Документациястраница1/4
Дата07.05.2017
Размер1.09 Mb.
  1   2   3   4
Одобрявам: …………………..

подпис/ 20.10.2015г.
. Директор на Детска градина №177“Лютиче“ – Калина Кръстева

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА/ С ПРЕДМЕТ: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“

София, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел I - Описание на предмета на поръчката. Особености на поръчката.
Раздел П - Техническа спецификация
Раздел III - Условия и ред за подаване на офертите
Раздел IV - Изисквания към офертите
Раздел V - Изисквания към участниците в процедурата
Раздел VI - Съдържание на офертата

 1. Документи относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор.

 2. Техническо предложение.

 3. Ценово предложение.


Раздел VII - Разяснения по документацията за участие
Раздел VIII - Оценка на офертите
Раздел IX - Условия и ред за провеждане на процедурата

  1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

  2. Сключване на договор.


Раздел X - Проект на договор
Раздел XI - Приложения
Образец № 1 – Информационен лист на участник;

Образец № 2 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Образец № 3 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3–5 от ЗОП;

Образец № 4 – Списък на доставките на хранителни продукти за детски заведения, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец № 5 – Декларация във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или подизпълнители;

Образец № 6 – Декларация от подизпълнител/трето лице за съгласие за използване на капацитет, съответствие с критериите за подбор и отсъствие на основанията за отстраняване от процедурата;

Образец № 7 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

Образец № 8 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

Образец № 9 – Декларация за срока на валидност на офертата;

Образец № 10 – Ценово предложение.

Образец № 11 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Раздел I

Описание на предмета на поръчката. Особености на поръчката.1.1. Предмет на настоящата поръчка е периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на:

I.Месо и месни продукти;

II.Риба и други водни животни, преработени и консервирани;

III.Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани;

IV.Животински и растителни масла и мазнини;

V.Mлечни продукти;

VI.Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти;

VII.Различни хранителни продукти;

VIII.Минерални води и безалкохолни напитки;
за нуждите на Детска градина №177 ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община, район „Подуяне”.
1.2. Място на изпълнение на поръчката – периодичните доставки на хранителни продукти следва да бъдат извършвани франко складовете на Възложителя, находящи се на следният адрес в гр. София:

1.2.1. Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“- гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1.
1.3. Срок/ове за изпълнение на поръчката – доставките на хранителните продукти трябва да се извършват в дните и часовете, посочени от Възложителя в писмените заявки, като обикновено хлябът и хлебните изделия и млякото и млечните изделия се доставят до 8:00 часа на деня, за който са заявени, а останалите хранителни продукти – до 14:00 на съответния ден.
1.4. Прогнозна стойност на поръчката – не повече от 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.


1.5. Източник на финансиране – делегиран бюджет на Възложителя;
1.6. Настоящата поръчка не е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП.
Раздел II

Технически спецификации2.1. Хранителните продукти трябва да съответстват на артикулите, посочени в Образец №10. Възложителят определя количествата на заявени продукти на продукти, съобразно броя на децата посещаващи Детска градина № 177 ЛЮТИЧЕ“- гр. София и определен оклад за едно дете. Общата стойност на всички заявении хранителни продукти по обществената поръчка не може да надвишава общата стойност на обществената поръчка, за която е сключен договорът за изпълнение .
2.2. Хранителните продукти трябва да бъдат първо качество, да са годни за употреба, пресни и безопасни за здравето на децата. Същите следва да са в срок на годност, изтекъл не повече от 20 % от датата на производство, с оставащ срок на годност 80% към деня на доставката. За начална дата се брой указаната от производителя дата на производство. Видът и количеството на доставяните хранителни продукти трябва да съответстват на вида и количеството на хранителните продукти, заявени за доставка от Възложителя. Доставките следва да се осъществяват по дадена от Възложителя заявка – чрез електронна поща, факс, предадена заявка на Изпълнителя – удостоверена с подпис от негов представител за дата и час на получаване на заявката.
2.3. Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена от сертификат за годност и качество на продуктите от производителя и експертен лист за доказан произход, търговски документ и/или друга номенклатура съгласно Закона за храните и изискванията на Министерството на здравеопазването, както и подзаконови нормативни актове. Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена и от коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количеството им, както и партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика или производителя. Документите са примерно изброени, като Възложителят има право да изисква допълнителна документация за качество съгласно действащата нормативна уредба към деня на доставката на продукти.
2.4. Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно мерките, производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти. Производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението и транспортирането на доставяните продукти следва да се осъществяват посредством технологии, оборудване, в бази /складове/ и с транспорт, гарантиращи качеството по утвърдени стандарти нормативно установени в Р.България и ЕС. Доставяните хранителни продукти задължително следва да отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/. и други, като изброяването на нормативните актове не е изчерпателно. За всяка една доставка, следва да се прилага действащия към момента на доставката нормативен акт.
Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите 1. Офертите трябва да се представят в срок до 15:00 часа на 02.11.2016 г. в деловодство – счетоводен отдел на Детска градина № 177 ЛЮТИЧЕ“- гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1, при спазване изискванията на чл. 39, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

 2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, елекронна поща;

- наименованието на поръчката.


 1. Опаковката /пликът/ по т. 3.2. трябва да съдържа:

 • документите, посочени в т. 6.1. от раздел VI от документацията /документи относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор/;

 • документите, посочени в т. 6.2. от раздел VI от документацията /техническото предложение/;

 • документът, посочен в т. 6.3. от раздел VI от документацията /ценовото предложение/.
 1. Всички документи от офертата следва да бъдат подписани от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по представения документ за упълномощаване съгласно т. 6.2.1. от раздел VI от документацията.

 2. Получените оферти се вписват в регистър при Възложителя, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.


 1. При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

 2. Съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Раздел IV

Изисквания към офертите
4.1. Общи изисквания към офертите на участниците

 1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

 2. Офертата трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да обхваща всички хранителни продукти, посочени в Образец № 4;

 3. Не се допуска представянето на варианти на офертата.

 4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

 7. Всички документи в офертата следва да бъдат изготвени на български език. В случай че към офертата се представят документи на чужд език за доказване на изискванията по т. 6.1.3. – 6.1.8. същите следва да бъдат представени и в превод.

 8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

 9. Срокът на валидност на офертите следва да бъде до 08.11.2017г. и/или една година от датата на сключения договор с класирания участник.


Раздел V

Изисквания към участниците в процедурата

5.1. В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия и за което не е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7, във вр. с чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57, ал. 3 от ЗОП и чл. 40, ал. 1 – 3 от ППЗОП или по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Относно обстоятелствата, които следва да не са налице по предходното изречение се прилагат сроковете по чл. 57, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

5.2. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат заверено/и с надпис „Вярно с оригинала” копие/я от документ/и за учредяване на обединението, от който да е видно:

- правното основание за създаване на обединението;

- правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с конкретната обществена поръчка;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка.

5.2.1. Документът/ите по т. 5.2. трябва да съдържа/т клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;

б) срокът на обединението (консорциум) е не по-кратък от срока на окончателното изпълнение на обществената поръчка;

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на обществената поръчка;

г) всеки член на обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва в обществената поръчка само в това обединение.

5.2.2. В документът/ите по т. 5.2. участниците в обединението трябва да определят и посочат лице/а, /партньор/ което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.
5.3. Всеки участник следва да притежава удостоверение за регистрация на обект/и /собствени или наети/ за търговия с храни по чл. 12, ал. 2 и ал. 9 от Закона за храните, което да включва всички групи хранителни продукти от предмета на обществената поръчка.
5.4. Всеки участник следва да разполага със /да прилага/:

- собствени или наети от него транспортни средства за превоз на храни, които са регистрирани в ОДБХ;

- обучени технически лица, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, включително и такива, отговарящи за контрола на качеството;

- технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;- инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
5.5. Всеки от участниците трябва да има изпълнени доставки на хранителни продукти за детски заведения през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, (доказва се със списък на доставките Образец №4 и доказателства в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - удостоверения, издадени от получателите на доставките по списъка или от компетентни органи или чрез посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките). Доказателствата за изпълнените доставки трябва да съдържат данни, от които е възможно същите да бъдат сравнени с и индивидуализирани по представения списък, като: предмет и стойност на доставките, възложители и/или получатели по доставките и началната и крайната дати на изпълнение на доставките.
*Забележка: Доказателства в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП следва да се покриват с доставките, посочени в списъка на доставките – Образец № 4. В случай че участник е извършвал едновременно различни доставки по т. 5.5. към един и същ Възложител, той може да ги доказва с едно доказателство /документ/, в което същите са вписани.
5.6. Всеки от участниците трябва да притежава система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват, включващ предмета на обществената поръчка. Сертификатът следва да се поддържа валиден за целия срок на договора.

5.6.1. За участници обединения относно изискването на т. 5.6. се прилага чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
5.7. Всеки участник трябва да има разработена и внедрена НАССР система или еквивалентна за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че участникът има внедрена HACCP система.

5.7.1. За участници обединения относно изискването на т. 5.5. се прилага чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Раздел VI

Съдържание на офертата
Съгласно чл. 39 и чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:

6.1. Документи относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор, както следва:

 1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощено лице - оригинал

 2. Информационен лист за участник по Образец № 1 - оригинал.

 3. Декларация по Образец № 2 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3–5 от ЗОП, попълнена съгласно изискването на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП - оригинал.

 4. Декларация по Образец № 3 за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3–5 от ЗОП, попълнена съгласно изискването на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП - оригинал.

 5. Списък на изпълнените доставки на хранителни продукти за детски заведения през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си – Образец № 4 и доказателства за изпълнение на изискването по т. 5.5. от документацията в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - удостоверения, издадени от получателите на доставките по списъка на доставките или издадени от компетентни органи или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките – заверено/и копие/я с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.


*Забележка: Доказателствата в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП следва да се покриват с доставките, посочени в списъка на доставките – Образец № 4. В случай че участник е извършвал едновременно различни доставки по т. 5.5. към един и същ Възложител, той може да ги доказва с едно доказателство /документ/, в което същите са вписани.

*Забележка: Доказателствата по т. 6.1.5., създадени на чужд език, се представят и в превод.
 1. Декларация по Образец № 5 във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или подизпълнители – оригинал;

 2. Декларация по Образец № 6 от подизпълнител/трето лице за съгласие за използване на капацитет, съответствие с критериите за подбор и отсъствие на основанията за отстраняване от процедурата - оригинал;

 3. Доказателства във връзка с мерките за надеждност по чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, когато е приложимо и в случай че не е налице обстоятелството по чл. 56, ал. 5 от ЗОП – заверено/и копие/я с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.


*Забележка: Документите по т. 6.1.8., издадени на чужд език, се представят и в превод.


 1. При участници обединения – документ/и за учредяване на обединението, съгласно всички изисквания на т. 5.2. – 5.2.2. от документацията, подписан/и от лицата в обединението – заверено/и копие/я с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.*Забележка: Документите по т. 6.1.9., създадени на чужд език, се представят и в превод.
6.1.10. Сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, за въведена от участника система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка – заверено копие с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”. Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите.
*Забележка: Документите по т. 6.1.10., издадени на чужд език, се представят и в превод.

*Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 6.1.6. се представя само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.
6.1.11. Сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, удостоверяващ разработена и внедрена от участника НАССР система за управление на безопасността на храните – заверено копие с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.

В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат – заверено копие с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, за въведена от участника система за управление на качеството в съответствие със стандарта по EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка, не е необходимо представянето на сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.


*Забележка: Документите по т. 6.1.11., издадени на чужд език, се представят и в превод.

*Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 6.1.7. се представя само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

6.1.12. Доказателства за изпълнение на изискванията по чл. чл. 65, ал. 2 и ал. 3 и/или чл. 66, ал. 1 от ЗОП във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или подизпълнители /в т. ч. декларации, договори, споразумения и др./, когато е приложимо и за третите лица или за подизпълнителите не са налице основанията за отстраняване от процедурата – заверено/и копие/я с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.

*Забележка: Доказателствата по т. 6.1.12., създадени на чужд език, се представят и в превод.

6.1.13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5) - оригинал.
*Забележка: Декларацията се подава и за всяко лице, участващо в участник-обединение.

6.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо както следва:
6.2.1. Документ за упълномощаване, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон, подписан от лицето, което по закон представлява участника – заверено копие с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”.
*Забележка: Докуменът по т. 6.2.1., създаден на чужд език, се представя и в превод.
6.2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 7) - оригинал;
6.2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 8) - оригинал;
6.2.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 9) - оригинал;

6.3. Ценово предложение:

Ценовото предложение на участника трябва да съдържа:6.3.1. Попълнено и подписано от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от упълномощено лице ценово предложение по приложения в документацията образец (Образец № 10), като се посочват задължително единичните цени на участника за всеки от артикулите без ДДС и общата цена на участника без ДДС за всеки от артикулите.

Цените се посочват в български лева без ДДС. Предложенията от офертата на участниците задължително следва да включват всички артикули по обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника!

Предлаганите единични и общи цени за всеки артикул ще се запазят постоянни при осъществяване на плащанията на отделните доставки за целия срок на изпълнение на поръчката, съгласно сключения договор с класирания участник.
*Забележка: Предлаганата цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти и др. ДДС се начислява отделно.
Раздел VII

Разяснения по документацията за участие
7.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие в срока, предвиден в чл. 189 от ЗОП на адреса на Детска градина № 177 ЛЮТИЧЕ“- гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1, лица за контакти: адвокат Гео Георгиев, Калина Кръстева – директор, електронна поща: cdg177@abv.bg

7.2. Разясненията се публикуват на профила на купувача най-късно на следващия работен ден след получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.


Раздел VIII

Оценка на офертите
8.1. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена”.

8.2. На оценка по определения критерий подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на изискванията на ЗОП и на обявените в настояща документация изисквания.
8.3. Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред от тези с най-ниска към тези с най-висока оферирана цена.
8.4. При наличие на две или повече оферти с еднакви цени комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между представилите ги участници.
Раздел IX

Условия и ред за провеждане на процедурата

9.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите9.1.1. Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 97, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП.

9.1.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

9.1.3. Офертите ще бъдат отворени в 11.30 часа на 04.11.2016г. в партерно помещение на Детска градина № 177 ЛЮТИЧЕ“- гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1, от комисията, назначена от Възложителя.

9.1.4. При отварянето по т. 9.1.3. могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


  1. Сключване на договор

9.2.1. Сключването на договор за възлагане на обществената поръчка, ще се извършва по реда на чл. 194 от ЗОП.

9.2.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

   1. При подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи:

9.2.3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му, в една от следните форми:

 • парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника или упълномощено лице и надпис „Вярно с оригинала”/, преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: Общинска банка АД

Банкова сметка: BG51SOMB91303326308501


 • оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя и валидна най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат наименованието на поръчката, данни за възложителя и изпълнителя и издаващата банка, стойността на договора и на гаранцията и включен израз, потвърждаващ безусловността и неотменимостта на банковата гаранция;

 • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на Възложителя, валидна за целия срок на договора. Застраховката може да се издаде по образец на застрахователното дружество, като в същата следва да се съдържат наименованието на поръчката, данни за възложителя и изпълнителя /титуляра/ и издаващата банка, стойността на договора и на гаранцията;

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
9.2.3.2. Документите по чл. 112, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 67, ал. 6, във вр. с чл. 58 от ЗОП;

9.2.4. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица същият може да сключи договор с Възложителя, без да е необходимо създаване на юридическо лице.9.3. Изменение на договора, начин на плащане и подизпълнители по договора
9.3.1. Сключеният договор подлежи на изменение в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 - 6 от ЗОП.
9.3.2. Изпълнените заявки се заплащат до 60 /щестдесет/ дни след датата на доставката и представена фактура с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя. Авансово заплащане на доставка не се допуска.
9.3.3. В случай, че Изпълнителят е посочвил в офертата си, че при изпълнението на предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/и, то:

 1. подизпълнителят/ите трябва да спазва/т всички задължения и да отговаря/т на критериите за подбор, предвидени за Изпълнителя по договора, както и за него/тях да не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

 2. независимо от задължението по т. 1 отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя;

 3. за хранителните продукти, доставяни от подизпълнителя Възложителят заплаща възнаграждение на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

 4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа;

 5. замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение и при условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП:


9.4. Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за откриване на процедурата;

в) Раздели I – IX от документацията;

г) Проект на Договор /Раздел X от документацията/;

д) Приложенията в Раздел XI от документацията.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Раздел X
ДОГОВОР

/Проект/

Днес,.................2016 г. се сключи настоящият договор между:


1. Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ със седалище и адрес на управление - гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1, с ЕИК (Булстат) 000674935, представлявано от Калина Илиева Кръстева - директор, наричанo накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и, от друга страна,
2. .............................................................., със седалище .......................... и адрес на управление ........................................................................................................................................, с ЕИК (Булстат) ..............................., представлявано от ..........................................................................................................................., наричанo накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ
въз основа на проведенo публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за .............................................. (.........) № ........ „..............” на територията на ...................................., Район „..........................””, се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на хранителни продукти, подробно посочени като артикули и количества в Приложение № 2 – неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява количества от дадени хранителни продукти, посочени в Приложение № 2, в количества съобразени с броя на децата посещаващи Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община, Район „Подуяне” съобразявайки се с нормите на оклад за едно дете. Общата стойност на всички заявени хранителни продукти не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката – 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.

(3) Доставките на хранителните продукти се осъществяват след предварителни заявки (по факс, e-mail, телефон и др.) за необходимите продукти по видове и количество, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителят на детската градина длъжностни лица.

(4) Местата на извършване на доставките са франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на адрес в гр. София:

гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Доставените хранителни продукти се заплащат по единични цени за всеки артикул, посочени в ценовото предложение на участника – неразделна част от настоящия договор (Образец № 10 от документацията за участие). Цените не подлежат на промяна за целият срок на договора и включват всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти и др. ДДС се начислява отделно. Общата стойност на всички заявени хранителни продукти по обществената поръчка не може да надвишава общата стойност на обществената поръчка - 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева.

Чл. 3. Изпълнените заявки се заплащат до 60 /шестдесет/ дни след датата на доставката и представена фактура с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Авансово заплащане на доставка не се допуска.III. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти, предмет на този договор, периодично по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя количеството на конкретната доставка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в дните и часовете, посочени от Възложителя в писмените заявки.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в дните и часовете, посочени от Възложителя в заявката, като хлябът и хлебните изделия се доставят до 08:00 часа на деня, за който са заявени, а останалите хранителни продукти – до 11:00 часа на съответния ден. Часът на доставките може да бъде изменян едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. Доставянето и приемането на хранителните продукти се извършва според условията за изпълнение на поръчката на местата, посочени в чл. 1, ал. 4.

.

Чл. 6. (1) Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.(2) За предаването и приемането на хранителните продукти се съставя стокова разписка/експедиционна бележка, приемо-предавателен протокол, с изписани имена на страните и положени подписи, в които се отразява вида на продуктите, мярката, единичната цена с /без/ ДДС и крайна обща цена. Ако хранителен продукт е на бройка се посочва и грамажа му. При приемането на доставените хранителни продукти, представител на Възложителя проверява количеството, качеството и срока на годност в присъствие на представител на Изпълнителя. Доставяните хранителни продукти трябва да съответстват на артикулите, посочени в писмената заявка, да са първо качество, с доказан произход, да са годни за употреба, пресни и безвредни за здравето на децата и да не е изтекъл повече от 20 % срок на обща годност към датата на съответната доставка, като за начална дата се брои указаната от производителя дата на производство. Оставащият срок на годност следва да е мин. 80%, считано от датата на доставката.
Чл. 7. (1) Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена от сертификат за годност и качество на продуктите от производителя и експертен лист за доказан произход, търговски документ и/или друга номенклатура съгласно Закона за храните и изискванията на Министерството на здравеопазването, както и подзаконови нормативни актове. Всяка доставка на хранителни продукти трябва да е придружена и от коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количеството им, както и партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика или производителя. Документите са примерно изброени, като Възложителят има право да изисква допълнителна документация за качество съгласно действащата нормативна уредба към деня на доставката на продукти. Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно мерките, производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти. Производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението и транспортирането на доставяните продукти следва да се осъществяват посредством технологии, оборудване, в бази /складове/ и с транспорт, гарантиращи качеството по утвърдени стандарти нормативно установени в Р.България и ЕС. Доставяните хранителни продукти задължително следва да отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/. и други, като изброяването на нормативните актове не е изчерпателно. За всяка една доставка, следва да се прилага действащия към момента на доставката нормативен акт.

(2) При съмнение в качеството на доставени хранителни продукти представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлага мостри от нея на студена или топлинна обработка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне всяка една стока на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има съмнения за качество, разрушена цялост на опаковка, видимо развален продукт, който отговаря и е в срок на годност съгласно чл. 8, ал. 1.


Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме част или цялата доставка, ако доставените хранителни продукти се отклоняват от изискванията за количество или качество или са с изтекъл срок на годност или от денят на датата на доставката им е изтекъл повече от 20 % (двадесет процента) от срока им на годност, или ако те или опаковката им не съответстват на изискванията на действащото законодателство, както и ако доставката не се придружава от документите по чл. 7, ал. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да върне вече доставени и приети хранителни продукти, ако при тяхната студена или топлинна обработка същите покажат отклонения от изискванията за качество. За всички посочените обстоятелства се съставя двустранен констативен протокол. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола същият се подписва само от протоколът се подписва само от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и две поемни лица, като констатациите в същия се считат за истински.

(2) В случаите по чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави липсващите и/или да замени доставените негодни хранителни продукти с такива, съответстващи на изискванията, в 3-часов срок от съставянето на протокола, като той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер 10 % от стойността на несъотвестващата част от доставката.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. да осигури достъп до обектите за доставка на продуктите;

 2. да определи свой представител за приемане на доставките;

 3. да заплаща стойността на отделната доставка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на хранителните продукти, както и за спазването на договорения срок.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. да доставя хранителни продукти съответстващи на артикулите, посочени в писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 2. да доставя хранителни продукти първо качество, с доказан произход, годни за употреба, пресни и безвредни за здравето на децата, както и да не е изтекъл повече от 20 % (двадесет процента) от срока им на годност до денят на доставката.

 3. ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, незабавно да изтегли за своя сметка от склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продуктите, които са негодни за консумация, или представляващи заплаха за живота и здравето на децата и също за своя сметка незабавно да предприеме всички необходими действия за заместване на изтеглените продукти с други такива, които са годни за употреба

 4. да осигури за своя сметка доставката на заявените хранителни продукти;

 5. да изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно производството, пакетирането/бутилирането, опаковането, етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти, както и посредством технологии, оборудване, в бази /складове/ и с транспорт, гарантиращи качеството;

 6. да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките;

 7. да представя при всяка доставка сертификат за годност и качество на хранителните продукти от производителя и експертен лист за доказан произход, съгласно Закона за храните и изискванията на Министерството на здравеопазването

 8. да представя при всяка доставка коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количеството им, както и партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика или производителя;

 9. доставките да бъдат подходящо пакетирани/бутилирани, опаковани и етикетирани съгласно нормативните изисквания;

 10. да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.

 11. да притежава и поддържа за срока на договора валиден един или повече сертификати за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен и при поискване да го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 12. да притежава и поддържа за срока на договора разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от акредитирана от българска служба по акредитация към Министерски съвет на Република България институция или агенция. Представят се заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация.

 13. да сключи договор за подизпълнение в двудневен срок от сключването на настоящия договор, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител и да изпълни задълженията си по чл. 75, ал. 2 от ППЗОП.


VI. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Договорът се сключва до настъпване на по-ранното от следните две събития:

 1. изтичане на срок от 1 година, считано от датата на подписването му или

 2. достигане на сумата 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева. (общата сума по обществената поръчка, посочена от изпълнителя в Образец № 10 от неговата документация).


VII. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 13. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на изключителни обстоятелства по § 2. т. 17 от ДР на ЗОП.

(2) Изключителни обстоятелства по смисъла на § 2. т. 17 от ДР на ЗОП и този договор са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за страните събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Не е налице изключително обстоятелство, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Ако страната е била в забава не може да се позовава в изключителни обстоятелства.


Чл. 14. При наличието на изключителни обстоятелства сроковете за изпълнение се увеличават със срока на спирането.
Чл. 15. За възникването и преустановяването на изключителни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в какво се състои изключителното обстоятелство и какви са възможните последици от него. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 16. Ако изключителното обстоятелство, съответно спорът между страните по повод изключителното обстоятелство, продължи повече от 10 дни и няма признаци за скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от сумата по чл. 12, т. 2. под формата на: парична сума, безусловна банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя и валидна най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на Възложителя, валидна за целия срок на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа гаранцията за изпълнение на договора в посочения в ал. 1 размер за целия срок на действие на договора.


Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава предоставената парична сума или връща оригинала на издадената банкова гаранция или застраховка по чл. 17, ал. 1 до 60 (шестдесет) дни след датата на прекратяване на договора.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху парична сума, представена като гаранция за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.
Чл. 20. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка цялата гаранция за изпълнение.
Чл. 21. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на забавената доставка дневно. Тази неустойка се покрива от гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или се приспада при заплащане цената на забавената доставка.
Чл. 22. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 8 ал. 2 да достави липсващите и/или да замени негодните хранителни продукти с такива, отговарящи на изискванията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да достави продуктите сам като разликата в цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е платил и тази на която би доставил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се покрива от гаранцията за изпълнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или се приспада при заплащане цената на забавената доставка.
Чл. 23. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение като неустойка.
Чл. 24. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.25. Договорът се прекратява:

 1. с настъпване на по-ранното от следните събития:

 • изтичане на срока на договора и изпълнение на задълженията или

 • достигане на сумата по чл. 12, т. 2 от договора.

 1. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

 2. едностранно от Възложителя без предизвестие при две:

 • пълни неизпълнения;

 • частични изпълнения;

 • лоши, в т. ч. некачествени изпълнения;

 1. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при условията на чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 2, при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

 2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задължението му по чл. 17, ал. 2, продължаваща повече от 7 дни, считано от датата, в която размерът на гаранцията за изпълнение е паднал под изискуемите 5 % от сумата по чл. 12, т. 2– със 7-дневно писмено предизвестие.

 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на изключително обстоятелство не е в състояние да изпълни своите задължения – със 7-дневно писмено предизвестие.

 4. с едномесечно предизвестие, считано от датата на получаване – от всяка от страните.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочвил в офертата си, че при изпълнението на предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/и, то: 1. подизпълнителят/ите трябва да спазва/т всички задължения и да отговаря/т на критериите за подбор, предвидени за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, както и за него/тях да не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

 2. независимо от задължението по т. 1 отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 3. за хранителните продукти, доставяни от подизпълнителя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими;

 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа;

 5. замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение и при условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП:

Чл. 27. Настоящият договор подлежи на изменение в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 - 6 от ЗОП.


Чл. 28. Страните си оказват взаимно сътрудничество при изпълнение на поетите задължения.
Чл. 29. Двете страни се задължават да не разгласяват данни станали им известни при и по повод сключването и изпълнението на настоящия договор.
Чл. 30. Възникналите спорове се решават с преговори между страните, а при непостигане на съгласие – по реда на българското законодателство.
Чл. 31. Неразделна част от договора са следните Приложения:
- Приложение № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Приложение № 2 – Ценово предложение на изпълнителя по договора;

- Приложение № 3 – Гаранция за изпълнение на договора ………………………….;

- Приложение № 4 – Ценово предложение на участника (Образец № 10 от документацията за участие).


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


ДИРЕКТОР: ..................................: ..................................:

/…………………/


СЪГЛАСУВАН за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:……………………………………………

Раздел XI Приложения
Образец №1


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница