Домашна работа №1 по анализ на риска на румен филков гоцев – iii-ти курсДата11.01.2018
Размер90.16 Kb.
ТипАнализ
ДОМАШНА РАБОТА № 1

ПО

АНАЛИЗ НА РИСКА

НА

РУМЕН ФИЛКОВ ГОЦЕВ – III-ТИ КУРС

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР 0447031

СПЕЦИАЛНОСТ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ – ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Анализ на риска


Лицето Х иска да получи заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца.
А) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 2% при проста лихва

Б) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент за 4 години при сложна лихва.

В) Да се пресметне сумата при вземане на заем при определяне на лихвения процент за връщане на заема от 20000 лв при проста лихва от т. А.

Решение:
А)Б)

В)

при връщане на пълния заем лицето Х дължи 198,0198 лв.

Нека е взет заем от 100000 лв. за 6 месеца при лихвен процент 7% за година.

.


  1. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца по формулата за проста лихва, преди да изтече срока

S=100000

i=7


t=6/12

б) Да се намерят и пресметнат сегашната стойност, лихвеният процент и периодът на за върнатата (издължената) сума за определен период по формулите:


При годишен лихвен процент за взетият заем от 100000 лева в срок до 1 година лицето дължи 3500 лева.

Депозирани са 10000 лева в ДСК на срочен 3 месечен влог при годишен лихвен процент 28%. Колко е натрупания капитал на FV след 18 месеца?

а) да се използва формулата за сложна лихва при пресмятането на сумата и натрупания капитал след 18 месеца при непрекъснато олихвяване

Депозирана е сума от 10000 лева в ПИБ за 4 години при лихвен процент 7,7%

Да се извади и събере една и съща сума чрез основната формула за сложна лихва

Да се приложи формулата за граничната задача и определи нейната сума

Нека едно лице желае да тегли в края на всяка година сума от 2000 лв.

Намерете първоначалния натрупан капитал, ако лихвения процент е 12% годишно, а n – броя на годините. На колко ще бъде равно?

а) Да се пресметне с помощта на формулата за сложна лихва при добавяне на сума
В края на всяка година лицето Х може депозира сума от 2000 в банката при лихвен % от 12 % и той има натрупан капитал в сумата отБроят на годините е: 5.000000185

б) Да се предметне с помощта на формулата за сложна лихва при изваждане на сума


В края на всяка година лицето Х може тегли сума от 2000 от банката при лихвен % от 12 % При теглене сумата му намалява с

Броят на годините е:

Депозирана е сума от 1000 лв. за 5 години при непрекъснат лихвен процент от 7% при непрекъснато олихвяване. Колко е бъдещата стойност след 5 години?
Имаме депозит от 2000 лв за 3 г при непрекъснато олихвяване и лицето Х е създало този депозит с натрупана сума от 1000 лв.

Какъв е бил лихвеният процент?

Сконтов процент


Лицето Х иска да получи заем от 2000 лв. сега чрез заем, който ще изплати след 6 месеца. Ако вземе паричен заем от банка Алфа, каква сума трябва да заяви при сконтов процент?

А) Каква е сегашната стойност на 100 лева след една година, изчислена чрез простата лихва от 6 % и сконтов процент 6 %.

Б) Коя бъдеща стойност след една година е по-висока при лихвен процент или при сконтов процент.
PV ще бъде по-висока при лихвен процент 6% и сконтов процент 6%.

А)Ако е получен заем от 3000 лева в срок до 10 месеца при проста лихва с 4% годишно, търси се еквивалентния сконтов процент

Б) С изчислените стойности 3000 лв, за 30 дни, 500 лв. За 45 дни, 2000 лв, за 60 дни. Какъв би бил средния падеж след 30 дни по-късно?

В) Как ще се приложи средния падеж за 2 години ако трите капитала се увеличат 2 пъти?
А)

Б)

Средният падеж при сконто не зависи от момента при който най-малко са еквивалентни.
В)

Лихвени проценти


Един предприемач иска заем в размер на 150 000 лева от банка Хеброс за построяване за внедряване на нови технологии във винопроизводството в период за 4 години при лихвен процент 1,2% и e възможно дългът му към банката да нарастне за определен лихвен период с номинален лихвен процент, който не се знае, и при реален лихвен процент от 5,7 при инфлация.

a) Да се определи какъв е номиналният лихвен процент при нарастването на дълга към банка Хеброс?Дългът на предприемача към банка Хеброс нараства 3,7 %.
б) Да се определи какъв е реалният лихвен процент при връщането на дълга на предприемача към банка Хеброс спрямо инфлацията като се използва реалния лихвен процент по Фишер

При инфлация реалният лихвен процент спрямо връщането на дълга на предрпиемача към банка Хеброс изразен в лихва намалява а при използването на коефициента на Фишер той расте.


Лихвени срокове
Лицето Елена Петкова иска заем от 2000 лева от Банка Хеброс при лихвени срокове 6% за 1 година и 3,5% за 3 месеца.
а) да се проверят лихвените срокове дали са пропорционални?
. Следователно лихвените срокове не са пропорционални, те са различни.
б) ще се увеличат ли лихвените срокове 9% за 2 години и 4% за 4 месеца при същата задача?

Еквивалентни лихвени проценти
Ако лицето Янко Петров вложи сума от 2000 лева при месечен лихвен процент 1,7% в Банка Омега и сметката му е нараснала за две години при лихвен процент 3,7%
а) Да се намери еквивалентния месечния лихвен процент t­2 спрямо годишния лихвен процент.

Месечния лихвен процент ще нараства с 1,2 спрямо годишния лихвен процент 3,7%.


б) да се проверят лихвеният и сконтовият процент при същата задача

при условие, че гореспоменатото лице иска да тегли заем от същата банка за потребителски кредит 3000 лева+неговата внесена сума от 2000 лв.


Еквивалентност на 2 капитала


Предприятие Бета Комерс има 2 капитала с номинална стойност на акциите 1000 с падеж след 5 г.
а) Да се провери дали капиталите са равни, ако ?б) Ще бъдат ли еквивалентни двата капитала и , ако задачата е поставена 3 г. по-късно?


От задачата се вижда, че предприятие Бета Комерс двата капитала са равни.

Според Търговският закон предприятието ако е АД има право да увеличава размера на капитала.

Еквивалентност на повече от два капитала


Сложна лихва и общ падеж
Предприятие Бета Комерс ООД гр. Пловдив

Има три капитала А, В, С, и срок на падежа 3 г.


А) Да се пресметнат и трите капитала с техните падежи при лихвен процент 8%

При сложна лихва:


Б) Ако капиталът D e равен на 6000 лв. е еквивалентен на сумата от сегашните стойности на трите капитала при сложна лихва с лихвен процент 8%, то на колко е равен общия падеж?в) Какъв би бил общия падеж ако задачата беше поставена 3 години по-късно?
При сложна лихва общият падеж не зависи от момента, в който капиталите не са еквивалентни.


Среден падеж
ЕЛКО АД, гр. Пловдив има следните капитали 300, 500 и 100 лв.
а) Да се изчислят трите капитала А, В, С при сконто:

б) Какъв е средният падеж на тези 3 капитала, ако сконтовия процент е d, да се докаже дали тези равенства са равни?

в) Какъв би бил средният падеж, ако задачата бе поставена 30 дни по-късно?Имаме еквивалентни капитали при сложна годишна лихва 2%.

Роял АД – гр. Пловдив разполага е c основен капитал от 20000 лева.


А) Да се пресметне нарастването на капитала от 20000 лв. В края на първата и втората година при лихвен процент 7%.
В края на първата година капитала на Роял АД ще нарастне с 1498 лева, а в края на на втората година той ще нарастне с 3100,86 лева.
Съни ООД гр. Карлово има 2 капитала А и В
А) Даден е капитал А със сума от 1000 лв с падеж 5 г.

Б) Ще бъдат ли еквивалентни двата капитала SA и SB

Ако задачата е поставена 3 години по-късно?Извод: При сложна лихва еквивалентна на 2 капитала с различна номинална стойност не зависи от момента на оценяване.

Ако един капитал се удесеторява при сложна лихва с годишен лихвен процент от

-3%. То определете

А) Лихвеният период в години, месеци и дни.

Б) Годишният лихвен процент при сложна лихва, ако изчисленията в т. А лихвен период се закръгли до цяло число при същото условие за удесеторяване на капитала.

В) Как ще се изменят резултатите в т. А и в т. Б при запазване на стойността на годишния лихвен процент, ако вместо сложна лихва се използват проста лихва и непрекъснато олихвяване?


А)

Б)


В) проста лихва  • непрекъснато олихвяване


Нека са дадени три капитала: 300 лв. С падеж 2 години , 900 лв с падеж 3 години, 1000 лв с падеж 4 години.


А) Среден падеж на трите капитала с 2,5 % гофишна сложна лихва.

Б) Се увеличат 2 пъти при годишен лихвен процент


А)
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница