Документация за участие в пруцедура „публично състезание”страница1/8
Дата10.06.2017
Размер1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВОЕННО–ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

1606, гр. София, бул. “Тотлебен” № 34

Рег. № 24-09-837 / 01.08.2016 г.

Екз. Единствен

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ПРУЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФСЕТОВИ ПЛАКИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА


Утвърдена със Решение № 24-09-833.01.08.2016г. на началника на Военно-географската служба


По регистъра на АОП под рег. 742673./01.08.2016 г.

гр.София

2016 г.

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по Законa за обществените поръчки (ЗОП).

Основната цел на обществената поръчка е да бъде обезпечена необходимостта на възложителя от доставка на консумативи и материали (печатарски плочи и цилиндри, офсетови плаки и мастила) за полиграфическата дейност на Военния географски център - Троян за следващата година.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП),съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП е началника на Военно-географска служба, който организира и възлага обществени поръчки.

Военно-географската служба е с административен адрес: гр. София, бул. „Тотлебен “ № 34, тел.: 02/9224170, Факс:02/9224181. Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mgs.armf.bg/

Адрес на профила на купувача:

http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.

Лица за контакти:

подполковник Димитър Димитров – началник на сектор „Финансово-стопански дейности”

Грета Цанкова Колева – старши експерт в сектор „Финансово-стопански дейности“.

Красимир Маринов Моновски - старши експерт в сектор „Финансово-стопански дейности“.

Майор Иван Иванов – началник на сектор „Полиграфия” във ВГЦ - Троян
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 176, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност до 264 033 /двеста шестдесет и четири хиляди и тридесет и три/ лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда предвидената в чл. 18 ал. 1, т. 12, национална процедура – публично състезание. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 68 963 лева без ДДС.

Поради спецификата на обществената поръчка – голям брой артикули от различни материали и мастила с различни доставчици, всеки артикул е обособен като отделна обособена позиция, а сходните са обособени в лотове.


ОБЕКТ на настоящата обществена поръчка
ОБЕКТ на настоящата обществена поръчка е „Доставка на на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарски мастила по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП в сградата на военно формирование 24 430 – град Троян, съгласно Техническа спецификация, и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоката на адрес:град Троян, ул.”Христо Цонковски” № 1.
ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка:

Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарски мастила


Позиция 122-IV, Лот-4 „Доставка на печатарски плочи и цилиндри и други видове печатарски материали”, от ЕФП за МТО на МО за 2016 г., раздел IV, ВГС

със следните обособени позиции

на обща прогнозна стойност за лот 4 – 35 628 лева без вкл. ДДС

Техническа спецификация ТС ДОП-13/2016 г.

Код по CPV 22500000-5 .Наименование

Мярка

Количество Брой

 1

Фолио Полиолефин 600-15/1250

руло

21

 2

Фолио за ламинатор гланц 1050/150/38

руло

7

 3

Фолио за ламинатор мат1050/150/38

руло

5

 4

Руло за топъл печат Baier G 4

руло

10

 5

Барабан за WC 7245

бр.

10

 6

Барабан за 7550

бр.

8

 7

Фоторецепторен модул WC 245

бр.

1

 8

Фюзерен модул WC7245

бр.

1

 9

Платно за WC7245

бр.

1

 10

Почистващ нож за WC 7245

бр.

2

 11

Трансферна ролка за WC 7245

бр.

2

 12

Контейнер за отпадъчно мастило за WC 7245

бр.

2

 13

Контейнер за отпадъчно мастило(черно)DR - 512K

бр.

2

 14

Контейнер за отпадъчно мастило(жълто,червено и синьо)DR - 512Y/M/C

бр.

3

 15

Ракели за РАПИДА 105

бр.

7

 16

Лепило С-50

кг.

800

 17

Телени гребени 3:1 1/4 91000

шпула

3

 18

Телени гребени 3:1 5/16 64000

шпула

2

 19

Телени гребени 3:1 3/8 46000

шпула

2

 20

Прозорчета за календари 30см.

бр.

15000

 21

Кукички за календари 210мм.*1000бр.

кутия

6

 22

Книговезко платно на хартиена основа 210гр/м

руло

15

 23

Книговезко платно на хартиена основа,хамелеон 210гр/м

руло

10

Позиция 123-IV, Лот-5 „ Доставка на офсетови плаки” от ЕФП за МТО на МО за 2016 г., раздел IV, ВГС

със следните обособени позиции

на обща прогнозна стойност за лот 5 – 12 500 лева без вкл. ДДС

Техническа спецификация ТС ДОП-14/2016 г.

Код по CPV 22510000 - 8Наименование

Мярка

Количество Брой

 24

Позитивни Пластини 820/1030/0.3

бр.

1875

Позиция 124-IV Лот-6 „ Доставка на печатарско мастило” от ЕФП за МТО на МО за 2016 г., раздел IV, ВГС

със следните обособени позиции

на обща прогнозна стойност за лот 3 – 20 836 лева без вкл. ДДС

Техническа спецификация ТС ДОП-12/2016 г.

Код по CPV 22610000 - 9Наименование

Мярка

Количество Брой

25

Мастило CMYK /бързо съхнещи/

кг.

240

26

Миещ препарат за Rapida 105U

литра

600

27

Изопропилов алкохол за Rapida 105U

литра

1000

28

Кърпи за Rapida 105U

руло

2

29

Мастило за EPSON 9800 yellow

бр.

1

30

Мастило за EPSON 9800 light light black

бр.

5

31

Мастило за EPSON 9800 light black

бр.

2

32

Мастило за EPSON 9800 photo black

бр.

5

33

Мастило за EPSON 9800 light magenta

бр.

5

34

Мастило за EPSON 9800 light cyan

бр.

3

35

Мастило черно за WC 7245

бр.

4

36

Мастило жълто за WC 7245

бр.

4

37

Мастило синъо за WC 7245

бр.

2

38

Мастило червено за WC 7245

бр.

2

39

Мастило черно за 7550

бр.

4

40

Мастило жълто за 7550

бр.

2

41

Мастило синъо за7550

бр.

2

42

Мастило червено за 7550

бр.

2

43

Мастило черно TN - 512 K

бр.

7

44

Мастило жълто TN - 512 Y

бр.

3

45

Мастило червено TN - 512 M

бр.

3

46

Мастило синьо TN - 512C

бр.

3ФИНАНСОВА РАМКА
Услугата се очаква да се финансира със средства от бюджета на ВГС, предвидени в съответната програма.
Срок на валидност на офертите:


 • Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 120 /сто и двадесет дни/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

 • Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;

 • Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

Условия за получаване на разяснения по документацията за участие:

На посочения интернет адрес: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html Възложителят ще публикува и писмени разяснения по условията на процедурата. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 3-дневен срок от получаване на искането.


Искания за предоставяне на разяснения по решението, обявлението, документацията за обществена поръчка и описателния документ могат да се правят до 5 (пет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на посочените в обявлението за възлагане на обществена поръчка и в настоящата документация: електронен адрес, факс номер, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя.
В дадените разяснения не се посочва лицето направило запитването.
Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на български език. Работният език за изпълнение на поръчката е български.

 • Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване съгласно чл.10 от ЗЕДЕП.

е) чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника;Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 1. Оценка на офертите

Класирането на офертите ще се извърши на база критерий за оценка – „Икономически най-изгодна оферта”, на база следния критерий за възлагане:

Най-ниско ценово предложение за всяка обособена позиция;
ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


 1. Общи изисквания

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

 • правата и задълженията на участниците в обединението;

 • разпределението на отговорността между членовете на обединението;

 • дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  1. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница