Документация застраница1/18
Дата02.02.2017
Размер1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18ДОКУМЕНТАЦИЯ

за

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър", по проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 12-32-1/21.11.2012 г.

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)


2013 г.

София


АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ (АУЕР)

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление".

Подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03

Наименование на проекта: „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: № 12-32-1/21.11.2012 г.
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър"

Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки и съдържа:

1. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Обявление за откриване на обществената поръчка.

3. Пълно описание на предмета на обществената поръчка.

4. Техническа спецификация.

5. Критерий за оценка, показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

6. Указания за участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка.7. Образци на приложенията:


 • Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение № 1)

 • Декларация за запознаване с условията на поръчката (Приложение № 2)

 • Административни сведения (Приложение № 3)

 • Декларация за извършена пререгистрация по §4 от ЗТР (Приложение № 4)

 • Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви ''а'', ''б'', ''в'', ''г'' и ''д'' и т. 2 и 3 от ЗОП (Приложение № 5)

 • Декларация по 47, ал. 2, т. 1, 2а (без деклариране по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП), 3, 4 и 5 от ЗОП (Приложение № 6)

 • Декларация по 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 7)

 • Справка за оборота на участника за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) и оборота от сходни услуги за последните три финансови години (2010 г., 2011г. и 2012г.) (Приложение № 8)

 • Декларация, съдържаща списък с изпълнени договори (Приложение № 9)

 • Списък на екипа от експерти (Приложение № 10)

 • Професионална автобиография заедно с декларация за разположение на експерта (Приложение № 11)

 • Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 12)

 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 13)

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 19.3. от общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК (Приложение № 14)

 • Банкова гаранция за участие (Приложение № 15)

 • Банкова гаранция за изпълнение (Приложение № 16)

 • Проект на договор (Приложение № 17)

 • Техническа оферта (Приложение № 18 и Приложение № 18А)

 • Ценова оферта (Приложение № 19)


АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ (АУЕР)

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление".

Подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03

Наименование на проекта: „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър"

 1. Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности от проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”:

 1. Дейност 2 – „Анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВИЕ) и информационното им осигуряване” с поддейности:

а) описание и анализ на услугите, които АУЕР предоставя в сферата на ВИЕ в момента;

б) описание, класификация и анализ на заявяваните услуги в сферата на ВИЕ;

в) сегментиране на групите потребители по различни признаци с оглед оптимизиране на процеса на предоставяне на услуги;

г) анализ на информационното осигуряване на текущо предоставяната и искана информация от АУЕР във връзка с ВИЕ и необходимостта от подобряване в тази сфера;

д) проучване и анализ на процеса на информационно взаимодействие между АУЕР, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), други звена от централната администрация, областните и общински администрации;

е) анализ и оценка на адекватността на информационно-комуникационната инфраструктура на агенцията.

2. Дейност 3 – „Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики и законовата уредба (Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закон за електронното управление (ЗЕУ), Закон за достъп до пространствените данни (ЗДПД) и др.)“ с поддейности:

а) проектиране на оптимизирани административни процеси по отношение на ВИЕ в АУЕР, в МИЕТ, в областните и общинските администрации;

б) проектиране на оптимизирани информационните потоци в и между АУЕР, МИЕТ, областите и общините;

в) изготвяне на унифицирани дефиниции на процедурите и техните етапи в оптимизираните административни процеси;

г) изготвяне на предложение за промени в „Наредба за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България”.

3. Дейност 4 – „Изграждане на Национална геобазирана информационна система за потенциала, производството и потреблението (ППП) на ВИЕ“ с поддейности:

а) проектиране и създаване на прототип на Националната информационна система;

б) доставка на ГИС-базов софтуер;

в) създаване на цифров модел на геобаза данни относно ресурсите и производителите на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ);

г) разработване на Националната информационна система;

д) публикуване на пространствени данни;

е) внедряване и съпровождане на Националната информационна система;

ж) хардуерна виртуализация.

4. Дейност 5 – „Въвеждане на електронни административни услуги за ВИЕ“.

5. Дейност 6 – „Обучение на служителите“.

6. Дейност 7 – „Доставка на хардуерни сървъри“.
 1. Възложител на обществената поръчка е Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

ОПАК е една от седемте оперативни програми, които очертават приоритетните за страната области за финансиране от Структурните фондове на ЕС в периода между 2007 и 2013 г.

Стратегическата цел на ОПАК е да се подобри работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и да се създадат условия за устойчив икономически растеж и заетост. ОПАК ще подкрепи и повишаването на професионализма, прозрачността и отчетността в органите на съдебната власт.

Целта на приоритетна ос III на Оперативна програма „Административен капацитет“ е да се осигурят опростени, изчистени от регулаторна тежест административни услуги, които да бъдат предоставяни в рационално изградени административни структури (центрове за обслужване) от специално обучени служители. Това ще подпомогне изпълнението на формулираните цели за подобряване на административното обслужване и постигане на добро управление. Модерното държавно управление е свързано и с въвеждането на информационни и комуникационни технологии за оптимизация на работните процеси.

От своя страна целта на под-приоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на програмата е: осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. За пълноценното развитие на интегрирано административно обслужване е необходимо да се постигне оперативна съвместимост и стандартизация на обмена на данните с оглед осигуряване на възможността за спазване на основния принцип на електронното управление – еднократно предоставяне на данни и многократното им използване.В случая на настоящия проект, тази цел е модифицирана по следния начин: гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост.

Основната цел при изпълнение на проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия” е да се гарантира модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост, която е в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 7. от Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г.). АУЕР има задължение съгласно законовите разпоредби, да организира създаването и поддържането на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

Специфичните цели на проекта са, както следва:

 1. По-добро административно обслужване в сферата на производството, потреблението и потенциала на енергия от ВИ от страна на Агенцията за устойчиво развитие (АУЕР) чрез оптимизиране на процесите и въвеждане на информационна система в изпълнение на ЗЕВИ;

 1. Спестяване на време и средства на инвеститорите и потребителите и гарантиране на повече прозрачност относно предоставяните от АУЕР услуги за ВИЕ в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE;

 2. Подобряване координацията в дейностите на АУЕР с други държавни и общински администрации при изпълнение на нормативните задължения, свързани с дейностите по оценка на потенциала, производството и потреблението на ВИЕ;

 3. Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение, повишаване на общественото доверие към АУЕР и насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на енергия от ВИ.
 1. Целеви групи на проекта:

Целевите групи по настоящия проект и ползватели на резултатите му са, както следва:

 • АУЕР, която е длъжна съгласно законовите разпоредби да организира създаването и поддържането на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България;

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, което носи отговорност за провеждането на държавната политика в областта на ВИE, чрез АУЕР;

 • Централната администрация (например, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по горите и т.н.), която участва в разработката и изпълнението на програми, планове и проекти за насърчаване използването на ВИЕ;

 • Областните и общинските администрации, които идентифицират и контролират изпълнението на местно ниво на задачите в тази област;

 • Гражданите, които участват в изпълнението на мерките за прилагане на ВИЕ в бита;

 • Представителите на бизнес средите, които имат интерес да внедрят тези технологии в своята дейност, да намерят източници за финансиране на тяхното прилагане като използват най-добрите възможни решения и т.н.

С изпълнението на проекта ще се даде възможност да се удовлетворят потребностите на всяка от споменатите целеви групи, както следва: • Агенцията за устойчиво енергийно развитие – ще се постигне качествено подобрение в дейността по отношение на услугите за гражданите и бизнеса както при формирането на политиката за ВИЕ, така и за обществен контрол при изпълнението на съответните програми, проекти и планове. Ще се събира, съхранява и предоставя за лесно и бързо използване от специалистите цялата необходима графична и таблична информация с цел да се осигурят условия за ефективно управление на процесите за развитие прилагането на ВИЕ. Широкото участие на гражданското общество и на частния сектор ще се превърне в елемент от механизма за обратна връзка и така ще допринесе за по-доброто функциониране на администрацията в тази област, включително чрез предоставяне на част от събраната актуална информация в публичното пространство, например чрез Интернет.

 • Централна, областни и общински администрации ще се осигури технологична възможност за обмен на информация в реално време между специалистите от АУЕР с други държавни структури (министерства и ведомства), областните управи и общините за информиране и контрол по изпълнението на мерките за повишаване дела на ЕВИ, както и за разпространяване на добрите практики в съответните общини или отрасли.

 • Гражданите и бизнесът – ще се постигне качествено по-високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса, ще се подобри информираността на населението, включително инвеститорите и ще се осъществи ефективен обществен контрол за изпълнение на планираните мероприятия за насърчаване използването на ЕВИ. Ще се осигури достъп до информацията чрез разработването на анализи и класификация на наличната информация и на правила за управление на информацията, изготвяне на процедура за електронно запитване, унифициране на съществуващите практики по прилагане на Закона за достъп до обществена информация и др. Чрез редовната актуализация на Интернет сайта, създаване на правила за публикуване на информация за състоянието на дейността по ВИЕ в него, организиране на разяснителни кампании, разработване на комуникационни стратегии и др. ще се гарантира, че информацията за работата на АУЕР в тази област ще достига до всички заинтересовани лица – граждани и представители на бизнес средите.
 1. Очакваните резултати от изпълнението на предмета на обществената поръчка са:

1. Оптимизирани административни процеси в АУЕР, свързани с ВИЕ и съобразяването им с добрите практики, изискванията на ЗЕВИ и Закона за електронното управление (ЗЕУ);

2. Създадена и въведена Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на ВИЕ, в съответствие с оптимизираните процеси и нормативните изисквания;

3. Въведени електронни административни услуги за ВИЕ – предоставяне на справки от регистри, администрирани от АУЕР;

4. Подобрено административно обслужване на настоящите и нови инвеститори във ВИЕ чрез публичната информационна система и въведените електронни услуги;

5. Обучени специалисти в АУЕР;

6. Доставени и въведени в експлоатация хардуерни сървъри.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за


обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите практии и законовата уредба, изграждане на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на електронни административни услуги за възобновяеми източници на енергия, обучение на служителите, доставка и монтаж на хардуерен сървър"

Обществената поръчка е във връзка с изпълнението на проект Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ:


Термин / Абревиатура

Обяснение

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

ВИ

Възобновяеми източници

ВИЕ

Възобновяеми източници на енергия

ЕВИ

Енергия от възобновяеми източници

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ЗДПД

Закон за достъп до пространствени данни

ЗЕВИ

Закон за енергията от възобновяеми източници

ЗЕУ

Закон за електронното управление

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

СУБД

Система за управление на бази данни

XML

Extended Markup Language

UML

Unified Modeling Language

W3C

World Wide Web Consortium

WAI

Web Accessibility Initiative

СЪДЪРЖАНИЕ:

1 Въведение и обща информация 14

1.1 Възложител 14

1.2 Приложима правна рамка 15

2 Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и проекта на АУЕР 16

2.1 Обща информация за ОПАК 16

2.2 Проект на АУЕР по ОПАК 17

2.2.1Цели на проекта 18

2.2.2Целеви групи 19

2.2.3Очаквани резултати 20

3 Обхват на проекта (настоящата поръчка) – описание на проектните дейности 20

3.1 Аналитични дейности 21

3.2 Оптимизиране на процеси 22

3.3 Система 233.3.1Проектиране и прототипиране на Национална информационна система за ППП на ЕВИ (Проектиране) 24

3.3.2Доставка на базов ГИС софтуер (Доставка) 24

3.3.3Създаване на цифров модел на геобаза данни с ресурсите и производителите на EВИ (ГБД) 26

3.3.4Разработване на Национална информационна система за ППП на ЕВИ с модул за автоматизиране административните процеси във връзка с издаване на гаранции за произход, прехвърляне и отмяна на тези гаранции (Разработка) 28

3.3.5Публикуване на пространствени данни (Публикуване) 28

3.3.6Внедряване на системата и съпровождане (Внедряване) 29

3.3.7Виртуализация на хардуерни компютърни системи (Виртуализация) 29

3.4 е-Услуги 30

3.5 Обучение 30

3.6. Доставка и монтаж на хардуерен сървър 324 Функционални изисквания 32

4.1 Заявяване на услуги 33

4.2 Автоматизиране на работните процеси 33

4.3 Генериране на изходи 33

4.4 Управление на кореспонденцията 34

4.5 Управление на съдържанието 34

4.6 Администриране на системата 34

4.7 Управление на данни 345 Технически изисквания 35

5.1 Изисквания към техническата документация 35

5.2 Изисквания към сървърната платформа, базите данни, хардуера и лицензите 35

5.3 Общи изисквания към разработваната система 36

5.4 Изисквания към ГИС частта на уеб приложенията 37

5.5 Изисквания за сигурност 38

5.6 Гаранционна поддръжка 38

6 Организация, подход и методология 40

6.1 Общи организационни принципи 40

6.2 Проектна методология 40

7 Комуникация и доклади 40

8 Рискове 41

9 Териториален и времеви обхват 41

10 Информация и публичност 41

IBAN: BG77 BNBG 9661 3100 1496 01 72

BIC: BNBGBGSD 72

Банка:. БНБ – ЦУ, пл. „Александър I” 1 72

IBAN: BG77 BNBG 9661 3100 1496 01 78

BIC: BNBGBGSD 78

Банка: БНБ – ЦУ, пл. „Александър I” 1 78


11 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПОДДЕЙНОСТИ ..............................................................


 1. Каталог: documents
  documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
  documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
  documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница