„Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant® “nova”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели” за нуждите на „В и К” оод – град Габрово по обособениДата18.11.2017
Размер136.93 Kb.В и К” ООД5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500

факс (066) 801 178, E-mail: watercogb@mbox.contact.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant® “NOVA”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели” за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по обособени позиции.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Тест-набори за химичен анализ за фотометри

Spectroquant® “NOVA” 60 на Merck”
Наименование

каталож. №Наименование

каталож.1

Алуминий

1.14825

27

Фосфати

1.14848

2

Амониеви йони

1.14752

28

1.14729

3

1.00683

29

1.00798

4

Бор

1.00826

30

Сулфати

1.14548

5

Кадмий

1.01745

31

1.00617

6

Хлориди

1.14897

32

1.14564

7

Хром

1.14758

33

а - ПАВ

1.14697

8

ХПК

1.14560

34

Цинк

1.00861

9

1.14540

35

1.14566

10

1.14895

36

Хлор

1.00599

11

1.14541

37

рН лентички

1.09535

12

1.14690

38

рН лентички

1.09533

13

1.14691

39

рН лентички

1.09532

14

1.4555

40

Кювети за NOVA 60 10 мм

1.14946.0001

15

Мед

1.14767

41

Кювети за NOVA 60 20 мм

1.14947.0001

16

Цианиди

1.09701

42

Кювети за NOVA 60 50 мм

1.14944.0001

17

Флуориди

1.14598

43

Крак сет

1.146870001

18

Желязо

1.14761

44

Фоточек за „NOVA”60

1.14693.0001

19

Олово

1.09717

45

Комбичек 10

1.14676.001

20

Манган

1.14770

46

Комбичек 20

1.14675.001

21

Никел

1.14785

47

Комбичек 30

1.14677.001

22

Нитрати

1.14773

48

Комбичек 40

1.14692.001

23

Тотале азот

1.14537

49

Комбичек 50

1.14695.001

24

1.14763

50

Комбичек 60

1.14696.001

25

Нитрити

1.14776

51

Комбичек 70

1.14689.001

26

Фенол

1.00856

52

Комбичек 80

1.14738.001

Забележка: посочените каталожни номера са на фирма „Merck”, като участниците могат да предложат еквивалентни продукти на друг производител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Общо химикали за физико-химични изпитвания”
2.1.Разтвори за калибриране на турбидиметър - 1500 IR Turbiquant; рН/EC/Oxi – метър Multi 340i; рН - 315 i и Кондуктометър - Inolab Cond 720.

Наименование

1

Стандартни за калибриране 1500 IR Turbiquant

2

Буферен разтвор - рН 2,00

3

Буферен разтвор - рН 4,00

4

Буферен разтвор - рН 7,00

5

Буферен разтвор - рН 10,00

6

Буферен разтвор - рН 12,00

7

Разтвор за EC – 0,015 ms/cm

8

Разтвор за EC – 0,147 ms/cm

9

Разтвор за EC – 0,147 ms/cm

10

Разтвор за EC – 1,41 ms/cm

11

Разтвор за EC – 1,41 ms/cm

12

Разтвор за EC – 12,8 ms/cm2.2. Сертифицирани сравнителни материали за следните показатели

ПоказателПоказател

1

Алуминий

15

Нитрати

2

амониеви йони

16

тотален азот

3

Бор

17

Нитрити

4

Кадмий

18

Фенол

5

Хлориди

19

Фосфати

6

Хром

20

Сулфати

7

ХПК

21

а – ПАВ

8

Мед

22

Цинк

9

Цианиди

23

Хлор

10

Флуориди

24

Калций

11

Желязо

25

Магнезий

12

Олово

26

Общ сух остатък

13

Манган

27

Неразтворени вещества

14

Никел
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Други химикали”

Наименование

1

N-allylthiourea for synthesis

2

Амонаяк 25 % GR for analysis

3

BOD Standard (analogous to EN 1899) for 10 x 1 l standard solution 210 ± 20 mg/l

4

Calconcarboxylic acid metal indicator

5

Eriochrome black T indicator for complexometry

6

D (+)-Glucose monohydrate for biochemistry

7

Hydrochloric acid fuming 37 % GR for analysis

8

Iodine solution c (I2) = 0,05 mol/l ( 0,1 N)

9

L-Glutamic acid for biochemistry

10

Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis

11

Manganese(II)chloride tetrahydrate GR for analysis

12

Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis

13

Nitric acid 65 % GR for analysis

14

Oxalic acid solution for 1 l solution (C2H2O4) = 0,05 mol/l ( 0,1 N)

15

Potassium chloride solution 3 mol/l

16

Potassum permanganate solution for 1 l (KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N)

17

Sodium thiosulfate solution c (Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol (0,1N)

18

Na2-EDTA III solution for metal titration (Na2-EDTA.2 H2O) = 0,1 mol/l

19

di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis

20

Sodium hydroxide pellets for analysis

21

Sulfuric acid 95-97% for analysis


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели”

Наименование

1

Хромогенен агар за колиформи за едновременна детекция на Общо коли форми и E. coli.

2

Селективен агар за ентерококи по Сланец и Бартли

3

Агар за микрибно число за определяне на общо микробно число

4

Контактни плаки Envirocheck Contact DC за контрол на дезинфек-цията

5

Контактни плаки Envirocheck общо колиформи

6

Традиционен TSC триптозо сулфитен с циклосерин(база) за определяне на Clistridium

7

Традиционна селективна флуорогенна добавка за триптозо-сулфитен агар с циклосерин за микробиология

8

Лактоз агар с ТТС и Тегретол 7 за определяне на ентерококи и колиформна бактерия

9

CASO agar Соево-казеинов агар за преброяване и изолиране на микроорганизми

10

Традиционeн Anaerocilt A mini система за образуване на газ за инкубация

11

Традиционен анаероклип за микробиология

12

Традиционен Ескулин азид агар с жлъчни соли за откриване и преброяване на ентерококи

13

Традиционен бактидент оксидаза за определяне на цитохромооксидаза в микроорганизми

14

Традиционен селективен агар за ентерококи по Сланец и Бартли за микробиология

15

Традиционен соево-казеинов агар казеин-пептон соев пептон агар за микробиология

16

Традиционен агар за общо микробно число агар с казеин-пептон глюкоза дрождев екстракт за микробиология

17

Традиционна среда за доказване на подвижност, образуване на индол и сяроводород за микробиология

18

Колиформ агар за микробиология Chromocult®

19

Gram-color Stain set for the Gram staining method

20

Aнаеротест® ®за микробиология

21

Индол KOVACS индол реагент Bactident®

22

Sterikon® plus биоиндикатор за проверка на автоклав

23

Дрождев екстракт агар според ISO 6222

24

Клостридиум перфрингенс селективна добавка за приготвяне на 5 л TSC агар

25

TSC агар TSC триштозо-сулфит циклосерин агар за микробиология

26

Tryptic soy агар с полисорбат 80 и лецитин за микробиология

27

Bile Aesculin Azide Agar acc. to ISO 7899-2 за микробиология

28

Membrane-filter enterococcus селективен агар за SLANETZ and BARTLEY за микробиология

29

Plate count agar Casein-peptone glucose yeast extract агар за микробиология

30

DEV триптофанов бульон за микробиология

31

LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER за микробиология

32

Мембранни филтри PALL, опаковка по 200 бр. (0,45 µm; 47 mm) стерилни индивидуално опаковани

33

Мембранни филтри PALL, опаковка по 200 бр. (0,2 µm; 47 mm) стерилни индивидуално опаковани

34

Мембранни филтри Sartorius опаковка по 100 бр. (0,45 µm; 47 mm) стерилни индивидуално опаковани

35

Мембранни филтри Sartorius опаковка по 100 бр. (0,2 µm; 47 mm) стерилни индивидуално опаковани


ЗАБЕЛЕЖКА: Всички продукти, описани в техническата спецификация, които са посочени като търговска марка, стандарт, каталожен номер или спецификация на даден производител могат да бъдат предложени от съответния участник като еквивалент от друг производител.
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО


 • Доставката трябва да е придружена със сертификат за качество, информационни листове за безопасност на български език, оригинални заводски опаковки с обявен срок на годност.

 • Срокът на годност на доставяните продукти – минимум 75 % от остатъчния срок на годност.

 • Място на доставката - ЛИК при „В и К” ООД - Габрово, бул. „Трети март” № 6, ет. 5. Опаковките с доставяните продукти се отворят и проверяват (за състоянието и броят им) от представители на куриерската фирмата и лабораторията. При нередности се сигнализира веднага на фирмата - доставчик на продуктите и се предприемат адекватни мерки съгласно договора.

 • Срок на доставката – три работни дни, считано от заявката на възложителя, изпратена по факс или електронна поща на изрично посочено от изпълнителя лице.

 • Предложените цени са бъдат франко мястотто на доставка без включен ДДС.

 • Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 60 календарни дни, считано от датата на доставката и представянето на данъчна фактура за стоката.

 • Срокът на договора за доставка (търговска продажба) е една година, считано от датата на неговото сключване.


ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФЕРТАТА


 • Всяка оферта трябва да съдържа:

   • Подробни данни за подателя на офертата – наименование, факс, адрес, лица и телефони за кореспонденция, банка, BIC, IBAN;

   • Ценова оферта, подписана и подпечатана.

   • Документ удостоверяващ, че участникът е оторизиран представител на производителя на предлаганите продукти.

   • Документ, че реактивите са със степен на чистота GR за прилагането им в работата по ISO стандартите.

   • Техническа спецификация задължително съдържаща каталожен номер и име на производителя.

   • Каталог с посочените каталожни номера на оферираните продукти.

 • Участниците посочват цена без ДДС, срок на доставката (посочен в календарни дни) както и срок и начин на плащане (посочен в календарни дни).

 • Посочва се срок на валидност на офертите.

 • Офертите трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с надпис, задължително съдържащ фирмата на участника, телефон, факс и предмета на поръчката.


Срокът за публичен достъп до поканата е 30.01.2013г. Срокът за получаване на офертите е до 16.30 часа на 31.01.2013г. Офертите ще се представят в деловодството на „В и К” ООД гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6 – лично или по пощата, или куриерска служба.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница