Доставки Номер 5 от 30. 10. 2009Дата05.02.2018
Размер187.06 Kb.
Inizio modulo

Доставки
 Номер 5 от 30.10.2009

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Столична община, район "Изгрев"

 Пощенски код: 1113

 За контакти

 Електронна поща

 Факс: 02 8710159

 Адрес: ул. "Атанас Далчев" 12

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Мария Манолова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.so-izgrev.bg

 Телефон: 02 9701059

 Адрес на профила на купувача

 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на Район ”Изгрев” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба, зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др. ІІ-ра обособена позиция: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки. ІІІ-та обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG411

 Място на изпълнение: Място на изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали: франко складовете на общинските детски заведения на територията на район "Изгрев", както следва: Ж. К. "ИЗТОК" ОДЗ № 29 - ул. "Тодор Стоянов" № 18, ЦДГ № 70 - ул. "Юрий Гагарин" № 14, ЦДГ № 133 - ул. "Еужен Поатие" № 1, ЦДГ № 165 - ул. "Чарлз Дарвин" № 17, ДЯ № 36 - ул. "Тодор Стоянов" № 15. Ж. К. "ДИАНАБАД" ОДЗ № 30 - бул. "Никола Габровски" № 26, ОДЗ № 34 - ул. "Владимир Трендафилов" № 5, ОДЗ № 49 - ул. "Пимен Зографски" № 5. Място на изпълнение на поръчката за доставка на хигиенни материали: франко складовете на общинските учебни заведения на територията на район "Изгрев", както следва: 11 ОУ - ж. к. "Дианабад", бул. "Никола Габровски" № 22, 105 СОУ - ж. к. "Дианабад", ул. "Пимен Зографски" № 7, 119 СОУ - ж. к. "Изток", ул. "Латинка" № 11.

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Столична община - район "Изгрев" провежда открита процедура по реда на ЗОП, чл. 64 и сл. за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на Район”Изгрев”по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба, зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др. ІІ-ра обособена позиция: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки. ІІІ-та обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 15000000: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

 Доп. предмети: 39830000: Почистващи продукти

 Доп. предмети: 24455000: Дезинфектанти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Обемът на обществената поръчка е в рамките на предвидените средства от бюджета за хранителни продукти и хигиенни материали на детските и учебни заведения на територията на район "Изгрев", СО, за периода от януари до декември 2010 г.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е в размер на: За І-ва обособена позиция – 1800 (хиляда и осемстотин) лева, За ІІ-ра обособена позиция – 900 (деветстотин) лева и За ІІІ-та обособена позиция – 600 (шестстотин) лева. Гаранцията може да бъде представена като банкова гаранция за срока на валидност на офертата (в оригинал) или парична сума, внесена по сметката на Възложителя: ОБ АД, ф.ц. Слатина (б. код SOMBBGSF ), BG 71SOMB91303317615001, или на касата на район "Изгрев", ст. 29, ет. 2. Гаранцията за изпълнение в процедурата за възлагане на обществена поръчка е в размер на: За І-ва обособена позиция – 5000 (пет хиляди) лева, За ІІ-ра обособена позиция – 3000 (три хиляди) лева и За ІІІ-та обособена позиция – 1500 (хиляда и петстотин) лева. Гаранцията може да бъде представена като банкова гаранция за срока на валидност на офертата (в оригинал) или парична сума, внесена по сметката на Възложителя: ОБ АД, ф.ц. Слатина (б. код SOMBBGSF ), BG 71SOMB91303317615001, или на касата на район "Изгрев", ст. 29, ет. 2.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Бюджетни средства, плащане по банков път

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие; 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация - оригинал или нотариално заверено копие или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; за чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава; 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - оригинал; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - оригинал; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - оригинал; 7. Декларация за неразгласяване на факти, сведения и документи; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: 9. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП: Общи изисквания: 10. Подизпълнители и техния дял в изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. 11. Документ за внесена гаранция за участие; 12. Финансова оферта /запечатана в плик „Предлагана цена”; 13. Информационен лист; 14. Документ за закупена документация; 15. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник; 16. Други документи по преценка на участника; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощения представител.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: 1.1. Заверено копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години, оформени съгласно Закона за счетоводството. 1.2. Копие от годишните данъчни декларации за последните три финансови години, заверени с мокър печат на НАП. 1.3. Справка за общия оборот и за оборота, реализиран от доставки за предходните три финансови години; 1.4. Удостоверение за наличието/липсата на данъчни и публични задължения, издадено не по-рано от 15 календарни дни преди датата на отваряне на тръжните предложения; 1.5. Справка-декларация за задължения към доставчици или възложители и към бюджета за предходните три финансови години;

 Минимални изисквания: Участникът трябва да има среден реализиран годишен обем от доставки в размер не по-малко от 200 000 лв. за последните три години за обособена позиция № 1 и не по-малко от 100 000 лв. за последните три години за обособена позиция № 2 и не по-малко от 50 000 лв. за последните три години за обособена позиция № 3 Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем доставки на всички участници в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП: Общи изисквания: 1.1.Списък на техническите лица, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството, който ще бъдат ангажирани с организацията и изпълнението на поръчката с посочване точно на позицията, за която се предлага всяко едно лице. 1.2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 1.3. Описание на дейността на участника (автореференция). 1.4. Справка за изпълнени договори с подобен предмет и стойност през последните три финансови години, придружени с препоръки за добро изпълнение.

 Минимални изисквания: По обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 Участниците да притежават складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите - доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ - Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. Участниците да имат минимум 1 (един) брой собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 (един) брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти - представя се списък-декларация със всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоза на името на участника, съгласно изискване на ДВСК и РИОКОЗ. В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. Хладилния автомобил трябва да има издадено „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от ДВСК /за превоз на всички хранителни продукти от животински произход/ - на името на участника - само за І обособена позиция. Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от неживотински произход /бакалски стоки, плодове и зеленчуци и т.н/, да са придружени с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ – копия, заверени от участника; По обособена позиция № 3: Участниците да притежават складово помещение за съхранение на продуктите - доказва се с документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. Участниците да имат минимум 1 (един) брой собствен или нает транспортен автомобил - представя се списък-декларация със всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоза на името на участника, съгласно изискване на ДВСК и РИОКОЗ. В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: ЦЕНА (тежест : 60%)

 Показател: ПРОЦЕНТ НАДЦЕНКА НА ОСРЕДНЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕДРО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РЕГИОН СОФИЯ ПО СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ („САПИ”) ЕООД (тежест : 20%)

 Показател: СРОК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОСТАВКИ (тежест : 10%)

 Показател: СРОК НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ (тежест : 10%)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 10

 Условия: Документацията се заплаща на касата на район "Изгрев" и се получава от деловодството ст. 4, като посочената цена е без ДДС.

 Дата: 30/11/2009

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 10/12/2009

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 60

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: гр. София, ул. "Атанас Далчев" 12, ет. 2, ст. 27, Заседателна зала

 Час: 10:00

 Лица: Участници в процедурата или техни упълномощени (с нотариално заверено пълномощно) представители.

 Дата: 11/12/2009

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация: Посочените в раздел ІV.2) "Критерии за оценка на офертите" показатели са за обособена позиция І и ІІ от обществената поръчка. За обособена позиция ІІІ. показателите са: 1. Цена - тежест 80 %. 2. Срок на разсрочено плащане - тежест 20 %.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 29/10/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: І-ва обособена позиция

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба, зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 15000000: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Обемът на обществената поръчка е в рамките на предвидените средства от бюджета за хранителни продукти за периода януари - декември 2010 г.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: ІІ-ра обособена позиция

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 15000000: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Обемът на обществената поръчка е в рамките на предвидените средства от бюджета за хранителни продукти за периода януари - декември 2010 г.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: ІІІ-та обособена позиция

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Доставка на хигиенни материали.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 39830000: Почистващи продукти

 Доп. предмети: 24455000: Дезинфектанти

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Описание: Обемът на обществената поръчка е в рамките на предвидените средства от бюджета за хигиенни материали за периода януари - декември 2010 г.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Дата за завършване

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци: 12

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Fine modulo


Държавен вестник на Република България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница