Draft 29-03-2007 to Council of Ministersстраница1/37
Дата25.07.2016
Размер1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Draft 29-03-2007 to Council of MinistersОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Предмет и обхват

Раздел II Основни принципи


Глава втора ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Раздел І Статут и състав

Раздел ІІ Избор на членове на Висшия съдебен съвет. Мандат и предсрочно прекратяване на мандата

Раздел ІІІ Правомощия на Висшия съдебен съвет

Раздел ІV Заседания на Висшия съдебен съвет

Раздел V Комисии на Висшия съдебен съвет
Глава трета ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Раздел І Общи положения

Раздел ІІ Статут и състав на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Раздел ІІІ Избор на главен инспектор и на инспектори. Мандат и предсрочно прекратяване на мандата

Раздел ІV Дейност на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Права и задължения на главния инспектор и на инспекторите


Глава четвърта ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ С ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Раздел I Основни насоки на взаимодействие

Раздел ІІ Инспекторат към министъра на правосъдието

Раздел ІІІ Съдебна статистика

Раздел ІV Професионална квалификация

Раздел V Информационни технологии и противодействие на престъпността

Раздел VІ Съвет за криминологични изследвания

Раздел VІІ Управление на имуществото на съдебната власт

Раздел VІІІ Охрана


Глава пета СЪДИЛИЩА

Раздел I Общи положения

Раздел II Съдебни заседатели

Раздел III Районен съд

Раздел IV Окръжен съд

Раздел V Административен съд

Раздел VІ Военен съд

Раздел VIІ Апелативен съд

Раздел VIIІ Върховен касационен съд

Раздел ІX Върховен административен съд
Глава шеста СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

Глава седма ПРОКУРАТУРА

Глава осма СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ

Глава девета КЛЕТВА


Глава десета СТАТУТ НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Раздел I Назначаване и освобождаване

Раздел ІІ Конкурси

Раздел IIІ Несменяемост и несъвместимост

Раздел ІV Права и задължения

Раздел V Временно отстраняване от длъжност

Раздел VІ Рангове. Повишаване на място. Старшинство

Глава единадесета МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ. СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ

Раздел І Младши съдии, младши прокурори и младши следователи

Раздел ІІ Съдебни помощници и прокурорски помощници
Глава дванадесета НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Глава тринадесета ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Глава четиринадесета СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Глава петнадесета ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Глава шестнадесета ПООЩРЕНИЯ

Глава седемнадесета ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Глава осемнадесета СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ. ОТПУСКИ

Глава деветнадесета АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Глава двадесета БЮДЖЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Глава двадесет и първа ЕКСПЕРТИЗИ

Глава двадесет и втора АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Table of Content
Chapter One. GENERAL PROVISIONS

Section I. Subject-matter and Scope (Art.1-5)

Section II. Fundamental principles (Art.6-18)
Chapter two. SUPREME JUDICIAL COUNCIL

Section I. Status and composition (Art.19-21)

Section II. Election of Supreme Judicial Council members. Term of office and pre-term termination (Art.22-32)

Section III. Powers of the Supreme Judicial Council (Art.33-34)

Section IV. Sessions of Supreme Judicial Council (Art.35-38)

Section V. Commissions of the Supreme Judicial Council (Art.39-47)


Chapter Three. INSPECTORATE WITH THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL

Section І. General conditions (Art.48-50)

Section II. Status and Staff of the Inspectorate with the Supreme Judicial Council (Art.51-52)

Section III. Appointment of Chief Inspector and Inspectors. Term of Office and Dismissal ahead of Term (Art.53-57)

Section IV. Activity of the Inspectorate with the Supreme Judicial Council. Rights and Obligations of the Chief Inspector and the Inspectors (Art.58-65)

Chapter Four. INTERACTION OF THE JUDICIARY WITH THE EXECUTIVE

Section I. General Guidelines of Interaction (Art.66-70)

Section II. Inspectorate with the Minister of Justice (Art.71-74)

Section III. Judicial statistics (Art.75-76)

Section IV. Training (Art.77)

Section V. Information Technologies and the Fight against Crime (Art.78-85)

Section VІ. Criminological Study Council (Art.86-87)

Section VІІ. Management of the Judiciary Property (Art.88-91)

Section VІІІ. Security guard (Art.92-94)
Chapter Five. Courts

Section I. General Provisions (Art.95-100)

Section II. Jurors (Art.101-110)

Section III. Regional court (Art.111-116)

Section IV. District court (Art.117-124)

Section V. Administrative court (Art.125-130)

Section VI. Military court (Art.131-137)

Section VII. Court of appeal (Art.138-143)

Section VIII. The Supreme Court of Cassation (Art.144-153)

Section IX. The Supreme Administrative Court (Art.154-163)Chapter Six. Court hearings (Art.164-167)

Chapter Seven. Prosecution office (Art.168-178)

Chapter Eight. Investigative bodies (Art.179-183)

Chapter Nine. OATH (Art.184-188)

Chapter Ten. STATUS OF JUDGES, PROSECUTORS, AND INVESTIGATORS

Section I. Appointment and dismissal (Art.189-200)

Section II. Competitions (Art.201-207)

Section Three. Tenure and Incompatibility (Art.208-209)

Sectiont IV. Rights and Obligations (Art.210-227)

Section V. Temporary Suspension from office (Art.228-229)

Section VI. Ranks. Promotion on the same position. Seniority (Art.230-234)

Chapter Eleven. JUNIOR JUDGES, JUNIOR PROSECUTORS AND JUNIOR INVESTIGATORS. COURT ASSISTANTS AND PROSECUTOR ASSISTANTS

Section I. Junior judges, junior prosecutors and junior investigators (Art.235-244)

Section II. Court Assistants and Prosecutor Assistants (Art.245-248)
Chapter Twelve. NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE (Art.249-264)

Chapter thirteen. PUBLIC ENFORCEMENT AGENTS (Art.265-279)

Chapter fourteen. RECORDATION JUDGES (Art.280-293)

Chapter Fifteen. ACQUIRING LEGAL CAPACITY (Art.294-301)

Chapter Sixteen. INCENTIVES (Art.302-306)

Chapter Seventeen. DISCIPLINARY LIABILITY (Art.307-327)

Chapter Eighteen. COURT VACATION. LEAVES (Art.328-338)

Chapter Nineteen. ADMINISTRATION OF THE BODIES OF THE JUDICIARY (Art.339-357)

Chapter Twenty. BUDGET OF THE JUDICIARY (Art.358-366)

Chapter Twenty One. EXPERT ASSESSMENTS (Art.367-373)

Chapter Twenty Two. ADMINISTRATIVE PENAL PROVISIONS (Art.374-379)

ADDITIONAL PROVISIONS (§1-2)TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS (§3-12)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница