Думи срещу догми” (20-21 май 2010 г., гр. Пловдив)Дата18.01.2018
Размер129.07 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА

за провеждане на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколциДуми срещу догми

(20-21 май 2010 г., гр. Пловдив)
20.05.2010 г., 10.00 ч.  ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. “Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. - РАБОТА по секции

19.00 ч.  КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-бар „Океаник”, ПУ „Паисий Хилендарски”)

21.05.2010 г., 9.30 16.00 ч. - РАБОТА по секции

16.00 ч. Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)
РАЗДЕЛ “ЕЗИКОЗНАНИЕ”
20.05.2010 г., Дом на учените

Секция за докторанти
10.30 – 10.45 – Илияна Кунева, ИБЕ при БАН, докторант по съвременен български език – Средства за изразяване на възклицателност в съвременния български език

10.45 11.00 – Виолета Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език – Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език

11.00 11.15Таня Бучкова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по история на новобългарския книжовен език – Въпросите за образованието и езика, отразени в „Цариградски вестник” (1848-1862 г.)

11.15 11.30 Боряна Цанева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по френски език Аспекти на генеричната употреба на маркерите за лице в български и френски драматични текстове

11.30 – 11.45 – Мартин Стефанов, СУ „Св. Климент Охридски”, задочен докторант и асистент по славянско езикознание Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език)

11.45 – 12.00 – Анета Стоянова, ИБЕ при БАН, докторант по съвременен български език– Вид на глагола в „Bulgarische konversations-grammatik (1910) от Димитър Гаврийски

12.00 – 12.15 – Йорданка Велкова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по съвременен български език – Морфонологични алтернации в петричкия говор

12.15 – 12.30 – Десислава Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по съвременен български език – Словоредни позиции на наречието „действително в българския език

12.30 12.45 - Ивана Давитков, Белградски университет, докторант по български език (задочно участие) Термини за брачно и кръвно родство в село Смиловци, Царибродско (Димитровградско)

12.15  13.30 – Дискусия
13.30 14.30 - Обедна почивка
Секция за средношколци
14.30 – 14.45 – Елица Миланова, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Санитарните глаголи в езика илокано

14.45 15.00 – Цветелина Янакиева, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Старобългарският език кратък граматически очерк

15.00 – 15.30 – Дискусия
15.30 – 16.00 - Кафе пауза
Секция за бакалаври
16.00 – 16.15 – Преслава Георгиева, БФ, 2. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Речникът на Тодор Хрулев между енциклопедизма и етимологичните търсения

16.15 – 16.30 – Кремена Дюлгерова, БФ, 2. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – Лексикални и морфологични особености на говора на жителите от село Долен (Златоградско)

16.30 – 16.45 – 14.30 - 14.45 – Теодора Иванова, БФ, 3. курс, ПУ Паисий Хилендарски” Функционалност и каетегориалност на вокатива в съвременния български език

16.45 – 17.00 – Радостина Божкова, БФ, 4. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски”Динамика в българската личноименна система

17.00 – 17.30 – Дискусия
21.05.2010 г., Дом на учените
Секция за бакалаври
9.30 9.45 Мария Ямболиева, Приложна лингвистика (немски и новогръцки език), 1. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” Поглед върху гръцкото словообразувателно и лексикално наследство в немския език

9.45 10.00 – Теодора Арнаудова, АФ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Наблюдения върху лингвостилистичните особености на детския стихотворен разказ „Котка с шапка” от д-р Цеус

10.00 10.15Антония Петрова, БЕНЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Фразеологизми с компоненти цветове в българския и немския език в контрастивен план

10.15 – 10.30Маргарита Пеева, АФ, 2. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Съпоставителен анализ на прилагателните имена в българския и японския език

10.30 – 10.45Енчо Тилев, РЕНЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Елативът в руския и българския език между омонимията и аналитизма

10.45  11.15 – Дискусия
11.15 11.45 - Кафе пауза
11.45 12.00 – Филип Филипов, БЕРЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Наблюдения върху употребата на неопределителни местоимения във Вазовата повест „Чичовци”

12.00 12.15 – Антония Петрова, БЕНЕ, 4. курс; Борислава Атанасова, БЕРЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Аналитичните повелителни форми в българския език и функционалните им еквиваленти в немския език

12.15 12.30 – Десислава Самуилова, БЕРЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Към въпроса за интерактивните методи в обучението по език и литература

12.30 – 12.45 – Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистър по актуална българистика (задочно участие)Формален преглед на умалителните съществителни от женски род в българския и полския език

12.45 – 13.30 – Дискусия
13.30 14.30 – Обедна почивка

Секция за магистри
14.30 14.45 – Стефан Узунов, СФ, 5. курс, СУ „Св. Климент Охридски” Ненормативни явления в лексиката на съвременния украински език

14.45 – 15.00 – Десислава Крушарова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика – Комуникативни похвати и средства в телевизионните реклами на котешка храна

15.00 – 15.15 – Александър Александров, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистикаСуфиксално образуване на българските фамилни имена с турски корен

15.15 – 15.30 – Райка Крушарова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика Наблюдения върху личната номинация в съвременната българска преса

15.30  16.00 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.00 Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)

------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ “ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

Секция за докторанти


20.05.2010 г., Дом на учените
10.30 – 10.45 – Екатерина Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по методика на обучението по литература – Нравствено-психологически измерения на българското в разказа на Иван Вазов „Дядо Йоцо гледа” – методически насоки за интерпретаторски дейности

10.45 – 11.00 – Канелия Колева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по методика на обучението по литература – Негацията в творчеството на Николай Лилиев

11.00 – 11.15 – Сирма Данова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Пролог на „Кървава песен”: метаравнища на паметта

11.1511.30 Невена Михова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, докторант по българска литература – Проблеми на жанра в публицистиката на П. Р. Славейков

11.30 11.45 – Мая Ангелова-Атанасова, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, докторант по българска литература – Педагогика на четенето в Народна република България

11.45 12.00 – Илвие Конедарева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Конструиране на наративни идентичности в романа „Лавина” на Блага Димитрова

12.00 – 12.15 – Велемира Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по теория на литературата – Хийтклиф като Байронов герой

12.15 – 12.30 - Дискусия
12.30 - 13.30 - Обедна почивка
13.30 13.45 – Димитрина Хамзе, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Философия на формата в творчеството на Витолд Гомбрович

13.45 14.00 – Иван Райчев, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Образът на войника скитник в романа „Кръстоносци” на Зофия Косак

14.00 14.15 - Илиана Новак, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Феноменът Тадеуш Ружевич на фона на полската и европейската литература

14.15 -14.30 - Дискусия

Секция за магистри

14.30 – 14.45 Албена Попова, Олга Генчева, Петя Аратчиева, СФ, 5. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Изследване на актуалните представи на българите за полската идентичност

14.45 – 15.00 – Славка Михайлова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистикаПредстоящото време е нашата надежда, изтичащото време е нашият страх (Възможности за интерпретация на концепта време в обучението по българска литература в среден курс)

15.00 – 15.15 - Дискусия

15.15 – 15.30 - Кафе пауза
Секция за средношколци
15.30 – 15.45 – Цветелина Чечева, 10. клас, ХГ „Дамян Дамянов”, гр. Сливен – Паисий още броди по земята и проследява българската кръв

15.45 16.00Стефан Василев, 10. клас, ХГ „Дамян Дамянов”, гр. Сливен – От Ренесанса до модернизма – мултимедийна презентация

16.0016.15Диляна Здравкова, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Огледалото на живота

16.15 – 16.30 - Дискусия

Секция за бакалаври
16.1516.45 Димана Митева, СФ, 4. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Бунтът на младите (върху манифести на българския и хърватския експресионизъм)

16.45 – 17.00 – Валентина Мирчева, СФ, 4. курс, ПУ Паисий Хилендарски Грях и изкупление в Китка от народни предания на Карел Яромир Ербен

17.00 – 17.15Мария Маринова, БФ, 2. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Женската жреческа инициация. Сравнителен анализ на приказен фолклор и литературни текстове

17.15 – 17.30Станислава Кирилова, БФ, 3. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски” – Римейкът на Гоголевия „Шинел” в драмата на Олег Багаев „Башмачкин”

17.30 – 17.45 – Пресиян Пенчев, БФ, 3. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски” – Юбилеят на Гогол през 1909

17.45 – 18.00 Елена Борисова, програма Език и литература, 3. курс, НБУ Разкървавяващата истина за майката и оголването на патологичността у дъщерята: Йелфриде Йелинек и Марина Цветаева

18.00 – 18.15 – Атанаска Методиева, БФ, 4. курс, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Дискурсивните закони на руското писмо през 30-те год. на XX век

18.15 – 18.30 - Дискусия

21.05.2010 г., Дом на учените
Секция за бакалаври
9.00 9.15 – Васил Киров, БЕИ, 1. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас – Образът на гръцкия митически герой – субект и/или обект

9.15 9.30 – Ивелина Христова, Журналистика, 4. курс, БСУ – Юда – необходимият виновник

9.30 9.45 – Милена Иванова, БЕФЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Фантастичните новели на Мопасан

9.45 10.00 – Анелия Долдурова, БЕИ, 1. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас – Монологът като похват в градирането на трагично и комично в любовните драми на Шекспир

10.00 – 10.15 – Анна Качарава, Журналистика, 3. курс, БСУ – Чарлз Буковски – романът „Жени”
10.15 10.30 – Пламена Костадинова, програма Език и литература, 3. курс, НБУ Смъртта на Бъни Мънро" на Ник Кейв: нецензурното

10.30 – 10.45 - Дискусия

10.45 – 11.00 - Кафе пауза
11.0011.15 Диляна Георгиева, програма Език и литература, 3. курс, НБУ - Политическите протести в литературата: Хищни нокти" на Видойкович

11.15 – 11.30 – Ленка Атанасова, ИФ, 3. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Италия и българските поети – Иван Вазов, Пенчо Славейков, Теодор Траянов, Николай Лилиев

11.30 11.45 Цветомира Гергинова, СФ, 4. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Съ-творяване на любимата при П. К. Яворов (върху „Философско-поетически дневник” и „В полите на Витоша”)

11.45 – 12.00 - Вили Кастрев, Педагогика на обучението по чужд език, 4. курс, ЮЗУ Неофит РилскиСветослав Минков, диаболизмът и масовата култура

12.00 – 12.15 - Дискусия

Секция за магистри
12.15 – 12.30Иглика Милушева, СУ Св. Климент Охридски, магистър по антична култура и литература – Смъртта и оказването на погребални почести според Писмата» на Плиний Млади

12.30 – 12.45Лилия Симеонова, СУ Св. Климент Охридски, магистърска програма Литературознание Проблеми на идентичността в романа Степния вълк на Херман Хесе

12.45 – 13.00 Марчела Мурадян, СУ Св. Климент Охридски, магистърска програма Преводач-редактор Модерният роман на 20-те години на XX век. (Пре)ображенията на немския експресионизъм в българската литература

13.00 13.15 – Богдана Паскалева, СУ Св. Климент Охридски, магистърска програма Литературознание Огледалото, четенето и идентичността: сонетът на Георг Тракл Ужасът

13.15 – 13.30 - Дискусия

13.30 – 14.15 - Обедна почивка
Секция за докторанти
14.15 14.30 – Теодора Цанкова, СУ Св. Климент Охридски, докторант по западноевропейска литература – Портрет на художника като млад: бележки по заглавието

14.30 14.45 – Божана Филипова, СУ Св. Климент Охридски, докторант по западноевропейска литература – Джойс романтизира? (Опит върху James Clarence Mangan)

14.45 15.00 – Елисавета Ненчева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Към въпроса за самоличността на дяк Андрей, съставител на Книга Панегерика" от 1425 г.

15.00 15.15 Владислава Казълова,Паисий Хилендарски”, докторант по руска литература (задочно участие) - За диалога между поколенията (размисли върху вечния роман „Бащи и деца” на И. С. Тургенев)

15.15 – 15.30 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.00 Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30 ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)
Национално жури по езикознание:

Проф. дфн Стефана Димитрова (ИБЕ при БАН) – председател

Проф. дфн Диана Иванова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Ваня Зидарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Константин Куцаров (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Андреана Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Надежда Михайлова-Сталянова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Ст. ас. д-р Снежа Цонева-Матюсън (ПУ “Паисий Хилендарски”)Национално жури по литературознание:

Доц. д-р Иван Русков (ПУ “Паисий Хилендарски) – председател

Доц. д-р Владимир Янев (ПУ “Паисий Хилендарски)

Доц. д-р Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Доц. д-р Дарина Дончева (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)

Гл. aс. д-р Йордан Евтимов (Нов български университет)

Гл. ас. д-р Димитър Кръстев (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Диана Николова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. Илонка Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”)Специализирани консултанти:

Проф. дфн Калина Лукова (Бургаски свободен университет)

Доц. д-р Елена Гетова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас- д-р Мая Тименова (ПУ “Паисий Хилендарски”)Гл. ас. Младен Влашки (ПУ “Паисий Хилендарски”)
Каталог: lingvclub slovo -> files -> 2010
2010 -> Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов
2010 -> Старинна домашна лексика от западнорупски говор, регистрирана в Търлиското евангелие
2010 -> В чешкия език през ХVІІ век
2010 -> Върху материали от “Пъленъ руско – български рэчникъ“ от 1914 г
2010 -> Борислав борисов
2010 -> Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов
2010 -> Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език
2010 -> Отчет за работата по изследователски проект за периода 2005-2006 г.    I. Тема на проекта : Създаване на Речник на българската лингвистична терминология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница