Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17. 09. 2003г на кфнДата24.10.2018
Размер129.78 Kb.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД-ПловдивЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.

Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.
Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации" АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев” 27А
I. На 28.06.2012г. на Редовното годишно общо събрание на акционерите беше взето решение за следните промени, които бяха вписани в Търговския регистър на 25.07.2012г.:

1. Промяна на фирмата на дружеството от “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД;

2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.София, ул. «Клокотница», №29, ет.7 на гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А;

3. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);

4. Вписване на Съвет на директорите в състав от три лица, а именно:

- “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” №53, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов;

- ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, гр.София, ул. „Дякон Игнатий”, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Петър Георгиев Стайков;

- ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

5. Вписване на нов ю.л. Изпълнителен директор: “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов, които ще представляват “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД пред трети лица, както следва: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – ПО ДВАМА.

6. Нов Устав на Дружеството, във връзка с посочените по-горе промени.

II. На 18.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД:

1. Нов предмет на дейност на Дружеството: «Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот;  развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.»

2. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);

3. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:

- «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, , представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева;

- ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Николинка Николова Бояджиева;

- МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА.4. Вписване на нов ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева, които ще представляват “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД пред трети лица – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

5. Нов Устав на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, във връзка с посочените по-горе промени.
III. На 17.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “ОПТЕЛА” АД (с бивше наименование “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД):

1. Промяна на фирмата на дружеството от «Оптела – лазерни технологии» АД на «Оптела» АД;

2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.Пловдив, ул. «Проф. Цветан Лазаров», №1 на гр.Пловдив, ж.р.„Тракия”, ул. «Вълко Шопов», № 14;

3. Нов предмет на дейност на Дружеството: «Верига от автосервизи; високотехнологични услуги по сервиза на автомобили; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност; оптично тунинговане; автобояджийски услуги; лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части; производство на авточасти; автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерно посредничество и участия; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги.»

4. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);

5. Вписване на Съвет на директорите в състав от от пет лица, а именно:

А. «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Петър Георгиев Стайков;

Б. ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, гр.София, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Чавдар Василев Младенов;

В. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТИНКОВ;

Г. ИВАН ПЕТРОВ НЕЙЧЕВ;

Д. ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ;6. Вписване на Нов ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Петър Георгиев Стайков, които ще представляват «ОПТЕЛА» АД пред трети лица – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

7. Нов Устав на «ОПТЕЛА» АД, във връзка с посочените по-горе промени.
IV. На 16.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на „Атлас Финанс” ЕАД:

1. Промяна на системата на управление на „Атлас Финанс” ЕАД от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна (Съвет на дитректорите).

2. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:

А) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК № 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев;

Б) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Дякон Игнатий”,№ 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;

В) ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, с пост. адрес; гр.Пловдив, ул. «Младежка» , №4, ет.3, ап.253. Вписване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от:  Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев за Ю.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

4. Нов Устав на «Атлас Финанс» ЕАД, във връзка с посочените по-горе промени.
В. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента (преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност).

За отчетния период, дружеството не е предприемало, нито е участвало в процедури за преобразуване.

Продажби на дружества от икономическата група на «Корпорация за технологии и иновации» АД, към която принадлежи «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД не са извършвани за периода.

Дружеството не се е разпореждало със собствени недвижими имоти чрез извършване на апортни вноски в капитала на други търговски дружества.


Г. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най - малко за следващото тримесечие.

„Орфей Клуб Уелнес "АД реализира към третото тримесечие на 2012 г. приходи от продажби в размер на 476 хил.лв., при 189 хил.лв. реализирани приходи от продажби за предходен период. Увеличението на продажбите спрямо предходния период в размер на 287 хил лв. се дължи на продажби на дълготрайни материални активи.

Към 30.09.2012 год. „Орфей Клуб Уелнес" АД отчита положителен финансов резултат в индивидуалния си отчет в размер на 13 хил.лв.

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от следващото тримесечие.

Становището на управляващите дружеството относно прогнозите за текущата година, след отчитане на резултатите от текущото тримесечие, е за увеличаване приходите от продажби и оптимизиране на разходите.
Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на емитента към края на 3-то тримесечие на 2012 г. и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния тримесечен период.
Лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД са:

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив,бул. „Христо Ботев” 27А

АТЛАС ФИНАНС ЕАД, ЕИК 201164403, гр.Пловдив бул. „Христо Ботев” 27А

ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД, ЕИК 115310365, гр.Пловдив, бул „Цариградско шосе” 53


Няма промяна на лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД от края на предходния тримесечен период не са настъпили.
Е. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
1. КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД, ЕИК 115086942, гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев” 27А - Председател на СД – 4 024 566 акции

2. ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 – член на СД - 0 бр. акции

3. Петър Нейчев Нейчев - представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД – 216 990 бр. акции

4. Петър Наньов Троплев - представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД – 0 бр. акции

5. Радостина Димитрова Василева – представител на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД в качеството му на член на СД –22 396 акции

6. Ангел Илиев Гроздин – представител на ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 в качеството й на член на СД – 111 936 акции

7. Величка Николова Делчева – представител на ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 в качеството й на член на СД – 111 936 акции

8 Николинка Николова Бояджиева – представител на ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, ЕИК131461623 в качеството й на член на СД – 0 бр. акции

9. Маргарита Михайлова Лозанова – член на СД - 10 бр. акции
Не са настъпили промени в броя на притежаваните акции за периода от края на предходния тримесечен период от всяко от лицата – членове на Съвета на директорите.
Ж. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал на емитента.

Дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията, респ. вземанията на емитента по всички образувани производства, по които е страна също не надхвърлят 10 % собствения му капитал.


3. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Кредитодател

Кредитополучатеп

Годишна лихва

(%)


Неизплатена главница

лв


Срок на заема

ПЛАТОН 5 ИООД

Орфей Клуб УелнесАД

10.00

136000


Дългосрочен


Филипополис тур ООД

Орфей Клуб Уелнес АД

АД


10.00

9100

Дългосрочен


Иновационен фондД1

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

34314

дългосрочни

Унимаш Индъстрис АД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

50000

дългосрочни

ЗММ Металик АД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

78300

дългосрочни

ЗММ Металик –Леярна ООД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

1000

дългосрочни

Кооп.за здраве и дъгголетие

Орфей Клуб Уелнес АД

10.00

33122

дългосрочни

Унимаш Индъстрис АД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

87350

краткосрочни

Сирма Енерджи ЕООД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

41200

краткосрочни

Корпор.Унимаш АД

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

20000

краткосрочни

Иновационен фондД1

Орфей Клуб Уелнес АД


10.00

9600

краткосрочни

Орфей Клуб Уелнес АД


ОБТК –Орфей АД

10.00

363533

дългосрочни

Орфей Клуб Уелнес АД


АТЛАС ФИНАНС ЕАД

10.00

714000

дългосрочни

Орфей Клуб Уелнес АД


ИК Популярна каса

10.00

35000

дългосрочни

Орфей Клуб Уелнес АД


Оптела АД

10.00

13500

дългосрочни

Съединение Асет Мениджмънт АД

Орфей Клуб Уелнес АД


12.00

10000

дългосрочни

Съединение Асет Мениджмънт АД

Орфей Клуб Уелнес АД


12.00

30000

дългосрочни

Из.директори:...................

/ П. Нейчев /

.................../ П. Троплев/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница