност на офертата - ..............дни (не по-кратък от 60 (шестдесет) дни от крайния срок за представяне на офертите);

3. Гаранционният срок - .................... месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол).


Дата …………..2015 г. Име, подпис и печат:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / Реабилитиран съм за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП както следва:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в „Топлофикация София” ЕАД..

3. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно декларираните от мен обстоятелства може да бъде получена от: …………………………………………………………………………

/посочват се информация относно публичните регистри в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.


Дата ........ 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

/трите имена, подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 8 от ЗОП за липса на обстоятелства

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП(попълва се от подизпълнители, в случай че са посочени такива)
Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции по Обособена позиция №............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/Реабилитиран съм за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП както следва:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в „Топлофикация София” ЕАД..

3. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата ........ 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

/трите имена, подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:


Не съм/представляваният от мен участник не е свързано лице с друг участник в процедурата.

Не съм участвал като външен експерт в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата ……………… 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/

Забележка:

Декларацията се попълва от всяко от лицата, представляващи участника в процедурата,

както и от всяко от лицата, представляващи членовете на обединение.
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:


Участникът ............................................................., който представлявам:

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам подизпълнители.

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .......................................... (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Дейностите/Работите, които ще изпълнява подизпълнителя, са:

……………………………………………………..

/Изброяват се конкретните дейности от поръчката, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя/

4. Участието на подизпълнителя е в размер на ...................... % от общата цена (общата стойност), предложена за изпълнение предмета на поръчката.

Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

по чл.55, ал.5 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Съм съгласен да участвам/представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител в офертата на участника «.....................................................................», за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

2. Видовете и обема на услугите, които ще изпълнявам като подизпълнител, в случай че участникът «..........................................................................» бъде определен за изпълнител, са съгласно посоченото от участника в представената от него оферта.

3. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата ……………… 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/


Д Е К Л А Р А Ц И Я

от лице, което участва в обединение

за обстоятелствата по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП

(попълва се от участващите в обединение, в случай, че участникът е обединение)
Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Участвам/представляваното от мен дружество участва в обединение «.....................................................................», подало оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

2. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като подизпълнител.

3. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва, в друго обединение, освен в посоченото в т. 1 от настоящата декларация.

4. Обхвата от дейности, които ще осъществявам, като лице, включено в обединението, в случай че последното бъде определено за изпълнител, са съгласно посоченото от участника в представената от него оферта.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата ……………… 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/
Забележка:

Декларацията се попълва от всяко от лицата,представляващи членовете на обединение.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на договора

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции” по Обособена позиция №............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:


Представляваният от мен участник е запознат с проекта на договор към документацията за участие и приема безусловно условията посочени в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата ……………… 2015 год. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................................................

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.........: „..........................................................................................”

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница