Дп “ръководство на въздушното движение” техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предметстраница4/4
Дата27.09.2016
Размер494.85 Kb.
1   2   3   4

4.9._Средства за управление
4.9.1._Терминът „управление” в тази документация ще бъде използван за означаване на съвкупността от функциите „Управление на конфигурациите”, „Управление и изобразяване на алармите”, „Регистриране и проверка на работните параметри и производителността” и „Диагностика”, прилагани във връзка с инсталирането, пускането в действие, наблюдаването и оценяването на експлоатационните характеристики, както и локализирането и отстраняването на откази на по време на експлоатацията на радиорелейното оборудване.

4.9.2._Функциите по управление трябва да бъдат реализирани посредством средства за управление, обособени като операторски позиции. Операторските позиции включват компютърни конфигурации, системно и приложно програмно осигуряване и лицензи, както и спомагателно оборудване при необходимост - модеми, конвертори и др. Компютърните конфигурации подлежат на доставка според условията на т.4.9.5.

4.9.3._Средствата за управление трябва да бъдат разпределени, както следва:

4.9.3.1._Една операторска позиция за централизирано управление на всички РРС, разположена в РЦ за ОВД София.

4.9.3.2._Една операторска позиция предназначена за резерв на тази по т.4.9.3.1. Резервната позиция трябва да може да замени функциите на основната незабавно след като бъде включена на нейно място, без загуба на функционалност и без промяна на работните конфигурации в радиорелейната мрежа. Едновременна работа на основната и на резервната операторски позиции не се предвижда.

4.9.3.3._Три операторски позиции, разположени в радиорелейните възли „Черни връх”, „ЛЦ за ОВД Варна” и „ЛЦ за ОВД Бургас” за локално управление на радиорелейните станции и на радиорелейни участъци, в които тези станции участват.

4.9.3.4._Една операторска позиция предназначена за резерв на тази по т.4.9.3.3. Резервната позиция трябва да може да замени функциите на всяка от основните след като бъде конфигурирана и включена на нейно място, без загуба на функционалност и без промяна на работните конфигурации в радиорелейната мрежа. Едновременна работа на основните и на резервната операторски позиции не се предвижда.

4.9.3.5._Три операторски позиции, базирани на преносими компютри. Софтуерът и лицензите за тези компютри трябва да позволяват всеки един от тях да бъде включван локално към всяка една от радиорелейните станции (включително станцията за тестване и обучение), при което локалната и отдалечената станция от съответния радиорелеен участък да бъдат достъпни за управление.

4.9.4._Изпълнителят трябва да предостави оригиналните носители на софтуера и лицензните права (дискове, стикери, бланки и др.) за всички доставени софтуерни продукти и лицензи.

4.9.5._ДП РВД може да предостави компютърни конфигурации за операторските позиции. Тези компютърни конфигурации са Intel Core i5/i7, 2nd/ 3rd Generation базирани и с инсталиран Microsoft Windows 7 Professional 64 bit. Изпълнителят трябва да представи изисквания към хардуерните спецификации на компютърните конфигурации, необходими за осигуряване на оптимална работа на приложното програмно осигуряване в проектната конфигурация.

4.9.5.1._Изпълнителят трябва да достави и пусне в действие доставеното приложно програмно осигуряване и спомагателното оборудване на всяка операторска позиция.

4.9.5.2._Ако приложното програмно осигуряване не е съвместимо с Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, а с друга операционна система, но е съвместимо с предоставените компютърни конфигурации, необходимите лицензирани копия на другата операционна система на всяка операторска позиция трябва да бъдат доставени и пуснати в действие от изпълнителя.

4.9.5.3._Ако приложното програмно осигуряване не е съвместимо нито с Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, нито с предлаганите от ДП РВД компютърни конфигурации, необходимите за изпълнение на проекта компютърни конфигурации и лицензирани копия операционната система за всяка операторска позиция трябва да бъдат доставени и пуснати в действие от изпълнителя.

4.9.5.4._Всяка операторска позиция трябва да бъде окомплектована с приложения за диагностика на хардуера и за архивиране и възстановяване от архив на системното и приложното програмно осигуряване.

4.9.6._Предложените средства за управление трябва да осигурят изпълнението на функциите по управление на оборудването в следния минимален обем:
4.9.6.1._Функция „Управление на конфигурациите”:

4.9.6.1.1._Въвеждане на конфигурационни параметри, отнасящи се до:

4.9.6.1.1.1._Е1 интерфейсите и услугите, предоставяни чрез тях;

4.9.6.1.1.2._Ethernet интерфейсите и услугите, предоставяни чрез тях;

4.9.6.1.1.3._радио интерфейса;

4.9.6.1.1.4._общите функционални модули, синхронизацията и управлението;

4.9.6.1.2._Прочитане, редактиране и запазване на текуща конфигурация на РРС.

4.9.6.1.3._Архивиране и възстановяване от архив на конфигурационните параметри на РРС.

4.9.6.1.4._Наличието на инструменти за сравняване на конфигурации ще бъде оценявано като предимство.

4.9.6.1.5._Наличието на инструменти за инвентаризация и контрол на софтуерните версии ще бъде оценявана като предимство.

4.9.6.1.6._Наличието на възможности, превишаващи минимално изискваните за функция „Управление на конфигурациите” ще бъде оценявано като предимство.

4.9.6.2._Функцията „Управление и изобразяване на алармите” трябва да осигури:

4.9.6.2.1._Приемане на набор от алармени съобщения от радиорелейното оборудване, отразяващи нарушения на изправността на оборудването и зададените работни режими, както следва:

4.9.6.2.1.1._За радиорелейната станция – неизправност на функционален модул, влошени параметри на IDU-ODU кабела, превключване от основен на резервен модул, нарушения в СВЧ предавателния тракт, намаляване на нивото на приемания сигнал или на отношението сигнал/шум под зададените прагове, наличие на грешки в приемния тракт, загуба на комуникация с отдалечената радиорелейна станция.

4.9.6.2.1.2._За страна терминално оборудване - откриване на сигнал AIS и липса на входен сигнал към E1 портовете и липса на свързано оборудване към Ethernet портовете.

4.9.6.2.2._Възможност за конфигуриране на валидните алармени състояния.

4.9.6.2.3._Динамично изобразяване на състоянието на радиорелейните станции в графичен вид на монитора на компютърната конфигурация. Изобразяването на информацията по начин, съответстващ на топологията на мрежата, ще бъде оценявано като предимство.

4.9.6.2.4._Класифициране на алармените състояния в поне две категории по важност, всяка от които да се изобразява със специфичен цвят (напр. жълт и червен).

4.9.6.2.5._Откриване и изобразяване със специфичен цвят или друг ясно различим начин на състоянието „липса на връзка за управление” с някоя от радиорелейните станции.

4.9.6.2.6._Опресняване на графичното представяне на състоянието на оборудването периодично, при събитие и по команда от оператора.

4.9.6.2.7._Изобразяване в текстов вид на постъпващите от оборудването диагностични съобщения на монитора на компютърната конфигурация, сортирани по времето на изпращане (дневник на събитията).

4.9.6.2.8._Архивиране на всички постъпили информационни и алармени съобщения.

4.9.6.2.9._Възможност за прилагане на базови инструменти за филтриране, сортиране и др. към изобразяваните съобщения.

4.9.6.2.10._Звукова индикация при възникване на алармено състояние;

4.9.6.2.11._Възможността за избиране на телефонен номер или затваряне на релеен контакт при възникване на алармено състояние ще бъде оценявана като предимство (не се отнася за софтуера, предназначен за преносими компютри).

4.9.6.2.12._Наличието на възможности, превишаващи минимално изискваните за функция „Управление и изобразяване на алармите” ще бъде оценявано като предимство.


4.9.6.3._Функцията „Проверка на работните параметри и производителността” трябва да осигури регистриране и изобразяване на:

4.9.6.3.1._Грешките и прекъсванията (в секунди) за всеки РРУ през предходните 7 дни (минимум), в 15 минутни и в 24 часови времеинтервали.

4.9.6.3.2._Моментните нива на приеманите сигнали и на отношенията сигнал/шум, както и усреднените стойности на тези величини през предходните 30 дни (минимум), в 15 минутни и в 24 часови времеинтервали.

4.9.6.3.3._Обемът на Ethernet трафика, както и регистрираните основни грешки през предходните 30 дни (минимум), в 60 минутни или по-кратки и в 24 часови времеинтервали.

4.9.6.3.4._Диаграма за визуална оценка на качеството на демодулираните сигнали.

4.9.6.3.5._Наличието на възможности, превишаващи минимално изискваните за функция „Проверка на работните параметри и производителността” ще бъде оценявано като предимство.


4.9.6.4._Функцията „Управление на средствата за диагностика” трябва да осигури:

4.9.6.4.1._Активиране на шлейф (loopback) на всяко функционално ниво – от потребителски интерфейс до СВЧ приемо – предавател.

4.9.6.4.1.1._Задаване на посоката на шлейфа – местен или към кореспондента.

4.9.6.4.1.2._Програмиране на продължителността на шлейфа.

4.9.6.4.1.3._Защита от установяване на шлейф, прекъсващ връзката за дистанционно управление за неопределено време.

4.9.6.4.2._Тест на Ethernet услугите от край до край.

4.9.6.4.3._Дистанционно активиране на всеки резервиращ модул (превключване основен/резервен).

4.9.6.4.4._Дистанционно изключване на предавател.

4.9.6.4.5._Наличието на вградени средства за измерване на цифровите грешки ще бъде оценявано като предимство.

4.9.6.4.6._Наличието на вградени средства за проверка на работоспособността с прекъсване на информационния поток ще бъде оценявано като предимство.

4.9.6.4.7._Наличието на възможности, превишаващи минимално изискваните за функция „Управление на средствата за диагностика” ще бъде оценявано като предимство.

4.9.7._За целите на функциите по управление, доставеното оборудване трябва да осигури необходимите комуникационни канали, ползвайки част от капацитета на собствените радиоканали (in-band управление).

4.9.7.1._Доставеното оборудване трябва да осигури възможност за реализиране на функциите по управление с използването на външна за РРС IP мрежа и изцяло или в смесена конфигурация (in band + външна IP мрежа).


Техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет

”Разширение на радиорелейната мрежа на ДП РВД”Стр. от
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница