ДолуподписаниятДата10.02.2018
Размер149.39 Kb.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ...................................................................., със седалище и/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:............................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК ..................................... или по ф. дело № ................../................ по описа на .......................................... съд, БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от ............................................................../трите имена на представляващия дружеството/

................ЕГН ......................................., документ за самоличност № .......................................,/за физическите лица и представлящия дружеството/ /за физическите лица и представлящия дружеството/

издаден на .......................... от ..........................................., постоянен адрес: ......................./за физическите лица и представлящия дружеството/ /за физическите лица и представлящия дружеството/

......................................................................................................................................................... /за физическите лица и представлящия дружеството/


.....................................................................................................

/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане на ценни книжа, както и Протокол от ..................................г. от .........................../не се попълва за физически лица/ /управителен орган на дружеството/
в качеството си на акционер в “Неохим” АД гр. Димитровград, притежаващ .............................. (..........................................................) броя акции от капитала на

/брой акции/ /с думи/

дружеството


УПЪЛНОМОЩАВАМ :
....................................................................................................., със седалище и

/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/

адрес на управление:............................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК ..................................... или по ф. дело № ................../................ по описа на .......................................... съд, БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от ............................................................../трите имена на представляващия дружеството/

................ЕГН ......................................., документ за самоличност № .......................................,/за физическите лица и представлящия дружеството/ /за физическите лица и представлящия дружеството/

издаден на .......................... от ..........................................., постоянен адрес:/за физическите лица и представлящия дружеството/ /за физическите лица и представлящия дружеството/

.........................................................................................................................................................../за физическите лица и представлящия дружеството/
ДА ПРЕДСТАВЛЯВА С .........................................ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ НА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “НЕОХИМ” АД, ГР.ДИМИТРОВГРАД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2014 г. от 12,00 часа в Културно – битовата сграда на „Неохим” АД в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул.“Химкомбинатска” № 3, съгласно обявения в търговския регистър дневен ред по обявената на 09.05.2014 г. в Търговския регистър Покана под № 20140509152854 със следния дневен ред и следните въпроси, предложени за обсъждане:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.;
2. Приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.;
3. Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.;
4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г.;
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.;
7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.
8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно поркиване на загубата за 2013 г. с натрупани печалби от минали години;
9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 г.;
10. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите г-н Джамал Ахмад Хамуд, ЕГН 5112316446 и г-н Мохамад Хасан Мохамад, ЛНЧ 4703026280. Общото събрание на акционерите избира г-н Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г., в Юлундер, Индия, британски гражданин и г-н Гералд Папст, роден на 29.10.1964 г., в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин, за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.;
11. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2014 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2014 г.;
12. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;
13. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
14. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор и овластяване на Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.”
15. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH) Австрия – Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.”

16. Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции, овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник и овластяване на Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестицонен посредник, подаване на поръчките за продабжа и др.подобни докумнети и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, чрез изпълнителен член от състава си да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник, със срок на продажбата до 31.12.2014г., и при цена за продажба в интервала 52,285 лв./ за една акция - 68, 57 лв. / за една акция.Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необхидими, съобразно действащото законодателство правни и фактически действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др. подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.”


ДА ГЛАСУВА С ............................................ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ

/всички или брой от притежаваните акции/

..................................................................................... АКЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ

/трите имена на физическото лице акционер или наименованието на дружеството - акционер/

ДНЕВНИЯ РЕД СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ПО-ДОЛУ НАЧИН, А ИМЕННО:
По т.1. от ДР: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.2. от ДР: Приемане на доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори/специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.3. от ДР: Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.4. от ДР: Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.5. от ДР: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2013 г.;

Да гласува ...........................................................................................................................
По т.6. от ДР: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.7. от ДР: Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2013 г.
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.8. от ДР: Приемане на решение за покриване на загубата на „Неохим” АД за 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно поркиване на загубата за 2013 г. с натрупани печалби от минали години;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.9. от ДР: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.10. от ДР: Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите на „Неохим” АД в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите г-н Джамал Ахмад Хамуд, ЕГН 5112316446 и г-н Мохамад Хасан Мохамад, ЛНЧ 4703026280. Общото събрание на акционерите избира г-н Арвинд Кумар Аггарвал, роден на 22.09.1957 г., в Юлундер, Индия, британски гражданин и г-н Гералд Папст, роден на 29.10.1964 г., в Санкт Файт ам Фогау, австрийски гражданин, за нови членове на Съвета на директорите в рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 15.06.2015 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.11. от ДР: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на специализирано одиторско предприятие/регистриран одитор за 2014 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на Неохим” АД за 2014 г. Общото събрание на акционерите избира „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2014 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.12. от ДР: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.13. от ДР: Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.14. от ДР: Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор и овластяване на Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.”
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.15. от ДР: Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор и овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и „Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор. Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД овластява Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрения мотивиран доклад договор за дистрибуция между „Неохим” АД – Продавач и Бореалис Л.А.Т” ООД (Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор за продажбата и разпространението на амониев нитрат ЕО тор със срок до 31.12.2019г. и обща стойност, съгласно оценката посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.”
Да гласува ...........................................................................................................................
По т.16. от ДР: Одобряване на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Неохим” АД относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции, овластяване на Съвета на директорите на „Неохим” АД да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник и овластяване на Съвета на диоректорите на „Неохим” АД да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необходими действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестицонен посредник, подаване на поръчките за продабжа и др.подобни докумнети и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОДОБРЯВА Мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството – сделка по извършването на продажба на притежавани от публичното дружество собствени акции.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на „Неохим“ АД, чрез изпълнителен член от състава си да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на притежаваните от „Неохим” АД 68 394 /шестдесет и осем хиляди триста деветдесет и четири/ броя собствени акции, посредством определен по преценка на Съвета на директорите лицензиран инвестиционен посредник, със срок на продажбата до 31.12.2014г., и при цена за продажба в интервала 52,285 лв./ за една акция - 68, 57 лв. / за една акция.

Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да извърши, чрез изпълнителен член от състава си всички необхидими, съобразно действащото законодателство правни и фактически действия, включително и подписване на Договор с избрания инвестиционен посредник, подаване на поръчките за продажба и др. подобни документи и действия, необходими и/или свързани с продажбата на собствените акции.”
Да гласува ...........................................................................................................................
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал.4 ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.
В случаите по чл. 118, ал.4 ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ и чл. 231, ал.1 от ТЗ, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера ............................................. съгласно чл.116, ал.2 ЗППЦК.
В случай, че по всички или по някои точки от обявения с поканата дневен ред не е посочен в пълномощното начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува с цел защита интересите на акционера ..............................съгласно чл.116, ал.2 ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.
Дата: ......................... УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
.......................................


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница