Документация за обществена поръчка с предметстраница6/7
Дата19.07.2018
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“


Място на доставка: Цех за производство на дограма при ТД на ДП ФЗД затвора гр. Стара Загора, кв. Индустриален

Обособена позиция № 3 "Доставка на стъклопакети и единични стъкла"
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, Ви представяме нашето ценово предложение както следва:

Вид материал

м-ка

к- во

ед.цена

ОП № 3 СТЪКЛОПАКЕТИ И ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА

1

Стъклопакет - 24мм. бяло/бяло, флоатно стъкло 2х 4 мм.

кв.м.

1,00

 

2

Стъклопакет - 24мм.-триплекс 4/1/3мм+ бяло флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

 

3

Стъклопакет - 24мм.-нискоемисионно стъкло 4мм+ бяло флоатно стъкло 4 мм+ газ аргон

кв.м.

1,00

 

4

Стъклопакет - 24мм. -матирано стъкло 4мм/бяло, флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

 

5

Стъклопакет - 24мм - огледално стъкло 4мм/бяло, флоатно стъкло 4 мм.

кв.м.

1,00

 

6

Стъкло - бяло флоатно - 4мм.

кв.м.

1,00

 

7

Стъкло - бяло флоатно - 5мм.

кв.м.

1,00

 

8

Стъкло - бяло флоатно - 10мм.

кв.м.

1,00

 

9

Стъкло - бяло флоатно - 5мм.

кв.м.

1,00

 

10

Триплекс 8мм /4/1/3мм/

кв.м.

1,00

 

11

Огледално стъкло -5мм

кв.м.

1,00

 

12

Матирано стъкло - 5мм

кв.м.

1,00

 

13

Стъклопакет бяло +триплекс 3/3/1 -24 мм

кв.м.

1,00

 

14

Стъклопакет бяло + 4 сезона -24 мм

кв.м.

1,00

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС

 

 

 


Забележки:


1. Цената следва да включва цена за материал/изделие, доставка и разтоварване до цеха за дограма в Затвора гр. Стара Загора

Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/ ......................................................................

/длъжност на представляващия участника/УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ В ОФЕРТАТА
1. ОФЕРТА И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА

1.1. Срокът на валидност на офертите в настоящата процедура е 3 (три) месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

2 Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.3. Опаковката включва следните документи:

3.1. Опис на представените документи (образец №1);

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника/за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на договора (образец № 2);

3.3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо;

3.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец №3);

3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (образец № 4);

3.6. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.

3.7. Техническо предложение;

3.7.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.7.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образци № 5, 5а и 5б);

3.7.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения/те проект/и на договор по позицията, за която участва (образец №6);   1. Декларация за срока на валидност на офертата (образец №7);

  1. Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка една позиция (образци № 8, 8а и 8б);

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи от техническото предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията за която се отнасят.

За обособена позиция № 1: Участникът да посочи единична цена в лв. без ДДС и обща цена в лв. без ДДС. Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя.
За обособена позиция № 2: Участникът да посочи единична цена в лв. без ДДС и обща цена в лв. без ДДС. Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя.
За обособена позиция № 3: Участникът да посочи единична цена в лв. без ДДС и обща цена в лв. без ДДС. Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя.
Забележка: Заплащането на доставените материали ще се извършва на база единична цена по видове артикули, предложени в Ценова оферта на участника.
Всички цени да са с точност до втория знак след десетичната запетая.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганите ценови параметри.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА

Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на следния адрес: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Офертите се подават в запечатана, непрозрачена, с ненарушена цялост

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“

Обособена позиция № …………………………………………….


________________________________________________
име на участника


________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция


________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес


До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение / Промяна на оферта / с входящ номер/”.

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатени или са с нарушена цялост, се вписват в регистъра и се връщат на подателя незабавно. 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4, т. 5 и чл. 107 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

(за обособени поз.№ 1, № 2 и № 3)

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес __.__.2018 год., гр. София между: 1. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ (ДПФЗД), със седалище и адрес на управление: град София, бул. “Ген. Н. Столетов” № 26, ЕИК по ЗТР 129009070, БУЛСТАТ 129009070, представлявано от Иван Русенов Иванов - Изпълнителен директор и Бона Иванова - Главен счетоводител, от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2.............................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление: ...........................................................................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ) ............................., представляван от ......

действащ в качеството си на ....................., ЕГН ....................., от друга страна, наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание чл. 183, във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗОП и решение №………на Изпълнителния директор на ДПФЗД, се сключи настоящия договор за следното: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане материали, изделия, консумативи, стъкла и стъклопакети, необходими за изработката на PVC и алуминиева дограма по позиция/и …………………………, наричани по-долу „стоки”, в съответствие с Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на Изпълнителя и Ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и представляващи неразделна част от него.

Чл.2. (1) Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва до адреса на цеха за производство на дограма на Възложителя в териториално поделение гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Затвора Стара Загора.

(2) Всички доставки ще се извършват с транспорт, осигурен от Изпълнителя.

(3) Доставяните стоки следва да са опаковани по подходящ начин, с етикети на български език и да съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство. Всички материали и изделия следва да бъдат доставени със сертификати и декларации за съответствие.

Чл.3. (1) Стоките, предмет на този договор ще се доставят в срок от 5 /пет/ работни дни, в рамките на работното време от 08,00 часа до 15,00 часа, след получаване на писмена заявка, изпратена по електронна поща или факс на посочен от Изпълнителя адрес от упълномощено от Възложителя длъжностно лице. Във всяка заявка ще се конкретизира точно количество и вид материал. Всяка доставка се извършва със стокова разписка.

Чл.4. Изпълнителят декларира, че доставените стоки отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и действащата нормативна уредба.
II. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.  Общата стойност на договора е в размер на .......... лв. (........................................... лева) без ДДС, и в размер на ............ лв. (................................... лева) с вкл. ДДС, съгласно ценово предложение (Приложениe № 3), неразделна част от настоящия договор.

(2) В цената на стоките са включени ДДС, опаковка, всички дължими мита, такси и транспортни разходи до мястото за доставка и всички допълнителни разходи, свързани с нея.Чл.6. Заплащането на стойността на доставките, предмет на този договор, се извършва от Възложителя на Изпълнителя по банков път, по следната сметка:
БАНКА:.........................................,

BIC: ................................,

IBAN: ...............................................
Чл.7. Заплащането на дължимите суми се извършва в 20 /двадесет/ дневен срок от датата на доставката след издаване на фактура и подписване на стокова разписка, за доставената стока между страните по договора.
ІІІ . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. Изпълнителят се задължава:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;

2. да достави стоките в количество, състояние и изисквания съобразно този договор;

3. да достави стоките на определеното място за доставка и предаде на представители на Възложителя доставените стоки в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното в този договор;

4. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоките при доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

5. да отстранява недостатъците/несъответствията на стоките за своя сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок.Чл. 9. Изпълнителят има право да получи заплащане на направените доставки, по начин и срок, определени в настоящия договор.

Чл.10. Възложителят се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;

2. да приеме доставените стоки;

3. да уведоми незабавно писмено Изпълнителя за всяка доставка, която не отговаря на изискванията за качество и обем или на клаузите на настоящия договор.

4. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл.11. Възложителят има право да откаже да приеме доставени стоки, ако открие недостатъци на стоките или несъответствия между доставените стоки и изискванията на този договор..

Чл.12. Възложителят определя свои представител за контакти с Изпълнителя, по всички въпроси с изпълнението на настоящия договора, както следва: гр. Стара Загора - .............................................. на длъжност ......................................, в ТП Стара Загора при ДПФЗД.
ІV. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ.
Чл. 13. (1) Приемането на доставените стоки се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 2. Доставките се придружават със сертификати и декларации за съответствие.

(2) Приемат се стоки, които отговарят на изискванията на този договор и нямат недостатъци. При установяване на несъответствие или недостатъци, приемането на стоката се отказва.

(3) Приемането на стоката се удостоверява със стокова разписка, подписана в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(4) За извършените доставки Изпълнителят издава фактура, в която се описват: номер на договор, вид, количество и стойност на извършените доставки на материали и изделия по единични продажни цени, съгласно ценовото му предложение.Чл. 14. (1) Гаранционният срок на доставените по този договор стоки започва да тече от датата на подписване на стоковата разписка по чл. 13, ал. 3 и е както следва:

 1. гаранция от производителя за PVC профил ........(..................години);

 2. гаранция от производителя за алуминиев профил ........ (..................години);

 3. гаранция за обков ........(..................години);

 4. гаранция за херметичност на стъклопакет ........(..................години).

(2) В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в този договор характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо - предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по ал. 1.

(3) В случаите на ал. 2 Изпълнителят е длъжен да замени рекламираната стока в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на депозиране на рекламацията. Рекламацията се предявява писмено, по факс или по електронен път на електронен адрес, посочен от изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) При рекламация се съставя констативен протокол в срока по ал. 2, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Отказът на Изпълнителя да подпише констативния протокол и да замени дефектните стоки се удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по чл. 5, ал. 1.

(5) В случай на рекламация Изпълнителят е длъжен да поправи всички вреди, претърпени от Възложителя в следствие от недостатъците и/или несъответствията на доставените стоки с предвидени в този договор характеристики.Чл.15. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на съответните стоки от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя, освен ако при същата се установи, че рекламацията е неоснователна.

(2) Ако в резултат на извършената от контролната организация проверка, стоката е доведена до негодност, Изпълнителят я възстановява в 5-дневен срок след покана от Възложителя.V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл.16. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца или до изчерпване на стойността, считано от датата на неговото сключване.

Чл.17. Договорът може да бъде прекратен предсрочно при:

1. взаимно писмено съгласие между двете страни;

2.неизпълнение на договора на една от страните, с отправено едномесечно писмено предизвестие от изправната страна към неизправната.

Чл.18. При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя всички направени доставки, извършени преди прекратяване на договора.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница