Държавен съдебен изпълнител районен съд средец изп дело №39/2007гДата19.07.2018
Размер20.52 Kb.
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

изп.дело №39/2007г О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Подписаната- Ю.Кръстева, държавен съдебен изпълнител при Районен съд Средец , ОБЯВЯВАМ на интересуващите се че от 14.10.2011г. до 14.11.2011г.. на основание чл.494, ал.2 ГПК, по молба на взискателя Мустафа Ахмедов Хапев и по реда на чл. 487 и сл. ГПК, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в гр.Средец, общ.Средец, обл.Бургас, ул.”Бузлуджа” 26.

Страни по делото: взискател Мустафа Ахмедов Хапев и длъжници: Катя Василева Иванова, Кольо Василев Иванов и Виолета Колева Манолова.

Описание на имота: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 78/седемдесет и осем/ кв.м, находяща се в гр.Средец, обл.Бургас, ул.” Бузлуджа” 26, построена на основание отстъпено право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ VІІ в квартал 117, образуван от имот 501.1582 по регулационния план на гр.Средец, одобрен със заповед РД – 09-166 от 14.09.1986г., с площ на УПИ от 702 кв.м, при граници на имота: УПИ VІІІ от кв.117, улица, УПИ VІ от кв.117 и УПИ ХІІ от кв.117

Собственици на имота: Катя Василева Иванова, Кольо Василев Иванов и Виолета Колева Манолова.

Тежести върху имота: вписана възбрана в том І, акт № 22, дв.вх.рег.№1862 от 23.08.2007г. на държавен съдебен изпълнител при РС Средец.

Начална цена от която ще започне проданта: е 8 900/ осем хиляди и деветстотин/ лв

Място на проданта-в сградата на РС Средец. Тя продължава един месец и започва от 14.10.2011г.и приключва в края на работния ден на 14.11.2011г.

Време и място за оглед: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията на съдебно- изпълнителна служба на Районен съд гр.Средец всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните понеделник, вторник и петък от 13.00 до 15.00 ч. като за съдействие желаещите следва предварително да се свържат с държавния съдебен изпълнител.

Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районен съд гр.Средец до 17.00ч. на 14.11.2011г. Наддавачът може да направи повече от едно наддавателно предложение. Всяко предложение се прави отделно. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд - гр.Средец в Банка “ДСК”ЕАД - клон гр.Средец, IBAN – BG73STSA93003300700905.

Обявяване на купувач: На 15.11.2011г. в 10.00 ч., в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувач. Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

Държавен съдебен изпълнител:/Ю.Кръстева/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница