Документация за обществена поръчка с предметстраница1/7
Дата19.07.2018
Размер1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“


Обособена позиция № 1: „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма (прозорци и врати) - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а “;
Обособена позиция № 2: „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на стъклопакети и единични стъкла“

гр. София,

май 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Предмет на поръчката

II. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението на поръчката.


  1. Техническа спецификация по обособена позиция № 1;

  2. Техническа спецификация по обособена позиция № 2;

  3. Техническа спецификация по обособена позиция № 3

III. Критерии за подбор и Критерии за възлагане на обществена поръчка;

IV. Образци на документи и указания за подготовката им;

1. Опис на представените документи - Образец № 1;

2. ЕЕДОП – Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки -Образец № 2;

3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3;

4. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4;

5. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 5, Образец № 5а, Образец № 5б;

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6;

7. Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 7;

8. Ценово предложение - Образци № 8, Образци № 8а, Образци № 8б;

V. Проект на договор.

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“

2. Информация за източника на финансиране

Финансиране от стопанската дейност на предприятието.3. Прогнозната обща стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 230 000.00 лв. (двеста и тридесет хиляди лева) без ДДС включва и доставка на адрес: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Цех за производство на дограма в Затвора гр. Ст. Загора.


  • За обособена позиция № 1 "Доставка на Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а" – 105 000.00 лв. без ДДС.

  • За обособена позиция № 2 „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм“ – 90 000.00 лв. без ДДС.

  • За обособена позиция № 3 "Доставка на стъклопакети и единични стъкла" – 35 000.00 лв. без ДДСРАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

„Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма (прозорци и врати) - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а “


1. Място на изпълнение: гр. Стара Загора, кв. Индустриален

2. Срок на изпълнение:

2.1. Срок на договора: 12 /дванадасет/ месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.

2.2. Срок за изпълнение – доставките ще се извършват в срок до 5 /пет/ работни дни след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точното количество и вид материал. Всяка доставка се извършва със стокова разписка.

2.3. Срок за подмяна на рекламирана стокадо 5 ( пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по изпратена по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя.


3. Изисквания за изпълнение на поръчката:Вид материал

м-ка

к- во

П.1 Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма, четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K

 

Прозорци

 

 

1

Каса

л.м.

1,00

2

Крило

л.м.

1,00

3

Делител

л.м.

1,00

4

Летящ делител

л.м.

1,00

5

Удължител каса 20/60мм

л.м.

1,00

6

Стъклодържател

л.м.

1,00

7

Удължител каса 20/60мм

л.м.

1,00

8

Съединителен профил за каси

л.м.

1,00

9

ПВЦ подпрозоречна дъска

л.м.

1,00

10

Горна панта - 1 ос

бр.

1,00

11

Долна панта- 1 ос

бр.

1,00

12

Средна панта -1 ос

бр.

1,00

13

Мартина - 1 ос - до 340мм

бр.

1,00

14

Мартина - 1 ос - 341-500мм

бр.

1,00

15

Мартина - 1 ос - 541-730мм

бр.

1,00

16

Мартина - 1 ос - 731-990мм

бр.

1,00

17

Мартина - 1 ос - 991-1290мм

бр.

1,00

18

Мартина - 1 ос-1291-1490мм

бр.

1,00

19

Мартина - 1 ос-1491-2030мм

бр.

1,00

20

Мартина - 1 ос-2030-2400мм

бр.

1,00

21

Дръжка

бр.

1,00

22

Насрещници

бр.

1,00

23

Пластмасови декорации за панти

бр.

1,00

24

Капачки за отводнителни отвори

бр.

1,00

25

Сглобка делител

бр.

1,00

26

Горна панта -2 ос

бр.

1,00

27

Долна панта- 2 ос

бр.

1,00

28

Мартина - 1 ос- 505-750мм

бр.

1,00

29

Мартина - 1 ос- 750-980мм

бр.

1,00

30

Мартина - 1 ос-950-1320мм

бр.

1,00

31

Мартина - 1 ос- 1310-1680мм

бр.

1,00

32

Мартина - 1 ос-1670-2040мм

бр.

1,00

33

Мартина - 1 ос-2030-2400мм

бр.

1,00

34

Ножица - 2 ос 290-510мм

бр.

1,00

35

Ножица - 2 ос 511-760мм

бр.

1,00

36

Ножица - 2 ос 650-830мм

бр.

1,00

37

Ножица - 2 ос 821-1000мм

бр.

1,00

38

Ножица - 2 ос 951-1200мм

бр.

1,00

39

Ножица - 2 ос 1201-1450мм

бр.

1,00

40

Ъгъл гръб -2 ос 801-1250мм

бр.

1,00

41

Ъгъл гръб - 2 ос 1251-1450мм

бр.

1,00

42

Ъгъл гръб - 2 ос1451-1650мм

бр.

1,00

43

Ъгъл гръб - 2 ос 1651-2400мм

бр.

1,00

44

Рамо 2 ос 290-510мм

бр.

1,00

45

Рамо2 ос511-830мм

бр.

1,00

46

Рамо 2 ос 831-1450мм

бр.

1,00

47

Горен ъгъл

бр.

1,00

48

Долен ъгъл с насрещник

бр.

1,00

49

Долен двуосен насрещник

бр.

1,00

50

Блокировка за двуосово отваряне

бр.

1,00

51

Мартина с брава крило врата

бр.

1,00

52

Мартина с брава крило прозорец

бр.

1,00

53

Дръжка за брава крило прозорец

бр.

1,00

54

Дръжка за брава крило врата

бр.

1,00

55

Алуминиев праг

бр.

1,00

56

Капачка за алуминиев праг

бр.

1,00

57

Подложка за пакет30мм

бр.

1,00

58

Ъгълова подложка за стъклопакет

бр.

1,00

59

Подложка за стъклопакет

бр.

1,00

60

Метален усилител каса

л.м.

1,00

61

Метален усилител крило

л.м.

1,00

62

Метален усилител делител

л.м.

1,00

63

Ножица падаща

бр.

1,00

64

Ъгъл за мартина Е 1

бр

1,00

65

Ъгъл за ножица Е 2

бр

1,00

66

Нулев ъгъл Е 3

бр

1,00

67

Ъгъл Е 1 за Ал праг

бр

1,00

68

Ъгъл Е 1 N

бр

1,00

69

Ъгъл E 11

бр

1,00

70

Ъгъл секюрити Е1 за горен летящ делител

бр

1,00

71

Ъгъл секюрити Е1 за долен летящ делител

бр

1,00

72

Долен ъгъл

бр

1,00

73

Средна панта

бр

1,00

74

Насрещник летящ делител мартина врата

бр

1,00

75

Насрещник летящ делител об. Мартина

бр

1,00

76

Секюрити насрещник

бр

1,00

77

Нсрещник за сюрме

бр

1,00

78

Сюрме малко

бр

1,00

79

Сюрме голямо

бр

1,00

80

Автоматично сюрме ляво и дясно горно

бр

1,00

81

Автоматично сюрме ляво и дясно долно

бр

1,00

82

Удължител мартина

бр

1,00

83

Двуфункционален елемент

бр

1,00

84

Трифункционален елемент

бр

1,00

85

Настрещници ляв и десен за 2 и 3 функц.ел.

бр

1,00

86

Адаптор за 2 и 3 функц.ел.ляв и десен

бр

1,00

87

Адаптор за 2 и 3 функц.ел. Летящ делител

бр

1,00

88

Насрещник за микровентилация

бр

1,00

89

Шнапер за врата

бр

1,00

90

Повдигач за крило

бр

1,00

91

Допълнителна ножица за широки крила

бр

1,00

92

Ограничителна ножица

бр

1,00

93

Фиксатор ножица

бр

1,00

94

Ограничител ножица за ниски крила

бр

1,00

95

Блокираща планка

бр

1,00

96

Шнапер за летящ делител

бр

1,00

97

Капачка летящ делител пвц

бр

1,00

98

Мартина плъзгане

бр.

1,00

99

Насрещник плъзгане

бр

1,00

100

Количка за плъзгане

кг

1,00

 

 

 

 

 

Врати

 

 

1

Каса

л.м.

1,00

2

Крило

л.м.

1,00

3

Подвижен делител

л.м.

1,00

4

Делител

л.м.

1,00

5

Стъклодържател

л.м.

1,00

6

Горна панта

бр.

1,00

7

Долна панта

бр.

1,00

8

Средна панта

бр.

1,00

9

Дръжки за врата

бр.

1,00

10

Сглобка делител

бр.

1,00

11

Брава с мартина

бр.

1,00

12

Насрещник врата

бр.

1,00

13

Насрещници

бр.

1,00

14

Патрон за ПВЦ

бр.

1,00

15

Четка под крило

л.м.

1,00

16

Винтове самонарезни 3.9мм х 16мм

бр.

1,00

17

Винтове самонарезни 4.2мм х 25мм

бр.

1,00

18

Винтове самонарезни 3.9мм х 38мм

бр.

1,00

19

Винтове директен монтаж 75х112мм

бр.

1,00

20

Пяна 0.750

бр.

1,00

21

Ъглова подложка за стъклопакет

бр.

1,00

22

Подложка за стъклопакет

бр.

1,00

23

Метален усилител каса

л.м.

1,00

24

Метален усилител крило

л.м.

1,00

25

Метален усилител делител

л.м.

1,00

26

Брава с мартина със задействане от дръжка

бр

1,00

27

Брава с мартина със задейсване от патрон

бр

1,00

28

Брава с мартина с куки лява и дясна

бр

1,00

29

Автоматична брава с мартина

бр

1,00

30

Централен насрещник за брава с мартина

бр

1,00

31

Насрещник куки

бр

1,00

32

Центр. Наср. Летящ дел. Брава с мартина

бр

1,00

33

Насрещник с куки за летящ делител

бр

1,00

34

Обикновен насрещник за брава с мартина

бр

1,00

35

Секюрити наср.за монтаж в/у подложка

бр

1,00

36

Подложка за монтаж в канала на лет.дел.

бр

1,00

37

Секюрит насрещник за еднокрила врата

бр

1,00

38

Централен насрещник летящ делител

бр

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ

 

 

1

Капачка плъзгане

бр

1,00

2

Четка плъзгане

л.м.

1,00

3

Кликлок със заключване

бр

1,00

4

Кликлок без заключване

бр.

1,00

5

Буфер плъзгане

бр.

1,00

6

Ролки за плъзгане алуминиеви

бр.

1,00

7

Дръжка за шубер

бр.

1,00

8

Тръба + адаптор за неправилен ъгъл

л.м

1,00

9

Желязо за тръба с адаптор

л.м

1,00

10

Тръба с адаптор за алуминии

л.м

1,00

11

Сглобка MS 04

бр

1,00

12

Ъгъл тип полицай

бр

1,00

13

Ъгъл широк за алуминий

бр

1,00

14

Профил комарник

л.м

1,00

15

Мрежа комарник

кв.м

1,00

16

Фитил комарник

л.м

1,00

17

Панти комарник

бр

1,00

18

Дръжка комарник голяма

бр

1,00

19

Дръжка тип охлюв

бр

1,00

20

Сглобка за делител комарник

бр

1,00

21

Ззключалка за комарник

бр

1,00

22

Сюрме за врата алуминии

бр

1,00

23

Сюрме за врата пвц

бр

1,00

24

Сюрме за пвц прозорец

бр

1,00

25

Хънтър пвц 20 мм

кв.м

1,00

26

Хънтър пвц 24 мм

кв.м

1,00

27

Капачка летящ делител пвц

бр

1,00

28

Видия за пвц 4.2 х 25 мм

кутия

1,00

29

Видия за пвц 4.2 х 40 мм

кутия

1,00

30

Повдигащ профил

л.м

1,00

31

Завършващ профил

л.м

1,00

32

Изравнителен профил

л.м

1,00

33

Усилващ профил за крило врата

компл.

1,00

34

Присъединителен профил 70 мм

бр

1,00

35

ПВЦ винкел

бр

1,00

36

ПВЦ декоративен профил

бр

1,00

37

Маркер в цвят

бр

1,00


3.3. Доставяните материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

3.4. Доставените материали, изделия и консумативи да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.

3.5. Доставените материали и изделия трябва да бъдат с гаранционен срок минимум:

- 10 години гаранция от производителя за PVC профил;

- 3 години за обков.

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

„Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм“


1. Място на изпълнение: гр. Стара Загора, кв. Индустриален

2. Срок на изпълнение:

2.1. Срок на договора: 12 /дванадасет/ месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.

2.2. Срок за изпълнение – доставките ще се извършват в срок до 5 /пет/ работни дни след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точното количество и вид материал. Всяка доставка се извършва със стокова разписка.

2.3. Срок за подмяна на рекламирана стока – до 5 ( пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по изпратена по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката:Вид материал

м-ка

к- во

П.2 Материали и изделия за алуминиеви прозоци и врати, студен профил за каса с дебелина мин. 40 мм

1

Каса

л.м.

1,00

2

Крило прозорец

л.м.

1,00

3

Крило врата отваряне навън

л.м.

1,00

4

Крило врата отваряне навътре

л.м.

1,00

5

Делител

л.м.

1,00

6

Летящ делител

л.м.

1,00

7

Стъклодържател за единично стъкло

л.м.

1,00

8

Стъклодържател за стъклопакет

л.м.

1,00

9

Z -образна алуминиева дъска - 15см

л.м.

1,00

10

Z -образна алуминиева дъска - 20см

л.м.

1,00

11

Четка за крило

л.м.

1,00

12

Горна панта за врата

бр.

1,00

13

Долна панта за врата

бр.

1,00

14

Средна панта за врата

бр.

1,00

15

Горна панта за прозорец

бр.

1,00

16

Долна панта за прозорец

бр.

1,00

17

Средна панта за прозорец

бр.

1,00

18

Шпаниолет

бр.

1,00

19

Дръжки за врата

бр.

1,00

20

Дръжка за прозорец

бр.

1,00

21

Сюрме

бр.

1,00

22

Брава

бр.

1,00

23

Патрон

бр.

1,00

24

Кит комплект затваряне за прозорец

бр.

1,00

25

Насрещник

бр.

1,00

26

Уплътнител -гума МО 60

л.м.

1,00

27

Уплътнител гума МО 68

л.м.

1,00

28

Уплътнител- набивна гума

л.м.

1,00

29

Пълнеж - термопанел 20мм.

кв.м.

1,00

30

Пълнеж - Алуминиеви дъски

кв.м.

1,00

31

Алуминиева ламарина 0.5мм

кв.м.

1,00

32

Сглобка / монтичели/

бр.

1,00

33

Ъгъл МО 19

бр.

1,00

34

Ъгъл МО 19.1

бр.

1,00

35

Ъгълова подложка за стъклопакет

бр.

1,00

36

Подложка за стъклопакет

бр.

1,00

37

Сглобка крило каса

бр.

1,00

38

Еталбонд

м2

1,00

39

Винкел алуминиев 20 х 20 мм

л.м

1,00

40

Винкел алуминиев 30 х 30 мм

л.м

1,00

41

Винкел алуминиев 40 х 40 мм

л.м

1,00

42

Винкел алуминиев 50 х 50 мм

л.м

1,00

43

Колона алуминиева 40 х 40 мм

л.м

1,00

44

Колона алуминиева 90 градуса

л.м

1,00

45

Хънтър алуминиев 20 мм

кв.м

1,00

46

Каса плъзгане 2-на

л.м

1,00

47

Каса плъзгане 3 -на

л.м

1,00

48

Крило плъзгане пакетно

л.м

1,00

49

Крило плъзгане единично

л.м

1,00

50

Подпрозоречна дъска 150 мм

л.м

1,00

51

Подпрозоречна дъска 200 мм

л.м

1,00

52

Подпрозоречна дъска 300 мм

л.м

1,00

53

Капачка за подпрозоречна дъска

л.м

1,00

54

Видия директен монтаж 7.5 х 72

кутия

1,00

55

Видия директен монтаж 7.5 Х 92

кутия

1,00

56

Видия директен монтаж 7.5 Х 112

кутия

1,00

57

Видия директен монтаж 7.5 Х 132

кутия

1,00

58

Видия директен монтаж 7.5 Х 152

кутия

1,00

59

Видия директен монтаж 7.5 Х 182

кутия

1,00

60

Видия директех монтаж 7.5 Х 212

кутия

1,00

61

Видия самомарезна 3.9 х 16 мм

кутия

1,00

62

Видия самомарезна 3.9 х 19 мм

кутия

1,00

63

Видия самомарезна 3.9 х 25 мм

кутия

1,00

64

Видия самомарезна 3.9 х 32 мм

кутия

1,00

65

Видия самомарезна 3.9 х 38 мм

кутия

1,00

66

Видия самомарезна 5 х 50 мм

кутия

1,00

67

Винт квадрат 2 х 12.5

кутия

1,00

68

Капачка летящ делител алуминии

бр.

1,00

69

Набивна гума 00

кг

1,00

70

Набивна гума 1

кг

1,00

71

Набивна гума 1.5

кг

1,00

72

Набивна гума 2

кг

1,00

73

Набивна гума 2.5

кг

1,00

74

Набивна гума 3

кг

1,00

 

Обков за алуминиеви системи

 

 

1

Фалцпанта лява и дясна

бр

1,00

2

Основа за горна панта едноосова

бр

1,00

3

Горна едноос панта за крило лява и дясна

бр

1,00

4

Рамо на ножица

бр

1,00

5

Малка ножица лява и дясна

бр

1,00

6

Голяма ножица лява и дясна

бр

1,00

7

Чупеща ножица малка лява и дясна

бр

1,00

8

Чупеща ножица голяма лява и дясна

бр

1,00

9

Панта за падащо крило

бр

1,00

10

Обикновен насрещник

бр

1,00

11

Секюрити насрещник

бр

1,00

12

Декорации

бр

1,00


3.3. Доставяните материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

3.4. Доставените материали, изделия и консумативи да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.

3.5. Доставените материали и изделия трябва да бъдат с гаранционен срок минимум:

- 20 години гаранция от производителя за алуминиев профил;- 3 години за обков.

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
„Доставка на стъклопакети и единични стъкла“
1. Място на изпълнение: гр. Стара Загора, кв. Индустриален

2. Срок на изпълнение:

2.1. Срок на договора: 12 /дванадасет/ месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.

2.2. Срок за изпълнение – доставките ще се извършват в срок до 5 /пет/ работни дни след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точното количество и вид материал. Всяка доставка се извършва със стокова разписка.

2.3. Срок за подмяна на рекламирана стокадо 5 ( пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по изпратена по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката:Вид материал

м-ка

к- во

1

Стъклопакет - 24мм. бяло/бяло, флоатно стъкло 2х 4 мм.

кв.м.

1,00

2

Стъклопакет - 24мм.-триплекс 4/1/3мм+ бяло флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

3

Стъклопакет - 24мм.-нискоемисионно стъкло 4мм+ бяло флоатно стъкло 4 мм+ газ аргон

кв.м.

1,00

4

Стъклопакет - 24мм. -матирано стъкло 4мм/бяло, флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

5

Стъклопакет - 24мм - огледално стъкло 4мм/бяло, флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

6

Стъкло - бяло флоатно - 4мм.

кв.м.

1,00

7

Стъкло - бяло флоатно - 5мм.

кв.м.

1,00

8

Стъкло - бяло флоатно - 8 мм.

кв.м.

1,00

9

Стъкло - бяло флоатно - 10 мм.

кв.м.

1,00

10

Триплекс 8мм /4/1/3мм/

кв.м.

1,00

11

Огледално стъкло -5мм

кв.м.

1,00

12

Матирано стъкло - 5мм

кв.м.

1,00

13

Стъклопакет бяло 4мм +триплекс 3/3/1 -24 мм

кв.м.

1,00

14

Стъклопакет бяло 4 мм+ 4 сезона -24 мм

кв.м.

1,00


3.3. Доставяните материали и изделия да отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

3.4. Доставените материали, изделия и консумативи да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.

3.5. Доставените материали и изделия трябва да бъдат с гаранционен срок минимум: 3 години за херметичност на стъклопакета.

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница